Таблиця 2


НазваТаблиця 2
Сторінка15/23
Дата17.03.2013
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Таблиця 9.1


Вихідні показники для складання кошторису
витрат на виробництво фірми «Славутич», тис. грн.

Показник

Базисний
рік

Розрахунковий рік

Матеріальні витрати на виробництво продукції

9100

10000

Амортизаційні відрахування

760

800

Витрати на оплату праці

3740

3800

Інші поточні витрати

195

200

Виручка від реалізації товарної продукції

17280

19200

Доходи від одержання виплат за відсотками

80

100

Витрати на виплату відсотків

345

400


1. Скласти кошторис витрат на виробництво за економічними елементами для розрахункового періоду.

2. Обчислити відсоток зниження питомих витрат на виробництво (в розрахунку на 1 гривню виручки від реалізації продукції).
9.2. Обчислення кошторису витрат на виробництво, собівар­тості валової і товарної продукції. Окремі структурні елементи кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної продукції підприємства в базисному періоді, а також динаміка цих елементів у розрахунковому році наводяться в табл. 9.2.

На основі наведених у таблиці вихідних показників належить розрахувати (для обох порівнюваних років):

1) кошторис витрат на виробництво;

2) валові витрати на виробництво (собівартість) валової про-
дукції;

3) повну собівартість товарної продукції підприємства.

Таблиця 9.2

Вихідна інформація для обчислення кошторису витрат
на виробництво, собівартості валової і товарної продукції

Елементи витрат

Абсолютна величина базисного року, тис. грн.

Збільшення (зменшення) у розрахунковому році, %

1. Матеріальні витрати

10420

+ 3,8

2. Витрати на оплату праці

4100

+ 12,5

3. Відрахування на соціальні потреби

1780

+ 12,5

4. Амортизація основних фондів

16005. Інші витрати на виробництво

900

+ 10,0

6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції


800


+ 9,0

7. Заміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст віднімається, зменшення додається)


+ 300


– 8,3

8. Зміна залишків резерву майбутніх пла­тежів (приріст додається, зменшення від­німається)


+ 40


– 10,0

9. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст віднімається, змен­шення додається)


+ 100


– 150,0

10. Позавиробничі витрати

680

+ 4,0

9.3. Визначення прямих і непрямих витрат на виробництво, виробничої та повної собівартості одиниці продукції. У звітному році під­приємство мало такі витрати в розрахунку на одну великогабаритну пральну машину, грн.:

 сировина і матеріали, енергія технологічна — 132,00;

 основна заробітна плата виробничих робітників — 95,00;

 додаткова заробітна плата виробничих робітників — 30,00;

 відрахування у фонд соціального страхування — 46,25;

 витрати на утримання та експлуатацію устаткування — 76,00;

 покупні вироби і напівфабрикати — 8,00;

 загальновиробничі витрати — 14,60;

 загальногосподарські витрати — 17,00;

 інші виробничі витрати — 2,00;

 позавиробничі (комерційні) витрати — 72,50.

На підставі наведених даних визначити:

1) абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробництво пральних машин;

2) виробничу та повну собівартість виготовлення однієї пральної машини;

3) відсоткове співвідношення прямих і непрямих витрат у структурі повної собівартості пральної машини, якщо прямі витрати складають приблизно половину позавиробничих витрат.

9.4. Розрахунок загальних і питомих витрат на виробництво продукції в інтеграційному утворенні за звітний та наступний за ним роки. В інтеграційному утворенні — великому виробничому об’єднанні «Укркорспецмаш» виокремлені конкретні вихідні дані, які необхідні для економічних розрахунків.

1. Очікувані показники звітного року.

1.1. Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання має становити 85860 тис. грн.

1.2. Витрати на виробництво продукції мають характеризуватися такими даними, тис. грн.:

 сировина та основні матеріали — 33000;

 допоміжні матеріали — 3000;

 паливо зі сторони — 1600;

 енергія зі сторони — 1300;

 заробітна плата — 19700;

 відрахування на соціальне страхування — 7289;

 амортизація основних фондів — 5880;

 інші грошові витрати — 1200.

1.3. Витрати на роботи і послуги непромислового характеру, що не включаються у виробничу собівартість продукції, мають становити 2500 тис. грн., приріст витрат майбутніх періодів — 800 тис. грн., приріст залишків незавершеного виробництва — 520 тис. грн., позавиробничі витрати — 1360 тис. грн.

1.4. Відносна структура витрат на сировину та основні матеріали має такий склад, %:

 чорні метали — 50;

 кольорові метали — 15;

 комплектуючі вироби — 20;

 пиломатеріали — 5;

 інші види сировини — 10.

1.5. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об’єднання не повинен перевищувати 19400 тис. грн.

1.6. Очікуване співвідношення постійних і змінних витрат наведено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Очікуване співвідношення постійних
і змінних витрат за окремими їх елементами, %

Елемент витрат

Частка витрат

постійних

змінних

Допоміжні матеріали

40

60

Паливо

25

75

Енергія

10

90

Інші грошові витрати

60

40

2. Прогнозовані показники наступного за звітним року.

2.1. Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання заплановано збільшити на 10 %. При цьму 80 % приросту обсягу продукції має бути забезпечено за рахунок підвищення продуктивності праці.

2.2. Розмір скорочення норм витрати окремих видів матеріальних ресурсів у прогнозованому періоді становитиме, %:

 чорні і кольорові метали — 7;

 комплектуючі вироби — 2;

 пиломатеріали — 4;

 інші основні матеріали — 3;

 допоміжні матеріали — 4;

 паливо — 6;

 енергія — 12.

2.3. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об’єднання в наступному році має збільшитися на 4 %, а працівників соці­альної сфери та позаоблікового персоналу залишиться на рівні звітного року.

2.4. Балансова вартість основних фондів виробничого об’єд­нання на початок наступного за звітним року має скласти 49000 тис. грн. Уведення в дію нових основних фондів вартістю 2000 тис. грн. очікується в другому півріччі. Вилучення спрацьованих і застарілих засобів праці в розмірі 400 тис. грн. передбачається в останньому кварталі поточного року. Середня норма амортизаційних відрахувань — 12 %.

2.5. Загальний обсяг витрат на роботи і послуги непромислового характеру, що не включаються до складу валової продукції (виробничої собівартості), має зменшитися на 200 тис. грн., а позавиробничі витрати збільшаться лише на 2 %.

2.6. Витрати майбутніх періодів збільшаться на 12 % від рівня витрат звітного року; приріст залишків незавершеного виробництва має бути на 175 тис. грн. більшим порівняно зі звітним роком.

На основі наведених вихідних показників потрібно розрахувати і зіставити за два суміжні роки:

1) кошторис витрат на виробництво за первісними економічними елементами;

2) загальні витрати на виробництво валової продукції;

3) повну собівартість товарної продукції;

4) витрати на 1 гривню товарної продукції.
9.5. Зведений розрахунок зниження поточних витрат на 1 гривню товарної продукції за окремими групами техніко-еконо­мічних чинників. Вихідна інформація, яка необхідна для подальших економічних розрахунків:

1. Товарна продукція виробничого підприємства «Генератор» у розрахунковому році становитиме 30200 тис. грн.

2. Фактичні витрати на 1 гривню товарної продукції у звітному році становили 85 коп.

3. У розрахунковому році очікувана економія поточних витрат за окремими групами техніко-економічних чинників може становити, тис. грн.:

 підвищення технічного рівня виробництва — 280;

 поліпшення організації виробництва і праці
в основних цехах підприємства — 130;

 зміна обсягу і структури виробництва — 570.

4. Здійснення заходів щодо освоєння та активного підвищення якості нових виробів обумовить збільшення валових витрат на 480 тис. грн.

5. Зміна цін на деякі види матеріальних ресурсів та умов їх постачання на підприємство зумовить зниження собівартості товарної продукції приблизно на 94 тис. грн., а деяке передбачуване підвищення цін на виготовлювані вироби відповідно до кон’юнктури ринку спричиниться до збільшення обсягу товарної продукції на 220 тис. грн.

Визначити:

1) собівартість товарної продукції розрахункового року, виходячи з фактичного рівня витрат на 1 гривню товарної продукції у звітному році;

2) сумарну економію витрат на виробництво товарної продукції, обумовлену дією різних техніко-економічних чинників;

3) собівартість товарного випуску розрахункового року за цінами та умовами базисного (звітного) року;

4) витрати на 1 гривню товарної продукції в розрахунковому році і відсоток їхнього зниження порівняно зі звітним роком.

9.6. Складання калькуляції одиниці продукції. Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі — 3,2 кг; бронзи — 0,8 кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 980 і 4000 грн. за 1 т. Основна заробітна плата виробничих робітників складатиме 1,5 грн., додаткова заробітна плата — 12 % від основної, а відрахування на соціальне страхування встановлені на рівні 37 % від основ­ної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування очікуються в розмірі 90 % і загальновиробничі витрати — 60 % від основної заробітної плати.

9.7. Визначення собівартості одиниці продукції, вироблюваної з комплексної сировини. Повна собівартість усієї виробленої зі смоли продукції становить 37600 тис. грн. Кількість основних продуктів, одержаних протягом звітного року, характеризується даними табл. 9.4.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Схожі:

Василь Симоненко. «Лебеді материнства»
В. А. Симоненка, обрамлений вишитим рушником, пучок калини, хліб-сіль, свічечка; хронологічна таблиця основних дат життя і творчості;...
Тема: Робота в СУБД. Використання QBE для запису операторів SQL
Мова QBE дозволяє створювати складні запити за допомогою конструктора запитів, використовується для вибору, обчислення і модифікації...
ПОРІВНЮВАЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ТАБЛИЦЯ 11 відповідальність

Таблиця особистих даних Офіцери

Підсумкова таблиця командного заліку

Таблиця А. 1 – Аналіз активу s пасиву балансу

Уроку
Обладнання: дидактичний матеріал, таблиця, підручники, збірник завдань А. Г. Мерзляк
Таблиця розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів та солей...

Проблеми енергозбереження в Україні
Демонстрації: таблиця про позитивні і негативні досягнення у розвитку енергетики, презентації учнів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка