ЛЕКЦІЯ Тема: Методика здійснення профільного навчання в старшій школі


Скачати 117.03 Kb.
НазваЛЕКЦІЯ Тема: Методика здійснення профільного навчання в старшій школі
Дата30.04.2013
Розмір117.03 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Географія > Лекція
ЛЕКЦІЯ

Тема: Методика здійснення профільного навчання в старшій школі
План:

1. Види профілів у ЗОШ та їх характеристика

2. Технологічний профіль та його характеристика

3. Етапи формування практичних умінь та навичок учнів у профільному навчання

Література:

  1. Концепція профільного навчання в старшій школі. – К., 2003. – 14 с.

  2. Егоров О. Профильное образование: проблемы и перспективы // Народное образование. – 2006. – № 5. – С. 32-36.

  3. Зламанюк Л.М. Профільна освіта: шляхи реалізації // Нива знань – 2005. – № 1. – С. 14-17.

  4. Липова Л., Замаскіна П., Малишев В. Профільне навчання і проблеми соціалізації випускників // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 38-41.  1. Види профілів у ЗОШ та їх характеристика

Профіль навчання - це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району; регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.

Профільні загальноосвітні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов'язкові для учнів, який обрали даний профіль навчання.Історико-правовий, економічний, юридичний, філософський тощо

Фізико-математичний, хіміко-біологічний, географічний, медичний, екологічний тощо


Інформатика, виробничі технології, проектування і конструювання, дизайн, транспорт, менеджмент, побутове обслуговування, народні ремесла тощо

Музичний, образотворчий, хореографічний, театральний, мистецтво-
знавчий тощо

Атлетика, гімнастика, плавання, спортивні ігри, туризм тощо


Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів:

рівень стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі);

академічному рівні — навчальні предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі);

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури на філологічному профілі).

Суспільно-гуманітарний профіль – передбачає вибір учнями освітнього маршруту, який дозволив би оволодіти функціональними засобами впливу на предмет діяльності – людину, групу, колектив, суспільство, тобто оволодіння знаннями предмета праці (людина, група, колектив), уміннями застосу­вати функціональні засоби впливу на предмет праці (жести, фрази, інтонація, міміка тощо), уміннями самоаналізу своєї відповідності вимогам означеного профілю: рівень сформованості особистих мораль­них якостей, потреби в спілкуванні, потреби в по­доланні тривожності, нейротизму.

Природничо-математичний профіль – перед­бачає вибір учнями такого освітнього маршруту, який дозволяє оволодіти відповідними засобами впливу на предмет своєї праці – знак: тести, циф­ри, формули, схеми, креслення, графіки, карти та інші умовні позначки.

Технологічний профіль – навчання передбачає ви­бір учнями такого освітнього маршруту, який до­зволив би успішно оволодіти засобами впливу на предмет діяльності – техніку: різноманітні матері­али, деталі машин, апарати або технічні, механічні автоматичні, енергетичні процеси.

Художньо-естетичний профіль – передбачає вибір учнями такого освітнього маршруту, який дозволив би успішно оволодіти засобами впливу на предмет діяльності – художні образи, їх час­тини, властивості (твори музичні, літературні, об­разотворчі).

Спортивний профіль - орієнтує організацію навчального процесу на ознайомлення учнів старших класів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера з виду спорту), оволодіння ними первинними засобами і формами педагогічної діяльності, а також на підвищення майстерності в обраному виді оздоровчо-корегувальної та спортивної діяльності.  1. Технологічний профіль та його характеристика

Технологічний напрям (профілі: технологічний, інформаційно-технологічний);

Основна мета освітньої галузі «Технологія» відповідно до Державного стандарту полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Це особливо стосується такого визначального періоду в житті молодої людини, як старший підлітковий вік, коли інтенсивно формується особистісне і професійне самовизначення школярів.

Структура технологічного профілю навчання

Технологічний профіль

Загальнотехнологічне

спрямування

Професійне

спрямування

Інженерно-технічне

спрямування

Спеціалізації:


Спеціалізації:

Спеціалізації:

Деревобробка

Кулінарія

Основи дизайну

Агровиробництво

Будівельна справа

Енергетика

Конструювання та моделювання одягу

Легка промисловість

Матеріалознавсто

Металообробка

Основи бджільництва

Технічне проектування

Українська народна вишивка

Художня обробка матеріалів

Швейна справа


За робітничими професіями, на підготовку за якими навчальний

заклад має ліцензію

Матеріалознавство та

технологія конструкційних матеріалів

Енергетика

Комп'ютерна інженерія

Харчова технологія та

інженерія

Легка промисловість

Основи телекомунікацій

Агротехніка

Технічна та комп'ютерна графіка


Профіль «Деревообробка». Вивчення курсу спеціалізації “Деревообробка” допо­може учням 10–11 класів поглибити знання про основні породи та властивості деревини, технологічні процеси виготовлення виробів із деревини, про охорону праці та організацію виробництва; отримати базові знання про меблеве виробництво; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з обробки деревини.

У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: фізика, математика, біологія, хімія, охорона здоров’я та ін.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з деревообробки, мають змогу продовжити підготовку в професійно-технічних училищах та інших навчальних закладах.

Профіль «Кулінарія». Метою профільної програми "Кулінарія" є: ознайомлення з фізіологією харчування; товарознавством харчових продуктів; практичне оволодіння технологіями первинної обробки продуктів, виготовленням напівфабрикатів і приготуванням страв; відомостями з калькуляції, обліку та контролю якості харчової продукції.

Профіль «Основи дизайну». Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки учнів для свідомого подальшого професійного самовизначення. Ознайомлення з художньо-проектною діяльністю в різних сферах життєдіяльності, видами дизайну у «Вступі» 10 класу побудовано за принципом – від глобального, цілісного – до конкретного, детального. А оволодіння дизайн-діяльністю буде здійснюватися – від початкових навчально-тренувальних вправ у всіх видах дизайну, сферах життєдіяльності – до особистісного свідомого вибору професійних уподобань, напряму подальшої професійної підготовки

Профіль «Агравиробництво». Технологічний профіль «Агровиробництво» має на меті забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності у різних сферах аграрного виробництва та домашньому господарюванні, дати учням загальні відомості про основи сучасного агропромислового виробництва, його технології та технічне забезпечення, економічні та екологічні засади, процеси управління агровиробництвом; залучити учнів до основних видів сільськогосподарської праці, проектно-технологічної діяльності; сформувати навички розв'язання творчих практичних завдань дослідницького характеру.

Профіль «Будівництво». У змісті програми “Будівництво. Опоряджувальні роботи” відображені особливості будівельної галузі, виробничі умови підприємств цієї галузі, можливості залучення учнів до проектно-техно­логічної та продуктивної праці.

Вивчення курсу спеціалізації “Будівництво. Опоряджувальні роботи” допоможе учням 10–11 класів набути знань про основні технологічні процеси будівельної галузі, про охорону праці та організацію облицювальних робіт; отримати базові знання про облицювальні роботи; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з виконання опоряджувальних робіт.

Профіль «Енергетика». Завдання вивчення курсу “Енергетика” полягає в тому, щоб в період навчання в старших класах, у відповідності з вибором учнів напрямку подальшого навчання, дати ґрунтовні теоретичні знання, практичні вміння та навички з питань отримання та використання енергії, її джерел, основних законів збереження та перетворення, а також ознайомити учнів з найбільш поширеними технологіями й енергетичним устаткуванням та технікою.

Профіль «Конструювання та моделювання одягу». Вивчення даного курсу спеціалізації допоможе учням 10-11 класів поглибити знання про основні принципи конструювання та моделювання швейних виробів, більш детально ознайомитись із роботою конструкторів та закрійників; отримати базові знання про швейні виробництва; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з конструювання та моделювання швейних виробів не тільки на папері, а й з використанням комп’ютерних програм.

Під час навчання за спеціалізацією „ Конструювання та моделювання швейних виробів” старшокласники повинні оволодіти прийомами з використання сучасних інформаційних технологій під час виконання робіт.

Профіль «Легка промисловість». Програма «Легка промисловість» розрахована на учнів 10–11 класів загальної середньої освіти і передбачає вивчення основ­них видів виробництва легкої промисловості. Вона складається з трьох частин: “Текстильне виробництво”, “Трикотажне виробництво” та “Швейне виробництво”. Кожна з цих частин, зміст яких спрямований на ознайомлення учнів з сучасним виробництвом, розкриває окремі аспекти виробничої діяльності.

Профіль «Матеріалознавство». В процесі вивчення даного курсу інтегруються знання із різних загальноосвітніх предметів: фізики, хімії, географії, економіки, математики та ін.

Зміст предмета “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” забезпечує формування технічно, технологічно та економічно освіченої особистості, оволодіння нею загальними відомостями про способи виробництва металевих і неметалевих конструкційних матеріалів, їх будову, властивості й методи обробки для одержання заготовок, готових деталей або виробів будь-якого призначення, в тому числі найсучасніших.

Профіль «Металообробка». Профіль „Металообробка” має на меті формування в учнів загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних знань, умінь і навичок діяльності у галузях металообробки та набуття старшокласниками навичок самостійної проектно-технологічної і практичної діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти і підведення випускників до свідомого особистісно-зорієнтованого вибору однієї або кількох професій металообробного виробництва.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом профілю „Металообробка”.

Профіль «Основи бджільництва». Предмет має на меті формування біологічно та зоотехнічно освіченої особистості, підготовленої до занять бджільництвом в умовах сучасного суспільства. Якщо в нинішніх умовах на отри­мання професії бджоляра потрібні певні кошти і час для навчання в спеціальних навчальних закладах, то вивчення бджільництва можна здійснювати в загальноосвітній школі при наявній матеріальній базі, яка повинна забезпечувати виконання програми. Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” і ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні роботи, здобуде необхідні знання і навички для ведення промислового чи присадибного бджільництва.

Зміст предмета поєднує в собі знання інших загальноосвітніх предметів: біології, анатомії, хімії, фізики, математики, географії, історії та інформатики. Кожен з названих предметів розкриває і до­повнює зміст предмета “Основи бджільництва” і об’єднує відокрем­лені знання.

Профіль «Технічне проектування». Метою профільного навчання за спеціалізацією «Технічне проектування» є оволодіння учнями 10-11 класів знаннями та вміннями з основ технічного проектування в процесі навчального проектування і конструювання.

Профіль «Українська художня вишивка». Програма призначена для трудової підготовки учнів за профілем “Українська народна вишивка”. Дана програма розроблена з метою підведення учнів до свідомого вибору професії вишивальниці, відродження народних традицій, виховання любові до прекрасного, до своєї творчості. Програма передбачає наступність у набутті знань, умінь і навичок, отриманих учнями у 5-9 класах. У процесі реалізації програми учні оволодівають уміннями і навичками практичного виконання відомих технік української народної вишивки.

Теоретичне навчання передбачає ознайомлення учнів із історією і розвитком української народної вишивки, з художніми особливостями вишивки різних регіонів України.

Профіль «Художня обробка матеріалів». Особливістю навчальної програми є те, що навчальний заклад з запропонованих окремих видів декоративно-ужиткового мистецтва самостійно обирає один на кожен рік навчання у залежності від поділу класів на групи, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Мета, яка закладена в освітню галузь «Технологія», може бути досягнута шляхом залучення учнів до декоративно-прикладного ми­стецтва. Тому розроблена програма спрямована на послідовне оволодіння техніками декоративно-прикладного мистецтва, а саме – художня обробка матеріалів (шкіри, деревини, текстильних мате­ріалів).

У межах технологічного профілю навчання можлива і професійна підготовка старшокласників. При цьому, професійна підготовка проводиться згідно ліцензійних вимог до зазначеного напряму навчальної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. №1380).
3. Етапи формування практичних умінь та навичок учнів у профільному навчанні

Етапи формування практичних навичок учнів:

Перший етап — початкове вміння, яке характеризується усвідомленням мети дії і пошуком способів її виконання на основі раніше набутих знань і навичок.

Другий етап — недостатньо вміла діяльність, коли наявні знання про способи виконання діяльності поєднуються з використанням раніше отриманих, неспецифічних для даної діяльності навичок.

Третій етап — окремі загальні вміння; високо розвинуті, але вузькі вміння, можуть бути використані в різних видах діяльності.

Четвертий етап — високорозвинуті вміння; характеризуються творчим використанням знань і навичок щодо даної діяльності, усвідомленням мети, мотивів вибору і способів її досягнення.

П’ятий етап — майстерність; характеризується творчим використанням різних умінь.

В процесі формування трудових навичок в учня поступово зникають зайві рухи, зменшується напруження, увага переноситься з процесу на результат, виробляється ритм дій і можливість довільно змінювати темп роботи. Таким чином, формується автоматизм рухів і дій та створюються умови для одночасного виконання більш складної аналітико-синтетичної діяльності.

Схожі:

Лекція Тема: Професійне самовизначення учнів у процесі профільного (професійного навчання)
Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі в умовах профільного навчання
Лекція Тема: Професійне самовизначення учнів у процесі профільного (професійного навчання)
Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі в умовах профільного навчання
Дипломної освіти педагогічних працівників Тема : «Шляхи реалізації профільної освіти»
Нові підходи до організації освіти в старшій школі за­кладено в Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), Законі України «Про...
ПРІОРИТЕТНІ ПРОБЛЕМИ, СИЛЬНІ ТА СЛАБІ СТОРОНИ, ТРУДНОЩІ І РИЗИКИ...

Література на допомогу вчителю
Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №10/13 від 25....
Аналітико-методологічні засади запровадження технологічного напряму...
Актуальність створення в Україні системи профільного навчання у старшій школі обумовлена міжнародними стандартами освіти, зміст яких...
Критерії відбору змісту вищої професійної освіти вчителів профільної школи
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання у старшій школі, Національної системи...
Закон України «Про позашкільну освіту»
Законі України «Про загальну середню освіту», наказі Міністерства освіти і науки від 11 вересня 2009 року №854 «Про затвердження...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Інститут педагогіки апн україни КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка