Уроку


Скачати 77.13 Kb.
НазваУроку
Дата18.12.2013
Розмір77.13 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку:

Вплив електронної будови молекул спиртів і фенолів на їх фізичні й хімічні властивості.

Мета уроку:

На прикладі електронної будови молекул спиртів та фенолів показати залежність властивостей речовин від складу та будови; розвивати уявлення про хімічну сполуку як якісно нове утворення – результат взаємного впливу атомів; розкрити доступні узагальнення світоглядного характеру; розвивати критичне мислення, вміння аналізувати і пояснювати хімічні факти та явища; виховувати в учнів інтерес до знань.

І. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Великий поет і філософ Гете сформулював вічне питання «Де кінець того початку безкінечного кінця?» Чи існує межа людського пізнання? Чи може разом з великими відкриттями з’являється ще більше фактів непізнаного? Людський розум просуває вперед наука хімія. Продовжимо розмову про оксигеновмісні органічні сполуки: спирти та феноли.

ІІ. Оголошення теми, завдань уроку

Ключовими словами теми є слова будова та властивості.

Який існує між ними зв’язок?

(Будова визначає властивості, а властивості залежать від будови).

Нехай це буде і девізом уроку і теоремою, яку ми будемо доводити на основі раніше вивченого.

ІІІ. Перевірка основних понять теми

 1. Робота з координатором. Клас ділиться га групи, серед яких виділені учні – координатори. Це учні, які мають найвищу середню оцінку за попередні уроки з теми. Вони проводять опитування та виставляють кількість правильних відповідей у спеціальні бланки.

Максимальна кількість балів – 3 бали.

Питання для перевірки знань:

 1. Що таке спирти?

 2. Шо таке одноатомні насичені спирти?

 3. Що таке функціональна група?

 4. Назвати функціональну групу спиртів.

 5. Що таке феноли?

 6. Що таке водневий зв’язок?

 7. На які властивості впливає водневий зв’язок?

 8. Типи хімічних зв’язків в органічних сполуках, їх енергетична характеристика

 9. Основні типи карбонових ланцюгів, види атомів карбону

ІV. Корегуюча, узагальнююча, навчальна частина заняття

  1. Робота з таблицеюПроаналізуємо фізичні властивості спиртів.

Як змінюються властивості речовин в гомологічному ряді?

Температура кипіння закономірно підвищується. Від чого це залежить?

(від значення відносної молекулярної маси).

1 - ше твердження:

Зі збільшенням молекулярної маси збільшується температура кипіння спиртів.

Причому метан – насичений вуглеводень – газ має температуру кипіння – 161,6 о С ,а похідна – метиловий спирт – рідина з температурою кипіння 64.7оС. Спирти киплять при більш високій температурі, ніж насичені вуглеводні. Пояснити це явище.

(Завдяки наявності в молекулах спиртів груп ОН ці молекули асоційовані. Необхідно затрачати додаткову енергію на розрив цих зв’язків).

2 – ге твердження:

Температура кипіння залежить від здатності молекул взаємодіяти між собою.

Написати схему утворення водневого зв’язку між двома молекулами спирту.

Розчинність спиртів в гомологічному ряді зменшується, причому гептанол у воді вже не розчиняється. В чому причина цього явища?

(в здатності молекул спирту утворювати водневі зв’язки)

3 – тє твердження:

Розчинність спиртів зумовлена їх здатністю утворювати водневі зв’язки.

Написати схему утворення водневого зв’язку між двома молекулами спирту.

Робота біля дошки:

1 учень. Схема гідратації молекули спирту з малим радикалом

2 учень. Схема гідратації молекули спирту з великим радикалом

Який зі спиртів має більшу здатність до гідратації?

Що може впливати на здатність спиртів до гідратації? (Їх радикал).

Як саме? (Чим більший радикал, тим менша розчинність. Довгий вуглеводневий ланцюг перешкоджає розчинності. Гідроксильна група не в змозі утримати таку молекулу, бо міцність водневого зв’язку невелика. (приблизно в 10 разів слабший від звичайного ковалентного).

4 – те твердження:

Розчинність спиртів залежить від величини вуглеводневого радикала.

2. Робота з хімічними величинами

Відомі Кдис деяких спиртів та фенолу.

Кдис СН3ОН = 10-17

Кдис С2Н5ОН= 10-18

Кдис С6Н5ОН= 1.7 10-16

Кдис Н2О=1,8 10-16

Як ця величина може бути пов’язана з хімічними властивостями?

2.1. Робота з хімічним словником.

Кдис – величина, яка визначає відношення концентрації продуктів дисоціації до концентрації недисоційованих молекул.

Характеризуючи величини ми бачимо, що найбільшу здатність до дисоціації має фенол. Якими мають бути продукти дисоціації?

Пошукаємо відповідь в електронній будові речовин.

Учень пояснює взаємний вплив атомів в молекулі фенолу.

(Неподілена електронна пара атома оксигену притягується 6 – ти електронною хмарою бензольного кільця через що зв’язок ОН більш сильно поляризується. Фенол – більш сильна кислота, ніж спирти).

2.2. Виконання індивідуального завдання (1 бал)

Розташувати сполуки в порядку зростання рухомості атома Н у групі ОН.

Бензол, етиловий, бутиловий спирт, пропілів спирт, метиловий спирт, етиленгліколь.

Оголошення правильної відповіді.

Поясніть. (Більша рухливість гідрогену в гідроксильних групах гліколей, ніж в одноатомних спиртів, пояснюється близькістю електронегативних атомів оксигену інших гідроксильних груп та їх здатністю притягувати електрони. Під їх впливом збільшується поляризація зв’язків ОН.)

5 – те твердження:

В молекулах гетеросполук існує взаємний вплив атомів, який визначає властивості.

3. Колективне заповнення таблиці. (хімія=математика + фізика)

Хімічна взаємодія спиртів з натрієм.

Робота в групах

Таблиці на столах, таблиця на дошці
СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н7ОН

Подібність взаємодії
Відмінність


Швидкість хімічних реакцій в ряді _________(понижується, підвищується)

Масова частка ОН


Масова частка R


Висновок:

Чим більша масова частка функціональної групи, тим більша швидкість реакції

Від чого залежать хімічні властивості?

6 – те твердження:

Хімічні властивості залежать від складу речовин.

Як саме?

(Чим більша масова частка функціональної групи, тим більша швидкість реакції).

Сформулюйте інше правильне твердження, яке виходить з попереднього.

( один з варіантів: чим більша масова частка радикалу, тим менша швидкість хімічних реакцій).

Яка з речовин етиловий спирт чи гліцерин буде активнішою?

В чому це проявляється? (взаємодія з основами)

Висновок: кількісні зміни переходять в якісні.

4. Робота з науковим текстом (за будь – яким посібником, який містить необхідний матеріал)

Окиснення первинних, вторинних, третинних спиртів.

Чим пояснюється більша схильність спиртів до окиснення?

Які спирти легше піддаються окисненню?

Які речовини є продуктами окиснення спиртів?

Які речовини нам знайомі?

Альдегіди (в організмі з етилового спирту утворюється ацетальдегід і є для нього токсичною речовиною)

5. Хвилина цікавої хімії

Випереджувальне завдання

Анімація

Існує легенда, за якою португальська експедиція в 15 ст обігнула край Африки і вийшла в Індійський океан. Але моряки побачили на їхню думку застережливі вогні і відмовились від плавання.

Насправді моряки бачили водних організмів – гідробіонтів, здатних випромінювати так зване „холодне” світло.

Серед них - морський диявол. На суші –самка комахи світляка великого. Зрозуміло, що справа в хімічних перетвореннях. Таку ж властивість має, наприклад, гідрохінон. Під дією сильних окисників він перетворюється в хінон, випромінюючи красиве фіолетове світло.

Рівняння реакції. Увага учнів звертається на зв’язок С=О

Чому світло холодне?

Хімічна енергія перетворюється не в теплову, а світлову і це явище називається хемолюмінесценцією.

Робота з хімічним словником, визначення поняття.

Хвилинка філософії:

«Из ничего не твориться ничто по божественной воле

Природа всегда возрождает одно из другого»

(з поеми римського поета Кара).

V. Контролююча частина заняття

Виконання тестових завдань (7 балів )

 1. Вкажіть зміну температури кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів карбону.

А) зменшується

Б) збільшується

В) не змінюється

Г) змінюється неоднозначно

 1. Вкажіть зміну розчинності у воді зі збільшенням молекулярної маси.

А) зменшується

Б) збільшується

В) не змінюється

Г) змінюється неоднозначно

 1. Виберіть сполуку, з якої можна безпосередньо добути етанол.

А) етан

Б) ацетилен

В) бутан

Г) етилен

 1. Виберіть сполуку, при взаємодії етанолу з якою можна добути калій етилат.

А) калій гідроксид

Б) калій оксид

В) калій карбонат

Г) калій

 1. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії метанолу з галоген бромідом.

А) бромометан

Б) дибромометан

В) трибромометан

Г) тетрабромометан

 1. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

1. С2Н5ОН + Nа---- А) СН3- СН2ОН

2. 2С2Н5ОН ---- Б) С2Н5ОNа + Н2

3. СН3СН2Сl + КОН---- В) СО2 + Н2О

4. СН2 = СН2 + НОН--- Г) СН3- СН2ОН + КСl

5. . С2Н5ОН + О2---- Д) С2Н5 - О - С2Н5 + Н2О

VІ. Підсумок уроку

Чи зуміли ми довести теорему «будова визначає властивості»?

Перевіримо це. Знайдіть зв’язок.

Водневий зв’язок: здатність розчинятися

температура кипіння

Взаємний вплив атомів: активність речовини (рухомість частин молекули)

Величина радикалу: здатність розчинятися

хімічні властивості

VІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Проводиться за накопичувальною системою: (робота з координатором - 3 б, виконання завдання - 1 б, виконання тестових завдань – 6 балів.

За активність на уроці додається від 1 до 2 балів.

VІІ. Оголошення домашнього завдання.

Розв’язати задачі на встановлення формули органічної сполуки.

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка