Уроку


Скачати 161.8 Kb.
НазваУроку
Дата19.10.2013
Розмір161.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
9 клас
(2 год на тиждень, разом 70 годин, із них 10 год – резервний час )
Підручник:

  1. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія: 9: підруч. для загальноосвіт. навч. закл./К.; Ірпінь: Перун, 2009.-232с.: іл.


ППЗ:

    1. Дистанційний курс хімії 8-11 клас.

    2. ППЗ. «Хімія. 9 клас».

    3. Віртуальна хімічна лабораторія 8 клас.Календарно-тематичне планування

для 9 класу складено згідно

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.7-11 класи»

(Л.П. Величко, О.Г. Ярошенко).-К.:Ірпінь: Перун, 2005.з/п

Дата

Тема уроку

К-сть

годин

Використання ІКТ

Примітки

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу (2 год)

1.
Основні класи неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД.


2.
Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Хімічний зв'язок і будова речовини.


Розчини (15 год + 3)

3.
Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.


4.
Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.


5.
Розчинність, її залежність від різних факторів.

Насичені й ненасичені розчини.


6.
Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Поняття про кристалогідрати.

Дем.1. Теплові явища під час розчинення.

Дем.2 Зразки кристалогідратів


7.
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів.


8.
Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.


9.
Приготування розчинів.


10.
Практична робота №1

«Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини».Тематична

11.
Електролітична дисоціація.

Електроліти й неелектроліти

Дем.3

Дослідження речовин та їх розчинів на електропровідність


12.
Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Л.Д.1. Визначення йонів Н+ і ОН- у розчинах


13.
Ступінь дисоціації.

Сильні та слабкі електроліти.


14.
Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

Дем.4 Реакція обміну в розчинах електролітів


15.
Йонні рівняння.

Складання йонних рівнянь

. Л.Д.2,3,4 Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води,

виділенням газу, випаданням осаду


16.
Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.


17.
Йонні рівняння.


18.
Практична робота №3.

Розв’язання експериментальних задач.


19.
Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини»


20.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»


Хімічні реакції (9 год + 1)

21.
Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.


22.
Реакції сполучення, обміну, заміщення, розкладу.

Дем.6. Реакції сполучення, обміну, заміщення, розкладу.


23.
Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів.

Дем. 5 Залежність швидкості хімічної реакції металів із хлоридною кислотою від природи металу й концентрації кислоти


24.
Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції.

Термохімічні рівняння.

Дем. 6. Реакції екзо- й ендотермічні


25.
Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.


26.
Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники.


27.
Окисно-відновні реакції, їх значення.


28.
Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.


29.
Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.


30.
Узагальнення знань з теми

«Хімічні реакції»


31.
Контрольна робота


Найважливіші органічні сполуки (31 год)

32.
Загальні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук


33.
Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.


34.
Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі.


35.
Гомологи метану. (Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості гомологів метану). Значення моделювання в хімії.

Дем.7. Моделі молекул вуглеводнів.


36.
Хімічні властивості алканів.

Дем.8. Горіння парафінів, визначення якісного складу за продуктами горіння.

Дем.11. Реакція алканів з розчинами кислот, лугів, калій перманганату.


37.
Етилен і ацетилен. (Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.)

Л.Р.6. Складання моделей молекул вуглеводнів.


38.
Хімічні властивості алкенів і алкінів.

Дем.9, 10 Одержання й горіння етилену та ацетилену.

Дем.12. Реакції ненасичених вуглеводнів з розчинами кислот, лугів, калій перманганату.


39.
Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями.


40.
Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями.


41,

42.
Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену.

Дем.13. Визначення властивостей поліетилену: реакція на нагрівання, реакції з розчинами кислот, лугів, калій перманганатом.

Л.Д. 7. Ознайомлення зі зразками виробів з поліетилену та інших пластмас.


43.
Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. Використання вуглеводнів.


44.
Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями.


45.
Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні».


46.
Метанол, етанол. Гліцерин.


47, 48.
Хімічні властивості спиртів.

Використання спиртів.

Дем. 14. Вз. етанолу з Na. Дем.15. Вз. гліцерину з Na.

Л.Р.8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом


49.
Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини.


50.
Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти.

Л.д. 9. Дія оцтової кислоти на Ind.


51.
Хімічні властивості оцтової кислоти.

Л.Д.10. Вз. оцтової кислоти з Ме, лугами, солями.


52.
Практична робота 4.

Властивості оцтової кислоти.


53.
Поняття про вищі карбонові кислоти.


54.
Жири. (Склад жирів, їх утворення). Жири в природі. Біологічна роль жирів.


55.
Вуглеводи. Глюкоза й сахароза.

(Будова, властивості, застосування.)

Л.Д. 11. Вз. глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом.


56.
Крохмаль і целюлоза. (Полімерна будова, властивості, застосування).

Л.Д.12,13. Реакція крохмалю з водою. Вз. крохмалю з розчином іоду.


57.
Використання вуглеводів, їх біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.


58, 59.
Узагальнення й систематизація знань про оксиґеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук.


60.
Оцінювання навчальних досягнень з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки».


61.
Амінооцтова кислота.

Її будова і властивості. Дем.16. Зразки амінокислот


62.
Білки.

Дем.17,18. Денатурація білків. Кольорові реакції білків.

Л.д. 14. Розчинення й осадження білків.


63.
Нуклеїнові кислоти.

Біологічна роль нуклеїнових кислот.


64.
Природні й синтетичні органічні речовини.


65.
Значення продуктів органічної хімії.


66.
Контрольна робота.

«Органічні сполуки».


У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я З Н А Н Ь З Х І М І Ї

67.

Місце хімії серед наук про природу.

Роль хімічних знань у пізнанні природи.


68.
Роль хімії в житті суспільства.


69.
Значення хімічних процесів у природі. Оцінювання навчальних досягнень учнів.


70.
Підсумковий урок.
Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка