Урок 1 Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»


Скачати 315.1 Kb.
НазваУрок 1 Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»
Сторінка3/3
Дата28.03.2013
Розмір315.1 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
1   2   3
Тема. Залежність розмірів тіл від температури.

Мета уроку: вивчити залежність розмірів тіл від температури для всіх агрегатних станів речовини, систематизувати знання з теми «Будова речовини».

Тип уроку: комбінований.

Демонстрації: теплове розширення газів, рідин і твердих тіл.


Етапи уроку

Методи та прийоми

1. Активізація навчальних досягнень учнів.

Фронтальна бесіда

2. 2. Вивчення нового матеріалу: теплове розширення газів, рідин і твердих тіл; пояснення причини теплового розши­рення. Кількісна характеристика — коефіцієнт лінійного розширення твер­дих тіл

Демонстраційні досліди. Робота з підручником. Записи в зошиті. Робота з таблицею

3. Первинне осмислення вивченого

Розв'язання задач

4. Підбиття підсумків

Робота з підручником

5. Домашнє завдання

Запис на дошці

Хід уроку

І. Активізація навчальних досягнень учнів.

У формі фронтальної бесіди розглядаються питання:

 1. Що є найдрібнішими частинками речовини? Наведіть приклади.

 2. Які явища доводять складну будову речовини?

 3. Чому тверді тіла зберігають форму?

 4. Чому рідини плинні?

 5. Чому газ займає весь наданий йому об'єм?

 6. Чи відрізняються молекули води й водяної пари?

 1. Чи відрізняються взаємодії між молекулами води й водяної
  пари?

По завершенні активізації вчитель приводить учнів до розуміння основних положень МКТ, щодо внутрішньої будови речовини та ставить проблему:

"Що відбувається з тілами під час нагрівання чи охолодження?

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Вивчення нового матеріалу розпочинаємо з демонстрацій­них дослідів з розширення газів, рідин і твердих тіл під час нагрівання.

Для демонстрації розширення газів і рідин потрібна колба, за­крита пробкою, у яку вставлено довгу тонку трубку. Якщо колбу перевернути, а трубку опустити у воду, то при нагріванні повітря в колбі можна побачити, як у воді з'являються бульбашки повітря, що свідчить про розширення газу. (Вчителю бажано підвести учнів до самостійного формулювання висновку)

Демонстрацію теплового розширення рідини можна провес­ти з аналогічною колбою, заповненою рідиною. При її нагріванні рівень рідини у вузькій трубці збільшується. Найзручніше буде скористатися гасом, який розширюється в п'ять разів сильніше за воду.

Демонструючи теплове розширення твердого тіла, показуємо вигин біметалічної пластинки або кульку з кільцем: кулька не про­ходить крізь кільце, коли воно в нагрітому стані, й вільно прохо­дить крізь кільце, коли воно холодне. Учням пропонується самостійно знайти пояснити причину явища. Вчитель виступає в ролі критика.
У ході обговорення, ми з'ясовуємо, що при збільшен­ні температури збільшуються середні розміри між молекулами ре­човини внаслідок підвищення швидкості їхнього руху.

Розглядається лінійне розширення твердих тіл та формується поняття про коефіцієнт лінійного розширення як фізичну величину, що чисельно дорівнює співвідношенню довжи­ни тіла при його нагріванні на 1 °С до його вихідної довжини: α=Δl/l0*Δt


ІІІ. Первинне осмислення вивченого матеріалу.

а)Спочатку перевіряємо, наскільки добре учні засвоїли нові по­няття, поставивши їм такі запитання:

 1. Чому тверді тіла, рідини й гази при нагріванні розширюються?

 2. Які приклади свідчать про розширення тіл при їхньому на­гріванні?

 3. Де потрібно враховувати зміни розмірів (об'ємів) тіл при зміні температури?

 4. Що називають коефіцієнтом лінійного розширення твердих тіл?

 5. Як записується формула коефіцієнта лінійного розши­рення?б)Розв'язування задач

 1. Платиновий дріт завдовжки 1,5 м мав температуру 00С. Унаслідок пропускання електричного струму він розжарився й подовжився на 15 мм. До якої температури був нагрітий дріт?

 2. Мідний лист прямокутної форми, розміри якого за температури 200С становлять 60 см х 50 см, нагріли до 6000С. Як змінилася площа листа?


ІV. Домашнє завдання: [1]; § 16, вправи до § 16 (1-7).

Урок 7

Тема. Контрольна робота

Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Будова речовини»

Тип уроку: контролю знань та вмінь учнів

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка знань, навичок і вмінь

Можна проводити у вигляді тестування, пропонуючи учням надруковані завдання, або використати генератор тестів ППЗ «Фізика 7»

У завданнях 114 виберіть правильну відповідь

(за підручником Ф.Я. Божинової)

1. (1 бал) Прикладом фізичного тіла може бути:

а) срібло; б) густина; в) метеорит; г) асфальт.

2. (1 бал) Газ легко стиснути, тому що молекули газу:

а) легко змінюють свої розміри;

б) притягуються одна до одної;

в) розташовані доволі далеко одна від одної;

г) перебувають у безупинному хаотичному русі.

3. (1 бал) Мідна деталь унаслідок нагрівання розширюється, при цьому збільшується:

а) відстань між атомами Купруму; б) розмір атомів Купруму;
в) кількість атомів у деталі; г) густина міді.

4. (1 бал) Під час охолоджування тіла зменшується:
а) маса його молекул; б) розмір його молекул;

в) швидкість руху його молекул; г) кількість його молекул.

5. (1 бал) Коли речовина переходить із одного агрегатного стану в ін­ший, змінюється:

а) маса молекул;

б) склад молекул речовини;

в) характер руху та взаємодії молекул;

г) розмір молекул.

6. (1 бал) Унаслідок явища дифузії:

а) кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми;

б) зменшується довжина рейки під час її охолодження;

в) тане лід;

г) рідина збирається в краплі.

7. (1 бал) Які із зазначених нижче речовин за кімнатної температури зберігають об'єм, але не зберігають форми?

а) Залізо; б) кисень; в) гелій; г) ртуть.

8. (2 бали) Маса атома Гідрогену:

а) більша, ніж маса молекули водню;

б) дорівнює масі молекули водню;

в) менша від маси молекули води;

г) більша від маси молекули води.

9. (2 бали) Маса золота об'ємом 1 м3 є більшою, ніж маса свинцю такого самого об'єму, на:

а) 8000 кг; б) 11 300 кг; в) 8,0 г; г) 19,3 г.
10. (2 бали) На шальках зрівноважених терезів лежать два кубики (див. рису­нок). Чи однаковими є густини речо­вин, із яких зроблені кубики?

а) Так, однаковими;

б) ні, густина синього кубика менша,
ніж густина червоного кубика;

в) ні, густина синього кубика більша,
ніж густина червоного кубика;

г) визначити неможливо.

11. (2 бали) Газ у закритій посудині стиснули, зменшивши його об'єм удвічі. У результаті цього:

а) кількість молекул у посудині зменшилась удвічі;

б) густина газу збільшилась удвічі;

в) маса газу зменшилась удвічі;

г) відстань між молекулами збільшилась удвічі.

12. (4 бали) У порожню мензурку масою 240 г налили рідину (див. рисунок). Маса мензурки з ріди­ною дорівнює 375 г. Визначте, яку рідину налили в мензурку.

а) Воду; б) олію; в) гас; г) спирт.

13. (5 балів) Щоб одержати латунь, сплавили мідь об'ємом 0,2 м3 і цинк об'ємом 0,05 м3. Якою є гус­тина одержаної латуні? (Об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів його складових.)

а) 8900 кг/м3; б) 8540 кг/м3; в) 7100 кг/м3; г) 1000 кг/м1

14. (4 бали) На скільки збільшилася довжина мідного дроту внаслідок на­грівання його на 14 °С, якщо його початкова довжина становила 50 м?

а) На 9,8 мкм; б) на 11,9 мм; в) на 11,9 м; г) спирт.

15 (8 балів) Складіть питання до заповненого кросворда.

ІІІ. Підсумок уроку.

ІV. Домашнє завдання

* Підготувати короткі повідомлення про світло та світлові явища.
1   2   3

Схожі:

Вартість 1 кг печива грн. Скільки коштує кг; кг; 200 г печива?
Маса білого ведмедя 700 кг. Маса бурого ведмедя становить 43 маси білого, а маса грізлі — 57 маси білого. На скільки кілограмів грізлі...
Тема заняття: Фундаментальні закони хімії
Такий висновок випливає з рівняння Ейштейна: Е = m. Адже, маса повинна змінюватися, оскільки будь-які реакції супроводжуються енергетичними...
Величини та їх вимірювання. Довжина. Одиниці вимірювання довжини. Сантиметр
Мета. Познайомити учнів з поняттями: величина, вимірювання величин, одиниця вимірювання (мірка); встановити з учнями загальний
Юпітер п'ята планета від нашого Сонця і знаходиться між Марсом і...
Земля. Гравітація на цьому «гіганті» в 5 рази більше, ніж на Землі. Якби хтось вагою в 100 кг стояв на поверхні Юпітера, то там він...
Поступальний і обертальний рух. Матеріальна точка. Криволінійний...
Сформувати поняття поступального руху тіла, матеріальної точки; вивчити основні характеристики криволінійного руху на прикладі руху...
Урок подорож. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні...
Урок. Методи досліджень фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Л. Р.№1«Фізичний...
УРОК 38 Тема: Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Лікування та оздоровлення водою Вода – життя, а чиста вода основа здоров’я!
У дорослої людини процентне співвідношення води від її загальної маси тіла – близько 65 %, а в людей похилого віку – 55-60 %. Можна...
Урок 24/19. Дата 14. 12. 2012 Тема : Лабораторна робота №8 «Вимірювання...
Тема: Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
УРОК 1 Тема. Види комбінацій тіл
Мета уроку. Сформулювати означення многогранників, вписаних у тіла обертання і описаних навколо них, визначити умови існування кожної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка