ISBN Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей Збірник наукових праць Книга Львів 2013


НазваISBN Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей Збірник наукових праць Книга Львів 2013
Сторінка1/61
Дата17.10.2013
Розмір8.62 Mb.
ТипКнига
bibl.com.ua > Економіка > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Університет банківської справи Національного банку України

Українське філософсько-економічне наукове товариство

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Московський державний університет імені М. В. Ломоносова

Львівський національний університет імені І. Франка

Національний університет державної податкової служби України

Інститут досліджень економіки і суспільства ХХІ століття

Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка


Філософія фінансової цивілізації:

людина у світі грошей

Збірник наукових праць
Книга 6.

Львів 2013
Університет банківської справи Національного банку України

Українське філософсько-економічне наукове товариство

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Московський державний університет імені М. В. Ломоносова

Львівський національний університет імені І. Франка

Національний університет державної податкової служби України

Інститут досліджень економіки і суспільства ХХІ століття

Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка


ISBN

Філософія фінансової цивілізації:

людина у світі грошей
Збірник наукових праць
Книга 6.

Львів 2013

Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. Книга 6. / Редколегія. Відп. секретар З. С. Скринник. – Л.: УБС НБУ, 2013. – ХХ с.
Розглядаються гуманітарні проблеми, викликані зростанням ролі грошей у соціальному житті в пострадянський період та загрозою тоталізації інструментально-раціоналізованих монетарних відносин у життєвому світі української людини. Досліджуються історична еволюція грошей як феномена культури, її вплив на зміст ментальних парадигм, світоглядні передумови перетворення людини із об’єкта всевладдя грошей на свідомого суб’єкта грошових відносин.

Редакційна колегія:
Т. С. Смовженко, доктор економічних наук, професор

В. Д. Базилевич, доктор економічних наук, профессор, чл.-кор. АН України

В. Г. Бодров, доктор економічних наук, профессор

М. А. Вознюк, кандидат економічних наук, доцент

Й. А. Габер, доктор економічних наук габілітований, професор

А. А. Гриценко, доктор економічних наук, профессор, чл.-кор. АН України

О. О. Другов, доктор економічних наук, доцент

В. В. Ільїн, доктор філософських наук, профессор

А. Я. Кузнєцова, доктор економічних наук, професор

В. П. Мельник, доктор філософських наук, професор

Ю. М. Осипов, доктор економічних наук, професор

С. В. Пролеєв, доктор філософських наук, професор

З. Е. Скринник, доктор філософських наук, професор

Г. Ф. Хоружий, доктор філософських наук, професор


Затверджено до друку Вченою радою Університету банківської справи Національного банку України (Протокол №ХХХ від 28 березня 2013 р.

ЗМІСТ

Т. С. Смовженко Вступне слово

7

Розділ І. Методологічні запити філософських смислів економіки

8

А. А. Гриценко, В. О. Корнівська. Тенденції розвитку світових фінансових ринків у контексті впливу на економічне зростання

9

В. Д. Базилевич. Філософсько-економічні мислення. Методологічний аспект

31

С. В. Пролеєв. Абсурд економічного зростання

37

Ю. М. Осипов. Російський виклик розвиткові Росії

50

А. Й. Габер.

65

В. Г. Бодров. Інституційна спроможність держави як підґрунтя ефективної політики неоіндустріалізації

75

В. В.Ільїн. "Світ грошей " в культурі пізнання відкриття таємниці

85

Г. Ф. Хоружий. Національна ідентичність та економічна діяльність

93

О. О. Другов. Світові тенденції розвитку процесу інтелектуалізації економіки

102

І. Ю. Фомичов. Монетизація цінностей та соціальне життя

116

Р. Ф. Пустовійт. Трансакційні витрати в трансформаційний і посттрансформаційній економіці України

121

В. Лукашевич. Соціально-економічний аспект розвитку функцій грошей за умов економічної нестабільності

136

В. В. Липов. Міфологія грошей в гетерогенних системах. Між архаїкою економікою гламуру

147

П. В. Скотний. Синергетика в методологічному контексті економічної теорії

160

Г. Я.Дутка. Фундаменталізація змісту професійної освіти економістів. Філософський аспект

170

Розділ ІІ. Фінансова парадигма сучасного всесвітньо-історичного процесу

183

І.І.Нестеренко. Майбутнє банків: Банк 2.0, Online vs Offline, Електронні гроші.

184

Т. О. Панфілова. Бюджетна політика розвинених країн – чинник глобальної нестабільності

193

М. І. Ломакін. Біржові торгівельні роботи для високочастотного трейдингу (HFT)

202

О. К. Скаленко. Фінансові ресурси як спеціалізована частина єдиної інформаційної системи світового розвитку

214

В. М. Сологубов. Фінансова послуга ренкінг

231

О. І. Кадикало, О.І. Попівняк. Теоретичні концепції та світові моделі державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів

240

Л. С. Воробйова. Нова фінансова архітектура та ідеологія посткризового світу

253

О. В. Курило. Проблеми державної бюджетної політики США в умовах сучасної бюджетної ери

257

Ю. М. Лелюк. Фінансова та грошово-кредитна макрогенерації: особливості взаємодії та вплив на антициклічну політику

266

С. В. Терещенко. Етичні аспекти міжнародних фінансів

273

С. О. Хвалінський. Зелений банкінг як спосіб як спосіб подолання екологічних проблем сучасної цивілізації

278

К. І. Котлярова. Передумови розвитку офшорного бізнесу в процесі становлення світового господарства

288

Д. С. Чернюк. Роль міжнародних організацій у регулюванні глобального банківського ринку

298

О. В. Філіповський. Золото у складі золотовалютних резервів країн світу та України у 2012 році

306

Ю. С. Назар, Т. Я. Назар. Нормативно-правове регулювання регулювання процедури зменшення бюджетних асигнувань

314

Розділ ІІІ. Соціокультурні детермінанти фінансової цивілізації

321

Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник. Соціокультурні чинники економічної модернізації: українська драма?

322

О. О. Шморгун. Комплементарність та антиномічність ціннісно світоглядних моделей економічної та пост економічної людини

343

А. Нєдужак. Родина перед викликом заробітченської міграції

367

О. В. Кузнєцов. Україна і Росія на перехресті цивілізацій

380

Т. В. Гончарук, М. Л. Шумка. Національно-культурна ідентичність як маркер модернізації українського суспільства

391

М. П. Іщенко, І. І. Руденко. Соціальна варіативність феномену свободи в координатах економічного виміру

399

А. М. Фоменко. Сутність постметафізичних проектів комунікації

423

О. М. Кожем’якіна. Проблема довіри та соціальної солідарності в умовах фінансової цивілізації

428

М. О. Нестерова. Феномен грошей в когнітивній парадигмі сучасної економіки

438

В. П. Мельник. Сучасна наука: в пошуках фундаментальних основ та практичних значень

448

Н. Г. Діденко. Вплив комунікативної діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування на розвиток соціальних комунікацій та зв’язків з громадскістю

474

Ф. П. Власенко, О. В. Твердовська. Філософська та економічна категоризація понять «бізнес» та «бізнесмен»

483

О. В. Твердовська. Філософія бізнесу як чинник розв’язання соціальних суперечностей

495

М. А. Вознюк, З. Е. Скринник. Історія грошей в Україні як маркер соціальних процесів

504

Т. О. Чистіліна. Наративний підхід як спосіб осмислення та творення економічної реальності

517

З. М. Комаринська. Лихварство як засіб економічного та морального узалежнення. До проблеми явища в Україні

533

Т. П. Дяк. Педагогічний процес у невизначеності перехідного періоду: синергетичний аспект

538

А. А. Кравченко. Відповідальність чи адаптація. Освітній процес у «суспільстві грошей»

547

І. І. Шупик. Економічна ментальність як чинник економічної модернізації

554

Л. В. Кримець. Конструктивні властивості міжсуб’єктного діалогу як соціального фрактала у контексті постіндустріального суспільства

560

А. А. Машталер. Перспективи особистості в «масовому суспільстві» і «масовій культурі»

568

С. В. Майстренко. Сутність грошей релігійно-етичний аспект

576

О. М. Максимович, В.О. Стефанків. Роль освіти як чинника соціально-економічного зростання України

585

Б. Ю. Рудь, Г.В. Ільїна. Медійний капітал в умовах інформаційного суспільства – політичний аспект

598

Л. І. Войнаровська. Морально-ціннісні орієнтації людини в контексті філософсько-економічних побудов

604

О. М. Казакова. Знак та символ в умовах інформатизації господарської діяльності: семіосфера економічної дійсності

615

Н. Ю. Олійник. Український жіночий рух як чинник формування громадського суспільства (1917 – 1939 рр.)

623

І. Г. Остапенко, Л. В. Кримець. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах глобалізацій них трансформацій

636

І. І. Бегей. Вступ до анархізму: ідеологи, напрямки, визначення, критики, дослідники

644

З. В. Гіптерс. Діяльність С.Смаль-Стоцького у становленні національної та економічної освіти дітей і дорослих

662

Розділ ІV. Учення про ноосферу крізь призму філософії господарства та фінансознавства

674

Л. С. Гринів. Глобальні фінансові процеси та розвиток філософії економіки

675

О. С. Зотова. В. Вернадський у європейському та російському контекстах: ідеї універсалізму

691

С. В. Синяков, Є. Ф. Сластенко. Концепція російського космізму

701

С. Ф. Гаркавий. Соціально-економічні наслідки Чорнобильської катастрофи

722Вступне слово

За традицією Університет банківської справи Національного банку України вітає у Львові учасників VІ Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей», які проводяться спільно з Українським філософсько-економічним науковим товариством, Київським національним університетом імені Т. Шевченка, Московським державним університетом імені М. В. Ломоносова, Національним університетом Державної податкової служби України, Всеукраїнською громадською організацією «Інститут досліджень економіки і суспільства ХХІ століття», Львівським національним університетом імені І. Франка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені І.Франка.

У центрі уваги Читань соціальні проблеми, пов’язані з адаптацією суспільної свідомості в Україні до соціальних умов, коли на тлі ринкової трансформації різко зросла роль грошей, грошових мемеханізмів та грошових відносин у житті людини та суспільства. Адже сучасна фінансова система при всій її потужності сама по собі не забезпечує ні справедливості, ні соціального прогресу, не усуває нерівність. Тому за сучасних умов посилюється необхідність створення нової парадигми фінансової архітектури та реформування механізмів, що її регулюють. Для здійснення цього завдання необхідно провести ретельний аналіз ціннісно-нормативних і світоглядних аспектів діяльності фінансово-грошової системи, залучаючи для цього дані соціології, психології, антропології та аксіології., визначити межі, за які та чи інша економічна система не може вийти без шкоди для світоглядних цінностей, соціальних принципів своєї суспільної програми.

Такі дослідження неминучо набувають інтегрального, міждисциплінарного характеру. Серед учасників Читань–2013 ми бачимо фахівців з широкого спектру наукових галузей. Свої матеріали до дискусії подали 22 доктори та 38 кандидатів наук як у галузях економічного та філософського знання, так і представники соціології, юридичних, політичних, технічних, історичних, філологічних наук, педагогіки, наук з державного управління.

Основний склад наших учсників, об’єднаний Українським філософсько-економічним науковим товариством, стабільний; він зумовлений колом спільних наукових інтересів та ідей. Про результативність цих досліджень може свідчити той факт, що за рік, який минув від попередніх Читань, активний учаник УФЕНТ В.В.Липов здобув науковий ступінь доктора економічних наук, А.А.Машталер та Л.С.Воробйова щойно також успішно захистили докторські дисертації. Радіємо за наших колег і сердечно їх вітаємо.

Усім учасникам VІ Міжнародних філософсько-економічних читань ректорат Університету банківської справи національного банку України бажає успішної роботи та приємних вражень від наукового та неформального спілкування.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Схожі:

Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
Реферат циклу наукових праць к е. н. Яроцької Ольги Валентинівни
До циклу наукових праць входить 22 наукові праці, в тому числі 10 монографій у співавторстві, 2 брошури, 10 статей
VІ Міжнародні філософсько-економічні читання
Координація досліджень провідних представників вітчизняної філософської думки та економічної науки у галузі проблем, що перебувають...
VІ Міжнародні філософсько-економічні читання
Координація досліджень провідних представників вітчизняної філософської думки та економічної науки у галузі проблем, що перебувають...
Курс лекцій Львів 2013 ISBN 978-611-511-068-1
Карпенко З. С., завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикар-патського національного університету імені В. Стефаника,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка