1. Предмет i метод історії економіки та


Назва1. Предмет i метод історії економіки та
Сторінка6/13
Дата12.03.2013
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

П'єр Жозеф Прудон (1809-1865 рр.). Французький публіцист, економіст і соціолог, родоначальник анархізму. Головний твір: "Система економічних суперечностей, або Філософія жебрацтва". Основні ідеї: 1) використовуючи елементи методу діалектики, у кожній економічній категорії виділяє "погану" і "гарну" сторони, які суперечать одна одній; Завданням політичної економії є розробка заходів, що усувають усе "погане" і залишають "гарне" і тим самим надають економічній системі діалектичного руху.
Теорія вартості: 1) вартість складається з двох частин: мінової /пов'язаної з потребами людини, що породжують рідкість і обмін/, споживчої /пов'язаної з достатком/; 2) конституйована вартість ("синтетична пропорція" – синтез мінової і споживчої вартості, що виражається в годинах робочого часу).
Теорія доходів: 1) процент – одна з форм експлуататорського доходу; 2) рента – доход, який привласнюється землевласником і випливає з різної родючості землі.
Теорія соціального устрою суспільства: 1) вартість є основою суспільних відносин. Вона не може сама по собі відтворюватись та існує лише завдяки насильству й обману; 2) власність – це крадіжка. У суспільстві власність повинна бути знищеною і його основою має стати індивідуальне володіння, засноване на особистій праці; 3) для формування системи індивідуального володіння необхідно: а/ створити "прогресивну асоціацію" і розформувати крупну власність; б/ встановити безгрошовий обіг шляхом створення "народного банку", який буде видавати виробникам "робочі посвідчення"; в/ знищити процент як форму доходу завдяки введенню дарового кредиту.

Теорії економічних гармоній:

Нассау Вільям Сеніор (1790-1864 рр.). Головний твір: "Основні начала політичної економії". Основні ідеї: Метод: 1) суб'єктивістське тлумачення економічних явищ і процесів, що знаходить концентроване вираження у "теорії утримання".
Теорія вартості: 1) вартість – це витрати виробництва; 2) праця є "жертвою", яку несе робітник, відмовляючись від вільного часу; 3) капітал є "жертвою" підприємця, що утримується від споживання, вкладаючи капітал у виробництво.
Теорія доходів: 1) заробітна плата – винагорода за "жертви" робітника; 2) прибуток – винагорода за "жертви" підприємця.
Теорія капіталу: 1) капітал – утримання від споживання; 2) протягом робочого дня створюється вартість, що покриває витрати капіталу, а в останній час роботи працівника створюється прибуток.

Федерік Бастіа (1801-1850 рр.). Французький економіст та публіцист. Головний твір: "Економічні гармонії". Основні ідеї: Методологія: 1) розрізняє серед економічних явищ видимі, які лежать на поверхні економічної дійсності, та приховані, невидимі; 2) завдання науки – поєднання обох типів явищ; 3) політична економія повинна бути об'єктивною, надкласовою наукою.
Теорія вартості: вартість – це "відносини обміну між двома обмінюваними послугами", які складаються вільно "під впливом однієї тільки конкуренції і по вільно встановленій ціні".
Теорія доходів: 1) заробітна плата – плата за послугу, яку надає підприємцю робітник; 2) прибуток – плата за послугу, яку отримує підприємець за те, що вкладає капітал у виробництво і утримується від споживання; 3) процент – плата за послугу, яку надає кредитор; 4) рента – плата за послугу земельного власника або його предків щодо обробітку землі або її поліпшення.
Теорія капіталу: капітал складається з робочих інструментів, матеріалів та запасів.
Теорія соціально-економічного устрою: 1) суспільство являє "сукупність послуг, які люди добровільно або примусово надають один одному"; 2) обов'язкові послуги регламентуються законодавством, мають малорухомий характер; 3) послуги, надані добровільно більш гнучкі і розвиваються за законами прогресу; 4) прогресивний розвиток суспільства потребує повної економічної свободи; 5) в умовах конкурентного середовища – "...інтереси, нічим не обмежені, прагнуть до гармонійних поєднань, до прогресивної переваги суспільного інтересу".

Генрі Чарлз Кері (1793 1879 рр.). Крупний фабрикант, економіст та філософ. Головний твір: "Принципи політичної економи". Основні ідеї: Методологія: критику зрілої класики намагається поєднати з такою трансформацією її постулатів, яка б відповідала сучасному економічному становищу США.
Теорія вартості: вартість товару визначається витратами не виробництва, а відтворення. Якщо зростає продуктивність праці, то витрати на відтворення товару знижуються, що приводить до падіння тієї частки праці, яка виплачується власнику капіталу.
Теорія доходів: 1) заробітна плата – частка праці робітника у витратах на відтворення товару; 2) прибуток – частка капіталу у витратах на відтворення товару; 3) рента – різновид процента на капітал, вкладеного в землеробство.
Теорія соціально-економічного устрою суспільства: У суспільстві домінує закон поєднання економічних інтересів, їх гармонії. Кожна людина прагне до асоціації з іншими людьми, що забезпечує прогресивний розвиток.
6.5. Західноєвропейський утопічний соціалізм

Анрі Сен-Сімон. Головні твори: "Листи Женевського обивателя до сучасника" (1802р.), "Про промислову систему" (1821р.), "Катехізис промисловців" (1824р.), "Нове християнство" (1825р.). Основні ідеї: Метод – ідеалістичний. Основа розвитку – це розум людини; 2) виділив періоди розвитку суспільства: ранній період, рабство, середньовіччя, сучасний період, золоте століття; 3) вважав суспільством соціальної справедливості індустріалізм); 4)пропонував програму планового введення господарства; принцип обов’язковості праці для усіх; зусилля держави спрямувати на розвиток науки, мистецтва, промисловості; приділяти велику увагу вихованню зростаючого поколінню, для цього вивільнити жінок із виробництва.

Шаль Фур’є (1772 1832 рр.). Головні твори: "Теорія чотирьох рухів і загальних доль" (1808р.), "Трактат про домашні та землеробські асоціації" (1822р.), "Новий промисловий і суспільний світ" (1828р.), "Вчення про пристрасті". Головні ідеї: 1) запропонував програму створення суспільства соціальної справедливості; 2) виділив групи пристрастей: матерільні /зір, смак, обоняння/, пристрасті душі /дружба, любов/, верховні пристрасті /ентузіазм, новаторство/; 3) визначив стадії розвитку суспільства – дикість, патріархат, варварство, цивілізація та етапи розвитку кожної стадії: дитинство, зростання, занепад, дряхлість; 4) виникнення економічних циклів пов’язував з анархією виробництва; 5) передрікає розвиток монополій: колоніальної, морської, кооперативної, казенної; 6) називає суспільство соціальної справедливості гармонією.

Роберт Оуен (1771-1858 рр.). Головні твори: "Про створення людського характеру" (1814р.), "Доповідь графству Нью-Лемар" (1820р.), "Зауваження про вплив промислової системи" (1815р.), "Викладання раціональної системи суспільства" (1820р.). Основні ідеї: 1) основами капіталізму є приватна власність, релігія, шлюб; 2) пропонував заходи щодо покращення умов праці і життя робітників; 3) джерело вартості – праця; 4) продукт праці має належати тому, хто його виробив; 5) наголошував на суперечності між зростанням виробництва і попитом споживача; 6) гроші – штучне мірило вартості; 7) розробив проект робочих грошей, які були еквівалентом трудових витрат; 8) вважав суспільством соціальної справедливості соціалізм, де панує суспільна власність; шлях до нього через прийняття справедливих юридичних законів і освіту населення; принцип соціалізму: "Від кожного за здібністю, кожному за працею".
6.6. Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії

Історичні умови: 1) функціонування на власній основі фабрично-заводської індустрії, економічний прогрес суспільства; 2)загострення соціально-економічних суперечностей – масове розорення дрібних товаровиробників, зростання експлуатації пролетаріату, періодичні кризи перевиробництва, масове безробіття.

Політичні передумови: 1)остаточне оформлення класової структури суспільства і загострення політичних суперечностей, бурхливе зростання революційних виступів пролетаріату: /1819р.– мітинг в Манчестері; 1830р.– революція у Франції; 1834р.– повстання ткачів у Ліоні; 1836р.– чартизм; 1839р.– повстання в Уельсі; 1844р.– повстання ткачів Сілезії/; 2)антифеодальні буржуазні революції епохи промислового перевороту в Європі стають наочним прикладом переходу до нового устрою шляхом революції; 3)розвиток філософії, політекономії, статистики.

Соціальна база розвитку марксистського напряму – клас пролетарів, що сформувався у ході промислового перевороту.

Ідейні джерела марксизму: 1)німецька класична філософія /Г.Гегель, Л.Фейербах – ідеї діалектичного розвитку та матеріалізм/; 2)англійська класична політекономія /А.Сміт, Д.Рікардо – трудова теорія вартості та методологія теоретичного аналізу/; 3)французький утопічний соціалізм /А.Сен-Сімон, Ш.Фурьє, Р.Оуен, – соціалістична ідея/;

Карл Маркс (1818-1883 рр.), Фрідріх Енгельс (1820-1895 рр.).
"Капітал", тематика: 1-й том (1867р.): товар і гроші, основи теорії вартості; перетворення грошей в капітал; виробництво абсолютної додаткової вартості; виробництво відносної додаткової вартості; заробітна плата; процес нагромадження капіталу;
2-й том (1885р.): метаморфози капіталу і його кругообіг; дослідження обігу капіталу; відтво­рення і обіг всього суспільного капіталу),
3-й том (1894р.): перетворення додаткової вартості в прибуток і норми додаткової вартості в норму прибутку; перетворення прибутку в середній прибуток; закон тенденції норми прибутку до зниження; перетворення товарного і грошового капіталу в товарно-торговий і грошово-торговий капітал; розподіл прибутку на процент і доход підприємця; перетворення додаткового прибутку в земельну ренту; доходи і їх джерела,
4-й том: "Теорія додаткової вартості", критика економічних ідей попередників.
Основні ідеї: Методологія матеріалістичної діалектики. Основою суспільного життя є матеріальне виробництво; суспільство розвивається внаслідок внутрішніх суперечностей між продуктивними силами та виробничими відносинами).
Теорія вартості: 1) вартість – уречевлена суспільно-необхідна праця; 2) подвійний характер праці: конкретна праця створює споживчу вартість; абстрактна праця – вартість; 3) ціна товару – грошове вираження вартості.
Теорія додаткової вартості: 1) робітник продає на ринку робочу силу /сукупність фізичних та інтелектуальних сил, що використовуються у виробництві товару/; 2) робоча сила як товар має споживчу вартість /здатність до продуктивної праці/ та вартість /вартість життєвих засобів, необхідних для утримання робітника та його сім’ї/; 3) підприємець купує робочу силу заради споживчої вартості і повністю оплачує її вартість; 4) робітник працює більше часу, ніж необхідно для створення вартості його робочої сили; 5) додаткова вартість – результат праці за рамками необхідного робочого часу на створення вартості робочої сили; 6) розрізняє абсолютну та відносну форми додаткової вартості.
Доходи: 1) заробітна плата – грошове вираження вартості товару робочої сили; 2) прибуток – перетворена форма додаткової вартості. Її функціональні різновиди: промисловий прибуток, торговий прибуток; позичковий відсоток; 3) рента – форма додаткової вартості у землеробстві. Виступає як: абсолютна рента /пов’язана з наявністю монополії приватної власності на землю/, диференційна рента /пов’язана з різною якістю і продуктивністю земельних ділянок/.
Теорія капіталу: 1) капітал – це вартість, що створює додаткову вартість, самозростаюча вартість. Виступає у трьох функціональних формах: промисловий, торговий, позичковий; 2) капітал ділиться на: основний –та частина капіталу, яка постійно знаходиться у виробництві і переносить свою вартість на створений продукт частинами; обіговий – та частина капіталу, яка використовується у виробництві раз і повністю переносить свою вартість на створений продукт; постійний /с  та частина капіталу, що витрачається на купівлю засобів виробництва/; змінний /v  та частина капіталу, яка витрачається на робочу силу/; 3) органічна будова капіталу – залежність між постійним та змінним капіталом /с:v/.
Відтворення: 1) сукупний суспільний продукт – весь обсяг виробленої продукції в матеріальному виробництві; 2) формують сукупний суспільний продукт підрозділи: І  виробництво засобів виробництва, ІІ  виробництво предметів споживання; 3) умови безперервного процесу відтворення в суспільстві (а/просте відтворення: I(v+m)=ІІ(с); І(v+m)+II(v+m)=II(с+v+m); І(с+v+m)=І(с+ІІс); б/розширене відтворення: I(v+m)>IІ(c); I(c+v+m)>I(c+IIc); І(v+m)+II(v+m)>ІІ(с+v+m).
Теорія соціально-економічного устрою суспільства: 1) складові суспільства: базис – виробничі відносини, які відображають той чи інший стан продуктивних сил; надбудова – політика, право, культура, релігія тощо; 2) джерело розвитку суспільства – суперечність між досягнутим рівнем продуктивних сил і характером виробничих відносин, внаслідок розв'язання якої змінюється і надбудова суспільства); 3) зміна способу виробництва відбувається в наслідок загострення його суперечностей, які неможливо розв'язати, не змінивши в цілому економічний і суспільний устрій.
6.7. Стара історична школа Німеччини

Стара історична школа Німеччини: Історичні умови: 1) завершення першого етапу промислового перевороту в Німеччині. Розвиток важкої промисловості; 2) розповсюдження демократичного і соціалістичного руху в Німеччині.

Особливості економічних поглядів: 1) предмет дослідження – національне господарство, закономірності економічного розвитку нації, роль різних суспільних інститутів у економічному житті; 2) методи дослідження – описово-статистичний, історико-генетичний, міждисциплінарний, індукція та критика класичної політекономії за абстрактність теорій і надання їм універсального характеру; 3) відмова від досліджень, які є предметом політичної економії, і заміна їх економічною історією; 4) визнання лише еволюційної форми розвитку суспільства, джерелом руху якого є психологічні, етичні та правові норми, що склалися в суспільстві.

Вільгельм Рошер (1812 1878рр.). Головний твір: "Історія національної політичної економії". Основні ідеї: 1) заперечував існування єдиної політичної економії та універсальних законів господарського розвитку всіх націй; 2) вбачав завдання економічної науки в емпіричному дослідженні історичного матеріалу; 3) виділив періоди історичного розвитку націй – найдавніший /головний фактор земля/, середньовічний /головну роль відіграє капіталізована праця/, новий /панує капітал/.

Карл Кніс (1821 1898рр.). Основний твір: "Політична економія з погляду історичного методу". Основні ідеї: 1)наголошував на відмінностях у ступенях еволюції, традиціях та здібностях різних націй; 2)довів, що спостереження економічного розвитку різних народів уможливлюють емпіричні узагальнення та вплив на економічні явища і процеси шляхом розробки економічної політики, спрямованої на досягнення суспільно значущих цілей.
6.8. Господарський розвиток України та економічні погляди її мислителів у другій половині XVII – першій половині ХІХ ст.

Матеріали роботи Комісії з розробки нового Уложення 1767-1768 рр. Позиції депутатів:
1) захист інтересів реакціонерів-кріпосників, великих поміщиків, у т.ч. українських, а також військової старшини /Г. Полетик, В. Капніст, Г. Божич/;
2) розвиток просвітницьких ідей, обмеження кріпосного права та прав родового дворянства, пошук шляхів підвищення продуктивності праці селян-кріпаків, без звільнення їх від кріпосної залежності /А. Маслов, Г. Коробін, Я. Ковельський/.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
1. Предмет і метод економіки освіти
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Тема Предмет і метод інституціональної економіки, етапи розвитку інституціоналізму
Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Тема Предмет і метод інституціональної економіки, етапи розвитку інституціоналізму
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
На уроках історії як метод формування творчого учня
України процесу виховання патріотів з активною громадянською позицією, я обрала проблему, над якою працюю в ході своєї роботи. Це...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка