Шарманська В. М., Шарманська С. О., Головко І. В. Судова бухгалтерія. Навч пос


НазваШарманська В. М., Шарманська С. О., Головко І. В. Судова бухгалтерія. Навч пос
Сторінка5/10
Дата21.04.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку.

 2. Контрольне значення подвійного запису

 3. Дайте визначення терміну бухгалтерський баланс.

 4. Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку

 5. Що називається статею бухгалтерського балансу?

 6. Скільки розділів має актив балансу?

 7. Скільки розділів має пасив балансу?

 8. Поняття бухгалтерського рахунку. Взаємозв’язок рахунків та бухгалтерського балансу.

 9. Рахунки синтетичного обліку, їх класифікація відповідно до балансу. Метод подвійного запису.

 10. Взаємозв’язок синтетичного та аналітичного обліку, його значення для зберігання матеріальних цінностей.

 11. Основні етапи аналізу бухгалтерського балансу і використання цих даних у розслідуванні та профілактичній діяльності по боротьбі зі злочинами у сфері економіки.


З метою закріплення знань по вказаних питаннях пропонується вирішити тестові завдання, задачі за пропонованими варіантами
Завдання для поточного контролю знань
Завдання 2.1

Вирішити тести

1. В балансі відображається інформація про грошову оцінку:

 1. Активів, господарських засобів, витрат;

 2. Джерел господарських засобів, витрат, доходів

 3. Активів, капіталу та зобов'язань.

2. До складу пасивів входять:

 1. Основні засоби;

 2. Векселі одержані;

 3. Статутний капітал.

3. До складу активів входять:

 1. Цільове фінансування

 2. Дебіторська заборгованість;

 3. Кредити банку.

4. При умові, що активи складають 10000 грн., а капітал – 6000 грн., сума зобов'язань складає:

 1. 16000 грн.

 2. 12000 грн.

 3. 4000 грн.

5. Власні джерела ресурсів підприємства – це:

 1. Основні засоби, оборотні засоби;

 2. Статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток;

 3. Довгострокові кредити банку, заборгованість перед бюджетом.

6. Які з перерахованих активів є оборотними:

 1. Нематеріальні активи;

 2. Капітальні інвестиції;

 3. Грошові кошти в касі.

7. В якому пункті названі риси, не властиві бухгалтерському балансу:

 1. Відображення всіх господарських засобів у вартісній і натуральній формі;

 2. Складається з активу і пасиву;

 3. Дотримується рівність підсумків всіх статей активу і всіх статей пасиву.

8. Величина активів підприємства завжди:

 1. Більше суми його зобов'язань і власного капіталу;

 2. Дорівнює цій сумі;

 3. Менше за цю суму.

9. У активі знаходять своє відображення:

 1. Кредиторська заборгованість;

 2. Виробничі запаси і дебіторська заборгованість;

 3. Позики і товари.

10. У якому пункті є правильний запис:

 1. Чисте майно = Майно + Зобов'язання;

 2. Майно = Власний Капітал -- Позиковий Капітал;

 3. Активи = Власний капітал + Зобов'язання.


Завдання 2.2

Вирішити тести

1. Яка мета складання балансу?

 1. Надання інформації про фінансові результати;

 2. Надання інформації про фінансовий стан;

 3. Надання інформації про зміни у фінансовому стані підприєм­ства за період.

2. Інформація в балансі відображається:

 1. Станом на певну дату;

 2. За певний період;

3. Станом на певну дату і за період.

3. Вибрати пункт, в якому перераховані тільки пасивні статті:

 1. Статутний капітал, прибуток, основні фонди;

 2. Кредити банку, кредиторська заборгованість, резервний капітал;

 3. Готова продукція, товари, цільове фінансування.

4. Баланс поділяється на дві частини:

 1. Зліва показаний актив, справа – зобов'язання і капітал;

 2. Зліва показаний капітал, справа – зобов'язання;

 3. Зліва показаний пасив, справа – права і заборгованість.

5. Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі відображаються за первинною вартістю за мінусом зносу – це:

 1. Основні засоби;

 2. Запаси;

 3. Правильної відповіді немає.

6. Зовнішні джерела ресурсів підприємства – це:

 1. Активи;

 2. Статутний капітал;

 3. Короткострокові кредити банку.

7. В активі відображається:

 1. Непогашена кредиторська заборгованість;

 2. Непогашена дебіторська заборгованість;

 3. Виробничі запаси, товари і заборгованість перед постачальниками.

8. Форма балансу в Україні:

 1. Визначається підприємством самостійно;

 2. Є уніфікованою формою звітності;

 3. Залежить від форми власності підприємства, що його складає.

9. За яких умов актив відображається у балансі?

 1. Очікується отримання економічних вигід від його використання;

 2. Оцінка його може бути достовірно визначена;

 3. Виконуються обидві зазначені вище умови.

10. Необоротними активами вважаються:

 1. Активи, призначені для використання у процесі виробництва;

 2. Активи, призначені для використання протягом періоду, що
  перевищує 12 місяців;

 3. Активи призначені для продажу.


Завдання 2.3

Вирішити тести

1.В активі балансу відображаються:

1.Довгострокові зобов’язання;

2.Грошові кошти та їх еквіваленти, непогашена дебіторська заборгованість;

3.Заборгованість перед постачальниками і підрядниками.

2.Автомобілі, що утримуються на підприємстві для надання їх в оренду, відоб­ражаються в балансі в статті:

1.Основні засоби;

2.Виробничі запаси;

3.Товари.

3.Банківська позика, яку буде погашено через 2 календарних роки, відоб­ражається у складі:

1.Власного капіталу;

2.Довгострокових зобов'язань;

3.Поточних зобов'язань.

4.Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції:
"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше"?

1.Зміни відбудуться лише в активі (одна стаття активу зросте, інша стаття активу зменшиться);

2.Зміни відбудуться лише в пасиві (одна стаття пасиву зросте, інша стаття пасиву зменшиться);

3.Зросте актив, зросте пасив на суму операції.

5. Програма 1С «Бухгалтерія», придбана для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві, відображаєть­ся у складі:

1.Основних засобів;

2.Нематеріальних активів;

3.Оборотних активів.

6.Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

1.Власного капіталу;

2.Довгострокових зобов'язань;

3.Поточних зобов'язань.

7. В пасиві балансу відображаються:

1.Поточні зобов’язання;

2.Грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість;

3. Витрати майбутніх періодів.

8. Банківська позика, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

1.Забезпечень наступних витрат та платежів;

2.Довгострокових зобов'язань;

3.Поточних зобов'язань.

9.Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції:
"Погашений кредит банку з поточного рахунку":

1.Зміни відбудуться лише в активі (одна стаття активу зросте, інша стаття активу зменшиться);

2.Зросте актив, зросте пасив на суму операції;

3.Зменшиться актив, зменшиться пасив на суму операції.

10. Операція «Випущена готова продукція з виробництва та передана на склад готової продукції» приведе до таких змін у балансі:

1.Зміни відбудуться лише в активі (одна стаття активу зросте, інша стаття активу зменшиться);

2.Зміни відбудуться лише в пасиві (одна стаття пасиву зросте, інша стаття пасиву зменшиться);

3.Зменшиться актив, зменшиться пасив на суму операції.

Завдання 2.4

Вирішити тести

1. Актив містить інформацію про джерела господарських засобів підприємства

а)Так б) Ні

2. Стаття «Резервний капітал» відноситься до першого розділу пасиву балансу

а)Так б) Ні

3. Стаття «Векселі одержані» відноситься до першого розділу пасиву балансу

а)Так б) Ні

4. В статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» відображаються суми зобов’язань підприємства перед робітниками з оплати праці а)Так б) Ні

5. В пасиві балансу відображається інформація про джерела господарських засобів підприємства

а)Так б) Ні

6. Стаття «Виробничі запаси» відноситься до пасиву балансу і містить інформацію про суму власного капіталу підприємства

а)Так б) Ні

7. В статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» відображаються суми зобов’язань підприємства за податками

а)Так б) Ні

8. Баланс – це таблиця, що служить для запису змін, які відбуваються з господарськими засобами та джерелами їх утворення

а)Так б) Ні

9. Стаття «Незавершене виробництво» відноситься до другого розділу активу балансу та містить інформацію про грошову оцінку продукції, що не закінчена (не пройшла всі стадії обробки)

а)Так б) Ні

10. В статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається сума авансів, одержаних від інших осіб в рахунок наступних постачань продукції, виконання робіт, надання послуг

а)Так б) Ні
План практичного заняття
2.3 Захисні функції бухгалтерського обліку

і можливості їх використання в юридичній практиці
Мета заняття:

Навчальна: З’ясувати в чому полягають захисні функції бухгалтерського обліку та можливості їх використання у юридичній практиці. Закріпити знання про основні етапи облікового процесу на підприємстві, про правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Сформувати знання про можливість використання контрольних функцій елементів бухгалтерського обліку з метою пошуку та доказування економічних злочинів.

Розвиваюча: Сприяти формуванню навичок роботи з бухгалтерським балансом та бухгалтерською інформацією.

Виховна: Сприяти зміцненню професійного інтересу до предмету „Судова бухгалтерія” з урахуванням його прикладного значення. Сприяти формуванню навичок аналізу бухгалтерської інформації з метою пошуку ознак правопорушень та при доказуванні економічних злочинів.
Рекомендована література:

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-Х1У. (зі змін та доп.)

 2. Господарський кодекс України. К., 2004

 3. Національні Положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій і Інструкція з застосування, затв. Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99р.

Основна література

1. Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія. Підручник . – К. Право, 2011. – 192 с.

2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів-5-ті вид., допов. переробл.-К.: А.С.К., 2008.-1044с.( Розділ 1.4 ).

3. Дондик Н.Я., Дондик Г.П. Судова бухгалтерія -К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с. [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://pidruchniki.ws/15840720/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/sudova_buhgalteriya_-_dondik_nya
Додаткова література

 1. Вороная Н., Белова Н., Уварова Е. Виды санкций за нарушение в сфере хозяйствования // Налоги и бухгалтерский учет, №8 (152) август 2007. – с. 110

 2. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 454 с.
 1. Польченко В.С. Проблемы применения МСФО в условиях украинского законодательства// Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в Україні, Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів "Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в Україні". – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2012. – 281 с. [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://ea.donntu. edu.ua: 8080/jspui/bitstream /123456789/11763/1/конферен.2012.pdf


Інтернетресурси

1. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua

2. Сайт ЛІГА: Закон: http://www.net CD- версія системи

3. „Нормативні акти України”: http://www.nau.kiev.ua

4. http://www.justinian.com.ua
Практичне завдання

На основі даних балансу відкрити бухгалтерські рахунки, записати сальдо початкове, відобразити на рахунках зареєстровані господарські операції, підрахувати обороти та визначити сальдо кінцеве. Кожний бухгалтерський рахунок представити у вигляді двосторонньої таблиці (рис.2.1)

На активних рахунках На пасивних рахунках
Дебет Назва рахунку Кредит Дебет Назва рахунку Кредит
Сальдо початкове Сальдо початкове

1) 1) 1) 1)

2) і т.д. 2) і т.д. 2) і.т.д. 2) і т.д.

Оборот Оборот Оборот Оборот

Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве

Рис. 2.1. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку
На основі даних синтетичних рахунків скласти просту Оборотну відомість (таблиця 8) та Баланс на кінець звітного періоду (таблиця 1).
Таблиця 8

Оборотна відомість за синтетичними рахунками
Код


Назва синтетичного рахунку

Сальдо на початок звітного періоду

Оборот за звітний період

Сальдо на кінець звітного періоду


дебет


кредит


дебет


кредит


дебет


кредит
і т.д.
Аналіз фінансового стану за звітний період починається з його загальної оцінки за даними балансу. А для того, щоб проаналізувати всі питання фінансового стану підприємства, необхідний етап, що передує проведенню аналізу, тобто приведення звітного балансу до такої форми, що, з одного боку, уможливлює об’єктивний аналіз, а з другого — є максимально зручною для проведення аналітичних розрахунків.

Аналіз балансу (ф.1) починається з експрес-аналізу, метою якого є поточна і достатньо швидка оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства. Експрес-аналіз балансу проводиться в кілька етапів:

 • підготовчий;

 • попередній огляд бухгалтерської звітності;

 • читання балансу.

Мета першого етапу — переконатися в тому, що баланс готовий до читання. Для цього проводиться проста рахункова перевірка балансу за формальними ознаками і по суті. На цьому етапі необхідно перевірити правильність заповнення граф, наявність усіх необхідних форм і додатків, перевірити валюту балансу і всі проміжні підсумки, а також перевірити, чи всім вимогам П(С)БО відповідає складений баланс.
Експрес-аналіз показників балансу підприємства здійснюється в динаміці за допомогою персональних комп’ютерів. При цьому застосовується проста система аналітичних таблиць, послідовний перегляд яких даватиме повну інформацію про фінансовий стан підприємства. Це можуть бути:

 • господарські засоби підприємства (величина господарських засобів, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти);

 • основні засоби підприємства та їх структура (вартість основних фондів, у тому числі активної частини за первісною та остаточною вартістю, коефіцієнти зносу та відновлення);

 • структура і динаміка оборотних коштів (підсумок розділу 2 активу балансу);

 • основні результати господарської діяльності підприємства (подаються в динаміці): обсяг реалізації, прибуток, рентабельність;

 • ефективність використання фінансових ресурсів (містить показники відсотків усіх фінансових ресурсів, у тому числі власних і залучених, а також рентабельності фінансових ресурсів).


Залежно від цілей аналізу фінансового стану можна одержати (за допомогою комп’ютерів) і цілу низку інших аналітичних таблиць (деякі з них подано далі в тексті).

На другому етапі необхідно ознайомитись з примітками до звіту, оцінити тенденції основних показників діяльності, можливу якісну модифікацію в майбутньому фінансового стану підприємства.

Основний етап в експрес-аналізі — третій, тобто читання балансу. Він передбачає попереднє загальне ознайомлення з результатами роботи підприємства і його фінансовим станом безпосередньо за бухгалтерським балансом, а також розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства. Під час читання балансу з’ясовують:

 • характер зміни підсумків балансу і його окремих розділів і статей;

 • доцільність розміщення майна підприємства;

 • поточну платоспроможність і ліквідність підприємства.


Аналіз балансу здійснюється за допомогою:

  1. Горизонтального аналізу;

  2. Вертикального аналізу;

  3. Аналізу з використанням коефіцієнтів.


Важливість сутності вертикального і горизонтального аналізу безперечна, оскільки при проведенні такого роду дослідження можна виявити всі позитивні і негативні моменти діяльності підприємства і вчасно зуміти змінити економічний напрямок розвитку підприємства в кращу сторону. Крім цього потрібно зазначити, що сутність вертикального і горизонтального аналізу також полягає у перевірці фінансової документації на наявність повної відповідності економічних операцій і їх відображення в даній звітності чинному законодавству.

Горизонтальний аналіз звітності ґрунтується на зіставленні динаміки розвитку всіх статей балансу і звіту про прибутки і збитки з базисним роком, фінансові показники якого беруться за 100 %.

При вертикальному аналізі звіту про прибутки і збитки за 100% береться виторг від реалізації. Більш глибокі висновки можна зробити, проаналізувавши дані звітності в процентній формі за ряд років, оскільки це дає змогу простежити динаміку структурних змін (темп приросту структурних змін).
Найважливішими інструментами фінансового аналізу є фінансові коефіцієнти, які являють собою відношення одного бухгалтерського або фінансового показника до іншого. Аналіз фінансового становища підприємства за допомогою коефіцієнтів полягає в зіставленні показників за поточний рік з аналогічними показниками за минулі роки, а також у визначенні тенденцій розвитку підприємства (прогнозні оцінки) за кожним коефіцієнтом.

Здебільшого розраховують чотири групи показників: показники ліквідності; показники фінансової стійкості; показники ділової активності; показники рентабельності.
Наприклад:

Коефіцієнт загальної платоспроможності розраховується за формулою:де

А - активи організації;

L - зобов'язання організації.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення суми грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми короткострокових зобов'язань. Він показує, яка частина термінових зобов'язань може бути погашена найбільш мобільними оборотними засобами. Розрахунок здійснюється за формулою:

Рекомендоване значення коефіцієнта> = 0,2.

Коефіцієнт «Критичної оцінки» показує, яка частина короткострокових зобов'язань організації може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахункам. Розрахунок здійснюється за формулою:

Ккр.оц. = (А1 + А2) / (П1 + П2)

Рекомендоване значення коефіцієнта:> 1,5 оптимально

= 0,7-0,8 нормально

Отже, на основі результатів аналізу балансу можна виділити головні ознаки, наявність яких у балансі дає підстави вважати його «позитивним». Цими ознаками є такі:

1) збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду порівняно з його початком;

2) зростання темпів приросту всіх активів порівняно з темпами приросту необоротних активів;

3) перевищення власного капіталу підприємства над позиковим і збільшення темпів його зростання порівняно з темпами зростання залученого капіталу;

4) приблизно однакові темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості;

5) збільшення частки власних оборотних коштів понад 10 %.
Після розгляду основних напрямів аналізу балансу необхідно ознайомитися також із впливом інфляції на валюту балансу.
Необхідно виконати аналіз показників бухгалтерського балансу. Розрахунки представити у формі таблиці.
Аналіз показників бухгалтерського балансу підприємства
Статті балансу

Вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

зміни

Тис.грн.

Структура, %

3=2/ВБ

Тис.грн.

Структура, %

5=2/ВБ

Тис.грн.
6=2-4

Структура, %

7=5-3

Відносне, %

8= ((4-2) :2 *100

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Необоротні активи


2.Оборотні активи


У тому числі:


Виробничі запаси


І т.д.Після проведеного аналізу зробіть відповідні висновки.
Питання для самоконтролю
1. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку

2. Контрольне значення подвійного запису

3. В чому полягає сутність превентивної функції бухгалтерського обліку
З метою закріплення знань по вказаних питаньях пропонується вирішити тестові завдання, задачі за пропонованими варіантами та розглянути проблемні ситуації
Завдання для контролю знань

Завдання 2.4

Вирішити тести

1.В активі балансу відображаються:

1.Довгострокові зобов’язання;

2.Грошові кошти та їх еквіваленти, непогашена дебіторська заборгованість;

3.Заборгованість перед постачальниками і підрядниками.

2.Автомобілі, що утримуються на підприємстві для надання їх в оренду, відоб­ражаються в балансі в статті:

1.Основні засоби;

2.Виробничі запаси;

3.Товари.

3.Банківська позика, яку буде погашено через 2 календарних роки, відоб­ражається у складі:

1.Власного капіталу;

2.Довгострокових зобов'язань;

3.Поточних зобов'язань.

4.Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції:
"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше"?

1.Зміни відбудуться лише в активі (одна стаття активу зросте, інша стаття активу зменшиться);

2.Зміни відбудуться лише в пасиві (одна стаття пасиву зросте, інша стаття пасиву зменшиться);

3.Зросте актив, зросте пасив на суму операції.

5. Програма 1С «Бухгалтерія», придбана для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві, відображаєть­ся у складі:

1.Основних засобів;

2.Нематеріальних активів;

3.Оборотних активів.

6.Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

1.Власного капіталу;

2.Довгострокових зобов'язань;

3.Поточних зобов'язань.

7. В пасиві балансу відображаються:

1.Поточні зобов’язання;

2.Грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість;

3. Витрати майбутніх періодів.
8. Банківська позика, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

1.Забезпечень наступних витрат та платежів;

2.Довгострокових зобов'язань;

3.Поточних зобов'язань.
9.Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції:
"Погашений кредит банку з поточного рахунку":

1.Зміни відбудуться лише в активі (одна стаття активу зросте, інша стаття активу зменшиться);

2.Зросте актив, зросте пасив на суму операції;

3.Зменшиться актив, зменшиться пасив на суму операції.
10. Операція «Випущена готова продукція з виробництва та передана на склад готової продукції» приведе до таких змін у балансі:

1.Зміни відбудуться лише в активі (одна стаття активу зросте, інша стаття активу зменшиться);

2.Зміни відбудуться лише в пасиві (одна стаття пасиву зросте, інша стаття пасиву зменшиться);

3.Зменшиться актив, зменшиться пасив на суму операції.
План семінарського заняття
2.4 Етапи облікового процесу.

Комп’ютерні технології обробки економічної інформації

та їх вплив на захисні функції бухгалтерського обліку
Мета заняття:

Навчальна: Розглянути та проаналізувати етапи облікового процесу на підприємствах. Звернути увагу на типові правопорушення, які можуть здійснюватися на кожному етапі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Поняття про іменник. Лексико-граматичні розряди іменників: а іменники...
Ковтюх С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : навч пос. – 2-е вид., випр. і допов. – К. «ВД «Професіонал», 2007. – 592...
Залікові ПИТАННЯ З КУРСУ "СУДОВА МЕДИЦИНА ТА СУДОВА ПСИХІАТРІЯ"
Судова медицина — це важлива галузь медицини з власними методами дослідження, яка слугує розв'язанню складних медико-біологічних...
Персональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7,...
С-Бухгалтерія 7: створення акту на введення в експлуатацію основних засобів, розрахунок зносу основних засобів у фінансовому обліку,...
СПЕЦКУРС СУДОВА ЮСТИЦІЯ ЛЬВОВА ХІV-XVIII СТОЛІТЬ Лекція ВСТУП ДО...
Поняття судової влади визначають по-різному в залежності від історичного періоду розвитку суспільства, теоретичних засад розуміння...
Захарченко П. П. З 38 Історія держави та права України: Навч посіб для дист навч
Рекомендовано до друку Методичною радою університету „ Україна. (Протокол засідання від 27. 10. 2003 №1)
Л. Е. Акпинар; Республ вищ навч закл. "Кримський інжен педагог ун-т". К. Слово, 2014. 288 с
Акпинар, Лємара Енверівна. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч посіб для студ вищ навч закл. / Л. Е. Акпинар;...
Формування особистості дитини Помчалова О. Г
Навч посіб для вищ навч закл. / Валентина Тарасун, Ганна Хворова; Ін-т спец педагогіки АПН України. – К.: Наук світ, 2004. – 98,...
Паламар Л. М., Кацавець Т. М. Мова ділових паперів: Практ пос
Чому мова є першоосновою будь-якого суспільства, як це розкривається через роботу функцій мови?
Григорія Сковороди "ПОГОДЖЕНО"
Робоча програма складена на основі: Блуда А. А. Практична підготовка вчителя історії в пед навч закладах України: Етапи і особливості.—К.,...
І. В. Голіков Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ "1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка