Посібник для рівневого навчання з геометрії


НазваПосібник для рівневого навчання з геометрії
Сторінка1/23
Дата14.04.2013
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Технологія особистісно-орієнтованого навчання:
дидактичне забезпечення
Анатолій Капіносов

Посібник
для рівневого навчання з геометрії


7 клас
Частина ІІ. Перевірочні завдання

ТЕРНОПІЛЬ

«ПІДРУЧНИКИ & ПОСІБНИКИ»

2002

ББК 74.262

К 20


Редактор Сергій Мартинюк

Літературний редактор Людмила Олійник

Художнє оформлення Світлани Демчак


Рецензент Гап’юк Я. Ф. — доцент кафедри математики і методики її викладання Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Капіносов Анатолій

К 20

Посібник для рівневого навчання з геометрії. 7 клас. Частина ІІ. Перевірочні завдання. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 128 c.

ISBN 966-562-743-0

ISBN 966-562-745-7 (частина II)

Посібник призначений для організації самостійної роботи на всіх етапах вивчення кожної теми курсу геометрії у 7 класі та для оцінювання навчальних досягнень учнів (проміжного — на етапах вивчення теми, підсумкового — після завершення вивчення теми та атестаційного — з декількох тем). Для кожної теми посібник містить роботи початкового рівня (2 варіанти), середнього і достатнього рівнів (4 варіанти) та високого рівня (2 варіанти), а також тематичні роботи (4 варіанти).

Для учнів 7 класу і вчителів математики.

ББК 74.262


ISBN 966-562-743-0

ISBN 966-562-745-7 (частина II)

© Капіносов А., 2002

Передмова


Основою успішного розвиваючого навчання, повноцінного засвоєння учнями знань при вивченні курсу геометрії є самостійна діяльність школярів при вивченні кожної теми. Головне призначення посібника — дидактичне забезпечення самостійної роботи учнів та ефективної системи оцінювання їхніх досягнень при вивченні геометрії у 7 класі.

Навчальні завдання посібника розроблені відповідно до дидактичного методу засвоєння наукових знань Я. А. Коменського. Саме цей метод є теоретичною основою дванадцятибальної шкали оцінювання досягнень учнів, упровадженої у школах України.

Основою згадуваної методики є:

 • організація навчання науковими об’єктами (у геометрії — геометричними фігурами) як цілісним системним знанням;

 • поділ процесу навчання на етапи відповідно до призначення наукових знань та природи людських здібностей до їхнього засвоєння:

 • початковий етап (теорія) — формування уявлень про об’єкт вивчення, усвідомлення та первинне осмислення знань на наочній основі;

 • серединний етап (практика) — застосування знань як готових способів розв’язування задач, формування основних умінь;

 • завершальний етап — використання знань і вироблених умінь у змінених ситуаціях на основі міркувань, досвіду та інтуїції;

  початок і середина — перша половина вивчення теми, завершальний етап — друга половина. Завершальному етапові вивчення тем у дванадцятибальній шкалі відповідає достатній і високий рівень досягнень учнів.

 • основними засобами навчання на кожному етапі є системи ретельно вибудуваних задач за принципом ступеневої послідовності (від найпростішого через складене до найскладнішого);

 • спосіб навчання (технологія діяльності) учителя і учнів на етапах:

 • настанови (пояснення) вчителя, взірці (фронтальне навчання) ;

 • самостійна діяльність учнів у виконанні завдань ;

 • оцінювання досягнень учнів;

 • основною формою вивчення цілісних знань є система уроків, через яку досягається повноцінне їхнє засвоєння; на кожному окремому уроці досягається лише часткове засвоєння знань; домашні роботи є додатковими формами навчання для тих, хто проявляє здібності, особистий інтерес;

Організувати засвоєння курсу геометрії у 7 класі допоможуть пропонований посібник і посібник «Геометрія, 7. Рівневий посібник для формування вмінь». — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002, який дозволяє на наочній основі інтенсифікувати процес початкового вивчення теми та фронтальне навчання на інших етапах; він містить значний масив задач для самостійної навчальної діяльності.
Особливості посібника і технологія його використання

Рівневі роботи з навчальних тем включають:

 • два варіанти робіт початкового рівня;

 • чотири варіанти робіт середнього рівня;

 • чотири варіанти робіт достатнього рівня;

 • два варіанти робіт високого рівня.

Виняток складають теми першого розділу «Коло», «Промінь», «Трикутники: означення», що вивчаються на рівні означень, і тому в рівневих роботах з цих тем відсутні завдання достатнього рівня.

Роботи початкового рівня у різних темах містять неоднакову кількість завдань, тому до них наведені таблиці оцінювання досягнень учнів.

У варіантах середнього, достатнього і високого рівнів перший номер, що містить два завдання (в окремих випадках одне завдання), відповідає нижчому балу відповідного рівня, другий номер — відповідно середньому балу рівня, третій номер — вищому балу рівня. Наприклад, завдання 1 під номером 1 середнього рівня відповідає балу «4», завдання 2 достатнього рівня — балу «8», а завдання 3 високого рівня — балу «12».

Рівневі тематичні роботи можна використовувати для:

 • поточного оцінювання, коли учень за будь-яку самостійно розв’язану задачу може отримати поточний бал (оцінку) відповідно до «питомої ваги» завдання у 12-бальній шкалі;

 • самостійних робіт навчального характеру, при виконанні яких кожен учень може отримати індивідуальну допомогу;

 • неповної перевірки досягнень учнів на етапі вивчення теми (короткочасних (5 хв) перевірочних робіт), коли учень виконує завдання тільки одного номера найвищого ступеня складності, доступного йому;

 • повної перевірки досягнень на рівні (рівнева перевірочна робота), коли учень за відведений час 15–20 хв виконує всі завдання, на основі чого і виставляється поточний бал (оцінка);

 • перевірочних (15–25 хв) робіт із теми, на яку відводиться 2–3 год. При цьому учень самостійно вибирає один із трьох рівнів (середній, достатній чи високий); при виконанні роботи учні виконують 1–2 задачі з повним записом і обґрунтуванням, а інші — з коротким записом розв’язання;

 • контрольних робіт (40 хв) за темою, на яку відводиться 4 год. Учень самостійно вибирає завдання доступного рівня і виконує всі завдання з повним записом і обґрунтуванням;

 • домашніх перевірочних робіт середнього і достатнього рівнів та домашніх самостійних робіт високого рівня (з отриманням індивідуальних консультацій).

Деякі правила проміжного і завершального оцінювання навчальних
досягнень учнів, що випливають з особливостей 12-бальної шкали


1. Поточний бал за перевірку досягнень на початковому рівні, яка проводиться відразу після вивчення теорії, виставляється в зошит і не виставляється в журнал і щоденник.

2. Поточні бали учнів (оцінки) за проміжні успіхи на середньому і достатньому рівнях виставляються в зошиті, а в журнал і щоденник — тільки за бажанням учнів.

3. За теми, на вивчення яких відводиться 1 год, або які вивчаються неповно або оглядово, оцінка виставляється тільки за бажанням учня.

4. За теми, на вивчення яких відводиться 2–3 год, тематична (підсумкова) оцінка виставляється на основі перевірочної роботи та домашніх перевірочних і самостійних робот.

5. За теми, на вивчення яких відводиться 4 год, тематична оцінка виставляється за результатами контрольної роботи, в окремих випадках вона може бути підвищена на 1 бал за результатами поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання за кількома темами чи розділами, як підтверджувальне, проводиться на основі результатів вивчення тем, що входять до тематичного оцінювання. Учневі рекомендується виконувати завдання того рівня, якому переважно відповідають оцінки за теми. При цьому нижчий бал кожного рівня гарантується автоматично. Учень може обрати для тематичного оцінювання і вищий від рекомендованого вчителем рівень. У цьому випадку при невиконанні завдань вищий бал попереднього рівня йому не гарантується.

Оцінювання виконання тематичних робіт проводиться за кількістю правильно розв’язаних задач відповідно до викладених критеріїв для перевірочних робіт. Якщо учень правильно виконав усі завдання визначеного вчителем рівня і деякі завдання наступного рівня, то оцінка виставляється за кількістю правильно виконаних завдань вищого рівня. Якщо учень правильно виконав завдання вищого рівня, але не виконав чи припустився помилки в завданні вихідного для нього рівня, то завдань вищого рівня зараховуються йому як завдання вихідного.

Якщо учень, атестуючись на середньому рівні, не отримав балів, то йому виставляється оцінка за результатами перевірок початкового рівня в процесі вивчення тем або повторно проводиться така ж перевірка.

Кожен учень має право на перездачу тематичного оцінювання на вищий рівень або на вищий бал рівня від того, на якому він оцінювався. Перездача проводиться у визначений учителем час.

У додатку 1 наведено тематичне планування, у якому передбачено два варіанти вивчення розділу І: перший — оптимальний, який передбачає виділення 2 год на вивчення основних тем розділу (при цьому забезпечується їхнє повне рівневе вивчення), другий передбачає виділення на ці теми 1 год (неповне рівневе засвоєння в урочний час).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов...
В. Г. Редько, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
Методичні матеріали Черкаського ОІПОПП для вчителів математики
Коломієць О. М., Козлова О. М. Рекомендації до розв’язування олімпіад них задач з геометрії. Методичний посібник. Черкаси-2000 р....
ГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас
Користуючись історич­ними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку геометрії; розповісти...
Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. Геометрія: Підручник для 7 кл
Цей посібник може знадобитися також учителям, які працюють за підруч­никами інших авторів, оскільки в ньому не лише даються по­ради...
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
1. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ
Навч посібник для студентів факультету заочного навчання. – Харків: Нац аерокосм ун-т “Харк авіац. ін-т”, 2007. – 76 с
2. Риба жива
Посібник рекомендован для учнів професійно-технічних закладів та майстрам виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих...
Тематичне планування з геометрії для 11 класу Академічний рівень

Лукашук И. И. Международное право. Особенна часть. М., 1997. С. 238...
Для магістрантів 2 курсу денної форми навчання Навчально-наукового інституту права та безпеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка