Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту


Скачати 253.71 Kb.
НазваПоложення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Сторінка2/3
Дата24.02.2016
Розмір253.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3
студентів, віднесених за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичної
групи, після проведення контрольного тестування показників фізичного
розвитку (функціональних, фізичних), визначених у навчальній програмі з
фізичного виховання та оцінювання, викладачем навчальної групи, рівня знань
та рухових (технічних) здібностей в обраному виді рухової активності шляхом
проведення бесід та контрольних (навчально-спортивних) заходів .
Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за
спеціалізаціями з видів рухової активності, визначеними в навчальній програмі
з фізичного виховання.
Заняття із студентами навчальної секції фізичного виховання проводяться
в навчальний час за розкладом занять зазначеної секції.
Кількість студентів навчальної групи навчальної секції фізичного
виховання складає 10-15 осіб.
3.6.4. До навчальної секції фізичної реабілітації кафедри фізичного
виховання (предметної комісії) розподіляють студентів, у яких за даними
анкетування є відхилення в стані здоров’я.
До навчальних груп цієї навчальної секції зараховують студентів, які за
даними особистої медичної картки, медичного обстеження віднесені за станом
здоров’я до спеціальної медичної групи, групи лікувальної фізичної культури
або звільнені від практичних занять.
Навчальні групи навчальної секції фізичної реабілітації комплектуються за
спеціалізаціями з нозологічних ознак (видів захворювань), визначеними в
навчальній програмі з фізичного виховання.
Заняття із студентами навчальної секції фізичної реабілітації проводяться,
як правило, фахівцями зі спеціальною освітою, у навчальний час за розкладом
навчальних занять зазначеної навчальної секції.
Кількість студентів навчальної групи навчальної секції фізичної
реабілітації складає 8-12 осіб.
3.6.5. До навчальної секції спортивного виховання кафедри фізичного
виховання (предметної комісії) розподіляють студентів, які виявили бажання
вдосконалювати свою спортивну майстерність у видах спорту цієї секції.
До навчальних груп навчальної секції спортивного виховання зараховують
студентів, віднесених за станом здоров’я до основної медичної групи, які за
результатами контрольного тестування мають позитивні показники
функціональної і фізичної підготовленості та, як правило, показники виконання
спортивної класифікації в обраному виді спорту.
Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за
спеціалізаціями з видів спорту, визначеними в навчальній програмі з фізичного
виховання та кваліфікаційними вимогами.
Заняття із студентами навчальної секції спортивного виховання
проводяться за розкладом навчальних занять зазначеної секції.
Кількість студентів навчальних груп навчальної секції спортивного
виховання визначається відповідно до їх спортивної кваліфікації та складає:
навчально-тренувальної групи 10-15 осіб;
групи спортивного вдосконалення 8-12 осіб;
групи вищої спортивної майстерності 2-6 осіб.
Для навчальних груп з ігрових видів спорту кількість студентів відповідно
складає: 16-20 осіб, 14-18 осіб, 12-16 осіб.
Обсяг навчальних годин на тиждень для навчальних груп навчальної секції
спортивного виховання складає для:
навчально-тренувальної групи – 6 годин;
групи спортивного удосконалення – 8-10 годин;
групи вищої спортивної майстерності – 12 годин.
3.6.6. З однієї навчальної секції (навчальної групи) до іншої студенти
можуть переводитися, як правило, після закінчення навчального року або
семестру в установленому у вищому навчальному закладі порядку.
4. Зміст діяльності кафедри фізичного виховання (предметної комісії)
4.1.Відповідно до акредитації вищого навчального закладу кафедра
фізичного виховання (предметна комісія) здійснює такі основні види
діяльності: навчально-виховну, методичну, науково-методичну, науково-
дослідну, спортивну.
4.1.1. До змісту навчально-виховної діяльності входять:
організація та проведення навчальних занять і заходів з фізичного
виховання;
контроль показників фізичного розвитку студентів;
оцінювання якості досягнутого студентами рівня сформованості знань,
умінь і навичок з фізичного виховання.
4.1.2. До змісту методичної діяльності входять:
розробка навчального плану, графіка навчального процесу, навчальної
програми з фізичного виховання за напрямами і спеціалізаціями навчальних
секцій кафедри (предметної комісії), навчальних програм за спеціалізаціями та
їх затвердження керівником вищого навчального закладу;
складання розкладу навчальних занять з фізичного виховання на
факультетах (у відділеннях) вищого навчального закладу та в навчальних
секціях кафедри фізичного виховання (предметної комісії);
складання індивідуальних планів роботи викладачів, планів-конспектів
(моделей) занять, положень про навчальні спортивні заходи, журналів обліку
фізичного виховання студентів факультетів (відділень) за курсами й групами,
журналів обліку роботи навчальної групи навчальної секції, документів
звітності;
організація функціонування навчально-методичного (методичного)
кабінету.
4.1.3. До змісту науково-методичної діяльності входять:
розробка методичних рекомендацій, указівок, наочних посібників,
посібників з фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного
виховання, масового спорту студентів тощо.
4.1.4. До змісту науково-дослідної діяльності входять:
проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення
фізичного виховання студентів за тематичним планом науково-дослідних робіт
вищого навчального закладу та за індивідуальними планами науково-дослідних
робіт;
організація функціонування наукової (науково-дослідної) лабораторії.
4.1.5. До змісту спортивної діяльності входить організація:
функціонування у вищому навчальному закладі спортивного клубу та
самодіяльного спортивного активу на факультетах (відділеннях), курсах, у
групах;
навчання спортивного активу;
участі студентів у самодіяльних спортивних заходах вищого навчального
закладу;
підготовки та участі студентів-спортсменів (збірних команд) вищого
навчального закладу в різноманітних національних та міжнародних спортивних
заходах.
5. Планування навчальних занять з фізичного виховання та спортивних
заходів
5.1. Розклад навчальних занять з фізичного виховання на факультетах
(відділеннях) вищого навчального закладу затверджується його керівником за
поданням кафедри фізичного виховання (предметної комісії), яка розробляє
його за участю факультетів (відділень), відповідно до пропускної спроможності
спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, визначених у Державних
будівельних нормах «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (наказ
Держбуду України від 10.11.2003 № 184), а також медико-біологічних
закономірностей процесу фізичного виховання щодо тижневої періодичності
навчальних занять.
На підставі розкладу навчальних занять з фізичного виховання на
факультетах (відділеннях) вищого навчального закладу складається розклад
навчальних занять у навчальних секціях кафедри фізичного виховання
(предметної комісії).
Планування змісту навчальних занять у навчальних секціях кафедри
фізичного виховання (предметної комісії), їх засобів і методів визначається
викладачем навчальної групи самостійно на підставі вимог навчального плану,
плану-графіка, навчальної програми з фізичного виховання та навчальної
програми із спеціалізації з виду рухової активності або захворювання.
5.2. Календарний план спортивних (спортивно-масових) заходів
вищого навчального закладу та положення про змагання розробляються
спортивним клубом спільно з кафедрою фізичного виховання (предметною
комісією) та затверджуються керівником вищого навчального закладу.
6. Координація та регулювання навчально-виховного процесу з фізичного
виховання та масового спорту
Для координації та регулювання у вищому навчальному закладі питань
організації, планування тощо навчально-виховного процесу з фізичного
виховання та масового спорту на кафедрі фізичного виховання може бути
створена вчена рада.
7. Мотивація навчально-виховного процесу з фізичного виховання та
масового спорту
7.1. Мотивація до активної участі студентів у навчально-виховному
процесі з фізичного виховання та спортивних заходах здійснюється шляхом:
створення у вищому навчальному закладі умов для вибору студентами
виду рухової активності для навчання та участі в самодіяльних спортивних
заходах за інтересами;
залучення студентів до виконання студентських науково-дослідних робіт з
фізичного виховання з метою підвищення їх відповідного рівня кваліфікації;
переведення студентів високого рівня спортивної кваліфікації, що
навчаються на факультетах (відділеннях) вищого навчального закладу, на
індивідуальний графік занять для гармонійного поєднання здобуття освіти за
обраною спеціальністю та занять обраним видом спорту.
7.2. Мотивація викладачів до якісної організації своєї діяльності
здійснюється шляхом: заохочення, своєчасного оцінювання їх діяльності,
підвищення професійного та наукового рівня, просування по службі тощо.
8. Контрольні заходи з фізичного виховання
8.1. Контрольні заходи з фізичного виховання включають поточний та
підсумковий контроль.
8.1.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення
практичних та семінарських занять.
На практичних заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня
фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними, руховими
(технічними) показниками.
На семінарських заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня
знань студентів з теорії, методики і організації фізичного виховання, його
спеціалізованих напрямів, масового спорту.
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і
система оцінювання рівня знань визначаються кафедрою фізичного виховання
(предметною комісією).
8.1.2. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його
завершених етапах.
Підсумковий контроль з фізичного виховання включає семестровий
контроль.
Вищий навчальний заклад може використовувати кредитно-модульну та
інші форми підсумкового контролю з фізичного виховання після закінчення
логічно завершеної частини теоретичних та практичних занять і їх результати
враховувати при підсумковому оцінюванні.
8.1.3. Семестровий контроль з фізичного виховання проводиться у
формах заліку або диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу,
визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним планом.
Семестровий залік планується при відсутності кредитно-модульного
контролю і не передбачає обов’язкової присутності студентів.
Семестровий диференційований залік планується при відсутності
кредитно-модульного контролю і не передбачає обов’язкової присутності
студентів.
Студент уважається допущеним до семестрового контролю з фізичного
виховання (заліку або диференційованого заліку), якщо він виконав усі види
завдань, передбачені навчальним планом з фізичного виховання на семестр.
9. Оцінювання навчально-виховного процесу з фізичного виховання
Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти з фізичного
виховання, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів
незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.
10. Облік діяльності з фізичного виховання та масового спорту
Для забезпечення обліку з усіх питань своєї діяльності кафедра фізичного
виховання (предметна комісія), спортивний клуб вищого навчального закладу
складають та затверджують в установленому порядку номенклатуру справ.
11. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу з фізичного
виховання та масового спорту
11.1. Для кадрового забезпечення у вищому навчальному закладі
навчально-виховного процесу з фізичного виховання штатний розпис кафедри
фізичного виховання (предметної комісії) має передбачати такі основні посади.
Посади науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання:
викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри;
Посади педагогічних працівників предметної комісії з фізичного
виховання: викладач, старший викладач, керівник фізичного виховання,
виборна посада голови предметної комісії.
Посади працівників, які забезпечують допоміжні напрями діяльності
кафедри (предметної комісії): категорійні фахівці, старші лаборанти, завідувачі
лабораторій, завідувачі кабінетів, методисти та інші.
11.2. Для кадрового забезпечення масового спорту посади працівників
спортивного клубу визначаються та затверджуються керівником вищого
навчального закладу.
12. Регламентація діяльності учасників навчально-виховного процесу з
фізичного виховання
12.1. Для забезпечення основних напрямів діяльності кафедри (предметної
комісії) її науково-педагогічні (педагогічні) працівники, інші учасники
навчально-виховного процесу з фізичного виховання можуть виконувати
зазначені в цьому Положенні функції, які є підставою для визначення
керівником вищого навчального закладу їх функціональних обов'язків
(посадових інструкцій).
12.1.1. Функції завідувача кафедри фізичного виховання (голови
предметної комісії):
складання пропозицій щодо кошторису та штатного розпису кафедри
(предметної комісії);
розробка та затвердження в установленому порядку номенклатури справ
кафедри (предметної комісії);
складання плану роботи та плану засідань кафедри (предметної комісії) на
навчальний рік;
затвердження індивідуальних планів роботи викладачів;
участь у прийнятті рішень робочих, колегіальних та дорадчих органів
вищого навчального закладу;
внесення на розгляд керівнику, робочим, колегіальним, дорадчим органам
вищого навчального закладу питань про затвердження документації кафедри
(предметної комісії) та про стан і розвиток фізичного виховання, масового
спорту;
проведення засідань кафедри (предметної комісії);
організація роботи кафедри (предметної комісії);
подання керівнику вищого навчального закладу пропозицій щодо
приймання на роботу, нормування обов’язків, підвищення кваліфікації,
переміщення, заохочення, накладання стягнень, звільнення працівників
кафедри (предметної комісії);
координація діяльності кафедри (предметної комісії) з адміністративно-
господарськими підрозділами вищого навчального закладу;
контроль за виконанням рішень керівника, колегіальних та дорадчих
органів вищого навчального закладу, кафедри фізичного виховання (предметної
комісії);
контроль за внутрішнім розпорядком, станом трудової дисципліни
працівників кафедри (предметної комісії);
контроль за використанням засобів, що асигновані, за станом, експлуа-
тацією і використанням матеріально-технічної бази, обладнання, інвентарю;
оцінювання роботи працівників кафедри (предметної комісії) шляхом
обговорення на засіданнях кафедри;
складання звіту про роботу кафедри (предметної комісії).
12.1.2. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної
комісії) з навчальної роботи:
складання розділу плану роботи кафедри (предметної комісії) з навчально-
виховної і методичної роботи, навчального плану, графіків навчального
процесу, навчальної програми з фізичного виховання, розкладу занять у
навчальних секціях спільно з викладачами, відповідальними за фізичне
виховання в цих секціях, навчального навантаження викладачів з навчально-
виховної і методичної роботи;
участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії);
проведення нарад з питань методичної та навчально-виховної роботи;
організація навчально-виховної роботи у відповідності до навчального
1   2   3

Схожі:

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі студенти)...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич — зав кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2011” проводяться поетапно
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2013” проводяться поетапно
У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ Інна ХРИПКО Національний університет фізичного виховання і спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
ПОЛОЖЕННЯ про I Спортивні ігри України з зимових видів спорту 2012...
Проведення змагань I Спортивних ігор України з зимових видів спорту 2012 року здійснює Комітет з фізичного виховання та спорту МОНМС...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКА З
Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої...
Методичні рекомендації щодо проведення зазначеного уроку додаються
Міжнародного року спорту і фізичного виховання" міністерство рекомендує напередодні Дня фізичної культури і спорту (10 вересня) провести...
1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив:...
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка