НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи


Скачати 174.62 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Дата06.04.2013
Розмір174.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи


Автори:

Т. Ю. Круцевич — зав. кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, про-фесор.

С. М. Дятленко — головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України.

І. Х. Турчик — доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університе-ту ім. І. Франка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

Н. С. Кравченко — вчитель Червоноградської ЗОШ І–ІІІ сту-пенів № 1 м. Червонограда Львівської області, «Заслужений вчи-тель України».

С. М. Чешейко — вчитель ЗОШ № 78 м. Києва, «Заслужений вчитель України».

О. М. Лакіза — завідувач кафедри фізичного виховання ВСП НУБ і ПУ «Ніжинський агротехнічний інститут», кандидат пе-дагогічних наук.

Д. В. Деменков — методист з фізичної культури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використан-ня засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоров-чих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок жит-тєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дити-ни через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізич-них вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Структура навчального процесу з фізичної культури
Навчальна програма «Фізична культура. 5–9 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної за-гальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію прин-ципу варіативності, який передбачає планування навчального ма-теріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального про-цесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Во-на складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і де-кількох варіативних модулів. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фі-зичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти екс-пертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки України та бути оприлюдненими для загального користування. Отже, кіль-кість варіативних модулів з часом має зростати.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчаль-ний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожно-го варіативного модуля. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах — 3–5, у 9 класі — 3–4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так, у 5-му класі з обраними шістьма модулями і 105 годинами фізичної культури на рік на один модуль відво-диться близько 18 навчальних годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості го-дин на вивчення окремих модулів.

Програми варіативних модулів розроблено на п’ять років. Во-ни містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, необхід-ного для освоєння модуля.

Перед початком навчального року протоколом шкільного ме-тодичного об’єднання затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному кла-сі. У плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опанову-ватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчен-ня годин. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією про-грамою розпочинається з 5-го класу.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність мате-ріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обо-в’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного мето-дичного об’єднання.

Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.

Наприклад, учні вивчають:

у 5 класі — футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчен-ня), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);

у 6 класі — футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчен-ня), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);

у 7 класі — футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік ви-вчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);

у 8 класі — футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчен-ня);

у 9 класі — футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік ви-вчення) та баскетбол (2 рік вивчення).

За потреби у 6–9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочи-нається не з 5-го класу, учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.


Організація навчального процесу з фізичної культури
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

— забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здій-снення міжпредметних зв’язків;

— забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

— формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

— забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізич-ного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами;

— використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;

— досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів про-тягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

За результатами медичного огляду учні тимчасово поділяють-ся на медичні групи для занять фізичною культурою.

Учні, які за станом здоров’я не віднесені до основної медич-ної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізич-ного розвитку, які їм не протипоказані.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, до-сягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель (а у 8-му і 9-му класах разом з учнем) складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідов-ність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Само-стійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі до-даткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.


Оцінювання навчальних досягнень
Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динамі-ки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оціню-вання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовують-ся навчальні нормативи, які розроблено для кожного року ви-вчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Поря-док їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Кри-терії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культу-ри затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на по-гане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підго-товка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначе-ному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показни-ків учителі можуть застосовувати різноманітні системи нараху-вання «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) вико-на(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівня-но з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормати-вами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

5 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Загальна характеристика здо-рового способу життя.

Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою.

Види порушень постави та їх профілактика.

Фізичне виховання в Старо-давній Греції.

Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами. Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкуль-турних занять.


Учень, учениця:

н а в о д и т ь п р и к л а д и особливостей фізичного ви-ховання в Стародавній Греції;

п о я с н ю є правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою;

х а р а к т е р и з у є здоровий спосіб життя, види порушень постави, поняття фізичного розвитку та фізичної підго-товленості;

д о т р и м у є т ь с я правил гігієни та санітарії, техніки безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять;

в о л о д і є методами само-контролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами само-контролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

Загальна фізична підготовка

Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, без предмета, з предметами — м’ячами, гім-настичними палицями, скакал-ками, у парах); вправи для формування постави та запо-бігання плоскостопості;

вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом;

вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з пово-ротом на 90–180°; метання малого м’яча в ціль; акроба-тичні вправи; подолання сму-ги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри.

в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки, загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті та спритності.


6 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини. Особливості фізичного роз-витку і функціонального ста-ну організму в підлітковому періоді.

Олімпійські ігри у Стародав-ній Греції.

Засоби розвитку витривалості та методи контролю.

Правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та водоймищах.

Учень, учениця:

н а в о д и т ь п р и к л а д и впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

п о я с н ю є значення дотри-мання правил поведінки під час плавання у басейнах та водоймищах;

х а р а к т е р и з у є Олім-пійські ігри у Стародавній Греції; особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у підлітково-му віці; засоби і методи конт-ролю витривалості;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

в о л о д і є методами само-контролю фізичного стану під час занять вправами, спрямова-ними на розвиток витривалості;

Загальна фізична підготовка

Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, без предмета, з предметами — м’ячами, гім-настичними палицями, ска-калками, у парах); вправи для формування постави та запо-бігання плоскостопості;

вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом;

вправи для розвитку сприт-ності: багаторазові стрибки з поворотами на 90о, 180о, 360°;

метання малого м’яча в ціль;

акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подо-лання смуги перешкод; біг з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4×9 м; рух-ливі ігри;

вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 700 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків по черзі з прискореною ходь-бою 30–50 м; стрибки зі ска-калкою; рухливі ігри.

в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті, спритності, витривалості.

7 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року).

Форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. Відродження Олімпійських ігор сучасності.

Засоби розвитку сили, гнуч-кості та методи контролю.

Ознаки перевтоми та засоби їх попередження.

Учень, учениця:

п о я с н ю є значення раціо-нального рухового режиму для здоров’я людини;

н а з и в а є форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;

х а р а к т е р и з у є відро-дження Олімпійських ігор сучасності, засоби та методи розвитку сили, гнучкості, ознаки перевтоми;

в о л о д і є методами контро-лю за розвитком сили, гнуч-кості; засобами самоконтролю за адекватністю фізичних на-вантажень за суб’єктивними відчуттями;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять;

Загальна фізична підготовка

Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, в парах, без пред-мета, з предметами — м’яча-ми, гімнастичними палицями, скакалками, набивними м’я-чами — 1 кг, у парах); вправи для формування постави;

вправи для розвитку швидко-сті: повторний біг на відріз-ках 15–30 м; прискорення до 15 м із різних вихідних поло-жень зі зміною швидкості і напрямку за сигналом;

вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями зі зміною напря-му; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на рівновагу; подолання сму-ги перешкод; «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри;

вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1000 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків зі швид-кістю 2–3,5 м/с і 30–50 м при-скореного бігу зі швидкістю 4–4,5 м/с; стрибки зі скакал-кою; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; згинання та розгинання рук в упорі стоя-чи біля стіни під кутом 45–50°; кидання і ловіння набив-ного м’яча в парах;

вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасив-ні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування.

в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті, спритності, витривалості, сили та гнучкості.


8 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Правила загартування холо-довими та тепловими проце-дурами.

Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності.

Основні цінності олімпізму. Визначні спортивні досягнен-ня олімпійців.

Засоби розвитку швидкісно-силових якостей та методи контролю.

Допомога при обмороженнях та опіках.


Учень, учениця:

н а в о д и т ь п р и к л а д и визначних спортивних досяг-нень олімпійців;

н а з и в а є ознаки обморо-ження, опіків та профілактику їх попередження;

п о я с н ю є значення занять фізичною культурою та спор-том для підтримання розумо-вої працездатності, правила загартування холодовими та тепловими процедурами;

х а р а к т е р и з у є цінності олімпізму, засоби та методи розвитку швидкісно-силових якостей;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять;

в о л о д і є методами контро-лю за розвитком швидкісно-силових якостей;

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загаль-норозвивальні вправи (впра-ви в русі, в парах, у трійках, без предмета, з предметами — набивними м’ячами, гімнас-тичними лавами, джгутами); вправи для формування по-стави;

вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 15–30 м, прискорення до 20 м з різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з пово-ротами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; ес-тафети, що складаються із комбінованих вправ, рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1500 м; подолання дистанції до 2000 м у перемінному темпі, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з ган-телями, гумовими джгутами;

вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та па-сивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партне-ра; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною пали-цею або скакалкою, складе-ною вчетверо;

вправи для розвитку швидкіс-но-силових якостей: стрибки на одній та двох ногах у дов-жину та висоту; перестрибу-вання через перешкоди, від-штовхуючись однією та дво-ма ногами; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в па-рах; кидки набивного м’яча (1 кг) різними способами.

в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, вправи для розвитку швидкості, спритності, витри-валості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.9 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Основи раціонального харчу-вання.

Олімпійська Україна. Правила самостійних занять та методика складання інди-відуальних програм занять фізичними вправами, скла-дання індивідуальних про-грам.

Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтяг-нення).

Учень, учениця:

п о я с н ю є основи раціо-нального харчування; правила першої допомоги під час травм;

н а з и в а є досягнення ук-раїнських олімпійців на між-народній арені, значення НОКУ для розвитку спорту;

х а р а к т е р и з у є правила самостійних занять фізични-ми вправами;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять;

в о л о д і є методикою скла-дання індивідуальних про-грам занять фізичними впра-вами;

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загаль-норозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у гру-пах, із предметами — набив-ними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 30–60 м; прискорення до 30 м з різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з пово-ротами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтер-валом по 1-2-3 рази; біг у пе-ремінному темпі до 1700 м; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; вправи з ганте-лями, з подоланням ваги парт-нера, вправи на силових тре-нажерах;

вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасив-ні нахили; вправи на розтягу-вання; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, скла-деною вчетверо;

вправи для розвитку швидкіс-но-силових якостей: стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибу-вання з присіду; стрибки

«в глибину» з наступним ви-стрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах.


в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування по-стави та запобігання плоско-стопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витри-валості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.


Схожі:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 10 11 класи
Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи (укладачі Шелехова Г. Т., Пентилюк М.І Новосьолова...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка