Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту


Скачати 253.71 Kb.
НазваПоложення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Сторінка1/3
Дата24.02.2016
Розмір253.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту                                                                   Затверджено
                                 наказом Міністерства освіти та науки України       

  Загальні положення
1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
фізичне виховання – складова освіти і виховання, педагогічний, навчально-
виховний процес, предмет (навчальна дисципліна), спрямований на оволодіння
знаннями, уміннями й навичками щодо управління фізичним розвитком
людини різновидами рухової активності, з метою навчання і виховання
особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я
оточення;
фізична реабілітація – спеціалізований напрям процесу фізичного
виховання людини з відхиленнями в стані здоров’я;
спортивне виховання (тренування) – спеціалізований напрям процесу
фізичного виховання в окремому виді спорту;
масовий спорт – система організації та проведення спортивних заходів
(змагань, розваг, ігор тощо) з масових видів рухової активності, засіб фізичного
виховання;
фізичний розвиток – складова життєдіяльності людини, зміна природних
властивостей її організму впродовж життя, що виявляється у вигляді показників
функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей,
рухових здібностей, працездатності, темпів старіння організму, термінів
тривалості життя;
рухова (фізична) активність – сукупність видів фізичних вправ та видів
спорту, засіб фізичного виховання та його спеціалізованих напрямів.
1.2. Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на
меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі – студенти) у вищих
навчальних закладах потреби самостійно оволодівати знаннями, уміннями й
навичками управління фізичним розвитком людини засобами фізичного
виховання та навчання застосовувати набуті цінності в життєдіяльності
майбутніх фахівців.
Завданнями фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних
закладах є:
формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і
методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання,
фізичної реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної,
гармонійної та безпечної життєдіяльності;
набрання студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих
цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в
побуті і в сім’ї;
забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку показників
їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних
якостей, рухових здібностей, працездатності;
сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей
студентів;
підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах.
1.3.Навчально-виховний процес з фізичного виховання та масовий спорт у
сфері вищої освіти ґрунтуються на таких основних принципах:
пріоритетності освітньої спрямованості процесу фізичного виховання та
функціонального фактора в оцінюванні фізичного розвитку студентів;
багатоукладності, що передбачає створення у вищих навчальних закладах
умов для широкого вибору студентами засобів фізичного виховання для
навчання та участі в спортивних заходах, які відповідали б їх запитам,
інтересам, стану здоров’я, фізичній і технічній підготовленості, спортивній
кваліфікації;
індивідуалізації та диференціації навчального процесу з фізичного
виховання;
поєднанні державного управління і студентського самоврядування.
2. Нормативно-правова база організації навчально-виховного процесу з
фізичного виховання та масового спорту
2.1. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання та
масового спорту у вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування,
типів і форм власності базується на Законах України “Про освіту”, “Про вищу
освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, Національній доктрині розвитку
освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002 № 347,
Положенні про державний вищий навчальний заклад, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 (із змінами),
Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,
затвердженому наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161,
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173, цьому
Положенні, інших актах України з питань освіти та фізичного виховання.
2.2. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання у
вищих навчальних закладах здійснюється на підставі вимог державного
стандарту, галузевих стандартів та стандартів вищої освіти вищих навчальних
закладів, затверджених в установленому законодавством порядку.
2.3. Організація масового спорту у вищих навчальних закладах
здійснюється на підставі календарного плану спортивних заходів, положення
про змагання (універсіаду, спартакіаду тощо) та відповідних правил, які
встановлюються їх організаторами та затверджуються в установленому
порядку.
3. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання та
масового спорту
3.1. Загальну організацію навчально-виховного процесу з фізичного
виховання та масового спорту у вищому навчальному закладі здійснює його
керівник, який забезпечує:
прийняття управлінських рішень щодо створення необхідних умов для
здійснення процесу фізичного виховання та масового спорту;
включення в навчальні плани з усіх спеціальностей обов’язкових
навчальних занять з фізичного виховання протягом усього періоду навчання, за
винятком останнього випускного семестру, в обсязі 4 годин на тиждень;
створення структурних підрозділів з фізичного виховання та масового
спорту та забезпечення їх необхідною кількістю працівників, матеріально-
технічною базою, обладнанням, інвентарем;
контроль за станом фізичного виховання і здоров’я студентів;
виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством
щодо розвитку фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних
закладах.
3.2. Безпосередню організацію навчально-виховного процесу з фізичного
виховання та його спеціалізованих напрямів у ході навчального процесу і в
позанавчальний час у вищому навчальному закладі I-II рівнів акредитації
здійснює предметна (циклова) комісія (далі – предметна комісія) з фізичного
виховання, а у вищому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації - кафедра
фізичного виховання.
Відповідно до завдань фізичного виховання у вищих навчальних закладах,
обсягу та специфіки навчання кафедра (предметна комісія) може передбачати в
своєму складі необхідні для організації її діяльності навчальні підрозділи –
навчальні секції фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного
виховання, які об’єднують відповідні спеціалізації з видів рухової активності,
захворювань, спорту та навчальні групи.
3.3. Організацію у вищому навчальному закладі в позанавчальний час
спортивних заходів (змагань, розваг, ігор, свят, фестивалів тощо) здійснюють
спортивний клуб, спортивний актив, суддівська колегія, організаційний
комітет.
3.4. Для забезпечення організації навчально-виховного процесу з
фізичного виховання та масового спорту вищий навчальний заклад може мати у
своєму складі навчально-методичний (методичний) кабінет, наукову
(навчальну) лабораторію, кабінет лікарського контролю (здоровпункт),
спортивний комплекс, інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством.
3.5. Форми організації навчального процесу з фізичного виховання
3.5.1. Навчальний процес з фізичного виховання у вищих навчальних
закладах здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота,
контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять з фізичного виховання у вищих
навчальних закладах є: лекція (теоретичне заняття); практичне, семінарське,
індивідуальне заняття; консультація.
Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші види
навчальних занять з фізичного виховання.
3.5.2. Організація лекцій здійснюється, як правило, в аудиторіях
факультетів (відділень) вищого навчального закладу та викладається для курсу
або спеціальності, групи.
Тематика курсу лекцій визначається навчальною програмою з фізичного
виховання.
Зміст курсу лекцій повинен передбачати засвоєння студентами знань з
основ теорії методики й організації фізичного виховання, спортивного
виховання (тренування), фізичної реабілітації, масового спорту.
Викладач, якому доручено читати курс лекцій з фізичного виховання або з
його спеціалізованих напрямів, масового спорту, зобов’язаний перед початком
відповідного семестру подати на кафедру (предметну комісію) складений ним
конспект лекцій, контрольні завдання для проведення підсумкового контролю,
передбаченого навчальним планом і програмою з фізичного виховання.
3.5.3. На практичних заняттях викладач організовує детальний розгляд
студентами окремих теоретичних (методичних, організаційних) положень
фізичного виховання, його спеціалізованих напрямів, масового спорту у виді
бесіди та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом
індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Практичні заняття проводяться в спортивних залах, на спортивних
майданчиках, стадіонах тощо, а їх теоретична частина в аудиторіях або в
навчально-методичних кабінетах (навчальних лабораторіях), оснащених
необхідними наочними, технічними, відео, комп’ютерними засобами навчання.
Перелік тем практичних занять визначається навчальною програмою з
фізичного виховання та має передбачати: теоретичну (методичну,
організаційну) підготовку, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну
підготовку, технічну підготовку тощо.
Практичне заняття включає проведення попереднього контролю
показників фізичного розвитку студентів, їх знань, умінь і навичок з фізичного
виховання, постановку викладачем та обговоренням за участю студентів
проблемних питань, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку,
оцінювання.
3.5.4. На семінарських заняттях викладач організовує дискусію навколо
попередньо визначених тем, до них студенти готують тези виступів на підставі
індивідуально виконаних завдань.
Семінарське заняття проводяться в аудиторіях або в навчально-
методичних кабінетах.
Перелік тем семінарських занять визначається навчальною програмою з
фізичного виховання.
На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені
студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і
відстоювати свою позицію.
3.5.5. Індивідуальне заняття організовується та проводиться з
окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття
індивідуальних здібностей.
Індивідуальні заняття організовуються за окремим графіком з урахуванням
індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або
повний обсяг занять з фізичного виховання або його спеціалізованих напрямів.
Види індивідуальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми
та методи поточного і підсумкового контролю визначаються індивідуальним
навчальним планом студента.
3.5.6. Консультація – вид навчального заняття, при якому студент
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних
теоретичних (методичних, організаційних) положень чи аспектів їх
практичного застосування.
Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи
студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань,
пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань.
Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій,
визначається навчальним планом з фізичного виховання.
3.5.7. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується навчальним планом з фізичного виховання і повинен
становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу
студента, відведеного на фізичне виховання.
Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою з
фізичного виховання, методичними матеріалами, завданнями та вказівками
викладача.
Самостійна робота студента з фізичного виховання забезпечується
системою навчально-методичних засобів: підручником, навчальними та
методичними посібниками, конспектом лекцій тощо.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з фізичного
виховання повинні передбачати можливість проведення самоконтролю
показників фізичного розвитку з боку студента. Для самостійної роботи
студенту також рекомендується відповідна монографічна і періодична
література з фізичного виховання.
Самостійна робота студента над засвоєнням теоретичного та практичного
навчального матеріалу з фізичного виховання може виконуватися у бібліотеці,
навчально-методичному кабінеті (навчальній лабораторії), на спортивних
спорудах вищого навчального закладу та у домашніх умовах.
У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь
складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента
до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на
початку поточного семестру.
При організації самостійної роботи студентів з використанням складного
обладнання, інвентарю, складених систем доступу до інформації
(комп’ютерних баз даних тощо) передбачається можливість отримання
необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.
Навчальний матеріал з фізичного виховання, передбачений навчальним
планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносяться на
підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався
при проведенні навчальних занять.
3.6.Організація практичних, семінарських занять, консультацій з фізичного
виховання.
3.6.1. Для організації практичних, семінарських занять, консультацій
студентів факультетів (відділень), курсів, груп розподіляють у навчальні секції
кафедри фізичного виховання (предметної комісії) фізичного виховання,
фізичної реабілітації, спортивного виховання та зараховують у відповідні
навчальні групи.
3.6.2. Навчальні секції кафедри фізичного виховання (предметної
комісії) та відповідні навчальні групи комплектуються на першому курсі на
початку навчального року з урахуванням спортивних інтересів студентів, їх
стану здоров’я, фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної
кваліфікації.
Дані, які необхідні для комплектування навчальних секцій кафедри
фізичного виховання (предметної комісії), можуть бути отримані шляхом
анкетування студентів.
Кількість, спеціалізацію, наповнення навчальних груп навчальних секцій
визначає кафедра фізичного виховання (предметна комісія) вищого
навчального закладу відповідно до вимог цього Положення, навчальної
програми з фізичного виховання та наявності необхідних спортивних споруд
для проведення навчальних занять з цими групами.
Дані, отримані в ході комплектування, фіксуються за факультетами
(відділеннями), курсами, групами вищого навчального закладу та навчальними
секціями кафедри (предметної комісії), відповідними спеціалізаціями і
навчальними групами.
3.6.3. До навчальної секції фізичного виховання кафедри (предметної
комісії) розподіляють студентів, які при анкетуванні виявили бажання
займатися в цій секції відповідними видами рухової активності, визначеними в
навчальній програмі з фізичного виховання.
До навчальних груп навчальної секції фізичного виховання зараховують
  1   2   3

Схожі:

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі студенти)...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич — зав кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2011” проводяться поетапно
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2013” проводяться поетапно
У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ Інна ХРИПКО Національний університет фізичного виховання і спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
ПОЛОЖЕННЯ про I Спортивні ігри України з зимових видів спорту 2012...
Проведення змагань I Спортивних ігор України з зимових видів спорту 2012 року здійснює Комітет з фізичного виховання та спорту МОНМС...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКА З
Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої...
Методичні рекомендації щодо проведення зазначеного уроку додаються
Міжнародного року спорту і фізичного виховання" міністерство рекомендує напередодні Дня фізичної культури і спорту (10 вересня) провести...
1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив:...
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка