Психічні властивості особистості. Основні поняття теми: 


Скачати 231.54 Kb.
НазваПсихічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Дата15.03.2013
Розмір231.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Психічні властивості особистості.

Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси характеру, здібності, загальні здібності, спеціальні здібності, задатки, обдарованість, талант, геніальність.

План

1.     Визначення темпераменту.

2.     Психологічні характеристики темпераменту.

3.     Поняття характеру. Формування характеру.

4.     Загальна характеристика здібностей. Теорії здібностей.

5.     Рівні розвитку здібностей.

 

 Завдання для роботи в аудиторії:

1. Вирішити психологічну задачу.

Російський космонавт Валентин Лебедєв та Анатолій Береговий провели разом на орбіті 212 діб. Ось їхні характеристики: Валентин – людина дуже організована, вольова, цільна, методично впорядкована. Дуже емоційний, але твердо володіє собою. Анатолій – більш імпульсивний, відкритий, захоплюється ідеями, фонтан пропозицій та ініціатив. Небагатослівна стриманість  Валентина слугує стрижнем і опорою запальності Анатолія. Один мудро скаже два коротких слова, інший – десять гарячих, потім обміняються поглядами – задоволені один одним. Вони успішно виконали програму польотом, причому,   як вважають фахівці, також завдяки сумісності характерів.

Про які властивості темпераменту цих космонавтів йдеться? На чому ґрунтується сумісність їхніх темпераментів? [8].

2. Вирішити психологічну задачу.

Дев’ятикласник Володимир Д. легко сприймає навчальний матеріал, вчиться на «відмінно». Оточуючі з дитинства захоплювалися ним. Називаючи його «Архімедом». У школі, особливо у старших класах, у нього з’являлося прагнення «здивувати» однокласників і вчителів свою ерудицією – багато читаючи, він завжди намагався відшукати щось сенсаційне, нікому не відоме. Володимир справді має широкі, але неглибокі і погано систематизовані знання.

У якому напрямку розвиваються здібності цього учня? Що йому можна порадити? [8].

3. Визначити, для яких професій необхідними є такі види здібностей: мнемічні, інтелектуальні, комунікативні, художні, психомоторні, емпатійні, творчі, вокальні, сенсорно-перцептивні (зорові, слухові, нюхові, дотикові, смакові), організаторські, навчальні, мовленнєві.

 

Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.

а) при дорученні відповідального завдання інженер швидко розробив план конструкції, зробив розрахунки і за короткий строк виконав креслення;

б) доручене завдання викликало в працівника незадоволеність, він довго не міг приступити до виконання,говорячи про те, що це завдання дуже складне для нього;

в) перш ніж виконати завдання, співробітник довго роздумував, ретельно перевіряв всі дані, а потім приступив до роботи над кресленням;

г) учень при виконанні роботи часто переключається з одного виду діяльності на іншій, відволікається на сторонні розмови; при виникненні труднощів втрачає до завданняінтерес; із задоволенням виконує завдання тільки середнього рівня складності;

д) учень, отримавши питання на уроці в присутності завуча, почав говорити тихим голосом, потім збився і в цілому відповісти на питання не зміг, хоча, як з’ясувалося, матеріал знав;

є) економіст планового відділу володіє високою працездатністю, надовго концентрується на копіткій справі, неспішно її виконує, практично не допускає помилок;

ж) при складанні проекту інженер-конструктор сильно захоплюється, вигадує різні варіанти, повністюпоринає в роботуйгарячкує, коли його відволікають;

з) секретарка дуже сильно реагує на зауваження начальника, довго переживає через допущені помилки, щонайменші неприємності можуть викликати погіршення настрою; якщо необхідно терміново виконати роботу, не може відразу зосередитися;

і) Павло дуже терплячий; він може годинами виконувати копітку роботу, яка викликала б роздратування віншої людини [14].

3 бали

2. Напишіть рекомендації про те, як можна взаємодіяти з людьми різних типів темпераменту (по 4 рекомендації до кожного типу темпераменту).

4 бали

3. Розробіть 15 психологічних рекомендацій на допомогу вчителю, перед яким стоїтьзавдання адаптувати нового учня до класного колективу. Рекомендації слід складати, дотримуючись такоїсхеми: «Якщо новий учень ….. (володіє певною рисою вдачі, здатністю), то вчитель повинен (може) зробити …..» [14].

 

 Запитання для самоконтролю:

1. Під темпераментом розуміють характеристики психічної діяльності:

а) статичні; б) змістові; в) динамічні; г) набуті.

2. Критерієм темпераменту є:

а) ранні прояви в дитинстві; б) набутий характер; в) мінливість протягом тривалого періоду життя людини; г) залежність від рис характеру.

3. Високий ступінь працездатності, уміння спокійно знаходити вихід у складних ситуаціях виявляють такі показники нервової системи, як:

а) сила; б) врівноваженість; в) рухливість; г) динамічність.

4. Стабільність настрою, стійкість вражень є  такими показниками нервової системи, як:

а) сила; б) врівноваженість; в) рухливість; г) динамічність.

5. Реакція на найменшу силу зовнішнього впливу є показником:

а) сенситивності; б) реактивності; в) активності; г) пластичності та ригідності.

6. Тип темпераменту, який характеризується легкою вразливістю, схильністю до глибоких переживань, притаманний:

а) холерику; б) сангвініку; в) флегматику; г) меланхоліку.

 7. Тип темпераменту, який вирізняється рухливістю, схильністю до частої зміни вражень, відкритістю та прагненням до спілкування, характерний для:

а) холерика; б) сангвініка; в) флегматика; г) меланхоліка.

8. Сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, яка складається та проявляється в діяльності та спілкуванні, - це:

а) темперамент; б) здібності; в) характер; г) задатки.

9. К. Леонгард вивчав акцентуації характеру:

а) у дітей молодшого шкільного віку; б) у підлітків; в) у юнаків;

г) у дорослих людей.

10. Індивідуально-психологічні особливості особистості, які забезпечують успіх у діяльності, спілкуванні та легкість оволодіння ними:

а) темперамент; б) характер; в) здібності; г) направленість.

11. Про наявність здібностей до певного виду діяльності свідчить:

а) низький темп навчання відповідній діяльності;

б) великі енергетичні затрати з виконання цієї діяльності;

в) індивідуальна своєрідність виконуваної діяльності.

12. Генетично детерміновані (вроджені) анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, які складають індивідуально-природну основу формування й розвитку здібностей:

а) характер; б) темперамент; в) задатки; г) поведінка.

13. Рівень розвитку здібностей, який забезпечує високе уміння засвоювати готові знання, оволодівати зразками діяльності та спілкування:

а) творчий; б) творчо-пошуковий; в) репродуктивний.

14. Рівень розвитку здібностей, який забезпечує створення нового, оригінального в діяльності та спілкуванні:

а) творчий; б) творчо-пошуковий; в) репродуктивний.

15.  Єдність загальних здібностей особистості, які зумовлюють діапазон її інтелектуальних можливостей, рівень і своєрідність діяльності та спілкування – це:

а) обдарованість; б) талант; в) геніальність.

16. Вид здібностей, які впливають на успішність педагогічного впливу, засвоєння знань, умінь, навичок, формування якостей особистості:

а) спеціальні; б) загальні; в) навчальні; г) творчі.

17. Здібності, якими визначаються успіхи людини в окремих видах діяльності та спілкування, де необхідними є особливого роду задатки та їх розвиток:

а) математичні; б) спеціальні; в) навчальні; г) загальні.

18. Найвищий ступінь прояву творчих здібностей особистості у певній сфері життєдіяльності називається:

а) обдарованістю;

б) геніальністю;

в) талантом;

г) задатками.

 

Список рекомендованої літератури:

Основна

1.     Гамезо В. М. Атлас по психологии / В. М. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

2.     Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Гиппенрейтер Ю.Б. –  М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

3.     Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах / Крысько В. Г. – Мн. : Харвест, 1999. – 384 с.

4.     Немов Р.С. Практическая психология: Учебное пособие / Немов Р.С. – М. : Владос, 1997. – 320 с.

5.     Общая психология / [под ред. В.В. Богословского]. – М. : Высшая школа, 1996. – 448 с.

6.     Основи психології / [за ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця]. – К. : Либідь, 1999. – 632 с.

7.      Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

8.     Позина М. Б. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Позина М. Б. [науч. ред. И. Ф. Неволин]. – М. : Университет Натальи Нестеровой, 2001. – 97 с.

Режим доступа:

      http://ebooks.znu.edu.ua/index.php?action=url/view&url_id=4796

Додаткова

1.     Батаршев А.В. Психология личности и общения / Батаршев А.В. – М. : Владос, 2004. –246 с.

2.     Белоус В.В. Темперамент и деятельность / Белоус В.В. – Пятигорск, 1990. – 231 с.

3.       Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А.Н. – М. : Политиздат, 1977. – 480 с.

4.     Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева]. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

5.     Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / [ред. и сост.

6.     Д. Я. Райгородский]. – Самара : БАХРАХ-М, 2005. – 672 с.

7.     Психология: Словарь / [под общ. ред.. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

8.     Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / Реан А.А. – М.; СПб. – 2007. – 407 с.

Тема 3. Пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйняття, пам’ять та увага.

Основні поняття теми: психічні процеси; пізнання; відчуття: чуттєве пізнання, контактні відчуття, дистантні відчуття, екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори, адаптація, сенсибілізація, синестезія;  сприйняття: предметність, цілісність, структурність, осмисленість, константність, апперцепція, ілюзії, конвергенція, акомодація, синкретичне сприйняття; пам’ять: асоціація, запам’ятовування, відтворення, впізнавання, згадування; увага: уважність, довільна увага, мимовільна увага, післядовільна увага.

План

1.     Поняття відчуття. Класифікація відчуттів.

2.     Поняття та види сприйняття.

3.     Пам’ять як мнемічний процес.

4.     Загальне поняття про увагу. Її властивості.

5.     Розвиток пам’яті та уваги.

 

  Завдання для роботи в аудиторії:

1. Діагностика уваги. Розділитися на пари та провести діагностику довільної уваги один в одного, використовуючи наведену методику. Протягом 2-х хвилин ви повинні розташувати у вільних клітинках порожнього квадрата в порядку зростання числа, розміщенні в квадраті ліворуч. Числа слід записувати послідовно, жодних позначок робити не можна.

16

37

98

29

54

 

 

 

 

 

 

88

92

46

59

35

 

 

 

 

 

 

43

21

 8

40

 2

 

 

 

 

 

 

65

84

99

 7

77

 

 

 

 

 

 

13

67

60

34

18

 

 

 

 

 

 

Оцінка проводиться за кількістю правильно записаних чисел. Середня норма – 22 числа і вище.

2. Які види та властивості уваги проявляються в таких ситуаціях:

а) гросмейстер веде одночасну гру з декількома досвідченими шахістами;

б) випускник посилено готується до іспиту з геометрії;

в) читаючи розповіді Л.М.Толстого, школярка чує гучну музику, що лунає з вікна;

г) учням слід прослухати невелике оповідання й назвати всі прикметники, які в ньому зустрічаються;

д) робочу тишу в класі порушують звуки сигналізації автомобіля, припаркованого на шкільному подвір’ї;

є) отримавши нові підручники, діти почали з інтересом їх розглядати, не звертаючи уваги на виступ вчителя;

ж) досліджувані за командою психолога протягом п’яти хвилин повинні знаходити в тексті й максимально швидко підкреслювати літери «к» та «а»;

з) учитель з хімії під час демонстрації досліду говорить учням, що зараз забарвлення розчину в пробірці повинно змінитися;

і) перед поясненням нового матеріалу вчитель попереджає учнів про те, що тема дуже складна;

к) коректор перевіряє помилки в надрукованій статті;

л) секретар набирає на комп’ютері текст наказу під диктовку керівника;

м) приблизно 65–70 % часу перекладач слухає виступ оратора йодночасно передає його зміст іншою мовою;

н) закінчується заняття, учні намагаються розібратися в матеріалі, але час від часу вони відволікаються, говорячи один з одним. Щоб активізувати їх діяльність вчитель різко підвищує голос. Клас заспокоюється, але невдовзі знову починає шуміти. Учитель змушений знову підвищувати голос [14].

3. Визначте, які види пам’яті проявляються в таких ситуаціях:

а) дівчина називає номер свого телефону знайомому, який через певний час безпомилково його набирає;

б) учитель пропонує класу подивитися у вікно й розповісти, що вони щойно побачили;

в) школяр отримав завдання вивчити напам’ять великий вірш;

г) йдучи повз кондитерську, дівчина відчула знайомий запах і згадала, що купувала тут ванільне тістечко;

д) мама відсилає сина до магазину, перераховуючи йому назви продуктів, і просить повторити те, що він почув; 

є) дитина розповідає на уроці параграф, який вона вивчила напередодні;

ж) почувши по телефону голос, дівчина відразу ж упізнала свого приятеля;

з) дівчатка розучують на уроці хореографії новий танець і повторюють кожен рух по декілька  разів;

і) діти надовго запам’ятали цікаву розповідь, яку вони почули на творчому вечорі відомого письменника;

к) молодийхлопець по пам’яті підібрав почуту раніше мелодію;

л) після повернення з подорожі хлопець ще довго подумки ходив улюбленими маршрутами;

м) спробувавши одного разу риб’ячий жир, дитина відчуває огиду щоразу, коли бачить його [14].

4. Діагностика памяті. Розділитися на пари та провести діагностику об’єму короткочасної зорової пам’яті. Протягом 20 сек. продемонструйте досліджуваному таблицю, потім приберіть її і після цього попросіть його записати на бланку ті числа, які він запам’ятав.

13

91

47

39

65

83

19

51

23

94

71

87

Оцінка проводиться за кількістю правильно відтворених чисел. Середня норма дорослої людини – 7 чисел і вище.

5. Вирішити психологічну задачу.

Молода малоосвічена німкеня, захворівши на лихоманку, у маренні заговорила грецькою, латинською і  давньоєврейською мовами. З’ясувалася, що дівчина жила у пастора, який часто читав книги вголос. Проте одужавши, вона навіть не підозрювала, які багатства зберігає її пам’ять. Аналогічний випадок стався з камердинером іспанського посла в Парижі, який у маренні виголошував дипломатичні промови. 

Про що свідчать подібні  факти? Що вони дають для розуміння природи і механізмів пам’яті?[8].

 

 

Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які властивостій закономірності відчуттів проявляються в таких ситуаціях:

а) неприємний запах, яких діє тривалий час, перестає відчуватися;

б) після занурення руки в холодну воду предмет, нагрітий до кімнатної температури, здається теплим, хоча він холодніший за температуру шкіри;

в) сліпоглуха О. Скороходова згадувала, що коли вона жила в інтернаті, то за запахом легко визначала володаря кожного рушника;

г) після гучної музики на дискотеці молодій людині решта всіх звуків здається тихими;

д)  автослюсар за звуком працюючого мотора автомобіля визначає характер несправності;

є) температура приміщень, стіни яких забарвлені в сині кольори, сприймається на три-п’ять градусів нижче, ніж вона є насправді;

ж) «який у вас жовтий і розсипчастий голос», – сказав одного разу відомий мнемоніст Ш. Л.С. Виготському;

з) психофізіолог Г. Фехнер сприймав звук «е» як жовтий, «а» як білий, «у» як чорний; звук труби він сприймає як червоний колір, звук флейти – як синій;

і) встановлено, що обтирання людини водою кімнатної температури підвищує гостроту зору [14].

3 бали

2. Визначити, які властивості сприйняття (цілісність, константність, категоріальність, аперцепція, наочність, структурність) виявляються в таких ситуаціях:

а) вночі на зоряному небі люди бачать не окремі зірки, а сузір’я;

б) незнайома жінка, яка знаходиться серед чоловіків, зовні схожих один на одного, буде виглядатияскравіше, ніж коли вона знаходиться в групі жінок;

в) коли людині показують малюнок з незрозумілими фігурами, яким дається назва, вона бачить у них схожість із названими об’єктами;

г) музикант, слухаючи концерт у виконанні оркестру, не виділяє звучання окремих інструментів;

д) у сутінках ми бачимо кольори нашого одягу такими ж, як і при денному освітленні;

є)темний предмет здається меншим за світлий, якщо обидва мають однаковийрозмір;

ж) ідучи по алеї студент поглянув на годинник;через хвилину до нього підбігла дитина й запитала, котрагодина;студентові знову довелося поглянути на годинник;

з) учитель виділяє червоним кольором помилки в письмових роботах школярів;

і) п’ятирічна дівчинка розуміє тексти, надруковані на комп’ютері; проте вона не може зрозуміти записку, написану від руки[14].

3 бали

3. Доберіть по 3 вправи для розвитку пам’яті та уваги. Апробуйте їх на собі та дайте прогноз їх ефективності.

4 бали

4. Напишіть 10 рекомендацій до використання закономірностей пам’яті в навчальній та професійній діяльності.

5 балів

 

 Запитання для самоконтролю:

1. Відображення окремих якостей предметів та явищ матеріального світу являє собою:

а) відчуття; б) сприйняття; в) пам’ять; г) уяву.

2. До екстерорецептивних відносяться відчуття:

а) зорові; б) органічні; в) вібраційні; г) температурні.

3. Відображення актуальної реальності та забезпечення адаптації до неї здійснює:

а) пам’ять; б) сприйняття; в) уява; г) уявлення.

4. Сприйняття часто прийнято називати:

а) дотиком; б) апперцепцією; в) перцепцією; г) спостережливістю.

5. Сприйняття є процесом (результатом) побудови образу об’єкта в перцептивному просторі суб’єкта:

а) при його безпосередній взаємодії з цим об’єктом;

б) при його опосередкованій взаємодії з цим об’єктом;

в) при відсутності предмету, який сприймається;

г) при відсутності взаємодії.

6. Трансформацію інформації в часі, відтворення минулого в теперішньому здійснює:

а) сприйняття; б) пам’ять; в) уява; г) мислення.

7. Опосередкована та безпосередня пам’ять розрізняються:

а) за провідним аналізатором;

б) за використанням допоміжних засобів у процесі запам’ятовування;

в) за ступенем активності суб’єкта; г) за видами діяльності.

8. Вид пам’яті, оснований на встановленні у матеріалі, що запам’ятовується, смислових зв’язків, називається пам’яттю:  

а) механічною; б) логічною; в) емоційною; г) аудіальною.

9. Вид пам’яті, при якому особливо добре людина запам’ятовує наглядні образи, колір, обличчя тощо, - це пам’ять:

а) ейдетична; б) наглядно-образна; в) феноменальна; г) емоційна.

10. Вид пам’яті, який включає процеси запам’ятовування, зберігання та відтворення інформації, яка переробляється в ході виконання дії й необхідна лише для досягнення мети цієї дії, називається пам’яттю:

а) оперативною; б) іконічною; в) короткочасною; г) ехонічною.

11. Свідоме відтворення, пов’язане із подоланням певних ускладнень, яке вимагає зусиль та старань, - це:

а) пригадування; б) впізнавання; в) уявлення; г) ремінісценція.

12. Зосередженість свідомості на певному предметі, явищі чи переживанні забезпечує:

а) рефлексія; б) сприйняття; в) увага; г) пам’ять.

13. Зосередженість уваги на об’єкті в силу певних його особливостей називається увагою:

а) мимовільною; б) довільною; в) післядовільною; г) зоровою.

14. Якість особистості, яка проявляється як здатність помічати у тому, що сприймається, маловідомі, але суттєві деталі, характеризує:

а) ілюзії; б) перцептивні дії; в) спостережливість; г) дотик.

 

Список рекомендованої літератури:

Основна

1.     Гамезо В. М. Атлас по психологии / В. М. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

2.     Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Гиппенрейтер Ю.Б. –  М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

3.     Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах / Крысько В. Г. – Мн. : Харвест, 1999. – 384 с.

4.     Максименко С.Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

5.     Общая психология / [под ред. Р. Х. Тугушева, Е. И. Гарбера]. – М. : Эксмо-Пресс, 2006 – 560 с.

6.     Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

7.     Столяренко Л. Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576 с.

Режим доступа:

     http://ebooks.znu.edu.ua/index.php?action=url/view&url_id=2416

Додаткова

1.     Веккер Л. М. Психические процессы: в 3-х т. / Веккер Л. М. – Л. : ЛГУ, 1974–1981.

2.     Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Выготский Л.С. – М. : Педагогика, 1989.

3.     Годфруа Ж. Что же такое психология: в 2 т. / Годфруа Ж. – М. : Владос, 2004. –   . –     

                 Т.1. – 2004. – 496 с.

4.     Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева]. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

5.     Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / [ред. и сост. Д. Я. Райгородский]. – Самара : БАХРАХ-М, 2005. – 672 с.

6.     Психология: Словарь / [под общ. ред.. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

7.     Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.

8.     Хрестоматия по ощущению и восприятию [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 400 с.

9.     Хрестоматия по психологии. Психология памяти[под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 272 с.

 

Схожі:

Тема Психіка та характеристика її структури
Зміст понять «психіка», «свідомість», «самосвідомість», «психічні процеси», «психічні властивості», «психічні стани», «психічні якості»,...
Нестандартний урок у 10 класі з теми «Загальні властивості металів» Цілі
Цілі: узагальнити, поглибити й закріпити основні теоретичні знання теми будова, тип зв'язку, фізико-хімічні властивості, способи...
“ Психічні процеси, властивості і стани
В психології поняття „особистість” розглядають в сукупності понять: „людина”, „індивід”, „індивідуальність”
УРОК №15 Тема. Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Основні гео­метричні...
Про означення, властивості суміжних та вертикальних кутів; а також про означення, ознаки та властивості паралельних прямих; повторити...
Тема Психічні стани людини. Професійні стани
...
3 Застосування прийомів регуляції психологічного стану
...
Реферат На тему: ” Індивід, людина, особистість
Для розуміння природи особистості потрібно з’ясувати співвідношення цього поняття з іншими поняттями, що використовуються як у класичній,...
Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка