1. Що означає термін „охорона праці”: D система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних


Скачати 383.13 Kb.
Назва1. Що означає термін „охорона праці”: D система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних
Сторінка1/3
Дата15.03.2013
Розмір383.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
тест Вільсон

Загальна частина

1. Що означає термін „охорона праці”:

D – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я, працездатності людини у процесі трудової діяльності;

2. На що спрямована державна політика України в галузі охорони праці:

B – на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням;

С – на створення безпечних та здорових умов праці;

3. На яких з наведених нижче основних принципах базується державна політика України в галузі охорони праці:

A – пріоритет життя і здоров’я працюючих перед результатами виробничої діяльності;

B – повної відповідальності роботодавця за створення безпечних та нешкідливих умов праці;

C – соціального захисту працівників, які потерпіли від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві;

D – комплексного розв’язання завдань з охорони праці;

4. Чому вдосконалення методів забезпечення безпеки праці розглядається як один з резервів підвищення ефективності виробництва:

A – травматизм визначає істотну частину непродуктивних втрат робочого часу;

B – зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань має гуманістичне спрямування;

C – зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань має чітко виражений економічний аспект;

D – безпека праці – один з факторів, який забезпечує високу продуктивність праці.

5. Які, з наведених нижче, проблеми визначають високий рівень травматизму в будівництві:

B – низький організаційний рівень підприємств;

C – масове залучення до будівництва некваліфікованих працівників;

6. Забезпечення проблеми безпеки праці комплексне. Воно включає такі елементи:

A – людина;

B – машина;

C – екологічна безпека;

D – умови праці.

7. Що, з наведеного нижче, включає в себе поняття „умови праці”:

D – сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків.

8. По яким, з наведених нижче, критеріям проводиться сертифікація машин:

A – безпека;

B – екологічність;

C – взаємо сполученість;

D – зваємозаміняємість.

9. Які, з наведених нижче, взаємосполученості визначають якість машин:

A – інформаційна;

B – енергетична;

C – просторово-антропометрична;

D – біофізична та техніко-естетична.

10. Що визначає інформаційна взаємосполученість:

B – динамічний образ стану машини;

11. Що визначає енергетична взаємо сполученість:

A – визначеність навантаження на кінцівки людини;

B – надійне та упевнене керування машиною;

12. Які проблеми, з наведених нижче, вирішуються за допомогою просторово-антропометричної взаємосполученості:

B – забезпечення зони досягаємості для кінцівок оператора;

13. Моторне поле виробничого місця працівника включає наступні зони:

A – оптимальної досяжності;

B – легкої досяжності;

C – помірної досяжності;

D – досяжності.

14. Який, з наведених нижче, мотивів до виробничої діяльності стоїть у людини не першому місці:

A – безпеки;

15. Реалізація яких факторів дозволяє забезпечити формування свідомого позитивного відношення до питань охорони праці у працівників:

A – наявність необхідних знань;

B – наявність відповідальності за порушення норм і правил охорони праці;

C – наявність системи контролю за реалізацією отриманих знань на практиці;

D – наявність системи стимулювання за досягнуті результати.

16. Які виробничі стресори відносяться до числа основних:

A – інтенсивність роботи та її одноманітність;

B – тиск фактору часу;

C – ізольованість робочих місць, недостатня рухова активність з високим ступенем готовності до дії;

D – вплив факторів виробничого середовища.

17. Якими індивідуальними характеристиками визначається поведінка людини:

B – характером і темпераментом

18. В чому полягає сумність охорони праці при проектуванні виробничих процесів:

A – у визначенні небезпечних та шкідливих факторів;

B – у прогнозуванні моментів прояву зазначених факторів;

D – у проектуванні необхідних профілактичних заходів.

19. В чому полягає сутність охорони праці при забезпеченні безпеки праці на практиці:

A – у визначенні небезпечних та шкідливих факторів;

C – у локалізації або усуненні виявлених факторів;

D – у визначенні методів і засобів захисту працюючих та стимулюванні безпечного виконання робіт.

20. Чим визначається дійсний стан безпеки праці у виробничих системах:

A – частотою виникнення небезпечних ситуацій;

B – їх повторюваність і тяжкість;

C – тривалість існування небезпечних ситуацій;

кількість небезпечних факторів та людей, що знаходяться під їх впливом;

D – надійність захисних засобів.

21. Під впливом яких чинників формується на робочих місцях травматизм як явище:

B – психофізіологічних та соціальних навантажень;

C – суб’єктивних факторів та існуючого відношення робочих та керівників виробництва до питань з охорони праці;

22. Які, з наведених нижче, наук утворюють структуру наук про безпеку праці:

A – природознавчі науки;

B – інженерні науки та науки про суспільство;

C – гуманітарні науки та науки про людину;

D – науки про захист навколишнього середовища.

__________________________

1. Категорія робіт – це розмежування робіт:

A – за тяжкістю праці;

2. Напруженість праці – це характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження:

B – на центральну нервову систему працівника;

C – на органи чуттів та емоційну сферу працівника;

3. Важкість (тяжкість) праці – це характеристика трудової діяльності людини, яка визначає:

A – ступінь залучення до роботи;

B – відображає фізіологічні витрати;

4. Важкість праці - це така характеристика трудовогопроцесу, що відображає переважне навантаження на:

C - опорно-руховий апарат і функціональні системи організму працівника;

5. Комплекс заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працівників шкідливих виробничихфакторів, називають:

B - виробнича санітарія;

6. 3а порушення вимог законодавства про охорону праці інспектор державного органу нагляду за охороною праці має право притягати до:

A - дисциплінарної відповідальності;

B - матеріальної відповідальності;

C - кримінальної відповідальності;

D - адміністративної відповідальності.

7. За порушення вимог законодавства про охорону праці роботодавець (адміністрація підприємства) має право притягати до:

A - дисциплінарної відповідальності;

C - матеріальної відповідальності;

8. Страхування працівника від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання відбувається:

A - під час прийому на будь-яку роботу;

B - під час прийому на роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

C - після подання працівником заяви про бажання застрахувати своє життя і здоров'я;

D - після атестації робочого місця і виявлення на ньому хочаб одного небезпечного або шкідливого виробничого чинника.

9. В якому році прийнятий Закон України „Про охорону праці”:

C – в 1992 р.;

10. В якому році прийнятий Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону праці”:

C – в 2002 р.;

11. З якої дати набрав чинності Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону праці” в цілому:

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини четвертої статті 19, яка набирає чинності з 1 січня 2003 року.

A – з дня його опублікування;

D – з 1 січня 2003 р.

12. Чинним Законом України «Про охорону праці» не передбачено такий вид пільги чи компенсації за роботу в шкідливихабо небезпечних умовах:

D - санаторно-курортне лікування.

13. Підставою для видачі працівнику безкоштовно спеціального одягу, спеціального взуття або іншого засобу індивідуального захисту є:

A - відповідні типові галузеві норми;

B - рішення профспілкового комітету працівників підприємства;

C- рішення профспілкової організації працівників галузі;

D - рішення адміністрації підприємства, узгоджене з трудовим колективом.

14. Гранична маса вантажів під час постійного підіймання і переміщення їх жінкою-робітницею протягом робочої зміни становить:

B - 7 кг;

15. Гранична маса вантажів під час постійного підіймання і переміщення їх жінкою-робітницею до 2 разів на годину становить:

C - 10 кг;

16. Гранична маса вантажів під час постійного підіймання і переміщення їх чоловіками протягом робочої зміни становить:

C - 15 кг;

17. Гранична маса вантажів під час постійного підіймання і переміщення їх чоловіками до 2 разів на годину становить:

D - 50 кг.

18. Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни з підлоги для жінок становить:

A – 175 кг;

19. Сумарна вантажів, що переміщуються протягом зміни з робочої поверхні для жінок становить:

C – 350 кг;

20. Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни з підлоги для чоловіків становить:

C – 435 кг;

21. Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни з робочої поверхні для чоловіків становить:

D – 870 кг.

22. У разі гибелі працівника або ушкодження його здоров'я на виробництві відповідні відшкодування здійснює:

C - Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві;

23. Роботу міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій, суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища координує:

B - Держгірпромнагляд;

24. Громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві здійснюють:

C - уповноважені профспілками або трудовим колективомособи;

25. Роботодавець повинен створити службу охорони праці як окрему структуру на підприємстві за такої кількості працівників:

D - 50 і більше осіб.

26. В обов'язки служби охорони праці не входить функція:

A - створення на робочих місцях, у структурних підрозділах умов праці відповідно до вимог охорони праці;

D - контролю за дотриманням чинного законодавства з охорони праці;

27. Рішення про створення на підприємстві комісії з питань охорони праці приймає:

B - трудовий колектив підприємства;Правильно но!(Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням власника, органу трудового колективу та профспілкового комітету)

28. Під час прийняття на роботу від працівника не вимагається проходження попереднього медичного огляду у разі:

D - прийняття на роботи, які вимагають спеціальної підготовки;

29. Інструктаж з охорони праці, що проводить з працівниками спеціаліст з охорони праці, називається:

A - вступний; (как бы это – но существуют все и он их проводит)

B - первинний;

C - повторний;

D - цільовий.

30. У разі зміни технологічного процесу, заміни або організації устаткування, що впливає на стан охорони праці з працівниками проводиться:

C - позаплановий інструктаж;

31. До складу комісії з розслідування нещасного випадку, яку створює роботодавець, не входить:

A - керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону праці на місці, де стався нещасний випадок;

32. Комісія з розслідування нещасного випадку, створена Роботодавцем, зобов'язана провести розслідування і скласти відповідні акти протягом:

C - трьох діб;

33. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводить комісія, яку очолює:

D - посадова особа Держгірпромнагляду.

34. Розслідування випадків виявлення професійного захворювання організовує:

B - роботодавець;

35. Коефіцієнт частоти нещасних випадків характеризує:

A - кількість нещасних випадків, що припадає на 1000 працівників;

36. Коефіцієнт важкості нещасних випадків характеризує:

D – середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого.

37. Загальний показник травматизму (коефіцієнт виробничих втрат) характеризує:

B - кількість людино-днів непрацездатності на 1000 працівників;

38. Умови праці, за яких фактори виробничого середовища не перевищують встановлених нормативів, але можуть викликати зміни функціонального стану організму, що відновлюються до початку наступної зміни, називають:

B - допустимими;

39. Заходи, спрямовані на покращення умов праці та її безпеку, спричиняють економічний ефект:

A - завжди;

40. Внутрішнє стимулювання охорони праці здійснюється:

B - роботодавцем через СУОП;

41. Система зовнішнього стимулювання передбачає:

A - диференціацію внесків на державне соціальне страхування;

B - винагороди працівникам за винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці;

C - преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за тривалу роботу без травм і аварій;

D - зниження розміру премії або позбавлення премії тих працівників, що порушують вимоги охорони праці.

42. Показник ефективності витрат підприємства на заходи з охорони праці визначається:

D - відношенням величини річної економії від поліпшення умов і безпеки праці до суми вкладень у заходи з охорони праці.

43. Фінансування заходів з охорони праці повинно бути:

B - не менше 0,5% від суми реалізованої продукції;

D - не менше 0,2% від фонду оплати праці підприємств, що утримуються за рахунок бюджету.

__________________________

1. Основу трудової діяльності людини становлять процеси:

A - фізіологічні і психічні;

2. Сферою дії виробничої санітарії є:

B - запобігання дії на працівників небезпечних виробничих факторів;

3. Площа і об'єм виробничого приміщення, що припадають на одного працівника, для більшості виробничих процесів повинні бути:

B - не менше 4,5 м2 і 15 м3;

4. Площа і об'єм виробничого приміщення, що припадають на одного працівника, для експлуатації персональних електронно обчислювальних машин:

D - не менше 6,0 м2 і 20 м3.

5. У виробничих приміщеннях нормуються такі параметри мікрокліматичних умов:

D - температура, вологість і швидкість руху повітря, інтенсивність теплового випромінювання та температура поверхні обладнання.

6. Механічна вентиляція виробничих приміщень за місцем дії буває:

C- загальнообмінною і місцевою;

7. ЕМВ радіочастотного діапазону зумовлює в організмі людини такі зміни:A - функціональні і морфологічні;

8. Найефективнішим і найекономічнішим методом захисту від інфрачервоного випромінювання є:

D - захист часом.

9. Найбільш раціональним методом захисту від ультрафіолетового випромінювання є:

A - екранування джерел випромінювання;

10. Найбільш поширений засіб захисту від іонізуючого випроміненювання є:

C - застосування 313;

11. Дія шкідливих чинників на користувачів ПЕОМ характеризується:
  1   2   3

Схожі:

Тест з охорони праці
Охорона праці це а це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
1. Правові та організаційні основи охорони праці
Охорона праці це а це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
Задача охорони праці звести до мінімуму ймовірність ураження під...
Охорона праці (ОП) – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
Державний стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та...
Охорона праці — система правових соціально-економіч­них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лі­кувально-профілактичних...
Закон У. «про охорону праці»
Охорона праці – система правових, організаційно технічних, соц економічних, санітарно-гігієнічних, засобів та способів, спрямована...
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Стаття Визначення понять і термінів Охорона праці це система правових, соціально-економічних
Закон про охорону праці визначає основні положення щодо реалізації...
Предметом охорони праці є вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких...
Лекція 6 Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних...
Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Асептика та антисептика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка