Питання для підготовки до модуль-контролів з курсу «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів» Питання для підготовки до модуль-контролю №1


Скачати 132.8 Kb.
НазваПитання для підготовки до модуль-контролів з курсу «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів» Питання для підготовки до модуль-контролю №1
Дата09.04.2013
Розмір132.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання для підготовки до модуль-контролів з курсу «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів»
Питання для підготовки до модуль-контролю № 1


 1. Історичний розвиток і концептуальні положення сучасної міграційно-правової науки

 2. Міграційні потоки: сутність та різновиди

 3. Визначте поняття міграційних процесів та їх види

 4. Особливості методу міграційного права

 5. Захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина як принцип і стандарт міжнародного права у сфері міграції

 6. Визначте функції та завдання органів державної влади України у процесі укладання міжнародних угод з питань регулювання міграційних процесів.

 7. Дайте визначення поняття міграційне право як наука.

 8. За якими критеріями класифікуються міграційні процеси?

 9. Визначте поняття та основні напрями міграційної політики України

 10. Зв’язок міграційного права з адміністративним правом

 11. Визначте поняття квоти міграції

 12. Зробіть історічний екскурс міграційних переміщень, які відбувалися на території сучасної України.

 13. На які державні органи покладено обов’язки щодо реалізації державної міграційної політики?

 14. Наведіть поняття джерела міграційного права

 15. Визначте основні напрями міграційної політики країн Європейського союзу.

 16. Наведіть поняття та загальну характеристику міграційно-правових відносин.

 17. Надайте визначення поняттю «імплементація».

 18. Назвіть чинники які сприяють пожвавленню міграційних процесів.

 19. Надайте визначення поняттям: конвенція, декларація, протокол, міжнародна угода.

 20. Розкрийте співвідношення понять депортація та репатріація Надайте класифікацію мігрантів.

 21. Надайте характеристику Закону України «Про імміграцію»

 22. Надайте характеристику системи міграційного законодавства України.

 23. Назвіть методи державного регулювання міграційних процесів.

 24. Назвіть угоди в рамках ЄС стосовно міграційних проблем.

 25. Назвіть, які міжнародні нормативно-правові акти можна віднести до основних у сфері регулювання міграційних процесів.

 26. Організаційно-правові державні заходи щодо упорядкування міграційних процесів

 27. Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, які регулюють міграційні відносини в Україні.

 28. Надайте характеристику Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

 29. Охарактеризуйте сучасні напрями міграційних процесів в Україні

 30. Перелічте визначних науковців у сфері дослідження правового регулювання міграційних процесів.

 31. Поняття та зміст предмета міграційного права

 32. Правові засади міграційної політики України

 33. Розкрийте співвідношення міграційного права з кримінальним та трудовим правом

 34. Розкрийте сутність процедури ратифікації міжнародних актів. Які органи влади України приймають участь у зазначеній діяльності?

 35. Система джерел національного міграційного законодавства

 36. Система принципів міграційного права

 37. Що є предметом галузі міграційного права?

 38. Що передбачає собою якісний аналіз міграційних процесів?

 39. Як вимірюються стан і перспективи міграції?

 40. Як характеризується міграційна ситуація у різних частинах світу?

 41. Як, на Ваш погляд, відрізняються вимушені переміщення від примусових?

 42. Які вживаються заходи юридичного впливу для впорядкування міграційних процесів у різних регіонах світу?

 43. Які інститути міграційного права є суміжними з іншими галузями права?

 44. Які напрями гармонізації національного міграційного законодавства до законодавства ЄС?

 45. Які наслідки міграційні процеси несуть для України?

 46. Які наслідки переміщення населення можна віднести до позитивних?

 47. Які показники міграцій Ви знаєте?

 48. Які пріоритетні напрямки досліджень у сфері правового регулювання міграційних процесів?

 49. Які складові містить механізм адміністративно-правового регулювання міграційних процесів?

 50. Які стандарти з прав людини у сфері міграції закріплені у міжнародно-правових актах?

Питання для підготовки до модуль-контролю № 2


 1. Визначте принципи законодавства України про громадянство.

 2. Умови та порядок надання документів, які підтверджують міграційно-правовий статус громадянина України

 3. Особливості міграційно-правового статусу окремих категорій громадян України

 4. Особливості міграційно-правового статусу державних службовців.

 5. Які документи необхідно подати для набуття громадянства України?

 6. Підстави набуття громадянства України.

 7. Який порядок набуття громадянства України:

 • внаслідок прийняття до громадянства України;

 • внаслідок поновлення у громадянстві України.

 1. Які документи підтверджують належність до громадянства України.

 2. Вкажіть підстави та порядок припинення громадянства.

 3. Визначте повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства.

 4. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України у вирішенні питань громаднства.

 5. Які заходи адміністративного примусу застосовуються до іноземців та осіб без громадянства за порушення ними режиму перебування в Україні?

 6. Визначте засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

 7. Особливості міграційно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства

 8. Розкрийте порядок зміни правовго статусу іноземців та осіб без громадянства у разі:

 • подання заяви з метою набуття громадянства України;

 • подання заяви з метою набуття статусу біженця.

 1. Біженці, як суб’єкти міграційних процесів.

 2. Як співвідносяться правові статуси іноземця, особи без громадянства, біженця?

 3. Які джерела міграційного права складають нормативно-правову базу статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців?

 4. У чому полягають відмінності прав та обов’язків іноземців та осіб без громадянства порівняно з правами та обов’язками громадян України?

 5. Наведіть систему органів виконавчої влади України, які беруть участь у регулюванні міграційних процесів.

 6. Компетенція Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України у сфері міграції

 7. Визначте, які органи представляють інтереси громадян України за кордоном, та їх правовий статус.

 8. Особливості компетенції Державного комітету України у справах національностей та міграції.

 9. Адміністративно-правовий статус органів, які представляють інтереси громадян України за кордоном.

 10. Охарактеризуйте повноваження Державної прикордонної служби у сфері регулювання міграційних відносин.

 11. Охарактеризуйте повноваження Служби безпеки України у сфері регулювання міграційних відносин.

 12. Які завдання покладені на МВС у сфері регулювання міграційних відносин?

 13. Перелічите основні завдання міжнародних організацій у сфері регулювання міграційних процесів (Організації Об’єднаних Націй, Управління Верховного Комісара ООН у спра­вах біженців, Міжнародної Організації з Міграції або інших).

 14. Порядок в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства

 15. Види документів, які надають право іноземцям та особам без громадянства на в’їзд та транзитний проїзд через територію України

 16. Порядок перетинання державного кордону

 17. Надайте характеристику порядку отримання посвідки на проживання.

 18. Вкажіть на адміністративно-процедурні аспекти порядку реалізації права в’їзду на територію України неповнолітніх.

 19. Порядок пересування іноземців на території України та вибору ними місця проживання

 20. Які види дозволів на виїзд з України Вам відомі?

 21. Які документи посвідчують право громадянина України на виїзд з України та в’їзд в Україну?

 22. Вкажіть на строки та порядок видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

 23. Визначте порядок отримання інших документів для виїзду за кордон.

 24. Охарактеризуйте порядок виїзду за кордон, осіб які ознайомлені із відомостями, які становлять державну таємницю.

 25. Визначте порядок виїзду за кордон у відрядження представників органів виконавчої влади України.

 26. Які особливості має порядок виїзду з території України, особи, що отримала статус біженця?

 27. Які підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон?

 28. Обмеження на виїзд з України з міркувань безпеки громадян.

 29. Надайте визначення поняття «пункт пропуску через державний кордон»

 30. У чому полягає сутність прикордонного контролю?

 31. За якими документами здійснюється в’їзд іноземців та осіб без громадянства до України?

 32. Визначте порядок реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства, які прибули на територію України

 33. Який порядок оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну

 34. Порядок в’їзду до України осіб, з держав з якими встановлено безвізовий режим.

 35. Перерахуйте типи та види віз?

 36. Назвіть строки дії віз.

 37. Розкрийте зміст підстав та порядок оформлення віз для в’їзду на територію України?

 38. Визначте підстави для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформленні візи.

 39. Назвіть підстави та порядок анулювання візи.

 40. Який порядок транзитного проїзду через територію України?

 41. Вкажіть на адміністративно-процедурні аспекти порядку реалізації права в’їзду на територію України неповнолітніх.

 42. Завдання та мета забезпечення контролю правоохоронними органами за перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України

 43. Визначте порядок пересування іноземців на території України та вибору ними місця проживання

 44. Назвіть підстави продовження терміну перебування залежно від мети поїздки

 45. Які документи подаються для продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні?

 46. Який існує порядок розгляду звернень про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

 47. Які підстави для відмови в продовженні терміну перебування іноземців та осіб без громадянства на території України?

 48. Розкрийте порядок здійснення обліку іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання продовжити термін свого перебування в Україні

 49. Визначте повноваження органів державної влади, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію

 50. Який встановлено порядок подання заяви про надання дозволу на імміграцію

 51. Переахуйте підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію

 52. Назвіть порядок в’їзду іммігрантів в Україну і видачі посвідки на постійне проживання

 53. Підстави для скасування дозволу на імміграцію та вилучення посвідки на постійне проживання

 54. Вкажіть на порядок продовження строку дії посвідки на проживання іноземцю чи особі без громадянства.

 55. Яке місце у системі суб’єктів забезпечення режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства займають органи внутрішніх справ?


Питання для підготовки до модуль-контролю № 3


 1. Розкрийте поняття „біженець” та наведіть види біженців.

 2. Наведіть характеристику змісту правового статусу біженця.

 3. Які документи необхідні для отримання статусу біженця та підстави їх видачі

 4. Як визначається поняття притулку в міграційному законодавстві України?

 5. Надайте характеристику правовго положення пункту тимчасового розміщення біженців

 6. Правила проживання у пункті тимчасового розміщення біженців.

 7. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців як суб’єкт управління в сфері міграції

 8. Основні функції та завдання Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців

 9. Напрями взаємодії органів виконавчої влади України з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців

 10. Які нормативно-правові акти регламентують статус Верховного комісара ООН у справах біженців?

 11. Розкрийте основні напрямки роботи УВКБ ООН.

 12. Визначте структуру УВКБ ООН.

 13. Якими повноваженнями наділені представники УВКБ ООН?

 14. З якими органами виконавчої влади України взаємодіє УВКБ ООН?

 15. Правовий механізм протидії нелегальній міграції

 16. Які ознаки нелегальної міграції як соціального явища Вам відомі?

 17. Рокрийте сутність поняття „механізм протидії нелегальній міграції”.

 18. Які нормативно-правові акти складають правову основу функціонування ме­ханізму протидії нелегальній міграції?

 19. Визначте систему суб’єктів протидії нелегальній міграції, та перелічите їх основні завдання щодо вказаної протидії.

 20. Надайте характеристику організаційно-правовим способам протидії нелегальній міграції.

 21. Які завдання ОВС щодо протидії нелегальній міграції Вам відомі?

 22. Напрями взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами у справі протидії нелегальній міграції

 23. Які нормативно-правові акти складають правову основу діяльності ОВС щодо протидії нелегальній міграції?

 24. Визначте систему підрозділів і служб ОВС, що відносяться до організаційно-структурних формувань механізму протидії нелегальній міграції.

 25. Які особливості має діяльність ОВС щодо протидії торговлі людьми?

 26. Особливості адміністративної відповідальності у сфері міграції

 27. Особливості адміністративної відповідальності іноземців, осіб без громадянства та біженців за порушення міграційних правил

 28. Чим відрізняється міграційне правопорушення від інших видів адміністративних правопорушень?

 29. Надайте характеристику окремих складів правопорушень міграційних правил.

 30. Назвіть об’єкти посягання міграційних правопорушень.

 31. Охарактеризуйте склади правопорушень у сфері міграції, суб’єктами яких є громадяни України.

 32. У чому полягають особливості порядку притягнення біженців до адміністративної відповідальності?

 33. Які органи влади в Україні наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями у сфері міграції?

 34. Які стягнення можуть бути застосовані за порушення норм міграційного законодавства?

 35. Порядок та правові підстави застосування адміністративного видворення

 36. Які міжнародні правові акти, що регулюють питання адміністративного видворення осіб за межі території країни знаходження?

 37. Які правоохоронні органи України беруть участь у застосуванні адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України?

 38. Чим відрізняється адміністративне видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України від інших видів адміністративних стягнень?

 39. Які органи влади в Україні наділені повноваженнями щодо прийняття рішень про застосування адміністративного видворення за межі України відносно іноземців та осіб без громадянства?

 40. Охарактеризуйте засоби забезпечення законності під час діяльності правоохоронних органів, пов’язаної із застосуванням адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.

 41. Повноваження органів виконавчої влади, які вирішують питання про надання, втрату та позбавлення статусу біженця

 42. Як визначається поняття притулку в міграційному законодавстві України?

 43. Назвіть права та обов’язки особи, якій надано статус біженця

 44. Назвіть умови, за яких статус біженця не надається.

 45. Визначте порядок порушення клопотання про надання статусу біженця

 46. Який порядок попереднього розгляду заяв і прийняття рішення про надання статусу біженця?

 47. Підстави втрати статусу біженця

 48. Підстави та порядок позбавлення статусу біженця

 49. Нелегальна міграція: поняття та види

 50. Протидія нелегальній міграції адміністративно-правовими засобами

 51. У чому полягають відмінності окремих видів нелегальної міграції?

 52. Причини нелегальної міграції

 53. Суб’єкти нелегальної міграції

 54. Правові засади діяльності ОВС у боротьбі з нелегальною міграцією

 55. Повноваження підрозділів та служб ОВС у боротьбі з нелегальною міграцію

 56. Напрями взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами у справі протидії нелегальній міграції

 57. У чому полягають повноваження ОВС стосовно протидії поширенню окремих видів нелегальної міграції?

 58. Положення яких міжнародних актів визначають завдання ОВС щодо протидії нелегальній міграції?

 59. Надайте характеристику організаційно-правовим способам протидії нелегальній міграції, які використовують ОВС.

 60. Правові засади адміністративної відповідальності у сфері міграції

 61. Види адміністративних правопорушень у сфері міграції

 62. Адміністративна відповідальність в механізмі протидії нелегальній міграції

 63. Сутність адміністративного видворення за межи території України як адміністративно-примусового заходу

 64. Правові засади та елементи режиму адміністративного видворення

 65. Порядок та умови застосування адміністративного видворення

 66. Наведіть правові підстави застосування адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.

 67. Надайте характеристику елементам режиму адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.

 68. Визначте порядок застосування адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.

 69. Умови застосування адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.

 70. До яких осіб не може бути застосоване адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.

Схожі:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Джерела цивільного права. Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства
Модуль Основи WEB-дизайну
Приватні особи використовують персональні Web-сторінки для організації кола спілкування за якою-небудь тематикою або для презентації...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)
...
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина
Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Виникнення теорії алгоритмів. Область завдань, які розв’язуються за допомогою теорії алгоритмів
Елементарний курс Видання друге Харків Одіссей 2008 ББК 67. 3 К56...
«Теорія держави і права», а також розміщені методичні матеріали для самостійної підготовки та роботи на се­мінарських заняттях, для...
1 модуль Предмет культурології
Прикладна, спираючись на фундаментальні знання про культуру, вивчає окремі її підсистеми економічну, політичну, релігійну, художню...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З «АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»...

Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка