РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Скачати 89.63 Kb.
НазваРОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дата09.04.2013
Розмір89.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 16 вересня 2005 року № 772-р

м. Новомиргород

Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації


Відповідно до статті 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 червня 2005 року за № 533-р „Про затвердження структури районної державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про відділ охорони здоров’я Новомиргородської районної державної адміністрації (додається).


  1. Начальнику відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Пойді І.І. здійснити державну реєстрацію відділу охорони здоров’я райдержадміністрації в установленому порядку.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Барвінок О.І.


Голова районної

державної адміністрації Л. ОРЛОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рзпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 16 вересня 2005 року № 772-р
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоров'я

Новомиргородської районної державної адміністрації
1. Відділ охорони здоров'я Новомиргородської районної держадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Новомиргородської районної державної адміністрації, що утворюється головою Новомиргородської районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та управлінню охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – УОЗ Кіровоградської ОДА).
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я, наказами УОЗ Кіровоградської ОДА, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, а також Положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню;

забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

організаційні заходи щодо комплектування лікувально-профілаткичних закладів медичними кадрами.
4. Відділ відповідно до покладених завдань:

здійснює методичне керівництво діяльністю закладів охорони здоров’я,


2

що належать до спільної власності територіальних громад району;

визначає потребу у лікувально-профілактичних закладах усіх типів та подає пропозиції до районної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і лікувально-оздоровчих потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, медичних кадрів тощо;

готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд районній державній адміністрації та забезпечує їх виконання;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

в установленому законодавством порядку надає УОЗ Кіровоградської ОДА необхідну інформацію, документи та матеріали;

здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається підвідомчими закладами охорони здоров'я всіх форм власності;

готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд районній державній адміністрації;

визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації закладів охорони здоров'я;

здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;

здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;

проводить в установленому порядку державну акредитацію комунальних закладів охорони здоров'я;

організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я;


3

визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я, формує замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;

організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечує у визначений законодавством термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров'я;

проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;

здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності;

виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на районну державну адміністрацію завдань у галузі охорони здоров'я;

організовує заходи по забезпеченню лікарськими засобами пільгових категорій населення відповідно до чинного законодавства України та контролює їх виконання;

організовує підготовку лікувально-профілактичних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітальних ремонтів приміщень, споруд.
5. Відділ має право:

одержувати в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, узагальнювати її, аналізувати, організовувати в закладах охорони здоров’я, що перебувають у функціональному управлінні, перевірки використання, збереження бюджетних та власних коштів і матеріальних цінностей та дотримання режиму економії; здійснювати контроль за правильним веденням документації, достовірності обліку та звітності;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

визначати рівень медичних послуг, що надаються на території району закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та особами, які займаються індивідуальною діяльністю;

4
забезпечувати розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховувати пропозиції, вживати заходи щодо усунення недоліків в роботі;

погоджувати проекти будівництва та заселення лікувально-профілактичних закладів району, сприяти їх раціональному розміщенню;

погоджувати статути, положення, інші документи установчого характеру лікувально-профілактичних установ району;

розглядати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників галузі;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з УОЗ Кіровоградської ОДА.
8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про відділ і посадові обов'язки його працівників;

затверджує посадові обов’язки працівників відділу, за винятком державних службовців;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів району;

призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу, за винятком державних службовців, та головних лікарів закладів охорони здоров'я за погодженням з органами місцевого самоврядування на контрактній основі;

розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на відділ, у відповідних засобах масової інформації.
5

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в ньому може утворюватися колегія у складі начальника відділу (голова колегії), а також інших працівників відділу.

Членом колегії відділу за посадою є також головний державний санітарний лікар району. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів районної держадміністрації та інші керівники та провідні фахівці охорони здоров’я закладів охорони здоров'я району.

Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.
10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у відділі можуть утворюватись наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник відділу.
11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після попередньої їх експертизи у фінансовому управлінні районної державної адміністрації.
12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба і своїм найменуванням.
_________________________

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 08. 2011 року №351
Позивач: Відповідач
Розпорядження Київської міської державної адміністрації (далі – відповідач) №1574 30. 10. 2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012р. №431...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Для службового користування", "Конфіденційно" розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на виконання розпорядження голови районної державної...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка