РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Скачати 106.37 Kb.
НазваРОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дата08.04.2013
Розмір106.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від 12 вересня 2005 року № 754-р

м. НовомиргородПро затвердження Тимчасового

положення про відділ культури і

туризму районної державної адміністрації
Відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 червня 2005 року № 533-р “Про затвердження структури районної державної адміністрації”:
1. Затвердити Тимчасове положення про відділ культури і туризму Новомиргородської районної державної адміністрації (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 червня 2001 року №239-р “Про затвердження Положення про відділ культури районної державної адміністрації”
3. Начальнику відділу культури та туризму районної державної адміністрації Горбачовій О.В. перереєструвати зазначений відділ в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Барвінок О.І.


Голова районної
державної адміністрації Л.ОРЛОВЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 12 вересня 2005року № 754-р

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму Новомиргородської

районної державної адміністрації
1. Відділ культури і туризму Новомиргородської районної державної адміністрації ( далі - відділ ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Відділ підзвітний голові районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іншими законодавчими та підзаконними актами України, наказами обласного управління культури і туризму, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради з питань делегованих повноважень, виконання районних Програм, а також цим Положенням.

3. Основним завданням відділу є :
забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері культури і туризму з питань охорони культурної спадщини та музейної справи;

реалізація державної політики у сфері обліку, реабілітації, реставрації та культурної спадщини, а саме: пам’яток музейного фонду, пам’яток археології, історії та монументального мистецтва місцевого значення, реалізація державної політики в районі;

аналіз стану галузі охорони культурної спадщини, музейної справи, організація розроблення і забезпечення затвердження у встановленому порядку регіональних науково-технічних програм охорони пам’яток, розвитку музейної справи, галузевих норм і стандартів;

здійснення державного контролю за дотриманням законів України “ Про охорону культурної спадщини”, “ Про музей та музейну справу”, інших нормативно - правових актів у зазначених галузях, відомчих норм і правил, а також здійснення державного нагляду за археологічними дослідженнями, консервацією, реставрацією, ремонтом та пристосуванням об’єктів культурної спадщини;

здіснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної, клубної справи, кіно;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних та туристичних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

2
розроблення та здіснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників, а також закладів, підприємств і організацій культурно-туристичної сфери, що діють на території району;

організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення , забезпечення пропаганди здорового способу життя, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

забезпечення у межах своєї компетенції безпеки туристів, захист їх прав, інтересів і майна.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Розробляє разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними підвідомчими закладами культури програми з питань культури та туризму, готує пропозиції до проектів програм соціально – економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, вносить у встановленому порядку на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення зазначених програм.

4.2. Створює умови для розвитку туристичної діяльності, театрального, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, музеїв, організації виставок.
4.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного та туристичного розвитку.
4.4. Бере участь у реалізації державної мовної політики в районі.
4.5. Готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку кіно і відеомережі, заохочення благодійництва в культурно-туристичній сфері і подає їх на розгляд районної державної адміністрації.
4.6. Розробляє проекти щорічних програм кінообслуговування населення.
4.7. Надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-туристичної сфери, що належать до комунальної власності, координує діяльність установ культури всіх систем і відомств.


3
4.8. Контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно і відеофільмів у кіно і відеомережі на каналі радіомовлення та телебачення.
4.9. Проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
4.10. Сприяє збереженню та відродженню народної творчості, художніх промислів і ремесел.
4.11. .Подає пропозиції управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації про включення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
4.12. Забезпечує реалізацію в районі державної політики щодо збереження і використання об’єктів культурної спадщини, веде їх облік, здійснює контроль, збереження і переміщення культурних цінностей в районі, які включені до Державного реєстру національного культурного надбання, музейного фонду України, виконує функції, визначені частиною першою статті 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.
4.13. Вивчає потребу у фахівцях з питань культури та туризму, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-туристичної сфери.
4.14. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію соціальних програм з питань культури та туризму.
4.15. Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження працівників культури і туризму державними нагородами, а також матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.
4.16. Бере участь у пошуку та відборі обдарованих і талановитих дітей і молоді, їх подальшому становленні і розвитку.
4.17. Сприяє наданню пільгових направлень на навчання до вищих навчальних закладів культури сільській та обдарованій молоді.
4.18. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку культури та туризму, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об’єктів і споруд культурного та туристичного призначення.

4
4.19. Здійснює контроль у межах своєї компетенції за розвитком культури та туризму, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються
бюджету на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток культури та туризму.
4.20. Забезпечує контроль за дотриманням установами та організаціями усіх форм власності законодавства з питань культури та туризму.
4.21. Сприяє створенню послуг для всіх суб’єктів туристичної діяльності.
4.22. Здійснює у встановленому порядку фінансування установ та організацій культури , які належать до сфери його управління.
4.24. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку культурно-мистецьких і туристичних програм, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу культурно-мистецьким і туристичним громадським організаціям та їх об’єднанням.
4.26. Подає пропозиції щодо облаштування об’єктами туристичної мережі транспортних коридорів, що пролягають через територію регіону.
4.27. Сприяє підвищенню якості туристичних послуг, розширенню їх асортименту з метою задоволення потреб туризму, поліпшенню умов обслуговування туристів.
4.28. Аналізує та узагальнює практику роботи туристичних підприємств та організацій усіх форм власності, вживає в межах своєї компетенції заходів для створення ефективної системи туристичної та екскурсійної діяльності, розвитку нетрадиційних видів туризму (оздоровчо-спортивного, підводного, автомобільного, екологічного, земного тощо) координації діяльності підприємств та організації туристичної індустрії з розробленням своїх маршрутів і турів.
4.29. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання.
4.30. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій.

4.31. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підпорядкованих йому закладах, підприємствах і організаціях культури та мистецтва району.
4.32. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників культурно-туристичної сфери.
5
4.33. Бере участь в організації та проведенні районних оглядів – конкурсів, мистецьких заходів, а також виставок.
4.34. Порушує клопотання перед районною державною адміністрацією про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів, підприємств і організацій культури і туризму, що належать до комунальної власності.
4.35. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5. Відділ має право:
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції ;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником управління культури і туризму обласної державної адміністрації.
8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здіснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності працівників відділу;

видає в межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання;

розроблює та подає на затвердження в установленому порядку Положення про відділ і функціональні обов’язки працівників;

затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, за винятком державних службовців;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису, витрат на утримання відділу культури;

призначає на посаду і звільняє з посади директорів районної бібліотеки, районного Будинку культури, дитячої школи мистецтв, районного краєзнавчого музею;

6
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників культурно-просвітницьких установ, які належать до сфери управління районної державної адміністрації.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, у відділі може створюватись колегія відділу у складі начальника (голова колегії), спеціаліста відділу культури, інших працівників культурно-мистецької сфери, представників громадських організацій, творчих спілок.

До складу колегії можуть входити працівники інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.
Склад колегії затверджує голова районної державної адміністрації за

поданням начальника відділу.
10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджується головою районної державної адміністрації.
11. Відділ через централізовану бухгалтерію, яка при ньому існує, організовує і веде первинний бухгалтерський облік бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів у закладах культури районного підпорядкування, що не мають самостійних бухгалтерій, а також звітує за вказані заклади перед податковими органами, районним відділом статистики, управління Пенсійного фонду України в районі та іншими установами в установленому законодавством порядку.
12. Відділ є правонаступником відділу культури районної державної адміністрації, є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та штамп.
________________

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 08. 2011 року №351
Позивач: Відповідач
Розпорядження Київської міської державної адміністрації (далі – відповідач) №1574 30. 10. 2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012р. №431...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Для службового користування", "Конфіденційно" розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Затвердити заходи із виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20 травня 2004 року №298-р “Про підсумки роботи господарського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка