ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ


НазваОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Сторінка1/7
Дата05.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Кафедра виробничо-інформаційних технологій

та безпеки ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Методичні рекомендації до практичних робіт

та вивчення курсу


Полтава-2010

УДК 331.45 (075.8)

ББК 65.247 я73

К 80

Охорона праці в галузі / Методичні рекомендації до практичних робіт та вивчення курсу /Укл. КалязінЮ.В.,ХлоповА.М. –Полтава: вид. центр ПДПУ, 2010.–62 с.

Методичні вказівки призначені для студентів усіх спеціальностей Полтавського державного педагогічного університету на рівні підготовки спеціаліста. Містять матеріал, необхідний для підготовки і проведення практичних робіт, а також методичні рекомендації до організації індивідуальної та самостійної роботи .

Рецензенти: канд.. техн. наук, доцент,

Полтавської

канд.. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики

трудового та професійного навчання Цина А.Ю.


Відповідальний за випуск доц.. Титаренко В.П.


Редактор канд.. філолог.н., доц.. Григор’єва О.О.

Методичні вказівки рекомендовані до друку вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

протокол №________від__________________2010р.

ЗМІСТ

Стор.Вступ……………………………………………………………………………… 3

1.Програма курсу ……………………………………………………….. 4

2.Методичні рекомендації до індивідуальної роботи 8

3.Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 10

4.Практична робота №1 „Розслідування нещасних випадків”………………..11

5. Практична робота №2 „Дослідження санітарно - гігієнічних умов у навчальних приміщеннях” . 21

6. Практична робота №3 „Розробка плану евакуації зі приміщень школи на випадок пожежі” 30

7.Питання для підготовки до підсумкового контролю………………………..56
Література……………………………………………………… 65

Додатки………………………………………………………… 66


Вступ

Основним завданням курсу „Охорона праці в галузі” є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності викладачів та учнів в закладах освіти, придбання навичок організації роботи з охорони праці.

Дисципліна ґрунтується на знаннях та вміннях отриманих під час вивчення курсу „Безпека життєдіяльності”. „Охорона праці в галузі” використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, економіки, менеджменту і тісно пов’язана з практичною діяльністю викладачів, учнів та інших суб’єктів навчально - виховного процесу в закладах освіти.

Загальний обсяг навчального часу в годинах при вивченні дисципліни „Охорона праці в галузі” визначається освітньо–професійними програмами підготовки і складає 27 годин (0,5 кредиту).

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття в галузі охорони праці;

 • основні законодавчі та нормативно – правові акти про охорону праці в галузі освіти;

 • організацію охорони праці в навчальних закладах;

 • гігієнічну класифікацію умов праці;

 • санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень;

 • засоби і методи забезпечення оптимальних умов праці;

 • систему заходів безпечної експлуатації електроустановок;

 • основи техніки безпеки при проведенні навчальних занять та позакласної роботи;

 • основні поняття пожежної безпеки;

 • організацію робіт з пожежної профілактики в школі;

вміти:

 • визначати вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці;

 • організовувати навчання, інструктажі з охорони праці зі співробітниками та учнями;

 • організовувати розслідування нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків пов’язаних з навчально-виховним процесом;

 • організовувати роботу служби охорони праці навчального закладу;

 • вести документацію та оцінювати ефективність роботи з охорони праці;

 • оцінювати санітарно-гігієнічні умови праці в навчальних приміщеннях;

 • розробляти заходи до поліпшення стану виробничого середовища та зниження напруженості праці;

 • оцінювати безпечність обладнання та робочих місць за окремими чинниками;

 • визначати напрями та заходи щодо профілактики та попередження травматизму під час навчально – виховного процесу;

 • визначати фактори пожежної небезпеки;

 • визначати вимоги щодо обладнання навчальних приміщень засобами гасіння пожеж та автоматичної пожежної сигналізації;

 • складати плани евакуації на випадок пожежі;

 • організовувати роботу з пожежної безпеки в закладах освіти.

Курс складається з чотирьох змістових модулів (див. табл..1).
Орієнтовний розподіл годин між змістовими модулями курсу

Таблица 1.Змістові модулі

Загальний обсяг,

год.

Кількість годин

Самостійна робота, год.

Всього

аудиторних

Види занять

ЛК

ПРСистема управління охороною праці в галузі освіти

7

4

2

2

3Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

7

4

2

2

3Проблеми профілактики виробничого травматизму

6

2

2

-

4Пожежна безпека

7

4

2

2

3
Всього

27

14

8

6

13Процес вивчення курсу складається з аудиторних занять( лекції та практичні заняття), а також самостійної роботи. До самостійної роботи входить виконання індивідуальних завдань та опрацювання питань винесених на самостійне вивчення .Після захисту виконаних завдань, студент складає диференційований залік у формі бесіди, тестового контролю або іншої форми за питання програми.
1. Програма курсу
Розділ 1. Система управління охороною праці в галузі, Ії складові та функціонування
Правова та нормативна база охорони праці в галузі освіти

Законодавство України з охорони праці: Закон „Про охорону праці”,

Кодекс законів про працю, Закон „ Про загальне обов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яки спричинили втрату працездатності”. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці: державна політика в галузі охорони праці , права громадян на охорону праці, соціальне страхування, робочий час, пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці, відшкодування шкоди втрати здоров’ю, охорона праці жінок та молоді.

Нормативно-правові акти охорони праці: державні стандарти,

міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти (НПАОП), державні санітарні правила і норми та інші.

Державне управління охороною праці. Органи управління, основні завдання управління охороною праці. Системи управління охороною праці (СУОП).

Особливості структури системи управління охороною праці в галузі освіти.

Організація роботи з охорони праці в закладах освіти.

Організація системи управління охорони праці в закладах освіти. Служба охорони праці навчального закладу, її функції.

Посадові обов’язки з охорони праці співробітників. Навчання та інструктажі з охорони праці співробітників та учнів. Документація з охорони праці загальна та окремого підрозділу ( навчального кабінету, майстерні, спортивного залу та ін. ). Державний нагляд та адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці. Розслідування нещасних випадків зі співробітниками та учнями.
Оцінка ефективності роботи системи охорони праці: звітність з охорони праці, показники частоти та тяжкості травматизму, шляхи поліпшення функціонування СУОП.
Розділ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі
Стан умов праці у галузі.

Загальні поняття про характеристику умов праці: шкідливі чинники виробничої зони, фактори важкості та напруженості праці. Гігієнічна класифікація умов праці.

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Професійні захворювання, захворювання, спричинені виробничими факторами, характерна загальна захворюваність працівників галузі.

Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень.

Вимоги до розмірів та розташування навчальних приміщень: навчальних класів ( аудиторій), кабінетів, майстерень, спортивних залів та інших приміщень, пов’язаних з проведенням навчально-виховного процесу.

Мікроклімат: параметри та їх контроль, санітарні норми.

Освітлення: види освітлення, характеристики природного та штучного освітлення навчальних приміщень. Санітарні норми та утримання систем освітлення.

Виробничі випромінювання (шум, вібрація, електромагнітне, ультрафіолетове та інфрачервоне), нормування та захист.

Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу.

Загальні заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу.

Опалення, вентиляція та кондиціювання навчальних приміщень. Загальна та місцева вентиляція навчальних кабінетів та лабораторій.

Заходи та засоби захисту від шуму, вібрації та інших виробничих випромінювань.

Раціональні режими праці викладачів та учнів. Вимоги охорони праці до організації навчального процесу.
Розділ 3. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі
Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму у галузі

Виробничий та дитячий травматизм в закладах освіти, статистичні дані щодо загального та смертельного травматизму, динаміка останніх років, порівняльна оцінка.

Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму у галузі

Фактори підвищеної небезпеки, характерні для навчальних закладів: електричний струм, падіння, рухомі предмети та об’єкти.

Електробезпека. Основні поняття про захист від дії електричного струму.

Техніка безпеки в навчальних кабінетах (хімії, біології, фізики, інформатики, навчальних майстерень, спортивному залі) та інших приміщеннях, в яких відбувається навчально-виховний процес.

Техніка безпеки при організації позакласної роботи: проведення екскурсій, походів, літних практик, робіт по самообслуговуванню.
Розділ 4 Пожежна безпека в галузі
Загальне поняття про пожежну безпеку

Актуальність питань пожежної безпеки у галузі; статистика пожеж, втрати від пожеж.

Фактори пожежної небезпеки: пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, категорії вибухопожежонебезепечності. Класи приміщень і зон галузевих об’єктів за ПУЕ.

Організація робіт з пожежної безпеки в закладах освіти

Заходи та засоби системи попередження пожежі: методи запобігання виникненню горючого середовища та джерел займання (обмеження кількості горючих речовин, герметизація небезпечних зон, використання важкогорючих та негорючих матеріалів, вибухозахищене електрообладнання, блисковкозахист заземлення).

Заходи та засоби системи пожежного захисту: обмеження розповсюдження та локалізація пожежі, вогнестійкість будівель, приміщень навчальних закладів, пожежна сигналізація, способи и засоби гасіння пожежі, евакуація людей.

Правила пожежної безпеки для закладів установ та організацій системи освіти України. Організація навчання працівників та учнів з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії, добровільна пожежна дружина ЮДПД. Плани по евакуації на випадок пожежі. Вимоги до організації масових заходів. Дії працівників галузевих об’єктів на випадок виникнення пожежі.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Питання з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Основні технологічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та профзахворювань в галузі
Законодавство Євросоюзу з охорони праці
Поняття та предмет „Охорона праці в галузі”, як суспільний та економічний фактор
До екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу ЕКОЛОГІ
Шкідливі та небезпечні виробничі чинники, характерні для галузі. Їх класифікація
1. Що означає термін „охорона праці”: D система правових, соціально-економічних,...
На яких з наведених нижче основних принципах базується державна політика України в галузі охорони праці
Зеркалов Д. В. З-57 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник
Рецензенти: Лисюк М. О. – заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та...
Державний стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та...
Охорона праці — система правових соціально-економіч­них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лі­кувально-профілактичних...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
Тестові запитання з дисципліни «Охорона праці в галузі» для ОМТ
Призначення і застосування вентиляційних систем в прокатних цехах. Які використовуються вентиляційні агрегати при очистці повітря...
Закон України «Про охорону праці»
Адже охорона праці має, безперечно,важливе економічне значення – це висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних,...
Група КП-110 12 лютого 2013 року Дисципліна «Охорона праці в галузі»...
Закон Г. Ома для ділянки електричного ланцюга (кола). Закони (правила) електричних ланцюгів (кіл) Г. Кірхгофа
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка