Закон України


Скачати 92.46 Kb.
НазваЗакон України
Дата22.02.2016
Розмір92.46 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
Проект

Закон України

Про засади державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, процесів, робіт, послуг)”


Цей Закон визначає основні напрями діяльності органів державної влади щодо сприяння підприємствам та організаціям України, незалежно від форми власності, типу підпорядкування та інших визначальних чинників у постачанні продукції, яка:

  • задовольняє вимоги споживача;

  • відповідає чинним стандартам, регламентам та технічним умовам;

  • відповідає вимогам суспільства;

  • реалізовується за конкурентоспроможними цінами,

а також під час розробляння, виготовляння, використовування та утилізації якої враховано потреби захисту довкілля.

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вжито у такому значенні:

продукція – будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляють, здійснюють чи надають для задоволення суспільних потреб;

якість – сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольнити установлені й передбачені потреби;

система управління якістю – система скоординованих дій для спрямовування та контролювання діяльності організації стосовно якості;

система екологічного управління – частина системи управління організації, яку використовують, щоб розробити та запровадити політику стосовно охорони довкілля та керувати тими елементами, продукцією чи послугами, які можуть взаємодіяти з довкіллям.

Стаття 2. Законодавство України у сфері управління якістю

Законодавство України у сфері якості складається з цього Закону, Закону України "Про стандартизацію”, Закону України „Про підтвердження відповідності”, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України „Про захист прав споживачів” та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Мета державної політики у сфері управління якістю

Головною метою державної політики у сфері управління якістю є забезпечування сприятливих умов для підприємств та організацій запроваджувати сучасні методи управління якістю, екологічного управління, щоб задовольняти потреби споживачів і суспільства, поліпшуючи якість й конкурентоспроможність продукції, зменшуючи забруднювання довкілля.

РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Стаття 4. Основні пріоритети державної політики у сфері управління якістю

Державна політика у сфері управління якістю спрямована на оптимальне поєднання інтересів держави і товаровиробників щодо постачання якісної та конкурентоспроможної продукції.

Основними пріоритетами державної політики у сфері управління якістю є:

удосконалення правового і нормативно-методичного забезпечення діяльності з поліпшення якості продукції;

організаційне забезпечення державного регулювання у сфері управління якістю;

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

сприяння запроваджуванню нових прогресивних технологій, науково-технічному розвитку виробництва;

державна підтримка впровадження сучасних систем управління;

захист від недоброякісної та фальсифікованої продукції;

пропагування поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції.

Стаття 5. Основні завдання державної політики у сфері управління якістю

Завданням державної політики у сфері якості є створення правових, економічних, організаційних умов для:

виробництва якісної продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринку;

задоволення попиту на безпечну та якісну продукцію;

збереження та відновлення безпеки довкілля;

збільшення доходів бюджету за рахунок інтенсифікації розвитку економіки;

зростання рівня зайнятості громадян;

піднесення авторитету країни у світовому співтоваристві, забезпечення стабільного розвитку економіки та посилення обороноздатності країни.

РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрями діяльності у сфері управління якістю

Стаття 6. Удосконалення правового і нормативно-методичного забезпечення діяльності з поліпшення якості продукції

Удосконалення правового і нормативно-методичного забезпечення діяльності з поліпшення якості продукції досягається:

прийняттям нових і своєчасним переглядом чинних нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері управління якістю продукції, сучасних систем управління відповідно до міжнародних вимог;

поліпшуванням функціювання національної системи стандартизації щодо забезпечення якості та безпеки продукції, досягнення максимального економічного ефекту за рахунок застосування в національних стандартах принципів уніфікації, взаємозамінності та сумісності, відображення досягнень науки і технологій у нормативній документації;

активізацією участі України в розробленні міжнародних стандартів, що широко застосовуються на вітчизняному ринку;

спрямуванням національної метрологічної системи на задоволення потреб підприємств у забезпечуванні єдності вимірів.

Стаття 7. Організаційне забезпечення державного регулювання у сфері управління якістю

Організаційне забезпечення державного регулювання у сфері управління якістю спрямовується на:

створення умов для широкого запроваджування систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління;

залучення органів державного управління і громадських організацій до діяльності з забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;

поширення досвіду підприємств та організацій, що досягли найвищих результатів у сфері управління якістю;

пропагування заходів з забезпечення якості та інформування населення щодо них.

Стаття 8. Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Державна політика щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері управління якістю здійснюється за принципами неперервної та дистанційної освіти і реалізується:

розробленням програм багаторівневого навчання та підвищення кваліфікації кадрів з питань управління якістю (на рівні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій);

запроваджуванням у вищих навчальних закладах освітніх програм з питань управління якістю, диференційованих за спеціальностями;

проведенням у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів факультативних занять з загальних питань стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю, охорони довкілля;

переглядом наявних, розробленням нових навчальних і методичних посібників з питань стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю, охорони довкілля, статистичних методів контролю якості із застосуванням новітніх комп’ютерних та інтерактивних методик та засобів;

навчанням керівників у сфері стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю, охорони довкілля;

розробленням освітянських стандартів відповідно до вимог цього закону;

розробленням заходів щодо підвищення соціального статусу наукових і науково-технічних працівників, які забезпечують розвиток виробництва, підвищення якості продукції.

Стаття 9. Сприяння запроваджуванню нових прогресивних технологій, науково-технічному розвитку виробництва

Державною політикою є поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції на основі використання досягнень науки, запроваджування ресурсоощадних, екологічно чистих прогресивних технологій та новітніх матеріалів, зокрема:

пропагування досягнень вітчизняної та світової науки і техніки;

залучання інвестицій прийняттям цільових державних та галузевих програм створення нової техніки і технологій;

залучання іноземного капіталу для забезпечення виробництва у пріоритетних напрямах, забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Стаття 10. Державна підтримка впровадження сучасних систем управління

Державною політикою є державна підтримка та створення необхідних умов для запроваджування в усіх галузях економіки систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління відповідно до міжнародних стандартів ISO серій 9000, 14000, 22000, 26000 та інших, зокрема стосовно:

розроблення науково-методичних засад надання консультаційної допомоги у запроваджуванні систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління, а також сучасних методів контролю якості стратегічно важливих видів продукції;

розроблення заходів щодо заохочення та підтримки впровадження систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління;

організації моніторингу впровадження та сертифікації систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління;

створення в усіх регіонах країни мережі методичних і консультаційних центрів з питань розроблення та запровадження систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління.

Стаття 11. Захист від недоброякісної та фальсифікованої продукції

Державна політика у сфері захисту внутрішнього ринку від недоброякісної і фальсифікованої продукції спрямована на:

створення дієвої системи державного і громадського контролю за безпекою і відповідністю якості продукції параметрам, задекларованим у товарній документації та рекламі;

розвиток системи підтвердження відповідності (як обов’язкової, так і добровільної) відповідно до міжнародної практики та вимог європейського співтовариства і Світової організації торгівлі;

створення єдиної системи акредитації органів з підтвердження відповідності;

забезпечення невідворотності притягнення до юридичної відповідальності тих виробників і постачальників, які реалізують небезпечну, фальсифіковану чи невідповідну заявленій якості продукцію, а також посилення державного контролю в цій сфері.

Стаття 12. Пропагування поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції

Пропагування поліпшеної якості та конкурентоспроможності продукції здійснюється через щорічне проведення:

Всеукраїнського конкурсу на здобуття нагород з якості та ділової досконалості;

конкурсу „100 кращих товарів України”;

регіональних і галузевих конкурсів;

Європейського тижня якості,

а також популяризацію вітчизняного і світового досвіду у сфері управління якістю за допомогою засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо.

РОЗДІЛ ІV. механізм реалізації державної політики у сфері управління якістю продукції

Стаття 13. Загальнодержавні заходи у сфері управління якістю

Кабінет Міністрів України приймає плани загальнодержавних заходів у сфері управління якістю, передбачаючи у разі потреби їх фінансування з Державного бюджету України.

Координацію робіт із підготовки та виконання цих планів здійснює центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Стаття 14. Галузеві та регіональні заходи у сфері управління якістю

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації приймають плани заходів у сфері управління якістю та забезпечують їх виконання згідно із своєю компетенцією.

РОЗДІЛ V. прикінцеві положення

1. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Схожі:

Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-ВР від 27. 01. 95 р
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права...
Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами)...
Рахунковою палатою України, Міністерством внутрішніх справ України, Національним банком України, Головним контрольно-ревізійним управлінням...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “ Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14. 12. 99 №1281-ХІV
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
Закон України
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне...
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності
Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади провадження торговельної діяльності на роздрібних продовольчих і непродовольчих...
Закон України
Цей Закон визначає основні напрями діяльності органів державної влади щодо сприяння підприємствам та організаціям України, незалежно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка