СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА 2 ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 2014 ISSN 2313-2094


НазваСТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА 2 ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 2014 ISSN 2313-2094
Сторінка26/26
Дата22.02.2016
Розмір3.11 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
ГРИНИК Ігор. Розвиток системи

професійної підготовки соціальних педагогів

і соціальних працівників у Німеччині…………………….66

ДЗЮБИНСЬКА Христина. Благодійність

у сфері опіки над дітьми у Польщі та Україні

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.)…………………………….75
КАЛІЧАК Юрій. Створення нових типів

дошкільних навчальних закладів

як результат співпраці

Софії Русової й Аркадія Животка…………………………83

КАРПЕНКО Ореста. Дефініція “опіка над дитиною”

у педагогічній думці Польщі………………………………94

КЛИМ Мар’яна. Сімейне виховання

у німецьких дослідницьких студіях

крізь призму ретроспективного дискурсу

кінця ХІХ – початку ХХ століття………………………..103

КОБРІЙ Ольга. Тенденції удосконалення змісту

вищої педагогічної освіти України………………………112

ЛОГВИНЕНКО Тетяна. Історичні аспекти

становлення професійної підготовки

фахівців соціальної сфери

у Скандинавських країнах………………………………..122

Пахомова Наталія. Рефлексивно-оцінна діяльність

у контексті інтегративної професійної підготовки

майбутніх логопедів………………………………………131

ПРОКОПІВ Любов. Модернізація

малочисельної школи на селі:

проблеми і перспективи…………………………………..141

ПРОЦИШИН Наталія. Підготовка

викладацьких кадрів вищої кваліфікації

для педагогічних інститутів України

(1990 – 1996 рр.)…………………………………………..149
РЕВТЬ Алла,

ГОЛЕМБІЙОВСЬКА Лієне. Організація

логопедичної допомоги в умовах сім’ї,

яка виховує дитину з ринолалією………………………..161

РОЗЛУЦЬКА Галина. Краєзнавчий компонент

у змісті шкільних підручників

для народних шкіл Закарпаття

(1919 – 1939 рр.)…………………………………………..169

РОТАР Василь. Критерії та показники правової компетентності фахівця пожежної безпеки………………………………..179

СМЕРЕЧАК Леся,

ГУК Орест. Особливості

професійної діяльності соціальних педагогів

у центрах соціально-психологічної реабілітації

дітей із вадами психофізичного розвитку……………….188

СТИНСЬКА Вікторія. Соціальна політика підтримки

материнства й дитинства в УРСР

у 60 – 80-ті рр. ХХ ст……………………………………...197

ЧЕПІЛЬ Марія. Підручники як засіб

патріотичного виховання

молодших школярів

(1919 – 1939 рр.)…………………………………………..205

ЧОПИК Юрій. Теорія вільного виховання

як складник реформаторської педагогіки

кінця XIX – першої третини ХХ ст.:

рецепція сучасної вітчизняної педагогічної науки…………215

НАШІ АВТОРИ………………………………………………...226


CONTENS
BEREZAN Valentyna. Preparation of social pedagogue

to the use of ICT in the work with children

with specialneeds……………………………………………...4

BILAVYCH Halina. The self-education work

in “Chliborobskyі vyshkil molodi”………………………….14

BUZHYNA Iryna. Development of pedagogical

creativity potential of students

in the process of solving

them communicative tasks…………………………………..22

VANIVSKA Olexandra. Ways to increase

the level of learning foreign languages

in technical higher educational establishments……………...31

VASYLYUK Alla. The pedagogical practice

in system of professional pedagogical preparation

of teachers in Poland………………………………………...41

HEVKO Oksana. Аctivation

of educational-cognitive activity of pupils on lessons

at comprehensive school…………………………………….50

HORDIENKO Nina. Some aspects of the professional training

of social pedagogues for work with families………………..58

HRYNYK Ihor. Development of professional training system

of social pedagogues

and social workers inGermany………………………………66

DZYUBYNSKA Khrystyna. The charity

in child custody in Poland and Ukraine

(end of XX – beginning of XXI century)……………………75
KALICHAK Yuriy. Establishing of New Types

of Preschool Educational Institutions

as the Result of the Collaboration

of Sophiya Rusova and Arcadiy Zhyvotko………………….83

KARPENKO Oresta. Definition “guardianship above child”

in pedagogical opinion of Poland……………………………94

KLYM Мaryana. Family education

in the German researchers through

the prism of retrospective discourse

during the end of XIX – beginning of XX century………...103

KOBRIY Olha. Trends towards the improvement of the content

of higher teacher education of Ukraine…………………….112

LOHVYNENKO Tetyana. Нistorical aspects

of formation professional training

specialists in social sphere

in Scandinavian countries……………………………..........122

PAKHOMOVA Natalia. Reflexive and evaluation activity

in the context of the integration professional training

of the future speech therapists……………………………...131

PROKOPIV Lyubov. Modernization

of small school for the village:

problems and perspectives………………………………….141

PROTSYSHYN Natalia. Training

of the teaching staff of higher qualification

for Pedagogical Institutes of Ukraine

(1990 – 1996)………………………………………………149
REVT’ Alla,

HOLEMBIYOVSKA Liene. Organization

of speech therapy in terms of a family

that raising a child with renally…………………………….161

ROZLUTSKA Halina. Regional studies component

in the content of school textbooks

for public schools Transcarpathia

(1919 – 1939 years)………………………………………...169

ROTAR Vasyl. Criteria and indicators competence

of fire safety specialist……………………………………...179

SMERECHAK Lesya,

HUK Orest. Peculiarities

of professional activity of social workers

in centers for social and psychological rehabilitation

of children with mental and physical defects………………188

STYNSKA Victoria. Social policy

of motherhood and childhood support in the USSR

in the 60 – 80s of the XX century………………………….197

CHEPIL Mariya. Textbooks as means

of patriotic education

of primary school children

(1919 – 1939)………………………………………………205

CHOPYK Yuriy. Theory of broad education like

a part of improvement pedagogy

of the end of XIX – the first third XX century:

the reception of modern native pedagogical science……….215

OUR AUTHORS…………………………………………………228

В И М О Г И

до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ:

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ”

(ФІЛОСОФІЯ, ПЕДАГОГІКА)
Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): “3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Статті збірника мають відповідати цій ухвалі.
1. Приймаються статті обсягом від 8 – 12 сторінок. Подавати в ком’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання статті електронною поштою (zbirnyky@gmail.com) паперовий роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших документів. У тексті заборонено переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова.

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті).

3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); (Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1).

4. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).

Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук.

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (20 гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на:
Р/р 31251202108508

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області

МФО 825014

ЄДРПОУ 02125438

Призначення платежу: за друк статті у науковому збірнику.
Адреса редколегії збірника наукових праць:

каб. 42, вул. Івана Франка, 24

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич, 82100 Україна

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Збірник наукових праць ДДПУ

імені Івана Франка

ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ

ПЕДАГОГІКА
Головний редактор Надія Скотна
Редактор розділу Марія Чепіль
Технічний редактор Ольга Лужецька
Коректори Надія Кушина, Роман Вишнівський


Здано до набору 28.04.2014 р. Підписано до друку 05.05.2014 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 14,87. Зам. 243.

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.), 82100, Дрогобич, вул. І. Франка, 24, к. 42. тел. 2 – 23 – 78.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Схожі:

СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
О. І. Галян; ДДПУ імені І. Франка. Дрогобич : ВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. 44 с
Галян, Олена Іванівна. Методологія наукового дослідження : словник основних понять : для студ спец. 0301201 "Психологія" та 03010301...
ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №9 від 17 вересня...
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка