ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ


Скачати 71.17 Kb.
НазваПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Дата29.12.2013
Розмір71.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ДОГОВІР № ____

ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇм. Київ «__» __________ 2012 р.
ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Афіш Україна», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі виконавчого директора ТОВ "Гранд Афіш Україна" Обметка Сергія Миколайовича, діючого на підставі довіреності від 02 липня 2012 року № 1, з однієї сторони, та

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора __________________________________, який діє на підставі статуту, з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали цей договір (далі – Договір) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець на замовлення Замовника зобов’язується виготовити та передати йому у власність поліграфічну продукцію (далі – Продукція), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити Продукцію на умовах цього Договору.

1.2. Найменування, кількість та вартість, асортимент відповідної партії продукції зазначаються у рахунках-фактурах, які є невід’ємною частиною Договору.

1.3. Замовник зобов’язується надати Виконавцеві письмово затверджений оригінал-макет Продукції (в електронному вигляді і роздрукованому на папері) або опис Продукції та погодити зразок Продукції, якщо в цьому є потреба.

1.4. Замовник має право, у разі відсутності готового оригінал-макета Продукції, за окрему плату замовити його виготовлення Виконавцеві, надавши останньому для цього необхідні вихідні матеріали (дані).

1.5. У випадку несвоєчасного надання Замовником оригінал-макета чи вихідних матеріалів (даних) для створення оригінал-макета, Виконавець має право продовжити строк виготовлення Продукції на відповідну кількість днів прострочування виконання Замовником своїх зобов’язань.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Продукція оплачується Замовником (п’яти) днів з моменту її відвантаження.

2.2. Оплата Продукції здійснюється у національній валюті України.

2.3. У випадку зниження комерційного курсу гривні відносно долара США на Міжбанківському валютному ринку України (далі МВРУ) у період з моменту відвантаження Продукції до моменту її повної оплати, більш ніж на 5%, Виконавець має право збільшити вартість відвантаженої та попередньо не оплаченої Замовником Продукції, за винятком суми сплаченого авансу, за формулою:

So = А + (Sn/К1)*К2, де

А – авансовий платіж (перша частина платежу, якщо такий платіж здійснювався);

So – вартість Продукції з урахуванням корегування в зв’язку зі зміною курса долара США;

Sn – вартість Продукції на дату її відвантаження без урахування авансового платежу;

К1 – курс гривні на МВРУ на дату відвантаження Продукції;

К2 – курс гривні відносно долара США на МВРУ на дату оплати Продукції.
3. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Продукція виготовляється та передається у кількості, передбаченій у рахунку-фактурі, та є орієнтованою. Фактична кількість Продукції зазначається у видатковій накладній.

3.2. Претензії щодо кількості та асортименту Продукції приймаються Виконавцем у момент передачі її Замовникові.

3.3. Претензії щодо якості Продукції приймаються Виконавцем протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту передачі її Замовникові.

3.4. У випадку незаявлення Замовником претензій протягом вказаного у п.3.3. Договору строку, вважатиметься, що виготовлена партія Продукції повністю задовольняє Замовника та відповідає вимогам Договору і є належної якості.

3.5. У випадку повної чи часткової відмови Замовника від отримання виготовленої Продукції він відшкодовує Виконавцеві всі пов’язані з цим витрати, у тому числі витрати на купівлю матеріалів, виконання робіт, пов’язаних з виготовленням Продукції, а також сплачує штраф у розмірі 10 % від її вартості.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення Виконавцем строків виготовлення Продукції останній сплачує Замовникові лише пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від вартості несвоєчасно виготовленої партії Продукції, за кожен день прострочення, за весь період прострочення.

4.2. За порушення Замовником строків оплати Продукції він сплачує Виконавцеві лише пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно сплаченої вартості Продукції, за кожен день прострочення, за весь період прострочення.

4.3. У випадку зберігання готової Продукції на складі Виконавця більше 5 (п’яти) днів з моменту її виготовлення Виконавець має право стягнути із Замовника неустойку у розмірі 2% від суми відповідної Специфікації за кожен день зберігання Продукції на складі Виконавця.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання своїх зобов’язань згідно з Договором, що обумовлено обставинами, які виникли після підписання Договору, та поза волею Сторін, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи акти державних органів влади, воєнні дії будь-якого характеру, громадські хвилювання, епідемії, блокади, землетруси, повені та інші стихійні лиха.

5.2. Про виникнення форс-мажорних обставин сторони повинні повідомити одна одну протягом двох робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

5.3. У випадку дії форс-мажорних обставин строки виконання зобов’язань згідно з Договором відкладаються пропорційно терміну дії таких обставин.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори чи/та розбіжності, що виникають між Сторонами згідно з цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У випадку неможливості вирішення спорів чи/та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. У разі, якщо Виконавець на замовлення Замовника розробляє дизайн та оригінал-макет згідно з вимогами Замовника, Замовник гарантує, що поставлені вимоги не порушують прав та законних інтересів третіх осіб. У разі необхідності Замовник зобов’язаний, на вимогу Виконавця, надати відповідні документи, що підтверджують право на використання зареєстрованої торгової марки (знака для товарів та послуг) тощо.

8.2. У випадку надання Замовником готового дизайн-проекту для виготовлення Продукції та проведення Виконавцем підготовки до друку з урахуванням вимог Замовника, Замовник гарантує, що використання такого дизайн-проекту не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб. Замовник несе відповідальність за зміст нанесеного зображення на Продукції, яке було виконано відповідно до його вимог.

8.3. Право інтелектуальної власності на дизайн-проект належить Замовникові.

8.4. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами у разі порушення їхніх прав інтелектуальної власності з вини Замовника.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони погодилися, що факт проектів та співробітництва Сторін, будь-який матеріал, інформація та відомості, які знаходяться у цьому Договорі, а також стосуються цього Договору, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди другої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. Виконавець зобов'язується зберігати конфіденційність будь-якої інформації і матеріалів, наданих йому Замовником, для виконання будь-якого рекламного плану, програми, кампанії, які виконуються у період дії цього Договору.

9.3. Виконавець зобов’язується надавати інформацію лише персоналу, якого безпосередньо стосується виконання робіт за цим Договором, та зобов’язати його неухильно дотримуватися положень цього розділу.

9.4. Пункти 9.1 – 9.4. цього Договору будуть діяти також після закінчення дії цього Договору. Сторони погодилися, що за порушення зобов’язань зі збереження конфіденційності винна сторона буде нести повну відповідальність та відшкодує потерпілій Стороні всі збитки, зазнані внаслідок такого порушення.

9.5. У випадку, якщо порушення Виконавцем положень про конфіденційність призвело до прямих збитків, завдало шкоди доброму імені чи діловій репутації Замовника або зробило неможливим наступне використання нових дизайн-проектів, як і призвело до розголошення інформації про нові дизайн-проекти Замовника, які перебували у процесі розробки, у результаті чого ідеї та інформація були використані іншими особами, Виконавець відшкодовує Замовникові такі збитки у повному обсязі.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2012 року та підлягає пролонгації на наступний календарний рік, якщо за один місяць до дати завершення дії Договору ні одна із Сторін не заявить про намір його розірвання.

10.2. Будь-яка зі Сторін має право, в односторонньому порядку, у будь-який момент відмовитися від Договору, повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі, не менше як за 30 (тридцять) календарних днів, проте це не звільняє Замовника від проведення повного розрахунку за виготовлену чи отриману Продукцію та не звільняє Виконавця від виготовлення та передачі у власність Замовника оплаченої (повністю чи частково) Продукції. Договір вважається таким, що припинив свою дію з моменту отримання Стороною Договору повідомлення про його припинення.

10.3. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських чи інших реквізитів.

11. АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІНВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Гранд Афіш Україна»

Адреса: 02094, м. Київ, пров. Карельський, 8

п/р 26006000169171 в ПуАТ "ФІДОБАНК", м.Київ МФО 300175

код ЄДРПОУ: 37203435

свідоцтво платника ПДВ № 100312640

ІПН: 372034326531

тел.: 8 (044) 390-74-93
Виконавчий директор
________________ С. М. Обметко

ЗАМОВНИК

Адреса місцезнаходження (юридична адреса):

Поштова адреса:

р/р

МФО

код ЄДРПОУ

свідоцтво платника ПДВ №

ІПН

тел.:

факс:
________________


Схожі:

ДОГОВІР на виготовлення поліграфічної продукції

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
Про видавничу справу : видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції
Витрати і результати
Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції
Технологічний процес виготовлення продукції

«Виготовлення настінного календаря» 8 клас
Підбір та аналіз матеріалів для виготовлення виробу. Розрахунок та виготовлення шаблонів
ДОГОВІР комісії на продаж продукції (договір про передачу продукції на реалізацію)
КОМІСІОНЕР зобов’язується за дорученням КОМІТЕНТА здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу продукції
З 14. 01. 2013 по 10. 02. 2013 року
Ознайомитися з роботою по прийманню товарів і сировини для виготовлення продукції ресторанного господарства, вимогами до якості та...
План-конспект з трудового навчання. Тема заняття: Виготовлення виробу
Теоретичні відомості: Добір матеріалів для виготовлення виробу, визначення їх кількості. Добір гачків. Послідовність виготовлення...
Планування виробничої програми в натуральному виразі. Планування...
Номенклатура продукції, [ 51,-c. 259 ], це склад продукції, що виготовляється по її видам (найменуванням)
Реферат Звіт з переддипломної практики. Ключові слова: ПЕРЕДДИПЛОМНА...
Ту одного з відділів підприємства та розроблено програмне забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції”, покращено зовнішній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка