Законності


Скачати 64.68 Kb.
НазваЗаконності
Дата05.05.2013
Розмір64.68 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

21.09.2011 N 3047/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2011 р.

за N 1114/19852


ПОРЯДОК

роботи громадської приймальні

з надання безоплатної первинної

правової допомоги

I. Загальні положення
1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади (далі - Орган) безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.
1.2. Приймальня утворюється за рішенням керівника Органу.
1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).
1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:

верховенства права;

законності;

доступності безоплатної правової допомоги;

забезпечення якості безоплатної правової допомоги.
II. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб
2.1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається керівником Органу з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Для належної роботи Приймальні керівник Органу виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.
2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.
2.3. Графік роботи Приймальні (додаток 1) та Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються в приміщенні, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.
2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2), а за наявності відповідного технічного обладнання - комп'ютерної реєстрації.
2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.
2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.
2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні керівник Органу за поданням завідувача залучає працівників органу, при якому створена Приймальня, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.
2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
2.9. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у керівника Приймальні або ж у керівника Органу, при якому створена Приймальня. Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.
III. Порядок розгляду звернень осіб
3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні того Органу, при якому вона створена, відповідно до компетенції.
3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
3.3. Органи, при яких створена Приймальня, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.
3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення.
3.5. Органам, при яких створена Приймальня, забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Органу, при якому створена Приймальня та до якого надійшло звернення особи, такий Орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного Органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Орган, при якому створена Приймальня та який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:

одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у відповідному органі;

на заохочення керівником Органу за сумлінне виконання своїх обов'язків;

направляти особу до Органу, до компетенції якого належить вирішення питання;

керівник Органу, при якому створена Приймальня, за поданням завідувача Приймальні може залучати спеціалістів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.
3.10. Працівники Приймальні зобов'язані:

здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених керівником Органу, згідно із затвердженим графіком роботи;

дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

дотримуватись Конституції України, Закону України "Про безоплатну правову допомогу", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;

консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з керівником Органу, при якому створена Приймальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;

не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
3.11. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:

за якість та повноту наданої правової допомоги;

за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.
Директор Департаменту

реєстрації та систематизації

нормативних актів,

правоосвітньої діяльності Н.А.Железняк

Схожі:

СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
„Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних...
Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення контролю за станом дисципліни та законності...
Екологічна група ПЕЧЕНІГИ
Щодо законності видобування піску та засмічення території Бабаївського лісництва ДП “Жовтневе лісове господарство”
СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
Про призначення відповідальних по контролю за станом дисципліни, законності, попередження правопорушень та корупційних проявів в...
Управління МНС України в Миколаївській області КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
З метою організації роботи щодо належного рівня забезпечення дисципліни та законності, попередження корупції
СТАТУТ Асоціації фахівців з нерухомості
Асоціація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самокерування, законності, гласності відповідно із...
СТАТУТ Асоціації фахівців з нерухомості
Асоціація створена і діє на засадах добровільності, професійності, рівноправності її членів, самоврядування, законності, гласності,...
Законності, правопорядку, місцевого самоврядування
Про Програму  скорочення кількості безпритульних тварин  в м. Красноград на 2012-2015 роки шляхом етичного ставлення до них та регулювання...
ЗАРЕЄСТРОВАНО“ “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Організація є місцевим осередком всеукраїнського громадського об'єднання “Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України” (надалі...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з радіотелефоністами...
Тема: Наказ МНС України №102 від 10. 04. 03р. “Про облік порушень, законності (правопорушень) і НС за участю о/с та порядок проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка