РОЗПОРЯДЖЕННЯ


НазваРОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дата08.05.2013
Розмір95.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації

12 лютого 2013 року №27

Про внесення змін до розпорядження

голови районної державної

адміністрації від 18.01.2013р. № 9


Відповідно до ст.6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови райдержадміністрації від 29.12.2012 року № 78к „Про зміну найменувань структурних підрозділів районної державної адміністрації”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації” від 26.09.2012 року № 887 та Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2012 № 1212:
Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.01.2013 р. №9 „Про затвердження Положення про управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації”:
пункт 1 викласти в такій редакції: „Затвердити Положення про управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області ” (додається).
Голова адміністрації М.Ю.Самчик


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 12 лютого 2013року № 27

ПОЛОЖЕННЯ


про управління фінансів

Чуднівської районної державної адміністрації

Житомирської області  1. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області є структурним підрозділом районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.
  1. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, актами районної ради, прийнятими у межах компетенції.

  2. Основними завданнями управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області є :

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетентності діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету.

4. Завданнями управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до покладених повноважень є :

розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районною державною адміністрацією;

участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

складання, затвердження тимчасового розпису місцевого бюджету та розпису місцевого бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису місцевого бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом;

погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

організація виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад, органами державної податкової служби, Державної казначейської служби України забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

підготовка і надання відповідній місцевій раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

проведення моніторингу змін, що вносяться до відповідного бюджету;

розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств,

установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

забезпечує захист персональних даних.
5. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області має право :

- одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого органу районної ради, органів державної податкової служби, Державної казначейської служби України, інших державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, банків та інших фінансових установ пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління фінансів районної державної адміністрації ;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами державної податкової служби, Державної казначейської служби України, державної фінансової інспекції України.
7. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації і директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

Начальник управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області має заступника , який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.


  1. Начальник управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління фінансів районної державної адміністрації ;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов”язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління фінансів районної державної адміністрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

здійснює добір кадрів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління .


  1. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних асигнувань доведених Департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, наданих за рахунок бюджетних призначень Міністерству фінансів України законом про Державний бюджет України.


10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області затверджує директор Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.11 . Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 08. 2011 року №351
Позивач: Відповідач
Розпорядження Київської міської державної адміністрації (далі – відповідач) №1574 30. 10. 2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012р. №431...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Для службового користування", "Конфіденційно" розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на виконання розпорядження голови районної державної...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка