МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЕМУ: «УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЕМУ: «УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ»
Сторінка1/11
Дата15.04.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЕМУ:

«УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ»
Луцьк

2013

ЗМІСТ  1. Вступ.
  1. Загальні засади утворення громадських об’єднань.
  1. Реєстрація громадських об’єднань.
  1. Прийняття відповідних рішень.


ВСТУП
Зазначені методичні рекомендації розроблені сектором державної реєстрації юридичних осіб та легалізації об'єднань громадян реєстраційної служби Головного управлінням юстиції у Волинській області з метою надання методичної допомоги спеціалістам (реєстраторам) реєстраційних служб територіальних органів юстиції області, на яких відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань (далі – уповноважений орган з питань реєстрації). Методичні рекомендації містять у собі основні положення та порядок дій з питань утворення, реєстрації, вимоги до оформлення документів на реєстрацію, а також зразки відповідних документів, які передбачені та розроблені відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-УІ.

Варто зазначити, що право на об’єднання – одне з пріоритетних прав людини. Багатьма міжнародними актами закріплено це право, зокрема, статтею 20 Загальної декларації прав людини, статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тощо. Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ.
Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку (Стаття 1 Закону).

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572 (далі – Закон) утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності.

Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому.

Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом.

Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об'єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.

Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або статусу такого об'єднання.

Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати такий доступ.

Публічність означає, що громадські об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність (Стаття 3 Закону).

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Відповідно до Закону громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.

Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об'єднань (далі - уповноважений орган з питань реєстрації), за місцезнаходженням громадського об'єднання.
Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України , до якої додаються:

1) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, п'ятої, сьомої статті 9 Закону (додаток 3);

2) статут (у двох примірниках) (додаток 7);

3) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку (додаток 5), а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону, якщо така особа не була присутня на установчих зборах (додаток 6);

4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (додаток 8).
Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини третьої статті 12 Закону, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально (додаток 1).

Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною третьою статті 12 Закону, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб (істотна участь – це пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї. Інформацію про істотну участь слід отримувати з установчих документів, а саме статуту або засновницького договору (положення) юридичної особи. Статут або засновницький договір (положення) повинен містити відомості про склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу; відомості для акціонерних товариств – номінальна вартість акцій, що випускається, кількість акцій, що купуються засновниками; для товариств з обмеженою відповідальністю та повних товариств – розмір часток кожного з учасників, розмір та склад вкладів учасників, для товариств з додатковою відповідальністю – розмір часток статутного капіталу; для командитних товариств – розмір часток кожного з учасників (Цивільний кодекс, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Закон України «Про господарські товариства»). Таким чином, інформація щодо структури власності засновників – юридичних осіб повинна бути підтверджена установчими документами юридичної особи. У разі, якщо засновниками юридичної особи є інші юридичні особи, то структуру власності таких засновників необхідно підтверджувати їх установчим документами. Отже, у випадку, коли засновником юридичної особи є інша юридична особа, у якої, в свою чергу засновник – інша юридична особа, необхідно витребувати статути або засновницькі договори (положення) всіх учасників цього ланцюга до встановлення конкретної фізичної особи – засновника юридичної особи та частки статутного фонду у відповідній юридичній особі.)

У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються) до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою.
У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.
Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.
Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 25.10.2006 № 209. Відомості щодо переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua, рубрика «Протидія тероризму»).Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання в установленому цим Законом порядку (Стаття 7 Закону).
Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними (Стаття 8 Закону).
Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.
Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:

1) дату та місце проведення установчих зборів;

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);

3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;

5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.

У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої статті 9 Закону приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об'єднання.

У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об'єднання.

Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди.

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
Громадські об'єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку, передбаченому Законом, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання або громадського об'єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому Законом порядку, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання або повідомленням про його утворення, забороняються.

Вимоги статті 9 Закону застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського об'єднання.
Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (додаток 4), в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах (Стаття 9 Закону).
Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").

Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку.

Власна назва громадського об'єднання не може містити:

1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);

3) інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може містити інформацію про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).

Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації або прийняття в установленому Законом порядку повідомлення про його утворення. Забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об'єднання, без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього громадського об'єднання.

Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - з'їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі - вищий орган управління).

Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об'єднання з додержанням вимог цього Закону та статуту об'єднання (за наявності) (Стаття 10 Закону).
Статут громадського об'єднання має містити відомості про:

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать Закону.

Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об'єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8 частини першої статті 11 Закону (Стаття 11 Закону).
ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ
Перелік документів, що додаються до заяви є вичерпним.
На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті (Стаття 12 Закону).
Відмова у реєстрації громадського об'єднання допускається за наявності однієї або сукупності таких підстав:

1) наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення громадського об'єднання, положень, що не відповідають Конституції України, статті 4 Закону («Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань»);

2) порушення вимог статей 7 («Засновники громадського об’єднання»), 10 («Найменування громадського об’єднання») Закону.

За відсутності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, передбачених частиною десятою статті 12 Закону, для направлення документів на доопрацювання, передбачених частиною чотирнадцятою статті 12 Закону, або для залишення документів без розгляду по суті, передбачених частиною сімнадцятою статті 12 Закону, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, визначеного частиною дев'ятою цієї статті:

1) приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадського об'єднання;

2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зареєстроване громадське об'єднання та забезпечує внесення відомостей про зареєстроване громадське об'єднання як юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - виписка з Єдиного державного реєстру), свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки установленого Кабінетом Міністрів України зразка (далі - свідоцтво про реєстрацію) (додаток 2) та один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.

За наявності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, передбачених частиною десятою статті 12 Закону, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев'ятою статті 12 Закону (протягом семи робочих днів), приймає рішення у формі наказу про відмову у реєстрації. Невід'ємним додатком до рішення є висновок за результатами правової експертизи, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої статті 12 Закону («порушення вимог ст. 7 «Засновники громадського об’єднання», ст. 10 «Найменування громадського об’єднання») копія рішення надсилається разом з одним примірником статуту та документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження).
Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев'ятою статті 12 Закону (протягом семи робочих днів), приймає рішення у формі наказу про направлення документів на доопрацювання за наявності однієї або сукупності таких підстав:

1) невідповідність таких документів вимогам статей 8 («Члени (учасники) громадського об’єднання»), 9 («Утворення громадського об’єднання»), 11 («Статут громадського об’єднання») Закону;

2) виявлення у статуті громадського об'єднання положень, які суперечать цьому Закону (крім статті 4 («Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань») та іншим законам України;

3) порушення порядку створення громадського об'єднання як юридичної особи, встановленого законом:

а) наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як керівник, посадові особи інших керівних органів громадського об'єднання;

б) невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського об'єднання.

Висновок за результатами правової експертизи, який є невід'ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на відповідні положення законів України) зауваження до поданих документів.

У разі прийняття рішення про направлення громадському об'єднанню поданих документів на доопрацювання копія рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття, разом з одним примірником статуту та документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження у висновку).
Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення документів без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав:

1) документи подані не в повному обсязі;

2) неповнота відомостей у поданих громадським об'єднанням документах, яку не можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті;

3) документи подані особою, яка не має на це повноважень;

4) документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації громадського об'єднання;

5) громадське об'єднання в установлений частиною дев'ятнадцятою статті 12 Закону строк (протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті) не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених документів.

Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев'ятою статті 12 Закону (протягом семи робочих днів) , видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, копію рішення у формі наказу про залишення документів без розгляду по суті, один примірник статуту та документи, що подавалися для проведення реєстрації громадського об'єднання.
Громадське об'єднання протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої статті 12 Закону, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті може усунути недоліки та подати документи уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному статтею 12 Закону. У разі виявлення у статуті громадського об'єднання положень, які суперечать цьому Закону та іншим законам України (крім випадків, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 Закону), рішення про внесення змін до статуту громадського об'єднання приймається в порядку, визначеному статтею 9 Закону («Утворення громадського об’єднання»).
Уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів після усунення недоліків прийняти рішення про реєстрацію громадського об'єднання та вчинити інші дії, передбачені частиною одинадцятою статті 12 Закону .
Громадське об'єднання, яке протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої статті 12 Закону, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті не подало документи після усунення недоліків уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею, не вважається утвореним.
Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті (вчинені) на підставі статті 12 Закону, можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України 14 грудня 2012 року № 1842/5

_________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)ЗАЯВА

про реєстрацію громадського об’єднання*
____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника або особи (осіб), яка (які) має(ють) право ____________________________________________________________________

представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій)
подає(ють) документи на реєстрацію_____________________________________

(найменування громадського об’єднання, його

____________________________________________________________________

місцезнаходження)
Рішення про утворення громадського об’єднання та затвердження статуту прийнято на установчих зборах засновників ______________________________

(число, місяць, рік)
________________ __________ _____________________________

(дата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
* Заява подається (надсилається поштовим відправленням) керівником або особою(ами), яка (які) має(ють) право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню.

ДОДАТОК 2


Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2012 р. N 1193

_________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЕМУ: «РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ...
Етапи реєстрації об’єднань громадян посадовими особами органів місцевого самоврядування
Методичні рекомендації керівникам методичних об’єднань вчителів Гадяцької...
На 1 сторінці вказати проблему, над якою буде працювати гімназія і районний відділ освіти. Вона повинна простежуватись у плані роботи...
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ...
Методичні рекомендації до вивчення тем Тема 1
Основні терміни: перші туристичні фірми і агентства, «Підприємство для громадських подорожей в усі країни світу», «Екскурсійний вісник»,...
Узагальнення стану роботи реєстраційних служб територіальних управлінь...
Реєстраційними службами територіальних управлінь юстиції протягом І півріччя 2013 року відмови в реєстрації громадських формувань...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Чуднівського районного управління юстиції
Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
План-конспект уроку з інформатики на тему Електронна пошта в Інтернет....
План-конспект уроку з інформатики на тему Електронна пошта в Інтернет. Реєстрація електроної пошти
Методичні рекомендації для проведення уроку на дану тему
Особливо вони губляться, коли автор не один, а декілька, коли стаття взята з журналу чи Інтернету, коли доводиться обробляти іншомовне...
Реєстр громадських формувань
Відомості про документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, припинення діяльності, вноситься зміна до запису або видається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка