РЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


НазваРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Сторінка1/3
Дата17.03.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


МНЇСЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Кафедра філософГГ, політологи та права


ПОЛІТОЛОГІЯ ' ';.

плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт,, питань для підготовки до екзамену і ключові

поняття

Одеса - 2007 р.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРИ ВІДПОВІДЯХ НА НИХ

Семінар - важлива ланка в навчанні та вихованні студентів. Семінарське заняття є однією з провідних і найбільш складних форм навчального процесу.

Семінарське заняття — це форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначеної проблеми, до якої всі студенти (слухачі) готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити знання, що одержані (слухачами) на лекції та в процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою, прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з питань, що розглядаються.

Семінари покликані поглибити знання студентів з актуальних проблем "Політології""; навчити їх тісніше пов'язувати теорію з практикою; самостійно та творчо формулювати свої думки в усній формі, в суперечках, дискусіях; прищеплювати студентам любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України

Підготовку до семінару рекомендується починати з моменту читання лекції з теми семінару та здійснювати її в певній послідовності. Спочатку рекомендується з'ясувати тему занять і питання семінарського заняття. Заздалегідь підібрати, вивчити та законспектувати рекомендовану літературу, вивчити основні поняття проблеми. Корисно до кожного питання семінарського заняття складати розгорнуті плани відповіді.

В процесі підготовки до семінару рекомендується систематично накопичувати матеріали засобів масової інформації, дані суміжних дисциплін і використовувати їх у виступі. Деякі студенти, які ретельно готуються до семінару, готують для відповіді дидактичні матеріали, використовують дошку з крейдою.

На семінарі студенти мають можливість виступати з будь-якого питання, при цьому можна зачитувати окремі висловлювання, цитати, цифри з конспектів. В ході дискусії на семінарі студент має можливість не лише розширити свої знання, але й перевірити, уточнити, закріпити те, що він вивчив під час самостійної роботи. Приймаючі участь у семінарі, доцільно під час виступів інших студентів робити відповідні помітки в конспекті щодо найбільш цікавих питань.

Плідна та активна робота на семінарі значно підвищує ефективність опанування матеріалу та в подальшому заощаджує час на його повторення. На семінарах студенти вчаться застосовувати знання для політологічного аналізу політичних проблем сучасного світу.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи за ними, активність у дискусії, уміння формулювати та відстоювати свою позицію тощо.

Реферат - важливий засіб розвитку навичок дослідницької діяльності.

Написання рефератів допомагає розвитку навичок самостійної творчої роботи. Шляхом аналізу політичних матеріалів студенти отримують та закріплюють первинні навички конкретних досліджень. Реферати сприяють закріпленню, поглибленню і систематизації знань, отриманих студентами під час вивчення дисципліни "Політологія", а також застосуванні цих знань у політичному житті суспільства. Ця навчальна робота прищеплює навички узагальнення політичного матеріалу, використання різноманітних джерел, складання бібліографії з теми дослідження, уміння робити порівняльний аналіз, контент-аналіз та засвоювати інші методи пізнання.

При підготовці та написанні реферату рекомендується використовувати наступний досвід:

 1. З'ясувати зміст обраної теми та цільову настанову, проконсультуватися з цього приводу у викладачів, визначити і накреслити головні питання, які підлягають розгляду.

 2. При необхідності скласти план особистої роботи. У плані визначити терміни написання реферату, редагування, виготовлення наочних матеріалів /схем, таблиць тощо/.

 3. Підготувати список необхідної літератури з теми. У цій роботі доцільно користуватися каталогами бібліотек.

 4. Вивчити рекомендовану літературу, тобто вибрати основні положення, які відносяться до теми реферату, з'ясувати фактичний матеріал та висновки, до яких приходить автор. Під час вивчення літератури треба робити відповідні записи, які потім слід використати при написанні реферату.

Основні форми контролю поточної успішності студентів з дисципліни "Політологія": оцінка виступів та рефератів на семінарських заняттях; перевірка конспектів лекцій і першоджерел; проведення письмових контрольних робіт.

При виставленні оцінок враховується відвідування обов'язкових занять, консультацій, участь у наукових гуртках, студентських конференціях, конкурсах студентських робіт, а також моральні якості та ставлення до майбутньої професійної діяльності та навчання.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення викладання курсу "Політологія" шляхом екзамену (рейтингу), заліку.

Оцінки виставляються за такими критеріями:

"відмінно" - якщо студент глибоко та всебічно знає предмет, запропоновану обов'язкову та додаткову літературу, грамотно, логічно та аргументовано викладає матеріал, вміє вільно застосувати теоретичні знання при аналізі сучасних проблем, подій, пов'язувати їх з практикою;

"добре" - якщо студент твердо знає предмет і запропоновану літературу, аргументовано викладає матеріал, вміє застосовувати теоретичні знання при аналізі сучасних політичних подій;

"задовільно" - якщо студент в основному знає предмет і запропоновану літературу, вміє застосовувати теоретичні знання при аналізі сучасних подій;'

"незадовільно" - якщо студент не засвоїв зміст предмету та слабо знає запропоновану літературу.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

 1. Основні положення теорії політики, закономірності виникнення і функціонування влади, і сторінко-мстодологічні основи політичної науки.

 2. Теоретичні і прикладні інструментальні компоненти політичного знання, значення та роль політичних режимів в житгі суспільства, процеси міжнародного політичного життя, геополітичну ситуацію, політичний процес в Україні.

 3. Провідні фундаментальні поняття і категорії науки, тенденції й принципи політичної науки.

ВМІТИ:

 1. Орієнтуватися в політичних явищах і процесах, які відбуваються в Україні та на міжнародній арені, оцінювати їх вплив на громадян;

 2. Використовувати знання політичної науки при аналізі процесу функціонування політичної системи суспільства, держави як головного інструменту захисту інтересів людини;

 3. Самостійно вивчати основи політичної науки і демократичної практики сучасного політичного життя України, використовувати політичну інформацію при участі у політичному житті суспільства.


3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА, КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ДО НИХ З ДИСЦИПЛІНИ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

ПЛАН

семінару 1 з "Політології"" по темі "Політика як соціальне явище"

Питання:

 1. Предмет політичної науки. мгТ*^ ■

 2. Сутність, структура, ознаки та засоби політики.

 3. Основні види та функції політики.

 4. Основні етапи розвитку політичної думки.

Реферати:

f Політичні погляди Конфуція. Арістотель про політику, державу, політичну справедливість. II. Макіавелі — засновник світської політичної науки. І. Кант про правову державу, етичні основи політики. Політична думка Київської Русі.

Порівняльний аналіз політичної думки в Україні й Західної Європи часів середньовіччя та в XVII-XVHI ст. * Політичні ідеї українських просвітителів. Політичні концепції часів "УПР.

М. Драгоманов - основоположник політичної науки в Україні." Духовно-моральний підхід до політики Г.Сковороди. Поле політики.

Політика як практична діяльність, наука та мистецтво. Взаємозв'язок політики з економікою, мораллю , правом, релігією.

Література:

 1. Конституція У країни. - X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.

 2. Універсал національної єдності // Думська площа. - 2006. 18 серпня.

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. - К.: "Каравела", Львів: "Новий Світ 2000", 2001.-С. 6-51

 4. Піча П.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Львів: "Новий Світ 2000", 2003. - С. 16-71.

 5. Політологія: Посібник для' студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка - К.: Академія, 1998. - С. 10-15, 25-68.

 6. Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст. Хрестоматія / за ред. О.І. Семкііва, Львів: Світ, 1996.

 7. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - С. 9-24.

політологія, політика, егалітаризм, етатизм, парадигма, політичний менталітет, політична історія, політична думка, політичні міфи, політична концепція, політична доктрина, конституція.

ПОЛІТОЛОГІЯ — наука про політику в її субстанціональному, інституціональному і функціональному вираженні, а також про технологію політичного процесу.

ПОЛІТИКА - це діяльність осіб, мікро- і макро- груп та інститутів, спрямована на завоювання, утримання і використання влади. Це система відносин у суспільній організації, що регулюється упорядкованою ієрархією підпорядкування.

ЕГАЛІТАРИЗМ - концепція суспільного устрою, яка виходить з принципу зрівняння всіх людей у різних галузях життя суспільства,

ЕТАТИЗМ — активне втручання держави та її структур у всі сфери життя суспільства, яке призводить, до надмірної централізації, регламентації та бюрократизації суспільних процесів, їх омертвіння.

ПАРАДИГМА (в політології) - сукупність пізнавальних принципів і прийомів відображення політичної реальності, які задають логіку організації знань, модель теоретичного обґрунтування даної групи соціальних явищ.

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНТАЛІТЕТ - сукупність стійких, загально розповсюджених в тій або іншій групі уяв, які виражають особливе бачення нриналежними до неї людьми, політичної і соціальної реальності. .Використовується головним чином для позначення оригінального способу мислення.

ПОЛІТИЧНА ДУМКА - галузь суспільної думки, яка вивчає політичне життя суспільства, у сфері якого створюються політичні, ідеологічні концепції, доктрини, прогнози, що впливають на формування політичної свідомості та перебіг політичних подій.

ПОЛІТИЧНІ МІФИ - форми оманливих уявлень (переважно емоційного забарвлення) про політичну дійсність, які обумовлені особливостями людської свідомості.

ПОЛІТИЧНА КОНЦЕЩДЯ - форма знання, в якій змістовно виражене цілісне розуміння об'єкта пізнання.

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА - прийнята державою, партіями, фронтами чи рухами на конкретний час і за певних обставин система поглядів щодо мети, характеру, засобів і форм політичної діяльності.

КОНСТИТУЦІЯ - основний закон держави, якій закріплює основи суспільного та економічного ладу країни., форму правління і формну державного устрою, правовий статус особи, порядок організації і компетенцію органів влади й управління, організацію і основні принципи правосуддя та виборчої системи.
Реферат - важливий засіб розвитку навичок дослідницької діяльності.

Написання рефератів допомагає розвитку навичок самостійної творчої роботи. Шляхом аналізу політичних матеріалів студенти отримують та закріплюють первинні навички конкретних досліджень. Реферати сприяють закріпленню, поглибленню і систематизації знань, отриманих студентами під час вивчення дисципліни "Політологія", а також застосуванні цих знань у політичному житті суспільства. Ця навчальна робота прищеплює навички узагальнення політичного матеріалу, використання різноманітних джерел, складання бібліографії з теми дослідження, уміння робити порівняльний аналіз, контент-аналіз та засвоювати інші методи пізнання.

При підготовці та написанні реферату рекомендується використовувати наступний досвід:

 1. З'ясувати зміст обраної теми та цільову настанову, проконсультуватися з цього приводу у викладачів, визначити і накреслити головні питання, які підлягають розгляду.

 2. При необхідності скласти план особистої роботи. У плані визначити терміни написання реферату, редагування, виготовлення наочних матеріалів /схем, таблиць тощо/.

 3. Підготувати список необхідної літератури з теми. У цій роботі Доцільно користуватися каталогами бібліотек.

 4. Вивчити рекомендовану літературу, тобто вибрати основні положення, які відносяться до теми реферату, з'ясувати фактичний матеріал та висновки, до яких приходить автор. Під час вивчення літератури треба робити відповідні записи, які потім слід використати при написанні реферату.

Основні форми контролю поточної успішності студентів з дисципліни "Політологія": оцінка виступів та рефератів на семінарських заняттях; перевірка конспектів лекцій і першоджерел; проведення письмових контрольних робіт.

При виставленні оцінок враховується відвідування обов'язкових занять, консультацій, участь у наукових гуртках, студентських конференціях, конкурсах студентських робіт, а також моральні якості та ставлення до майбутньої професійної діяльності та навчання.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення викладання курсу "Політологія" шляхом екзамену (рейтингу), заліку.

Оцінки виставляються за такими критеріями:

"відмінно" - якщо студент глибоко та всебічно знає предмет, запропоновану обов'язкову та додаткову літературу, грамотно, логічно та аргументовано викладає матеріал, вміє вільно застосувати теоретичні знання при аналізі сучасних проблем, подій, пов'язувати їх з практикою;

"добре" - якщо студент твердо знає предмет і запропоновану літературу, аргументовано викладає матеріал, вміє застосовувати теоретичні знання при аналізі сучасних політичних подій;

"задовільно" - якщо студент в основному знає предмет і запропоновану літературу, вміє застосовувати теоретичні знання при аналізі сучасних подій;

"незадовільно" - якщо студент не засвоїв зміст предмету та слабо знає запропоновану літературу.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

 1. Основні положення теорії політики, закономірності виникнення і функціонування влади, історико-методологічні основи політичної науки.

 2. Теоретичні і прикладні інструментальні компоненти політичного знання, значення та роль політичних режимів в житті суспільства, процеси міжнародного політичного життя, геополітичну ситуацію, політичний процес в Україні.

 3. Провідні фундаментальні поняття і категорії науки, тенденції й принципи політичної науки.

ВМІТИ:

 1. Орієнтуватися в політичних явищах і процесах, які відбуваються в Україні та на міжнародній арені, оцінювати їх вплив на громадян;

 2. Використовувати знання політичної науки при аналізі процесу функціонування політичної системи суспільства, держави як головного інструменту захисту інтересів людини;

 3. Самостійно вивчати основи політичної науки і демократичної практики сучасного політичного життя України, використовувати політичну інформацію при участі у політичному житті суспільства.

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА, КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ДО НИХ З ДИСЦИПЛІНИ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

г

ПЛАН

семінару 1 з "Політології"" по темі "Політика як соціальне явище"

Питання:

 1. Предмет політичної науки. /игСТїф-

 2. Сутність, структура, ознаки та засоби політики.

 3. Основні види та функції політики.

 4. Основні етапи розвитку політичної думки.

Реферати:

0 Політичні погляди Конфуція. Арістотель про політику, державу, політичну справедливість.

H. Макіавелі - засновник світської політичної науки.

I. Кант про правову державу, етичні основи політики.
Політична думка Київської Русі.

Порівняльний аналіз політичної думки в Україні й Західної Європи часів середньовіччя та в ХУІІ-ХУШ ст. > Політичні ідеї українських просвітителів. Політичні концепції часів УНР.

М. Драгоманов ~ основоположник політичної науки в Україні." Духовно-моральний підхід до політики Г.Сковороди. Поле політики.

Політика як практична діяльність, наука та мистецтво. Взаємозв'язок політики з економікою, мораллю , правом, релігією.

Література;

!. Конституція України. X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.

 1. Універсал національної єдності//Думська площа, - 2006. 18 серпня.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІУ рівнів акредитації. - К.: "Каравела", Львів: "Новий Світ 2000", 2001.-С. 6-51

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібіп-ік для студентів вищих закладів освіти. Львів: "Новий Світ 2000", 2003. - С. 16-71.

 4. Політологія: Посібник для' студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка - К.: Академія, 1998. - С. 10-15, 25-68.

 5. Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст. Хрестоматія / за ред. О.І. Семківа, Львів: Світ, 1996.

 6. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - С. 9-24.

політологія, політика, егалітаризм, етатизм, парадигма, політичний менталітет, політична історія, політична думка, політичні міфи, політична концепція, політична доктрина, конституція.

ПОЛІТОЛОГІЯ - наука про політику в її субстанціональному, інституціональному і функціональному вираженні, а також про технологію політичного процесу.

ПОЛІТИКА - це діяльність осіб, мікро- і макро- груп та інститутів, спрямована на завоювання, утримання і використання влади. Це система відносин у суспільній організації, що регулюється упорядкованою ієрархією підпорядкування.

ЕГАЛІТАРИЗМ - концепція суспільного устрою, яка виходить з принципу зрівняння всіх людей у різних галузях життя суспільства.

ЕТАТИЗМ — активне втручання держави та її структур у всі сфери життя суспільства, яке призводить, до надмірної централізації, регламентації та бюрократизації суспільних процесів, їх омертвіння.

ПАРАДИГМА (в політології) - сукупність пізнавальних принципів і прийомів відображення політичної реальності, які задають логіку організації знань, модель теоретичного обґрунтування даної групи соціальних явищ.

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНТАЛІТЕТ - сукупність стійких, загально розповсюджених в тій або іншій групі уяв, які виражають особливе бачення принаиежними до неї людьми, політичної і соціальної реальності. Використовується головним чином для позначення оригінального способу мислення.

ПОЛІТИЧНА ДУМКА - галузь суспільної думки, яка вивчає політичне життя суспільства, у сфері якого створюються політичні, ідеологічні концепції, доктрини, прогнози, що1 виливають на формування політичної свідомості та перебіг політичних подій.

ПОЛІТИЧНІ МІФИ - форми оманливих уявлень (переважно емоційного забарвлення) про політичну дійсність, які обумовлені особливостями людської свідомості.

ПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ - форма знання, в якій змістовно виражене цілісне розуміння об'єкта пізнання.

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА - прийнята державою, партіями, фронтами чи рухами на конкретний час і за певних обставин система поглядів щодо мети, характеру, засобів і форм політичної діяльності.

КОНСТИТУЩЯ — основний закон держави, якій закріплює основи суспільного та економічного ладу країни., форму правління і форму державного устрою, правовий статус особи, порядок організації і компетенцію органів влади й управління, організацію і основні принципи правосуддя та виборчої системи.


ПЛАН

семінару 2 з "Політології" по темі "Політична влада"
П и т а н н я:

 1. Сутність., концепції та структура політичної влади.

 2. Оі 11 акзг ресурс и політичної влади та її функції.

 3. Засошгта форми реалізації політичної влади.

 4. Проблеми легітимності та тенденції розвитку політичної влади в Україні.

Реферати:

Історія політичної думки про роль влади в суспільстві.

Основні концепції походження та сутності влади.

Політична та економічна влада: особливості, взаємозв'язок, взаємодія.

Політична наука про необхідність та механізм розподілу політичної впади.

Ш.-Л. Монтеск'є про форми держави і поділ влади.

М.Вебер про тини легітимної політичної влади.

Конституція України про структуру і функції політичної влади.

Література:

 1. Конституція У країни. - X.: Веста: Вид-бо «Ранок», 2006.

 2. Універсал національної єдності//Думська площа. - 2006. і 8 серпня.

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти 1-1V рівнів акредитації. - К.: "Каравела", Львів: "Новий Світ 2000", 2001.-С. 84-88.

 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Львів: "Новий Світ 2000", 2003. - С. 136-147.

 5. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.В.Бабкіної,В.П.Горбатенка-К.: Академія, 1998. -Є. 129-145.

 6. Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст. Хрестоматія / за ред. 6,1, Семківа, Львів: Світ, 1996.

 7. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - С. 81-94.
влада, політична влада, державна влада, бюрократія, лобі, олігархія, охлократія, плутократія, харизматична влада, юрократія розподіл влади, легальність, легітимація, легітимність влади.

ВЛАДА - реальна здатність тих або інших соціальних сил чи особи здійснювати свою волю відносно інших соціальних сил або осіб.

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА - це здатність і можливість суб'єктів політики здійснювати організований вплив на діяльність і обумовлювати поведінку людей чи соціальних груп за допомогою різних засобів і методів примусу.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА - вища форма виразу політичної влади, яка здійснюється за допомогою монопольного права видавати закони, обов'язкові для всього населення, управлінсько-організаційного 'і спеціального апарату примусу, а також особливої верстви осіб - професійних управлінців.

БЮРОКРАТІЯ - влада канцелярії, вища чиновницька адміністрація в державі.

ЛОБІ - представники фінансових, промислових корпорацій, військових структур, окремих соціальних і національних верств населення, які прагнуть впливати на законодавчі органи чи окремих його членів, на державних чиновників з метою прийняття або відхилення тих чи інших рішень в інтересах того, кого вони репрезеїггують.

ОЛІГАРХІЯ - влада небагатьох; політичне та економічне панування, влада і правління невеликої групи людей, а також сама правляча група.

ОХЛОКРАТІЯ - влада натовпу, зневаження законів, демонстративне ігнорування демократичних правил, процедур, певної регламентації при здійсненні політичних дій (виборів, мітингів, демонстрацій і т.л.), спроби за допомогою погроз впливати на органи влади, громадських. діячів. Крайні форми охлократії - безчинства, бешкетування, бездумне руйнування, самоуправство, самосуд.

ПЛУТОКРАТІЯ - влада багатих, панування грошей; група найбагатпіих представників панівного класу; політичний лад, при якому влада зосереджена в руках небагатьох, тобто олігархії, багатих.

ХАРИЗМА - божий дар, особливий тип пегітимності, організації влади та лідерства, заснований на виняткових якостях особи (релігійного, політичного діяча тощо), що дозволяють їй здійснювати в суспільстві функції пророка, вождя, реформатора.

ЮРОКРАТІЯ - влада права, панування правових засад і законності у суспільстві.

УЗУРПАЦІЯ - протизаконне захоплення влади або присвоєння чужих прав, повноважень. Найчастіше здійснюється насильницькими методами.

РОЗПОДІЛ .ВЛАДИ - механізм функціонування всіх видів політичної і неполітичної влади, який передбачає розподіл єдиної влади на декілька незалежних, але взаємопов'язаних влад, які могли б співпрацювати та контролювати одна одну. Наприклад: законодавча, виконавча та судова влади.

ЛЕГАЛЬНІСТЬ - дозволеність, відповідність чинним законам, прийняття якогось політичного явища чи події, проти те, що вони можуть комусь не подобатись. Настає внаслідок здійснення встановлених процедур легітимації, дотримання законів і регламентів, офіційної реєстрації у відповідних державних органах.

ЛЕГІТИМАЦІЯ - визначення або підтвердження відповідності праву або законності якогось органу влади, державно-політичного рішення, повноважень громадських представників, прийняття учасниками політичної взаємодії умов та правил політичної гри.

ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ - позитивна оцінка прийняття населенням влади, визнання ним правомірності влади управляти і згода підпорядковуватися.


ПЛАН

семінару 3 з "Політології'" по темі: "Держава у політичної системі суспільства"


1.

2.
  1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами з метою впровадження
Львів-Паркет Основний напрям нашої діяльності продаж продукції на...
Основний напрям нашої діяльності продаж продукції на ринку паркету та масивної дошки. Головне завдання підприємства задоволення високого...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Затвердити Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (додається)
Підготовлено 3 Інформаційні листи про позитивний досвід роботи: Луцького...
Виступ завідувача сектору реєстрації нормативно-правових актів, правоосвітньої діяльності та систематизації законодавства Яреми Тетяни...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №215 від 30 вересня 1998 року Про затвердження Єдиного...
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО...
У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та зверненнями, які надходять...
Воробйова О.І., д е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Національна...
У статті розглядаються теоретичні питання діагностики фінансового стану будівельних підприємств. Доведено, що в процесі діагностики...
ПОЛОЖЕННЯ про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради
Управління містобудування та архітектури (далі Управління) є виконавчим органом Нікопольської міської ради та спеціально уповноваженим...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити Службу містобудівного кадастру у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради (далі служба...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка