ПОЛОЖЕННЯ про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради


НазваПОЛОЖЕННЯ про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради
Дата03.04.2013
Розмір90.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням міської ради

від 3 лютого 2012р.

№ 90-16/VІ

ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури

Нікопольської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Управління містобудування та архітектури (далі - Управління) є виконавчим органом Нікопольської міської ради та спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури.

1.2. Управління утворюється Нікопольською міською радою (далі - міська рада), їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковане її виконавчому комітету та міському голові, оперативно підпорядковане заступнику міського голови, згідно з розподілом обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, рішеннями Нікопольської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки, утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5. Управління знаходиться за адресою: 53200, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 17/1
2. Завдання управління
2.1. Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури;
- аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

- забезпечення дотримання містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, а також затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів, раціонального використання територіальних ресурсів, збереження історичного середовища
міста;

- регулювання розвитку міста з дотриманням сучасних вимог на основі генерального плану міста, інших планувальних матеріалів;

- координація інвестиційної діяльності в питаннях сфери містобудування та діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста;

- підвищення архітектурного і художнього рівня у формуванні міського середовища на основі збереження культурної спадщини міста;

- організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури.
3. Структура управління
3.1. Структура і чисельність управління, фонд оплати праці та видатки на утримання Управління затверджуються Нікопольською міською радою.

3.2. Структура управління сформована з огляду на необхідність забезпечення виконання власних (самоврядних) та делегованих повноважень, забезпечення збалансованого розвитку міста, на основі раціонального та ефективного використання комунального майна і ресурсів міста, впровадження прогресивних методів та засобів управління містобудівним процесом.

3.3. Структуру управління утворюють:

  • відділ архітектурного планування та забудови міста;

  • відділ містобудівного кадастру;

3.4. При Управлінні створюється архітектурно-містобудівна рада (діє на підставі затвердженого положення), яка є дорадчим органом, створеним для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної, передпроектної та проектної документації. Персональний склад ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням начальника Управління.

3.5. Управління має право у разі необхідності, в межах своєї компетенції створювати постійні або тимчасові дорадчі органи на громадських засадах.

3.6. Керівництво управлінням здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.


4. Функції управління
4.1.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1 Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради та її виконавчого комітету пропозиції з цих питань.

4.1.2 Представляє інтереси територіальної громади в межах компетенції віднесених до повноважень виконавчих органів міської ради в сфері містобудування та архітектури в системі судів загальної юрисдикції.

4.1.3 Організовує і контролює розробку всіх видів містобудівної і проектно-планувальної документації, здійснює нагляд за її реалізацією.

4.1.4 Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету та подає їх на розгляд до міської ради та її виконавчого комітету.

4.1.5 Розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення порядку вибору, вилучення і надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до виконавчого комітету міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою території міста.

4.1.6 Розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни межі міста і готує висновки щодо її затвердження в установленому законодавством порядку.

4.1.7 Готує і видає замовникам містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, витяги з рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань містобудування та архітектури, інші документи, підготовка яких належить до компетенції управління, відповідно до законодавства України.

4.1.8 Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального та монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції.

4.1.9 Організовує роботу, пов'язану зі створенням і веденням містобудівного кадастру та геоінформаційної системи.

4.1.10. Організовує виготовлення та оновлення містобудівної документації.

4.1.11. Розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

4.1.12 Готує та вносить на розгляд ради та виконавчого комітету проекти рішень щодо:

- встановлення розмірів плати за користування за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами;

- найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста;

- надає дозволи на встановлення спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами;

- розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

- перепланування приватних квартир в багатоповерхових житлових будинках;

- затвердження площ об’єктів архітектури після перепланування та реконструкції;

- інших питань, що належить до компетенції управління, відповідно до законодавства України.

4.1.13 Проводить уточнення, підтвердження та присвоєння поштових адрес об’єктів архітектури на території міста Нікополя;

4.1.14 Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самочинно збудованих будинків і споруд.

4.1.15 Координує виконання на території міста науково-дослідних і проектно-пошукових робі і у сфері містобудування.

4.1.16 Розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції та бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки із цих питань і подає їх до виконавчого комітету міської ради.

4.1.17 Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.

4.1.18 Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

4.1.19 Інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міста, розміщення найважливіших об'єктів архітектури.

4.1.20 Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, юридичних осіб та інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

4.1.21 Забезпечує в межах своєї компетенції збереженим державної таємниці.

4.1.22 Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені чинним законодавством.
5. Права управління
5.1. Управління має право:

5.1.1. Виступати замовником на розробку містобудівної документації.

5.1.2 Скликати в установленому порядку архітектурно-містобудівну раду, організовувати проведення нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції.

5.1.3 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Нікопольської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.1.4 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Нікопольської міської ради підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5 Подавати відповідним органам пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

5.1.6 Готувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, самостійно приймати в межах своїх повноважень рішення зі всіх питань в сфері містобудування, які є обов'язковими для виконання громадянами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності.

5.1.7. Визначати місця будівництва конкретних об'єктів і вимоги до їх архітектурно-художніх, функціональних та інженерно-технічних якостей.

5.1.8. Передавати відповідним органам питання про притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства в сфері містобудування.

5.1.9. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

5.10. Посадові особи Управління беруть участь в роботі постійно діючих комісій, комітетів та рад виконавчого комітету міської ради.

6. Відповідальність
6.1. Управління несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни посадові особи управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6.3. Начальник управління містобудування та архітектури несе
відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання
повноважень, покладених на управління, у порядку встановленому чинним
законодавством.
7. Керівництво управлінням

7.1. Управління очолює начальник, який за посадою є головним
архітектором міста.

7.2. Начальник Управління призначається і звільняється з посади міським
головою.

7.3. Начальник Управління:

7.3.1 Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за здійснення наданих управлінню повноважень та виконання покладених на нього завдань.

7.3.2. Затверджує посадові інструкції працівників, положення про структурні підрозділи управління, розподіляє функціональні обов'язки керівниками структурних підрозділів управління та визначає ступінь їх відповідальності.

7.3.4. Вносить міській раді пропозиції щодо кошторису витрат.

7.3.5. Розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання апарату управління, несе персональну відповідальність за їх використання.

7.3.6. Готує проекти рішень Нікопольської міської ради та її виконавчого комітету і розпоряджень міського голови в межах наданих йому повноважень.

7.3.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує їх виконання.

7.3.8. Діє без довіреності від імені управління, представляє його в усіх установах та організаціях.

7.3.9. Має право приймати участь в роботі засідань постійних депутатських комісій міської ради або направляти представника.

7.3.10. Забезпечує дотримання фінансової та трудової дисципліни, охорону комунального майна, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

7.3.11. Здійснює інші функції, передбачені посадовими обов’язками.

8. Заключні положення
8.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

8.2. Майно Управління є об'єктом комунальної власності територіальної громади міста.

8.3. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями зберігання документів, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань містобудування та архітектури, які надані виконавчим комітетом міської ради.

8.4. Управління створюється, реорганізується та ліквідується відповідно до чинного законодавства, за рішенням Нікопольської міської ради.

Секретар міської ради М.А. МетерСхожі:

ПОЛОЖЕНН Я про відділ містобудівного кадастру управління містобудування...
Відділ містобудівного кадастру (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління містобудування...
ПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури...
Створити Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради чисельністю 2 штатних...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Язані зі створенням управління містобудування та архітектури, а також видатки на навчання спеціалістів у сфері державних закупівель,...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити Службу містобудівного кадастру у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради (далі служба...
ПОЛОЖЕНН Я
Відділ архітектурного планування та забудови міста (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління...
Про базове відстеження результативності проекту рішення Нікопольської...
Нікопольської міської ради «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Згідно з «Положенням про відділ з питань спорту та туризму Нікопольської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 23....
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Розглянувши лист відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, з метою забезпечення комунального дошкільного навчального закладу...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Програми соціального захисту ветеранів війни міста Нікополя на 2012-2015 роки «ВЕТЕРАН», затвердженою рішенням Нікопольської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка