1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к: A


Назва1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к: A
Сторінка1/9
Дата26.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр.

2.0 Нормальна анатомія

1

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию

2

После правостороннего перелома в области передней трети нижней челюсти

определяется кровоизлияние (гематома) в области подбородка. Повреждением какой

артерии оно вызвано?

A * Подбородочной

B Нижней губной

C Язычной

D Лицевой

E Нёбной

3

Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с вывихом

височно-нижнечелюстного сустава с повреждением основной его связки. Назовите

эту связку?

A * Латеральная

B Нижнечелюстная

C Шило-нижнечелюстная

D Крыло-нижнечелюстная

E Медиальная

4

У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

A * Верхний сагиттальный

B Верхний каменистый

C Нижний каменистый

D Нижний сагиттальный

E Сигмовидный

5

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з

артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A *a. brachialis

B a. radialis

C a. axillaris

D a. subscapularis

E a. profunda brachii

6

У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування

виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок?

A * тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

B дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

C передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

D дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна

частина

E тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

7

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен

розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи

стегна. Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

A * велика та мала підшкіряні вени

B мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

C підколінна, поверхнева підшкіряна вена

D стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

8

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку.

Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A * uncus

B operculum frontale

C gyrus temporalis superior

D gurus postcentralis

E sul. calcarinus

9

Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні

шиї. Який нерв забеспечує чутливість цієї області шиї?

A * n. transversus colli

B n. auricularis magnus

C nn. supraclaviculares

D n. occipitalis minos

E n. phrenicus

10

57-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря з скаргою на біль великого пальця

руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження

температури в цій області. Яка з артерій верхньої кінцівки найімовірніше ушкоджена?

A * a. princeps pollicis

B a. ulnaris

C a. perforans

D a. digitalis communis

E a. digitalis propria

11

До уролога звернувся чоловік віком 58 років зі скаргами на різкі болі при сечівиділенні

та зменьшенні кількості сечі. Лікар припустив наявність сечо-кам’яної хвороби. В якій

частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?

A *pars membranacеa

B Pars prostatica

C Pars spongiosa

D Pars pelvina

E Pars intramuralis

12

В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька

разів були переломи кінцівок пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних

залоз (ендокринної залози) порушена?

A *прищитоподібні

B щитоподібна

C вилочкова

D надниркові

E епіфіз

13

У больного кариесом нижнего левого премоляра появилась припухлость шеи выше

подъязычной кости. Повысилась температура, появилось слюнотечение, сокращение

жевательных мышц, больной с трудом открывает рот. Поставлен диагноз - флегмона

дна ротовой полости. Какие мышцы будут вовлечены в процесс?

A * Челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная

B Двубрюшная и подъязычно-шиловидная

C Подъязычно-язычная и шило-язычная

D Подкожная и шило-подъязычная

E Щитоподъязычная и грудино-подъязычная

14

У больного вследствие неадекватного лечения воспаления среднего уха

[мезотимпанита] возникло гнойное воспаление ячеек сосцевидного отростка

височной кости [мастоидит]. Гнойник прорвался в ложе грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В пределах какой фасции шеи локализуется патологический процесс?

A * Поверхностного листка собственной фасции шеи

B Поверхностной

C Глубокого листка собственной фасции шеи

D Внутренней фасции шеи

E Предпозвоночной

15

После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде

поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом

будет выражено

A * Мимических мышц

B Жевательных мышц

C Подкожной мышцы шеи

D Средних мышц шеи

E Глубоких мышц шеи

16

При выполнении ваго-симпатической блокады по-Вишневскому вводят раствор

новокаина по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы шеи выше места

пересения ее с наружной яремной веной. В пределах какого треугольника шеи

выполняют блокаду?

A * Лопаточно-трапециевидного

B Ключично-лопаточного

C Сонного

D Треугольника Пирогова

E Поднижнечелюстного

17

Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое

прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В

каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии

для остановки кровотечения?

A * Сонном

B Поднижнечелюстном

C Пирогова

D Лопаточно-трахеальном

E Лопаточно-ключичном

18

При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек.

Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

A * Поднижнечелюстной и подъязычной

B Околоушной и щитовидной

C Щитовидной и околощитовидной

D Подъязычной и околоушной

E Околоушной и поднижнечелюстной

19

При подходе к щитовидной железе из поперечного (воротникообразного) доступа

вскрывается клетчаточное надгрудинное пространство. Повреждение какого

анатомического образования, находящегося в данном пространстве, является

опасным?

A * Венозной яремной дуги

B Лимфатических узлов

C Сонной артерии

D Подключичной артерии

E Внутренней яремной вены

20

У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы

может быть поврежден?

A * Околоушной

B Большой подъязычной

C Поднижнечелюстной

D Малых подъязычных

E --

21

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття

різцями верхньої щелепи зубів нижньої. Якому прикусу характерне дане розміщення

зубів?

A *Ортогнатія

B Прогенія

C Біпрогнатія

D Прямий прикус

E Закритий прикус

22

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття

різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення

зубів?

A *Прогенія

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прямий прикус

23

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв

верхніх та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Прямий прикус

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прогенія

24

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та

нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане

розміщення зубів?

A *Біпрогнатія

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія

25

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між

верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу

характерне дане розміщення зубів?

A *Відкритий прикус

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія

26

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик

називається:

A *Параконус.

B Метакоус

C Мезоконус

D Гіпоконус

E Протоконус

27

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей

горик називається:

A *Гіпоконус.

B Метаконус.

C Параконус.

D Мезоконус.

E Протоконус.

28

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність

тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A *Пара-,мета- і протоконуса.

B Гіпо-, пара- і метаконуса.

C Прото-, пара- і гіпоконуса.

D Мета-, пара- і гіпоконуса

E Пара-, мета- і гіпоконуса.

29

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

30

Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена

нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

A * Діафрагмальний нерв

B Блукаючий нерв

C Симпатичний стовбур

D Шийна петля

E Додатковий нерв

31

У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A * Передміхурова залоза.

B Сімяний міхурець.

C Придаток яєчка.

D Яєчко.

E Цибулино-сечівникова залоза.

32

Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

A * Передміхурова залоза.

B Яєчко.

C Сім’яні міхурці.

D Придаток яєчка.

E Сечовий міхур.

33

У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

A * Яєчко.

B Сімяні міхурці.

C Придаток яєчка..

D Простата.

E Передміхурова залоза.

34

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

судини виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії.

35

Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору

нижньої щелепи?

A * Нижня альвеолярна артерія.

B Щічна артерія.

C Язикова артерія.

D Криловидні гілки.

E Середня оболонна артерія.

36

Гнійні вогнища на обличчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю

поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це

зумовлено?

A * З очними венами

B З крилоподібним сплетенням

C З передніми вушними венами

D З потиличною веною

E З середньою і глибокими скроневими венами
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два...
В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два
Яка протока з’єднує два моря, два океани; розділяє дві частини світу,...

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ
В збірник включено самостійні (на два варіанта), графічні та різнорівневі контрольні роботи (два варіанти)
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема: 27 Установлення автоцистерн на гідрант на два паралельних рукава,на два паралельних всмоктувальних рукава, параллельно на один...
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття з СФП
ТЕМА 25: Установлення автоцистерни на гідрант на два паралельних рукава, на два паралельних всмоктувальних рукава, паралельно на...
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Алиева Л. Детское общественное объединение как пространство развития субъективности ребенка /Л. Алиева //Воспитат работа в шк. –...
План Вступ Суть і джерела виробництва національного доходу, його...
Томас Роберт Мальтус вивів закон зменшуваної прибутковості. Відповідно до цього закону, продовольство буде збільшуватися в співвідношенні...
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва механічний...
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва – механічний цех №1 та механічно – збиральний цех №2, а також два цеха допоміжного...
Літературні ігри
Ведучий пропонує учасникам написати вірші на задані рими. Коден гравець записує зверху на листочку два слова, що римуються, і, загнувши...
20. Методика навчання технології опрацювання графічних даних. Комп'ютерна...
Комп'ютерна графіка — це створення і обробка зображень (малюнків, креслень і т д.) за допомогою комп'ютера. Розрізняють два способи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка