Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте найважливіші риси ділового стилю


НазваРозкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте найважливіші риси ділового стилю
Дата03.04.2013
Розмір78.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи

 1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте найважливіші риси ділового стилю.


Поняття літературної мови

Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

- у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові;

- у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.
Поняття літературної норми

Унормованість – основна ознака літературної мови, для якої обов’язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність висловлювання.

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації. Розрізняють наступні норми:

 • орфоепічні – регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;

 • графічні - правильна передача звуків на письмі;

 • орфографічні - грамотне написання слів та їх частин;

 • лексичні – встановлюють правила слововживання;

 • граматичні – передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень, речень;

 • стилістичні - доречний відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;

 • пунктуаційні – регулюють вживання розділових знаків.

Норми характеризуються системністю, обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми з часом можуть змінюватися. У зв’язку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному та синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних варіантів змінюються. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура усного й писемного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало володіти мовними нормами і послідовно дотримуватися їх.
Найважливіші риси ділового стилю

Стиль літературної мови – різновид мови, що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найкраще відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах. Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів з певною метою в конкретних умовах й обставинах.

Офіційно-діловий стиль вживається в офіційно-діловому спілкуванні, яке включає в себе сферу державного, громадського, політичного, економічного життя, законодавство, адміністративні та господарчі відносини. Характерними для цього стилю мови є: лаконічність, чіткість, стандартизація мовних засобів, наявність безособових дієслів. До жанрів цього стилю належать усі різновиди ділових паперів та деякі види усного мовлення: розмова з відвідувачами, телефонна розмова тощо.

Офіційно-діловий стиль (ОДС) – функціональний різновид мови, який служить для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Основне призначення – регулювати ділові стосунки в зазначених вище сферах та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях. ОДС має певні ознаки, які зумовлені нормами загальнолітературної української мови. Головні з них такі:

 • використання слів тільки у прямому значенні;

 • вживання усталених форм і мовних зворотів;

 • точність, ясність, стислість викладу думки;

 • прямий порядок слів у реченні;

 • уникнення розмовних, емоційно забарвлених слів та висловів;

 • додержання норм сучасної літературної мови, недопущення калькування, змішування мов;

 • використання спеціальної термінології.

Специфіка ОДС полягає у певних стильових рисах, що притаманні лише йому, а саме:

- нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні;

- точність та ясність поєднані з лаконічністю, стислістю й послідовністю

викладу фактів;

- документальність, наявність реквізитів;

- наявність усталених одноманітних мовних зворотів,

висока стандартизація тексту;

- сувора регламентація тексту (параграфи, пункти, розділи, абзаци).

Офіційно-діловий стиль має такі функціональні підстилі:

законодавчий – використовується у законотворчій сфері, регламентує та обслуговує офіційно-ділові стосунки між приватними особами, державою і приватними та службовими особами. Реалізується в Конституції, законах, статутах, постановах та ін.;

дипломатичний – використовується у сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури. Регламентує офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих громадян. Реалізується в конвенціях, комюніке, протоколах, меморандумах, ультиматумах ;

юридичний – використовується у юриспруденції. Обслуговує й регламентує правові та конфліктні відносини. Реалізується в актах, позовних заявах, постановах, запитах, повідомленнях ;

адміністративно-канцелярський – використовується у професійно-виробничій сфері, правових відносинах і діловодстві. Реалізується в офіційній кореспонденції, договорах, контрактах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках та ін.

Ділове мовлення повинно бути доступним і зрозумілим широкому слухачеві. Це стосується і ділових паперів. Виклад у текстах ділових паперів має бути чітким, ясним, логічним і водночас якомога лаконічним. Логічна послідовність у документах досягається за допомогою причинно-наслідкових зв’язків у реченні чи в тексті в цілому. У ділових паперах використовується загальновживана лексика та терміни, які включені до словників.

2. Напишіть резюме. Назвіть основні реквізити резюме, мовні вимоги до його оформлення. Дайте визначення документа.
Резюме – це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. Як правило резюме укладають для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади, де у стислій формі (не більше 1 с.) претендент викладає такі основні відомості:

 • Назва документа.

 • Ім’я, по батькові та прізвище.

 • Дата й місце народження.

 • Домашня адреса та номер телефону.

 • Родинний стан.

 • Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей).

 • Науковий ступінь.

 • Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує кандидат, зазначається окремо).

 • Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спеціальністю, на яку претендує кандидат).

 • Додаткові відомості (володіння суміжними спеціальностями).

 • Дата укладання (ліворуч)

 • Особистий підпис (праворуч).

Мовні вимоги

Резюме по­трібно обов'язково скласти на комп'ютері і видрукувати на якісному білому папері. Важливо розмістити резюме на одній сторінці, макси­мум - на двох. Особливості викладу в резюме - стислість, конкрет­ність, точність, динамічність. Головний принцип подання інформації - вибірковість (потрібно включати тільки ті факти, які важливі для посади, на яку особа претендує).

Основна вимога до такого документа — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.
Резюме
Іоан Іванович Юркін

Народився 31 грудня 1989 р. в. м. Місто Район Область Країна

Нежонатий

Домашня адреса: напиши адрес

Телефон – телефон.

Навчання: роки навчання, повна назва університету, факультет, спецільність

Досвід роботи: напиши

Додаткові відомості:

Маю досвід роботи з ПК, умію працювати з Word, Excel.

Володію розмовною італійською мовою, англійською мовою на базовому рівні.

Если еще что-то – то напиши сам
Дата особистий підпис подпись


 1. Подані прізвища запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис. Введіть 2-3 прізвища у структуру речень. Погрупуйте за правилами: Смирнов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Лукьянов, Сухарев, Демьянов, Георгиев, Рощин, Теркин, Гущин, Слепцов, Астафьев, Светов, Столетов, Зверев, Артемов, Алексеев, Мацеев, Куницын, Лесков, Елютин, Кожицкий, Душин.


1. Російське е передається через українське е:

1) Георгієв (після приголосних);

2) Сухарев (у ненаголошеному суфіксі -ев після шиплячих ж, ч, ш, щ, а також ц і р);

2. Російське е передається через є в таких випадках

1) Єлютін, Євгеньєв (на початку слова);

2) Благоєв, Савельєв, Георгієв (у середині слова після голосних і при роздільній вимові після приголосних);

3) Алексєєв (після приголосних (за винятком шиплячих, р і ц) у суфіксах -єв, -єєв), але Мацеєв;

4) Свєтов (світло), Слєпцов (сліпий), Столєтов (літ), Звєрєв (звір), Лєсков (ліс) (якщо російському е кореня відповідає в аналогічних українських і)

3.Російське ё передається:

1) Тьоркін (через ьо в середині слів після приголосних, коли позначає сполучення м’якого приголосного з о), але в прізвищах, утворених від спільних для української та російської мов імен, пишеться е: Артемов.

4. Російське и передається:

1) Куніцин (літерою і на початку слова та після приголосних (крім шиплячих і ц));

2) Рощин, Гущин, Душин (літерою и після ж, ч, ш, щ та ц перед приголосними);

3) Смирнов (літерою и у прізвищах, утворених від власних імен, спільних для української та російської мов)

5. Куніцин (російське ы передається через и).

6. Кожицький (російські суфікси -ск(ий), -цк(ий) передаються через -ськ(ий), -цьк(ий))

7. Лук’янов, Демянов, Астафєв (апостроф пишеться після губних, задньоязикового к та після р перед я, ю, є, ї).

 1. Поясніть значення поданих слів, введіть їх у речення:
  муніципалітет, нелегальний, конфіскація, колегія.


5. Від поданих словосполучень утворіть прикметники. Поясніть їх правопис. 3-4 уведіть у речення.
Короткий час, подібний до купола, легко розчиняти, 127 кілометрів, ремонт вагонів, Південна Осетія, заготівля льону, суспільний і корисний, зелений і червоний, осінь і зима, зовнішня торгівля.

Короткочасний

Куполоподібний

Легкорозчинний

127-кілометровий (Через дефіс складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами)

Вагоноремонтний (Пишуться разом: прикметники, утворені сполученням основ прикметника й іменника)

Південно-Осетійський

Льонозаготівельний Прикметники, утворені сполученням основ іменника і дієслова

Суспільно-корисний (Через дефіс складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному)

Зелено-червоний (через дефіс Складні прикметники, що означають відтінки й поєднання кольорів)

Зовнішньоторговельний (Пишуться разом: прикметники, утворені сполученням основ прикметника й іменника)

Схожі:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУ МКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Питання до іспиту з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови Студенти повинні...
Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. 4-те видання, перероблене і доповнене. – К.: А. С. К.,2006
Вивчення особливостей художнього стилю письменника в десятому класі...
Проблема автора і пов’язане з нею поняття стилю та форми його вираження є однією з центральних проблем в сучасному літературознавстві....
Тема Державна мова мова професійного спілкування 11
Поняття національної та літературної мови. Значення мови в житті суспільства та людини 17
Вивчення теорії літератури у школі Сковорода Наталія
Теорія досліджує літературний процес, зміну напрямів і течій, особливості стилю окремого письменника й літературної доби, наприклад,...
Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка