ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Людина і світ 11 клас


Скачати 121.86 Kb.
НазваПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Людина і світ 11 клас
Дата22.02.2016
Розмір121.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи

Пропонуємо вашій увазі ущільнене календарно-тематичне планування курсу «Людина і світ» для 11 класу в обсязі 31 год.


ДЕТАЛЬНІШЕ…

ПРОГРАМАдля загальноосвітніх навчальних закладів

Людина і світ11 клас
Пояснювальна записка
Мета курсу полягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

Виходячи з мети, завданнями курсу є набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації учнівської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.

.


К-ть

Годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема І. Людина. Особистість. Громадянин.

1/1

Поняття людини як біосоціальної істоти.

Індивідуальність як феномен людини.

Особа. Особистість. Персона.

Громадянин.


Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру;

пояснює поняття: людина, особа, особистість, персона.

громадянин.

Тема ІІ. Соціалізація особистості

1/2

Поняття «соціалізація».

Гендерна соціалізація особистості.

Сім’я.

Родинна соціалізація.Учень (учениця):

розуміє і тлумачать поняття «соціалізація»;

характеризує і оцінює значення та роль родинної соціалізації;

визначає сімю як основу суспільства, її функції та роль у розвитку особистості;

висловлює думку про тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні; характеризує і оцінює культуру сімейних стосунків;

висловлює свою думку про необхідність врахування ґендерних особливостей в різних сферах життєдіяльності.

1/3

Школа.

Однолітки.

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

Учень (учениця):

розуміє і тлумачить вплив школи на формування особистісних рис;

аналізує взаємовідносини вчителів і учнів у навчально-виховному процесі;

застосовує знання для захисту своїх прав у школі;

співвідносить права й обов’язки учнів;

дає оцінку власній поведінці і поведінці однолітків;

усвідомлює, що демократизація шкільного життя є елементом демократизації суспільства в цілому;

висловлює свою думку щодо норм поведінки підлітків у суспільстві;

тлумачить поняття «субкультура»;

порівнює культуру поколінь в різні історичні періоди;

визначає роль молодіжних організацій у становленні творчої і активної молоді України;

зіставляє та порівнює молодіжні організації з молодіжними субкультурами;

критично аналізує молодіжні субкультури , знаходячи в них позитивні та негативні сторони;

бере участь у роботі формальних та неформальних молодіжних організацій.
Тема ІІІ. Стереотипи та упередження

2/5

Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства.

Дискримінація. Упередження. Толерантність.
Ґендерні стереотипи.

Ксенофобія. Расизм.

Учень (учениця):

тлумачить поняття «стереотипи»;

висловлює свою думку щодо ролі стереотипів в житі людини і суспільства;

аналізує позитивні, нейтральні та негативні стереотипи;

розуміє та застосовує соціальний досвід для подолання ґендерних стереотипів;

розуміє суть поняття «дискримінація», «ксенофобія», «расизм»;

класифікує групи упереджень та характеризує їх вплив на суспільну думку;

оцінює вплив традицій та звичаїв на виникнення передсудів, забобонів та упереджень;

характеризує толерантність як основну якість громадянина.
Тема ІУ. Конфлікти

2/7

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.
Міжнародні конфлікти.

Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу.


Учень (учениця):

тлумачить поняття «конфлікт»;

визначає різні типи конфліктів;

аналізує та оцінює шляхи подолання конфліктних ситуацій;

вчиться досягати консенсусу;

характеризує конфлікти в сім’ї та шляхи їх розв’язання; визначає причини виникнення та характеризують наслідки соціальних конфліктів;

застосовує на практиці різні стратегії розв’язання конфліктів;

тлумачить поняття «конкурентність» і «солідарність» як необхідні умови співпраці і соціального прогресу;

усвідомлює необхідність мирного врегулювання міжнародних конфліктів.


Тема У. Соціум (суспільство людей)

1/8

Поняття соціуму як суспільства людей.

Історичні типи стратифікованих суспільств.

Стратифікація сучасного українського суспільства

Учень (учениця):

тлумачить поняття «соціум»;

пояснює соціальну структуру і соціальний статус;

порівнює соціальну стратифікацію в минулому і в сучасному суспільстві; характеризує стратифікацію сучасного українського суспільства;

критично аналізує такі складові стратифікації як: верхній середній клас, динамічний середній клас, аутсайдери, маргінали, криміналітет.

2/10

Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність.

Соціальні загрози суспільній безпеці.
Природні і техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці.

Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем.


Учень (учениця):

розуміє і тлумачить поняття: «соціальна стабільність», «соціальна безпека», «індекс розвитку людського потенціалу»;

визначає соціальні проблеми, що є передумовою загрози суспільній безпеці;

характеризує природні та техногенні явища, як фактори загрози суспільній стабільності;

висловлює власне бачення шляхів подолання загрози суспільній безпеці, включаючи можливості міжнародного співробітництва в цій галузі..

Тема УІ. Соціальна мобільність

1/11

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму.

Поняття комунікації та комунікативності.

Участь у житті суспільства.


Учень (учениця):

розуміє та порівнює поняття «соціальна мобільність», «міжгенераційна мобільність» і «внутрішньогенераційна мобільність»;

визначає роль спілкування і співпраці як засобу існування суспільства; характеризує співпрацю як перспективу розвитку соціуму;

аналізує форми участі громадян у суспільному житті;

бере активну участь у житті суспільства;


Тема УІІ. Права, свободи та відповідальність

2/13

Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

Покоління прав людини.

Права та відповідальність людини і громадянина.

Відповідальність держави перед людиною.
Фундаментальні права і свободи людини. Громадянські і політичні права. Економічні, соціальні та культурні права.

Міжнародні механізми захисту прав людини.Учень (учениця):

розуміє поняття «права людини»;

характеризує еволюцію уявлень про права людини;

визначає природні і невід’ємні права людини;

аналізує покоління прав людини та історичну зумовленість виникнення перших документів, що фіксують права людини;

порівнює загальне і відмінне у правах і свободах людини;

аналізує та висловлює свою думку щодо основних свобод громадянина;

пояснює права громадянина і права людини як невід’ємні і набуті;

розрізняє фундаментальні і громадянські права;

застосовує на прикладах право людини на вибір;

висловлює судження щодо толерантності та свободи віросповідання;

оцінює ступінь демократичності суспільства і держави відносно гарантованості громадянських і політичних прав і свобод;

тлумачить права людини як норму життєдіяльності і розвитку індивідуальних якостей особистості;

вміє використовувати власні права і розуміє власну відповідальність перед суспільством, що забезпечило його правами;

зіставляє власну відповідальність за свої вчинки і дотримання прав;

порівнює обов’язки громадянина перед державою і обов’язки держави перед громадянином.

Тема УІІІ. Громадянське суспільство

1/17

Поняття громадянського суспільства.

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Громадянське суспільство в Україні.
Поняття і функції громадської думки.

Громадська думка як інститут громадянського суспільства.


Учень (учениця):

тлумачить термін «громадянське суспільство»;

розуміє основні функції громадянського суспільства;

характеризує становлення громадянського суспільства в Україні;

пояснює поняття «громада»;

характеризує місцеве самоврядування, як особливу форму публічної влади;

визначає характерні риси громадського та місцевого самоврядування;

бере участь у шкільному самоврядуванні та розуміє його вплив на формування активного громадянина;

оцінює роль громадської думки у житті суспільства;

аналізує громадську думку як інститут громадянського суспільства.

Тема IХ. Політика в житті суспільства

2/19

Політика як суспільне явище.

Політична система: сутність, структура, функції.

Типи політичних систем. Політична система України.

Політичні партії.

Політична культура. Політична соціалізація.

Політична еліта та політичне лідерство.Учень (учениця):

Характеризує політику як суспільне явище;

характеризує політику як суспільне явище;

визначає сутність політичної системи та її функції;

розрізняє політичні системи;

аналізує політичну систему України; розуміє сутність та функції політичних партій;

аналізує класифікацію політичних партій;

тлумачить поняття «політична культура»;

визначає значення політичної соціалізації у житті суспільства;

аналізує значення політичної еліти та політичного лідерства в державі; висловлює свою думку стосовно того, яка еліта потрібна демократичній державі.

Тема Х. Демократія

1/20

Поняття демократії.

Ідеали та цінності демократії.

Демократія як політичний режим.
Принципи демократії.

Форми демократії.


Учень (учениця):

тлумачить поняття «демократія» в науковому та філософському значенні;

зіставляє сутність понять «політична», «конституційна» та «соціальна демократія»;

характеризує принципи демократії; аналізує ідеали та цінності демократії;

розуміє сутність понять «представницька демократія» та «пряма демократія»;

визначає переваги та недоліки демократичного устрою;

характеризує форми участі громадян в управлінні суспільством;

висловлює свою думку щодо того, яка держава потрібна громадянину.

1/21

Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством.

Вибори як інструмент демократії.

Типи виборчих систем.

Виборча система в Україні.
Абсентеїзм.

Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Учень (учениця):

тлумачить вибори як один із інструментів демократії;

порівнює виборчі системи;

характеризує типи виборів, виборчу систему України та етапи її становлення;

оцінює значення виборчого процесу в демократичній державі;

тлумачить поняття «абсентеїзм» та причини його виникнення;

розуміє відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Тема ХІ. Засоби масової інформації

2/23

Види та функції засобів масової інформації.

ЗМІ як засіб формування громадської думки.

Свобода слова та цензура.

Інформаційний простір в Україні.

Соціальна відповідальність преси

Учень (учениця):

визначає ЗМІ як джерело поширення інформації в суспільстві, розрізняє види та функції ЗМІ;

аналізує роль ЗМІ як засобу формування громадської думки;

характеризує моделі взаємин ЗМІ і держави;

оцінює значення ЗМІ для формування громадянського суспільства;

розуміє поняття «свобода слова» та пояснює значення цензури;

критично аналізує інформаційний простір в Україні;

бере участь у роботі шкільних ЗМІ;

усвідомлює соціальну відповідальність преси.

Тема ХІІ. Нація

2/25

Поняття нації. Нація етнічна та нація політична.

Світовий досвід націєтворення.

Нація і націоналізм.

Формування політичної нації в Україні.


Учень (учениця):

тлумачить поняття «нація етнічна», «нація політична»;

визначає націю як політичний інститут;

пояснює світовий досвід націєтворення; розрізняє поняття «нація» і «націоналізм»;

характеризує етапи етногенези української нації;

узагальнює процес та результати формування української нації;.

аналізує проблеми формування політичної нації в Україні.

Тема ХІІІ. Полікультурність

2/27

Поняття полікультурності як добросусідства культур.

Міжнаціональні відносини, міжнаціональні конфлікти та шляхи їх розв’язання.

Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.
Самобутність та рівноцінність різних культур.


Учень (учениця):

тлумачить полікультурність

як основу добросусідства культур;

розуміє важливість збереження і примноження культурних здобутків і цінностей;

характеризує терпимість, плюралізм, компроміс як основу співіснування та співпраці в полікультурному суспільстві; визначає роль національних громад у багатонаціональному суспільстві;

наводить приклади подібності й різноманітності національних культур;

знаходить шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають на міжнаціональному ґрунті;

оцінює міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві;

описує релігійну ситуацію у своєму місті (селі), районі, області.


Тема ХІУ. Україна і світ

1/28

Геополітичне становище сучасної України.

Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі.
Стратегічне партнерство.

Україна в світовій економіці.


Учень (учениця):

Характеризує: світове співтовариство як цілісну систему та пріоритети міжнародних відносин; історичні аспекти входження України в світове співтовариство;

визначає місце України в загально цивілізаційному процесі;

аналізує внутрішню й зовнішню політику України в рамках стратегічного партнерства та міжнародного права.

розуміє місце України в світовому економічному просторі;

характеризує інтернаціоналізацію економічних відносин;

визначає роль українців у розвитку світової науки і культури;

оцінює внесок українців до скарбниці світової культури.

2/30

Міграційні процеси в Україні та світі. Хвилі міграції. Становище мігрантів в Україні.
Внесок українців у світову науку і культуру.

Роль української діаспори у процесі суспільного розвитку України та світу.

Учень (учениця):

аналізує міграційні процеси в Україні та світі;

визначає причини міграційних процесів;

порівнює хвилі міграції;

характеризує становище мігрантів в Україні;

визначає внесок Українців до світової науки та культури;

оцінює роль української діаспори у процесі суспільного розвитку України та світу.


1/31

Підсумковий урок

Я – член сім’ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля.

Учень (учениця):

узагальнює набуті знання про людину;

тлумачить різні іпостасі людини, визначає свою роль в сім’ї, суспільстві, державі та значення у світовому масштабі.
Схожі:

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ професій» 8-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (aвтори: Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко, Т. В. Сак, Н. В....
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Людина і світ
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма курсу "Людина і суспільство" для загальноосвітніх навчальних закладів 11
Програми інтегрованого курсу для класів універсального, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка