Р І ШЕННЯ


Скачати 122.39 Kb.
НазваР І ШЕННЯ
Дата30.03.2013
Розмір122.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я2

4.02.2012
м.Нікополь № 1-17/VIПро затвердження Порядку

щодо встановлення

особистого строкового сервітуту  

під тимчасовими спорудами

для провадження підприємницької діяльності

за рахунок земель

комунальної власності у м. Нікополі


Від імені та в інтересах територіальної громади, з метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Нікополя, на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження Порядку роз-міщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», ст. 12 Земельного кодексу України, ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нікопольська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Порядок щодо встановлення особистого строкового сервітуту на земельні ділянки під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у

м. Нікополі. (Додаток).

2. Оприлюднити затверджений Порядок через засоби масової інформації в терміни, визначені чинним законодавством.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію Нікопольської міської ради з питань містобудування, землекористування і охорони навколишнього середовища (Рибаков). 


Міський голова                                                                              Р.І.Токар


Додаток

до рішення Нікопольської міської ради

від «____» __________2012 № ______

Порядок

щодо встановлення особистого строкового сервітуту  під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у м. Нікополі

1. Порядок укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності за рахунок земель комунальної власності у м.Нікополі.

1.1. Для отримання дозволу на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту заявник подає заяву на ім`я міського голови до Дозвільного центру „Партнери” (Додаток 1).

До заяви додається:

- схема розміщення тимчасової споруди на топо-геодезичній основі

М 1:500 з зазначенням площі земельної ділянки.

1.2. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення щодо встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності, який виноситься для розгляду на чергове засідання міської ради.

1.3. Після прийняття міською радою зазначеного рішення заявник замовляє у Відділі Держкомзему витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

1.4. У місячний термін після отримання від заявника нормативної грошової оцінки земель між міською радою та заявником укладається договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

1.5. Плата за договорами особистого строкового сервітуту встановлюється згідно чинного законодавства.

1.6. Підставою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив’язки тимчасової споруди, який оформлюється за формою та в порядку затвердженому з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, відділом архітектури та містобудування Нікопольської міської ради.
Начальник відділу

архітектури та містобудування                                                    С.М.Токар


Додаток №1
до Порядку щодо встановлення особистого строкового сервітуту  

під тимчасовими спорудами для провадження

підприємницької діяльності за рахунок земель

комунальної власності м. Нікополя

Міському голові
Р.І.Токарю


Заява

Прошу 
_________________________________________________________________              (у давальному відмінку повне найменування  юридичної особи
__________________________________________________________________ або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(телефон)                                                                                                                  (телефакс)
надати дозвіл на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності
_________________________________________________________________
(призначення  тимчасової  споруди)
__________________________________________________________________
(адреса    місця  розміщення  тимчасової  споруди) 
Технічні характеристики тимчасової споруди:
__________________________________________________________________
(тип  об’єкта: кіоск, павільйон)
_____________________________________________________________________________
(розміри,  площа)
Строк  розміщення  тимчасової  споруди:
з      « ____ »  ___________ 20 _____ р.        по     « ____ »  _______ 20 _р.           

Дата                                                                               Підпис
М.П.


Документи, що додаються до заяви: 
1.

2.


Додаток №2
до Порядку щодо встановлення

особистого строкового сервітуту   під тимчасовими спорудами

для провадження підприємницької діяльності

за рахунок земель

комунальної власності м. Нікополя


ДОГОВІР

про встановлення особистого строкового сервітуту

під тимчасовою спорудою

для провадження підприємницької діяльності
м. Нікополь "___" __________ 20__ р.

Цей договір укладено між

власником земельної ділянки НІКОПОЛЬСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.3 в особі представника Нікопольської міської ради ______________________, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу від _________20____ року за реєстраційним номером ___________, яка мешкає: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул._________, буд.______, кв.______, з одного боку,

та сервітуарієм – __________________, що діє на підставі Свідоцтва, виданого виконавчим комітето м Нікопольської міської ради Дніпропетровської області від _______ року за номером ___________, який знаходиться: 53200, Дніпропетровська область м.Нікополь, вул._____, буд___, в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку,

про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Власник земельної ділянки на підставі рішення Нікопольської міської ради від «___» ______ 20___ року № _____ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки:

площа ________га,

цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: _____________________________________________________________________________

в інтересах СЕРВІТУАРІЯ для розміщення тимчасової споруди ____________ призначення (торгівля_____________) для провадження підприємницької діяльності згідно зі схемою земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди (додаток 1 до Договору, який є невід'ємною частиною цього договору).

1.2. Власник повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. Земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, придатна для використання за призначенням.

1.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки _______. за 1 м2, або _________. за _______ га

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється особистий строковий сервітут терміном на 3 (три) роки .

2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 2 місяці до закінчення його терміну повідомляють одна одну у письмовій формі.
3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата по договору вноситься Сервітуарієм у грошовій формі у вигляді відсотків від діючої нормативно-грошової оцінки земель міста Нікополь із врахуванням щорічного коефіцієнту індексації.

Розмір плати складає ______ %, що становить ____грн. ___ коп. в рік

Спосіб та місце плати по договору: грошова плата вноситься на розрахунковий рахунок: УДК в м.Нікополь ГУДКУ в Дніпропетровській області 33219815700029, код 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб», код ЕДРПУ 23929847, МФО 805012 Банк ГУДКУ у Дніпропетровській області м.Дніпропетровськ

3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у такі строки – до 15 числа кожного місяця, рівномірно за кожен місяць.

3.3. Обчислення розміру плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації.

3.4. У разі дострокового припинення або розірвання договору, внесена на майбутній період плата не повертається.

3.5. У разі необхідності, за домовленістю сторін, рішенням сесії Нікопольської міської ради розмір, порядок, строки та умови оплати плати за землю можуть змінюватись, що встановлюється додатковою угодою.

3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана власником земельної ділянки плата за фактичний строк дії договору, не повертається.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, має право:

• вимагати своєчасного внесення плати;

• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено сервітут;

• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості.

4.2. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, зобов'язаний:

• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;

• повідомити СЕРВІТУАРІЯ про перехід права власності на дану земельну ділянку до іншої особи.

4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:

• приступати до використання земельної ділянки після реєстрації цього договору;

• здійснювати підприємницьку діяльність шляхом експлуатації ТС торговельного призначення;

• вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;

• користуватися на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями Власника земельної ділянки.

4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов'язаний:

• своєчасно вносити плату за встановлення особистого строкового сервітуту;

• належно використовувати встановлений сервітут відповідно до мети, зазначеній в п. 1.1 цього Договору та цільового призначення земельної ділянки;
• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

• не передавати будь-яким способом особистий строковий сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

• відшкодувати Власнику збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;

• не чинити перешкод Власнику щодо здійснення останнім прав володіння, користування та розпорядження вказаною земельною ділянкою;

• гарантувати, що органи державної виконавчої влади, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень.

4.5. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.

4.6. Дія сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений сервітут, до іншої особи.

4.7. Сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для Власника земельної ділянки щодо якої він встановлений.

4.8. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.9. СЕРВІТУАРІЙ несе витрати на підтримання земельної ділянки, обмеженої сервітутом в стані, належному до використання.

4.10. Сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.
5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін.

5.2. Зміни та доповнення до цього Договору пов’язані із змінами норм чинного законодавства, а також зміни цілей землекористування або землеволодіння сторін, закріплюються шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових угод до цього договору, які підлягають реєстрації.

5.3. Дострокове розірвання цього Договору оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає внесенню до книги обліку. Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за 2 місяці.

5.4. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його розірвання спір вирішується у судовому порядку.

5.5. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст. 102 Земельного кодексу України та в разі смерті Сервітуарія.

5.6. На вимогу Власника земельної ділянки щодо якої встановлений сервітут, дія цього Договору може бути припинена в судовому порядку, коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки щодо якої встановлено сервітут за її цільовим призначенням.

5.7. Договір втрачає чинність в разі його припинення (з дати реєстрації про це).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.


6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.3. Спори, що виникають у зв'язку з встановленням та використанням сервітуту, вирішуються шляхом переговорів; у випадках неможливості досягнення згоди шляхом

переговорів спір передається на вирішення до суду, без обов’язкового досудового врегулювання спору.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачити, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, несе Сервітуарій.

7.3. У разі знищення або пошкодження частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

8.2. Право особистого строкового сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами та реєстрації в установленому порядку

8.3. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

8.4. Цей договір укладено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Власника – Нікопольської міської ради, другий – у СЕРВІТУАРІЯ, а третій примірник для зберігання у відділі архітектури та містобудування.

8.5. Сторони зобов’язані не пізніше 5-ти днів повідомляти одна одну про зміни контактних телефонів та місцезнаходження.

8.6. Невід'ємною частиною цього договору є схема розміщення тимчасової споруди на топо-геодезичній основі М 1:500 з зазначенням земельної ділянки.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут

Сервітуарій


Нікопольська міська рада

Код ЄДРПУ – 04052198,

Юридична адреса: м. Нікополь,


вул. Електрометалургів, 3Підписи сторін


Власник Сервітуарій

_______________________________ ____________________________

(Представник міської ради )

М.П. М.П. (за наявності)
Договір зареєстрований _____________________________ у книзі обліку.

Схожі:

Р І ШЕННЯ
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Нікопольської міської ради ВИРІШИВ
Р І ШЕННЯ
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ м. Нікополь
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається)
Р І ШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка