Р І ШЕННЯ


Скачати 119.22 Kb.
НазваР І ШЕННЯ
Дата08.04.2013
Розмір119.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь
Р І Ш Е Н Н Я25.07.2012 м.Нікополь № 579

Про затвердження Умов

конкурсу з перевезення

пасажирів на автобусному

маршруті загального користування

На Виконання Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування», з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додається).

2. Датою проведення конкурсу визначити 05 липня 2012року.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.01.2012 № 8 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

Міський голова Р.І.Токар

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від _______________№________
УМОВИ КОНКУРСУ

з перевезення пасажирів

на автомобільному маршруті загального користування
Загальні положення

Ці Умови розроблені відповід­но до вимог законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про транспорт", постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку про­ведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш­руті загального користування" і застосовуються при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах за­гального користування, (далі - кон­курс) із застосуванням стандартів: для транспортних засобів, сконст­руйованих і обладнаних для переве­зення більш як 22 пасажирів -ДСТУ UN/ECE R 36-03-2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських до­рожніх транспортних засобів вели­кої місткості стосовно загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 36-03)", для транспортних за­собів, сконструйованих і обладна­них для перевезення до 22 паса­жирів - "Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломестных транспортних средств общего пользования (Правила ЕЭК ООН № 52-01)", для транспортних засобів, які знаходяться в експлуа­тації – ГСТУ 60.2-00017584-011- 2001 "Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального при­значення, які знаходяться в експлу­атації", що поширюється на автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, крім водія.

Умови конкурсу повинні ви­конувати автомобільні перевізни­ки, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.
Вимоги до автомобільного перевізника

У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

- мають ліцензію на послуги з перевезення пасажирів автомоб­ільним транспортом загального ко­ристування;

- на законних підставах викори­стовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;

- утримують транспортні засоби в належному технічному і санітар­ному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до вимог статті 21 Закону "Про автомобільний транспорт";

- забезпечують контроль техні­чного і санітарного стану транс­портних засобів перед виїздом на маршрут;

- забезпечують проведення ме­дичного контролю стану здоров'я водіїв;

- забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимога­ми законодавства;

- забезпечують, проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

- забезпечують безпеку дорож­нього руху;

- забезпечують водіїв відповід­ною документацією на перевезення пасажирів.

Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані органі­зовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомоб­ільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охоро­ни праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в по­рядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

До участі в конкурсі не допус­каються автомобільні перевізни­ки, які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банк­рутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура са­нації), або які проходять процеду­ру ліквідації як суб'єкти господа­рювання;

- подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

- не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомоб­ільний транспорт";

- пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантаж­них автомобілів, які не мають доку­ментів щодо відповідності конст­рукції вимогам безпеки і не зареєст­ровані як автобуси;

- мають несплачені штрафні санкції, накладені Головавтотранс- інспекцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що було накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

- не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконан­ня перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які по­винні виконуватися відповідно до діючих договорів.

Вимоги до автомобільного транспорту

На конкурс можуть бути заявлені автобуси, що відповіда­ють вимогам безпеки дорожнього руху.

Автобуси місткістю понад 22 па­сажири, крім водія:

класу І, які призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу пасажи­рам безперешкодно переміщува­тись по салону;

класу II, які призначені для пе­ревезення головним чином сидячих пасажирів, а також стоячих паса­жирів у проході проміж рядами та (або) на площадці для стоячих паса­жирів, розмір якої не перевищує 1,5 кв.м.
Соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів

Крім обов’язкових умов конкурсу перевізник повинен відпо­відати (виконувати) наступні умо­ви на перевезення пасажирів:

- надавати соціально значущі по­слуги з перевезення пасажирів ав­тобусними маршрутами загально­го користування за визначеними виконавчим комітетом тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства;

- підтвердити спроможність ав­томобільного перевізника само­стійно забезпечувати перевезення пасажирів транспортними засоба­ми загального користування;

- щомісячно забезпечувати вико­нання розкладу руху автобусів з регулярністю не менше 95 відсотків;

- диспетчерський контроль та управління перевезеннями здійснює підприємство визначене рішенням міської ради

- облаштування автобусів засо­бами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної зупинки, мар­шруту;

- наявність кондуктора в автобусах великої місткості;

- забезпечити наявність у водія та кондуктора одягу встановлено­го виду:

у водія - сорочка блакитного або сірого кольору з бейджиком, на якому зазначено ім'я та прізвище, брюки темного кольору;

у кондуктора - жилетка синього кольору з бейджиком, на якому зазначено ім'я та прізвище;

- забезпечити підтримання в автобусі протягом робочого дня належного санітарного стану.

Додатком 2 визначається клас та пасажиромісткість автобусів для кожного маршруту (графіку) окремо.

Автомобільний перевізник по­винен застосовувати на маршруті загального користування автобу­си затвердженого класу та пасажиромісткості.
Начальник управління

економічної політики О.Ю. Дубравина
Додаток

до Умов конкурсу

від _______________№________


№ з/п

Номер об'єкту конкурсу

Назва маршруту

Кількість оборот­них рейсів (інтервал

руху)

Клас авто­бусу

ДСТУ-Ш/ЕСЕ

К 36-03- 2002

(ЄЕКОН №36-03)

Пасажи роміст- кость авто­бусу

Особли­вості періодич­ ності здійснення перевезень

1

6а/1

пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - Залізничний вокзал- ЗОШ №17- пл.Б.Хмельницького

6,5(1,03)

І

від 40

щоденно

2

7/2

пл.Б.Хмельницького –

вул .Вишнева

11(1,12)

І

від 40

щоденно

3

7/4

11(1,12)

І, II

від 22

щоденно

4

14/0

Залізничний вокзал – ЦУМ – Ринок – м-н «Металург»"

8,5(1,20)

І

від 40

щоденно

5

15/1

Пл.Б.Хмельницького – Ринок – ЦУМ – НЗФ

8 (1,02)

І

від 40

щоденно

6

15/5

пл.Б.Хмельницького - ЦУМ – Автовокзал - НЗФ

9(1,2)

І, II

від 22

щоденно

7

16/2

пл.Б.Хмельницького- ЦУМ

–Еліт-Клуб – ПТЗ –м-н «Металург»

9(1,20)

І

від 40

щоденно

8

16/5

9(1,20)

І

від 40

щоденно

9

16/8

10(1,20)

І

від 40

щоденно

10

16/12

9(1,20)

І

від 40

щоденно

11

16а/3

МПК - ЦУМ

– Еліт-Клуб – ПТЗ – м-н «Металург»

10(1,20)

І

від 40

щоденно

12

19/1

вул. Рижикова – Рай лікарня – Еліт-Клуб – ПТЗ – м-н «Металург»

9(1,30)

І

від 40

щоденно

13

19/2

9(1,30)

І

від 40

щоденно

14

20/5

ЗОШ №17– Рай лікарня – Еліт-Клуб – ПТЗ – м-н «Металург»

8(1,30)

І

від 40

щоденно

15

23а

Промбаза – ЦУМ – Ринок – пл. Б.Хмельницького

9 (0,59)

І, ІІ

від 16

щоденно

16

32а

пл.Б.Хмельницького «Трубник-2»

7(1,23)

І

від 40

щоденно


Начальник управління

економічної політики О.Ю. Дубравина

Схожі:

Р І ШЕННЯ
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Нікопольської міської ради ВИРІШИВ
Р І ШЕННЯ
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ м. Нікополь
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається)
Р І ШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Р І ШЕННЯ
Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 17 та 29 Закону України «Про місцеве самоврядувавння в Україні», виконавчий комітет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка