Тема: Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності


Скачати 185.58 Kb.
НазваТема: Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності
Дата07.04.2013
Розмір185.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Практичне заняття 8

Тема: Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності

1. Класифікація та характеристика найважливіших видів економічної інформації.

2. Методи перевірки достовірності джерел інформації

3. Організація економічного аналізу на підприємствах

4. Фінансова (бухгалтерська) і статистична облікова інформація (звітна та оперативна). Позаоблікова інформація.

Практичні завдання

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання.

1. За місцем утворення економічна інформація поділяється на:

а) планову і облікову;

б) зовнішню і внутрішню;

в) нормативну і облікову;

г) нормативну і планову.

2. Перевірка якості джерел аналізу передбачає:

а) перевірку повноти складу аналізованих показників і правильності оформлення джерел аналізу;

б) перевірку наступності показників і методичності їх формування;

в) перевірку взаємної погодженості показників у різних джерелах;

г) всі відповіді вірні.

3. Перевірка інформації, яка включає розгляд правильності заповнення форм звітності і відповідності їх затвердженим стандартам, називається:

а) логічна;

б) рахункова;

в) формальна;

г) перевірка узгодженості.

4. Перевірка інформації, яка включає розгляд узгодженості показників різних форм звітності, відноситься до:

а) логічної перевірки ;

б) рахункової перевірки;

в) формальної перевірки;

г) всі відповіді вірні.

5. Звіт, який показує реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату, відображає співвідношення між економічними ресурсами підприємства та вимогами до них, а також є індикатором здатності підприємства виконувати свої зобов’язання, називається:

а) Баланс;

б) Звіт про рух грошових коштів;

в) Звіт про фінансові результати;

г) Звіт про власний капітал.

Завдання 2. За даними таблиці 14 проаналізувати прибуток від реалізації та рівень рентабельності. Пропущені показники (?) розрахувати.

Таблиця 14

Фінансові результаті діяльності підприємства

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

1.  Дохід (виручка) від реалізації, грн.

5322

6480

?

2. Податок на додану вартість, грн.

870

1080

960

3. Акцизний збір, грн.

102

-

-

4.Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг), грн.

3000

?

4000

5. Валовий прибуток (збиток), грн.

?

400

800

6. Рівень рентабельності, %

?

?

?


Завдання 3. Відтворіть невідомі (?) показники першого розділу Звіту про фінансові результати (таблиця 15). Зробіть загальні висновки про фінансовий стан підприємства.

Таблиця 15

Фінансові результаті діяльності підприємства

(тис.грн.)

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення

2010 р. від 2008 р.

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

1.  Дохід (виручка) від реалізації

20324,5

18053,2

18191,12.  Непрямі податки та інші відрахування з доходу

3387,4

3008,9

?3.  Чистий дохід (виручка) від реалізації

16937,1

15044,3

15159,24. Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт, послуг)

15013,6

?

165285.  Валовий прибуток (збиток)

1923,5

-755,7

?6.  Інші операційні доходи

5914,4

?

509,27.  Адміністративні витрати

1867,4

1807

2088,38.  Витрати на збут

81,6

248,8

489,19.  Результати від операційної діяльності:

прибуток (+), збиток (–)

5888,9

-3905,3

?10.  Фінансові доходи

-

-

-11. Фінансові витрати

4,8

-

?12. Інші доходи

821,8

213

335,613. Інші фінансові витрати

176,2

23,3

34114. Результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (+), збиток (–)

6529,7

?

-4339,915. Податок на прибуток

?

-

-16. Результати від звичайної діяльності:

прибуток (+),

збиток (–)

?

?

?17. Надзвичайні доходи

-

18. Надзвичайні витрати

-

19. Чистий прибуток (+), збиток (-)

?

?

?
Практичне заняття 9

Тема: Види економічного аналізу

1. Зміст, завдання, організація та основні джерела інформації, методи і особливості організації оперативного, ретроспективною і перспективного аналізу.

2. Внутрішньогосподарський аналіз: його зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення.

3. Внутрішній і зовнішній аналіз: їх зміст, завдання, основні методи організації.

4. Функціонально-вартісний аналіз.

Практичні завдання

Завдання 2. Дайте порівняльну характеристику фінансового та управлінського аналізу за наступними критеріями (табл.16).

Таблиця 16

Порівняльна характеристика зовнішнього фінансового та
внутрішнього управлінського аналізу

Ознака

Фінансовий аналіз

Управлінський аналіз

1. Основні користувачі вихідної аналітичної інформації2. Об’єкт дослідження3. Суб’єкт дослідження4. Мета дослідження5. Основні задачі аналізу6. Інформаційна база дослідження7. Види аналізу8. Методи аналізу9. Часовий проміжок10. Періодичність аналізу11. Основні показники
СРС

Тема: Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності

Практичне завдання

Завдання 1. Дати характеристику основним формам статистичної та фінансової звітності, що відображають діяльність підприємства (за зразком). Рішення представити у вигляді таблиці:

Таблиця 50

Характеристика фінансової та статистичної звітності підприємства


Найменування форми 

Індекс

форми 

Періодич-ність 

Основна інформація (для яких підприємств складається, перелік розділів, основні аналітичні показники тощо)

Статистична звітність

1. Звіт про виробництво промислової продукції

1П-НПП,
1П-НПП  (коротка)

Річна,

коротка річна,

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Складається з одного розділу, містить показники валового випуску, товарної і відвантаженої продукції

2. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води


3. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів


4. Баланс сільськогосподар-ської продукції за 20__ рік


5. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20 __ рік


6. Реалізація сільськогоспо-дарської продукції за _____


7. Звіт про обсяги реалізованих послуг


8. Звіт про основні показники діяльності підприємства


9. Звіт з праці


10. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання


Фінансова звітність

1. Баланс


2. Звіт про фінансові результати


3. Звіт про рух грошових коштів


4. Звіт про власний капітал


5. Примітки до річної фінансової звітності


6. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва


7. Баланс селянського (фермерського) господарства
Тема: Види економічного аналізу та основи їх класифікації

Практичне завдання

Завдання 1. Опрацюйте Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Дайте характеристику змісту статей балансу (за зразком), відповідь представити у вигляді таблиці:

Таблиця 51

Характеристика змісту статей балансу

Назва статті

Зміст статті

1

2

Актив

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

Відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами)

залишкова вартість

Наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між
первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

первісна вартість

накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у т.ч. в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Пасив

1

2

I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Цільове фінансування
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
V. Доходи майбутніх періодів
Схожі:

Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»
Визначте джерела економічного аналізу: значення інформаційного забезпечення для аналізу господарської діяльності: бухгалтерська,...
Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії і практики аналізу політики: Пер з анг
Тема Політична аналітика як наука. Етапи становлення політичної аналітики. Інформаційне забезпечення аналітичного процесу
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”...
1 Частина. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
25 червня 2011 року в м. Синельникове було відкрито міськрайонний...
Тему у сфері господарської діяльності. Відтепер юридичні особи та фізичні особи – підприємці міста та району саме тут можуть отримати...
Тема Сутність і основи організації фінансів підприємств
Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту,...
Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації
Діяльність дозвільного центру Ульяновської районної державної адміністрації
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи...
1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка