Фахове вступне випробування по спеціальності 05110104, 05110104 «Технологія виробництва літальних апаратів» складається з п’яти дисциплін


Скачати 202.52 Kb.
НазваФахове вступне випробування по спеціальності 05110104, 05110104 «Технологія виробництва літальних апаратів» складається з п’яти дисциплін
Дата05.03.2016
Розмір202.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Вступ

Фахове вступне випробування по спеціальності 7.05110104, 8.05110104 «Технологія виробництва літальних апаратів» складається з п’яти дисциплін:

– "Інформатика",

– "Авіаційне матеріалознавство",

– "Інженерна та компю’терна графіка",

– "Фізико-хімічні основи технологічних процесів",

– "Охорона праці загальна і спеціальна".

Згідно п. 6.5.1 Правил прийому до ХАІ у 2014 р. результат фахового випробування визначається за 100-бальною шкалою.


Програма з дисципліни "Інформатика"
1. Вступ.

Предмет вивчення і задачі дисципліни „Інформатика”. Основні історичні етапи розвитку інформатики та програмування.

2. Визначення алгоритму. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів за допомогою блок-схем.

Основні принципи структурного програмування. Складання узагальненого алгоритму рішення поставленої задачі шляхом декомпозиції її на найпростіші на основі спадної і/або висхідної концепцій. Базові структури. Приклади побудови блок-схем.

3. Алфавіт мови Pascal Структура програми. Типи даних. Оператори мови Pascal.

Алфавіт мови Pascal Структура програми. Коментарі. Структура типів даних. Константи і перемінні.

Оператор присвоювання. Стандартні функції (арифметичної, скалярні, функції перетворення типів). Арифметичні, логічні, символьні вираження. Найпростіші оператори введення і висновку інформації. Форматний висновок. Умовні оператори. Мітки й оператори переходу. Цикли, три вида циклів. Приклади циклічних алгоритмів. Достроковий вихід із циклу. Знаходження суми ряду за допомогою різних видів циклу.

4. Масиви - одномірні, многовимірові. Пошук та сортування у масиві.

Одномірні і двовимірні масиви. Пошук і сортування в масивах. Реалізація алгоритмів сортування та пошуку - сортування вибором, включенням, обміном, послідовний та бінарний пошук. за допомогою використання різних форм операторів циклу. Приклади програм.

5. Файлові типи. Стандартні процедури і функції для роботи з файлами.

Файлові типи. Стандартні файли і пристрої. Стандартні процедури і функції для роботи з файлами. Файли послідовної організації і доступу. Файли прямого доступу. Типізовані файли. Текстові файли. Файли прямого доступу. Типізовані файли.

6. Процедури і функції. Локальні і глобальні змінні.

Доцільність використовування процедур та функцій. Формати опису. Механізм передачі параметрів. Оператори виклику. Приклади написання програм із використанням підпрограм. Різниця в використанні підпрограм із параметрами та без параметрів. Рекурсії. Приклади.

7. Модульне програмування. Структура модуля, компіляція, збереження і використання модуля. Стандартні модулі.

Доцільність використання модулів. Структура модуля. Розділи interface та implementation. Підключення модулів до головної програми. Приклади написання модулів користувача. Стандартні модулі .робота зі стандартними модулями. Модуль Crt. Робота з монітором у текстовому режимі Модуль Graph. Робота з монітором у графічному режимі. Побудова графіків функцій

8. Рядки. Ввід, вивід, припустимі операції над рядками. Стандартні процедури і функції для обробки рядків. Записи. Масиви записів. Записи з варіантами. Ієрархічні записи.

Структурований вид даних - рядки. Ввід, вивід, припустимі операції над рядками. Стандартні процедури і функції для обробки рядків. Приклади використання рядків у програмах.

Визначення запису. Формат опису. Оператор with, приклади використовування. . Масиви записів. Записи з варіантами. Ієрархічні записи. Приклади програм.

9. Вступ в об’єктно-орієнтоване програмування. Програмування в середовище Delphi. Створення проекту в середовищі Delphi.

Основні принципи об’єктного програмування: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм. Опис об’єктів. Поля та методи. Ієрархія об’єктів.

Візуальне середовище розробки програм Delphi 7. Інтерфейс програміста. Головне вікно. Призначення вікон форми, редактора коду, редактора властивостей об’єктів. Архітектура проекту. Консольні додатки.

Створення проекту в середовищі Delphi. Розташування компонент на формі. Файли проекту та модуля. Налаштування властивостей компонент. Подія та процедура її обробки. Створення консольного додатка. Розробка проекту для обчислення арифметичного виразу. Розробка проекту для обчислення логічного виразу.

10. Робота з документами WORD. Електронні таблиці та їх призначення. Пакет EXCEL.

Знайомство з пакетом WORD. Системи опрацювання текстів, їх класифікація. Система вказівок. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Робота з документами WORD. Робота з контекстами - пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання. Робота з шрифтами. Друкування тексту.

Електронні таблиці та їх призначення. Пакет EXCEL. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Діапазон клітин. Опрацювання табличної інформації за допомогою функцій та операцій, які визначені для опрацювання електронної таблиці: копіювання, редагування, вилучення, переміщення тощо. Види адресації.

Отримання довідкової інформації, робота з довідковою службою. Приклади використання електронної таблиці. Коди помилок та їх причини виникнення.

11. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка

Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Фінансові функції. Функції дати та часу. Текстові функції. Додаткові можливості при побудові діаграм. Графики математичних функцій.

12. Використання можливостей електронних таблиць для дослідження за допомогою чисельних методів. Чисельні методи рішення алгебраїчних та трансцендентних рівнянь.

Використання можливостей електронних таблиць для дослідження алгебраїчних та трансцендентних рівнянь. Метод дихотомії. Метод хорд. Метод дотичних. Комбінований метод. Збіжність методів. Визначення похибки обчислень. Наближене рішення рівнянь методом ітерацій (послідовних наближень).

13. Використання можливостей електронних таблиць для дослідження за допомогою чисельних методів. Чисельні методи інтегрування.

Чисельні методи інтегрування. Постановка задачі обчислення інтегралу. Найпростіші квадратурні формули – формули лівих та правих прямокутників . Геометрична інтерпретація. Погрішність формул. Формула середніх прямокутників. Геометрична інтерпретація. Похибка формули середніх прямокутників. Формула трапецій. Формула Сімпсона (формула парабол). Геометричний зміст. Похибки квадратурних формул.

14. Використання можливостей електронних таблиць для дослідження за допомогою чисельних методів. Апроксимація функцій методом найменших квадратів(МНК).

Постановка задачі. Ідея та загальний вигляд методу найменших квадратів. МНК у разі використання поліномів. Приклади.

15. Основні характеристики і принципи роботи з пакетами прикладних програм (ППП) для автоматизації математичних і наукових розрахунків

Знайомство з пакетами прикладних програм (ППП) для автоматизації математичних і наукових розрахунків MathCAD. Основні характеристики і принципи роботи.

ППП MathCAD для рішення найпростіших задач чисельними методами. Графіка. Матричні обчислення. Побудова графіків , форматування. Символьні обчислення – приклади виконання символьних обчислень. Програмування в ППП MathCAD. Приклади.

16. ППП MathCAD для рішення найпростіших задач чисельними методами. Використання вбудованих функцій пакетів MathCAD

Чисельні методи рішення алгебраїчних та трансцендентних рівнянь.. Використання можливостей та вбудованих функцій пакетів MathCAD для вирішення задачі обчислення рівнянь. Приклади. Символьне вирішення рівняння, систем рівнянь.

Приклади чисельного рішення інтегралів за допомогою квадратурних формул лівих, правих, методу трапецій та методу Сімпсона. Обчислення похибки квадратурних формул.

Використання методу найменших квадратів. МНК у разі апроксимації табличної функції поліномами. Приклади.

17. Основні характеристики і принципи роботи з пакетами прикладних програм (ППП) для автоматизації математичних і наукових розрахунків MatLAB .

Знайомство з пакетами прикладних програм (ППП) для автоматизації математичних і наукових розрахунків MatLAB Основні характеристики і принципи роботи. Програмування в пакеті MatLAB . Приклади вирішення основних задач математичного аналізу в пакеті MatLAB.
Література

 1. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс: Учеб. пособие.-М.: Нолидж, 2000.-616с.

 2. Культін Н. Delphi6.Программирование на Object Pascal.Самоучитель-Санкт-Петербург,2001.-528с.

 3. Соколов О.Ю., Зарецька І.Т., Жолткевич Г.М., Ярова О.В. Інформатика для інженерів.- Харків;Факт, 2005.-423с.

 4. Карташов А.В.Скоб Ю.А., Халтурин В.А., Трохимова И.А., Чернишов Ю.К., Черноштан Л.И., Яровая О.В. Информатика. Учеб. пособие по лаб. практикуму.-Харьков: ХАИ, 2005.-177с.

 5. Чернишов Ю.К., Трофимова И.А. Решение некоторых задач в среде Delphi. Учеб. пособие.-Харьков: ХАИ, 2006.-55с.

 6. Черноштан Л.И., Черноштан И.Э. Решение задач численного анализа в средах Excel и MathCAD. Учеб. пособие по лаб. практикуму.-Харьков: ХАИ, 2006.-58с.

 7. Михайленко С.В. Прикладная математика: Лабораторный практикум по численным методам. - Харьков: ХАИ им. Н. Е. Жуковского,1992.-102c.

 8. Яровая О.В. Патокина А.В. Численные методы с использованием математических пакетов MathCAD, MATLAB. Учеб. пособие по лаб. практикуму.-Харьков: ХАИ, 2008.-87с.

Програма з дисципліни "Авіаційне матеріалознавство"
1. Конструкційні матеріали, які використовують в літальних апаратах (ЛА), основні властивості конструкційних матеріалів та засоби їх оцінки.

Класифікація властивостей конструкційних матеріалів (механічні, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні, спеціальні та інші). Методи оцінки та визначення механічних та деяких спеціальних властивостей конструкційних матеріалів. Особливості вибору конструкційних матеріалів для виробництва ЛА.

2. Класифікація металевих конструкційних матеріалів. Теоретичні основи будови металів і сплавів. Основи зміцнення металів та сплавів.

Теоретичні основи будови монокристалів. Алотропія і поліморфізм металів. Зерниста будова реальних металів і сплавів. Вплив будови на властивості металів і сплавів.

Дислокаційний механізм пластичної деформації металів і сплавів. Основи зміцнення металів та сплавів. Вплив нагріву на будову і властивості деформованих металів і сплавів (поворот і рекристалізація). Холодна і гаряча пластична деформація. Пластичність та крихкість металів та сплавів. Поріг холодноламкості.

3. Теоретичні основи формування структури і модифікації властивостей простих сплавів, вуглецевих та легованих сталей, їх маркування та застосування

Формування структури подвійних сплавів. Побудова і аналіз діаграм стану простих сплавів. Залежність властивостей сплавів від структури. Особливості використання деяких сплавів.

Склад, структура, властивості, класифікація, маркування та застосування залізовуглецевих сплавів.

4. Теоретичні основи формування структури і модифікації властивостей сплавів в процесі виробництва з них деталей (термічна обробка вуглецевих і легованих сталей, а також інших конструкційних матеріалів).

Класифікація видів термічної обробки. Перетворення в сталях при нагріві. Ізотермічний розпад аустеніту. Вплив легуючих елементів на перетворення.

Мартенситне перетворення при гартуванні. Загартовуваність сталей. Відпускання сталей. Види відпускання та їх призначення.

Прогартовуваність сталей. Нормалізація сталей. Термомеханічна обробка сталей (високотемпературна і низькотемпературна),сутність та призначення процесів.

5. Хіміко-термічна обробка сталей і сплавів.

Основи дифузійних процесів при хіміко-термічній обробці сталей та сплавів. Призначення, характеристика режимів здійснення різних видів хіміко-термічної обробки: цементації, азотування, ціанування та інших. Термічна обробка сталей при хіміко-термічній обробці.

Склад, властивості, маркування та застосування вуглецевих, легованих та спеціальних сталей і сплавів.

Склад, особливості маркування, термічна обробка, структура, властивості і застосування вуглецевих та легованих сталей, цементованих сталей і сплавів, сталей що поліпшуються, спеціальних, шарикопідшипникових, ресорно-пружинних, мартенситно-старіючих та інших сталей.

7. Сталі і сплави з особливими фізико-хімічними властивостями.

Сталі і сплави з особливими фізико-хімічними властивостями. Характеристика понять: корозійна стійкість, жаростійкість, жароміцність. Сутність механізму повзучості металів та сплавів, показники жароміцності, основні напрямки підвищення жароміцності сплавів. Склад, властивості, маркування, особливості зміцнюючої термічної обробки та особливості використання корозійностійких, жаростійких та жароміцних сталей, залізо-нікелевих сплавів та сплавів на нікелевій основі.


8. Конструкційні матеріали на основі алюмінію.Фізичні, хімічні, механічні, технологічні та експлуатаційні властивості сучасних вітчизняних та зарубіжних алюмінієвих сплавів.

Алюміній і сплави на його основі. Класифікація сплавів алюмінію. Сплави, що обробляються деформуванням, ливарні та спечені алюмінієві сплави. Особливості термічної обробки сплавів, які зміцнюються шляхом гартування та старіння. Склад, маркування, властивості та використання головних груп сплавів на основі алюмінію – дюралюмініїв, сплавів для кування і штампування, високоміцних сплавів, особливо легких, ливарних, сплавів, які спікаються та інших.

9. Конструкційні матеріали на основі титану. Фізичні, хімічні, механічні, технологічні та експлуатаційні властивості сучасних вітчизняних та зарубіжних титанових сплавів.

Титан і сплави на його основі. Властивості титану. Вплив легуючих елементів на поліморфне перетворення та на властивості титанових сплавів. Класифікація титанових сплавів за структурою, їх маркування та використання.

Термічна обробка титанових сплавів. Структура, властивості та використання сплавів, які зміцнюються шляхом термічної обробки.

10. Конструкційні матеріали на основі міді, магнію, берилію.

Характеристика магнію. Сплави на основі магнію (що деформуються і ливарні), їх склад, маркування та використання. Властивості берилію. Сплави на основі берилію.

11. Корозія. Захист авіаційних сплавів від корозії.

Основні поняття. Корозія сталей та кольорових сплавів. Методи захисту від корозії.
Література

 1. В.К. Борисевич, А.Ф. Виноградский, Я.С. Карпов, В.Я. Самойлов, Н.И. Семишов Конструкционное материаловедение, книга 1, Металлы и сплавы, Харьков, ХАИ, 2001, - 456 с.

 2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М. Машиностроение, 1990, - 528 с.

 3. Гуляев А.П. Металловедение. М. Металлургия. 1977, - 647 с.

 4. Борисевич В.К., Виноградский А.Ф., Семишов Н.И. Конструкционное материаловедение. Харьков, ХАИ. 1998, - 404 с.

 5. Мозберг Р.К. Материаловедение. Валгус, Таллин. 1976, - 554 с.

 6. Я.С. Карпов, П.П. Лепихин, В.В. Остапчук, Н.Д. Сазоненко, Н.И. Семишов. Авиационное материаловедение. Часть 1. Металлы и сплавы. Учебное пособие по лабораторному практикуму. Харьков, ХАИ, 2004. – 125 с.Програма з дисципліни "Інженерна та компю’терна графіка"
1. Види. Розрізи. Перерізи. ГОСТ 2.305-68. Прості та складні розрізи. Основні правила постановки розмірів на кресленнях. ГОСТ 2.307-68.

2. Різьба. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання. ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.312-88, ГОСТ 2.313-68.

3. Особливості сучасних інтегрованих комп’ютерних технологій: САD/САM/САE. Прийоми формування плоских зображень в системі КОМПАС-ГРАФІК.

4. Команди редагування плоских зображень системи КОМПАС-ГРАФИК.

Настроювання та постановка розмірів в системі КОМПАС-ГРАФИК; постановка позицій на складальних кресленнях.

5. Креслення оригінальних деталей (деталі, що виготовляються механічною обробкою). Креслення деталей, які наближаються до стандартних. Конструкційні матеріали. Запис матеріалу в основному надпису креслення.

6. Сортамент матеріалів. Шорсткість поверхні. Позначення шорсткості на кресленнях (ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2780-73). Покриття. Позначення покриття на робочому кресленні (ГОСТ 2.310-88).

7. Основний склад робот по забезпеченню технологічності конструкції виробу. Види конструкторської документації. Складальне креслення. Специфікація (ГОСТ 2.108-78). Креслення загального вигляду (ГОСТ 2.118-78 – 2.120-78).

8. Користування бібліотеками стандартних елементів в системі КОМПАС-ГРРАФИК. Оформлення таблиць, технічних вимог; оформлення плоских робочих креслень згідно з вимогами стандартів: текст, позначення перерізів, додаткових видів; заповнення основного надпису та ін. Оформлення специфікації в системі КОМПАС-ГРАФИК.

9. Основні принципи формування тривимірних моделей в системі КОМПАС-ГРАФИК.
Література

 1. Единая Система Конструкторской Документации (ЕСКД) том. 1-4, 1984.

 2. Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизація выполнения чертежа. - М., 2000.

 3. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. – М.: Высш. шк., 1987.

 4. Годик Е.М., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. – М.: Машиностроение, 1974.

 5. Компас-график Х.Х. Практическое руководство. Часть 1, 2. АО АСКОН, 1999.

 6. Компас-график Х.Х. Руководство пользователя. Часть 1, 2. АО АСКОН, 2000.

 7. Компас – 3D. Руководство пользователя. АО АСКОН, 2000.

Програма з дисципліни "Фізико-хімічні основи технологічних процесів"
1. Теоретичні основи обробки металів тиском та теорії пластичності.

Теорія напружень як основа теорії пластичності. Фізичні основи теорії пластичності. Фундаментальні рівняння механіки суцільного середовища. Закон збереження маси. Рівняння нерозривності. Рівняння руху і рівноваги елемента ізотропного суцільного середовища. Рівняння притоку тепла та II закон термодинаміки. Рівняння теплопровідності.

2. Діаграми деформування металу.

Види діаграм напруження-деформації. Умовні та істинні діаграми. Реологічні моделі. Дійсні та умовні діаграми. Апроксимація діаграм. Урахування анізотропії металі. Явище зміцнення, фактори впливу.

3. Умови пластичності.

Умови пластичності. Геометрична інтерпретація умови пластичності. Основи залежності напружень і деформацій. Поняття о інтенсивності напружень та деформацій, умовна межа пластичності.

4. Деформаційні теорії пластичності.

Теорема Іллюшина про розвантаження. Основи теорії малих пружно-пластичних деформацій. Фізичні закономірності.

5. Теорії течії.

Основи теорії течії. Фізичні закономірності. Визначення поля швидкостей. Коефіцієнт жорсткості. Граничні та початкові умови при рішенні задач теорії пластичності.

6. Приблизні методи рішення задач пластичного деформування.

Визначення потрібних зусиль та роботи пластичної деформації. Метод змінних параметрів пружності. Варіаційні принципи рішення задач теорії пластичності. Метод ліній сковзання. Кільце, яке навантажене внутрішнім тиском. Метод верхньої оцінки.

7. Рішення задач пластичного деформування методом кінцевих елементів.

Метод кінцевих елементів (МКЕ). Огляд МКЕ, пружно-пластичний МКЕ. Застосування МКЕ у випадку пластичної течії. Комп’ютерні програми у рішеннях задач теорії пластичності. Системи моделювання та контролю.

8. Роль обробки металів тиском (ОМТ) у сучасному машинобудуванні, класифікація методів ОМТ.

Основні характеристики процесів виготовлення напівфабрикатів та обладнання для реалізації цих процесів. Прокатка, волочіння, пресування, кування, об'ємне та листове штампування. Підготовка метала до кування та штампування. Розкрій прутків на мірні заготовки, співставлення їх по техніко-економічних показниках.

9. Нагрівання металу перед ОМТ.

Нагрівання металу перед ОМТ. Температурний інтервал гарячої обробки. Способи нагрівання металу перед пластичним деформуванням та їх співставлення.

10. Устаткування для пластичної обробки металів.

Класифікація устаткування для пластичної обробки металів. Молоти для кування та штампування, їх основні характеристики. Безшаботні молоти. Коротка характеристика пресового ковальсько-штампувального устаткування. Гідравлічні, кривошипні, ексцентрикові, кривошипно-колінні преси. Горизонтально-кувальні машини. Машини та устаткування спеціального призначення. Кувальні вальці, ротаційно-кувальні машини, вертикально-кувальні машини, електровисаджувальні машини.

11. Кування.

Область його раціонального використання в сучасному машинобудуванні, основні ковальські операції. Основні етапи розробки технологічного процесу кування. Проектування поковки. Припуски, допуски та напуски. Оформлення креслень поковок. Вибір устаткування для ковальської обробки заготовок.

12. Об’ємне штампування.

Область використання та основні визначальні особливості об’ємної штамповки. Відкрита та закрита об’ємна штамповка. Порівняння кованої та штампованої поковок. Проектування об’ємноштампованої поковки. Вибір площини роз’єму. Штампувальні уклони, радіуси закруглення гострих кромок. Облой при об’ємному штампуванні та його призначення. Багаторівчакова об’ємна шамповка. Види рівчаків молотового штампа та їх характеристика. Визначення кількості та видів заготівельних рівчаків для реалізації багаторівчакового штампування. Проектування молотового штампу. Загальні принципи розташування рівчаків на дзеркалі штампа. Компенсація зсувних зусиль при штампуванні у відкритому рівчаку. Технологічні процеси виготовлення молотового штампа. Завершальні операції об’ємного штампування поковок : обрізка облоя та прошивка перемички; правка та калібровка поковок; очищення поковок; контроль якості продукції.

13. Виготовлення крупногабаритних поковок штампуванням у літакобудуванні.

Порівняння способів виготовлення крупногабаритних монолітних панелей у літакобудуванні.

Основні особливості виготовлення крупногабаритних панелей штампуванням. Об’ємне штампування типових деталей авіаційної техніки.

14. Імпульсна обробка металів.

Імпульсна обробка металів тиском. Фізика та механіка процесу обробки металів. Основні переваги імпульсної обробки в порівнянні з статичною.
Література

 1. Обработка металлов давлением. Прокатка, ковка, штамповка/ Под общей редакцией А.И. Долматова, В.С. Кривцова. Учебник. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", 2002. Кн. 1, - 419 с.

 2. Брюханов А.Н. Ковка и объемная штамповка. Учебное пособие для студентов Вузов. М., Машиностроение. 1975. - 408 с

 3. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. М., Машиностроение. 1977. -327 с.

 4. Застела О.М., Ахназарянц Л.Х., Борисевич В.В., Пластичність металів. Посібник з лабораторного практикуму, Ротапринт ХАІ, Харків, 1999-47 с.

 5. Застела А.Н. Пластическое течение металлов. Пособие по практическим заняттям дисциплины, Ротапринт ХАИ, 1999-45 с.


Програма з дисципліни "Основи охорони праці"
1. Вступ. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Рівень виробничого травматизму та професійних захворювань у світі та Україні. Державна політика України щодо охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Головні положення Закону України «Про охорону праці». Законодавство про працю України. Державне соціальне страхування. Державні нормативні акти з охорони праці та їх кодування. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Управління охороною праці. Служба охорони праці підприємства та об’єднання підприємств. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації, іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади. Відповідальність працівників служби охорони праці. Планування та фінансування робіт з охорони праці. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці.

3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Загальні положення. Розслідування та облік нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.

4. Повітря робочої зони

Загальні поняття про умови праці. Загальні відомості про параметри мікроклімату. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату та практичне їх призначення. Заходи по нормалізації мікроклімату. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони, їх нормування та визначення.

5. Освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення

Значення світла для працездатності та здоров'я людини. Види освітлення. Основні світлотехнічні характеристики. Природне освітлення, його нормування та розрахунок.

6. Освітлення виробничих приміщень. Штучне освітлення

Поділ освітлення за призначенням. Види систем штучного освітлення: загальне, місцеве, комбіноване. Джерела світла. Світильники. Нормування штучного освітлення виробничих приміщень. Розрахунок штучного освітлення. Контроль та догляд за освітлювальними установками.

7. Шум, вібрація, ультразвук та інфразвук

Визначення поняття звук, шум, вібрація. Загальні відомості про шум. Гігієнічне нормування шуму. Види, параметри та норми вібрації. Захист від шуму та вібрації. Ультразвук та інфразвук, їх параметри й джерела випромінювання. Засоби і заходи захисту від ультразвуку та інфразвуку.

8. Іонізуюче випромінювання

Визначення та природа іонізуючого випромінювання. Основні характеристики радіоактивного випромінювання. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини. Норми радіаційної безпеки. Захист від радіаційного випромінювання.

9. Електромагнітні поля та випромінювання. Випромінювання оптичного діапазону

Загальна характеристика електромагнітних випромінювань. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування. Захист від електромагнітних випромінювань. Розподіл довжин хвиль оптичного діапазону. Інфрачервоне випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання. Лазерне випромінювання.

10. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів

Електромагнітні випромінювання візуальних дисплейних терміналів (ВДТ) комп’ютерів. Безпечні рівні випромінювань. Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень з ВДТ. Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ВДТ. Вимоги до режимів праці й відпочинку при роботі з ВДТ. Вимоги до профілактичних медичних оглядів.

11. Електробезпека (перша частина)

Основні визначення й актуальність проблеми електробезпеки. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Види електротравм. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм. Причини електротравм. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку.

12. Електробезпека (друга частина)

Фізичні основи електробезпеки (трифазна мережа, ізольована від землі, чотири провідна трифазна мережа з глухозаземленою нейтраллю). Система технічних засобів електробезпеки. Технічні заходи попередження електротравм при переході напруги на не струмопровідні частини електроустановок.

13. Правила безпечної експлуатації систем, що працюють під тиском

Визначення системи, що працює під тиском. Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Правила безпеки при експлуатації парових котлів, компресорних та холодильних установок, стаціонарного обладнання, що працює під тиском, балонів, об’єктів газового господарства. Правила безпеки при резервуарному зберіганні газів.

14. Правила безпеки при виконанні вантажних та транспортувальних робіт

Поділ вантажів згідно з небезпекою під час їх транспортування на групи. Граничні норми піднімання та переміщення вантажів однією людиною. Класифікація транспорту, в залежності від місця його застосування. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів. Вимоги безпеки до підйомно-транспортних машин, механізмів та пристроїв. Правила безпеки під час експлуатації автонавантажувачів, електронавантажувачів та електрокарів. Особливості безпеки експлуатації підіймальних пристроїв.

15. Пожежна безпека

Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Процес горіння, його форми та види. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів. Класифікація об’єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Система попередження вибухів і пожеж. Система протипожежного та проти вибухового захисту. Система організаційно-технічних заходів.
Література

 1. Закон України «Про охорону праці». - К.: 2002 - 40 с.

 2. Ткачук К. Н. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. — К.: Техника, 1991.-285 с.

 3. НПАОП 0.00-6.02-04. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. - К.: Основа, 2004. -104 с.

 4. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». — К.: Основа, 1996 - 254 с.

 5. Охрана труда в машиностроении / Под ред. Е. Я. Юдина, С. В. Белова. - М.: Машиностроение, 1983. - 432 с.

 6. Азаревич А.Я., Кулишова И.В., Ткачева А.Д., Еременко Ю.К. Охрана труда. – Х., ХАИ.

 7. Домнич Н.Е., Вамболь В.В. Расследование несчастных случаев на производстве. Контрольные задания по курсу «Основы охраны труда». – Х., ХАИ, 2002.

 8. Основи охорони праці: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. д.т.н., проф. М.П. Гандзюка - К.: Каравела, 2003. - 408 с.

Схожі:

Фахове вступне випробування по спеціальності 030504, 030504 «Економіка підприємства»
Програму розроблено і затверджено на кафедрі економіки та маркетингу, протокол №6 від «24» лютого 2014 р
Фахове вступне випробування по спеціальності 03050401, 03050401 «Економіка підприємства»
Програму розроблено і затверджено на кафедрі економіки та маркетингу, протокол №8 від «13» лютого 2014 р
ЗАТВЕРДЖУЮ
Програму затверджено на кафедрі технології виробництва літальних апаратів, протокол № від “ ” 2015 р
Фахове вступне випробування з «Основного музичного інструменту» складають...
Фахове вступне випробування з «Основного музичного інструменту» складають абітурієнти, які мають освітньо – кваліфікаційний рівень...
НА ФАКУЛЬТЕТ «СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ» За напрямом підготовки «Авіоніка» №

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
...
АТІВ Навчальний посібник для підготовки офіцерів запасу Частина I...
Частина I. Кисневе обладнання та захисне спорядження військових літальних апаратів. Технічні засоби повітряної розвідки. Навчальний...
«Економіка і організація аграрного виробництва»
Навчальна дисципліна «Економіка і організація аграрного виробництва» викладається для студентів 4 курсу з спеціальності 10010201...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
України. Цей порядок складається з виробництва по розгляду і рішенню справ по спорах, котрі виникають з цивільних, сімейних, трудових...
1. Пожежна охорона України поділяється на
Пожежна охорона МВС України є самостійним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ. Вона складається із апаратів управлінь,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка