НАКАЗ


НазваНАКАЗ
Сторінка1/14
Дата25.02.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
КАБІНЕТИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ

Міністерство освіти і науки України

НАКАЗ

20.05.04 №407

Про затвердження Положення про ка­бінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх на­вчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001 2003 роки» від 06.05.2001 № 436 та Закону України «Про загальну середню освіту» з метою підвищення рівня органі­зації навчальпо-виховпого процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комупікаційних технологій навчання загальноос­вітніх навчальних закладів (додасться).

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій довести наказ до відома керівників місцевих органів управління освітою та керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Надрукувати Положення про кабінет інформатики та ін­формаційно-комунікаційних технологій навчання загально­освітніх навчальних закладів в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».

4. Контроль за виконанням наказу покласти па заступника міністра Огнев'юка В. О.

Міністр В. Г. Кремінь


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 14.06.04 № 730/9329

Затверджено Наказом

Міносвіти і науки України

від 20.05.04 №407

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ІИФОРМАЦІЙНО-КОМУИІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. Загальні положення

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних тех­нологій (далі — КІІКТ, кабінет) призначений дня формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке ство­рюється з використанням апаратно-програмних засобів інфор­маційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

Положення визначає:

1) призначення та основні напрями роботи КІІКТ загально­освітніх навчальних закладів;

2) порядок створення кабінету;

3) матеріально-технічне оснащення кабінету;

4) навчально-методичне забезпечення кабінету;

5) засади керування роботою.

2. Призначення та основні напрями роботи КІІКТ

2.1. Основною метою створення КІІКТ є забезпечення належ­них умов для проведення навчально-виховного процесу та розв'язання загальноосвітнім навчальним закладом зав­дань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 року № 24.

2.2. КІІКТ загальноосвітніх навчальних закладів створюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2001 року № 436 «Про затвердження Програ­ми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки» та у відповідності до Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1/1 червня 2000 року № 964.

2.3. Завданнями створення кабінету (.забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами но­вітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єд­ності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти, профільного навчання у старшій школі.

2.4. Навчально-виховне середовище, створене в КІІКТ, вико­ристовується для навчання інформатики (базового і про­фільного курсів), інших навчальних дисциплін навчаль­ної галузі «технології», об'єктами вивчення яких є скла­дові інформаційно-комунікаційних технологій. Засоби навчання, якими обладнано КІІКТ, використовуються для навчання інших навчальних предметів у позаурочній роботі.

2.5. Заняття у КІІКТ забезпечують:

• формування в учнів сучасної інформаційної картини світу;

• формування умінь і навичок використання інформаційних технологій як важливої складової продуктивної діяльності громадянина в сучасному інформаційному суспільстві;

• формування творчої особистості, розвиток в учнів теоре­тичного мислення, пам'яті, уяви;

• виховання підростаючого покоління, спрямоване на форму­вання в учнів високих громадянських моральних якостей.

2.6. Створення та реконструкція КІНІК передбачають попере­днє визначення особливостей його майбутнього функціону­вання у відповідності до профілю навчання у конкретному загальноосвітньому навчальному закладі, передбачуваної наповненості класів (навчальних груп). Кабінет повинен розміщуватися в окремому приміщенні і мати допоміжне приміщення (лаборантську). Лаборантська повинна мати два входи — з кабінету та з коридору.

2.7. Введення в експлуатацію КІІКТ під час його приймання до нового навчального року проводить комісія, створена відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОІІ України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.11.2001 за № 969/6160 (далі — Положення про організа­цію роботи з охорони праці), за наказом органу виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники обласного, районного (міського) відділів освіти (залежно від підпорядкування), профспілки галузі, керівник навчаль­ного закладу, а під час введення в дію новоутвореного або переобладнаного кабінету також і представники відповід­них органів державного нагляду (охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної служби).

2.8. Облаштування, обладнання, реконструкція КПКТ здійсню­ється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітар­ного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі — ДСан-ПІН 5.5.2.008-01) та Державних санітарних норм і правил улаштування обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персо­нальних комп'ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9 (далі — ДСанПіН 5.5.6.009-98).

На кожний КПКТ у відповідності до додатка № 1 ДСанПіН 5.5.6.009-98 створюється паспорт кабінету.

2.9. На КПКТ поширюються вимоги Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджених наказом Держнагляд охорони праці України від 16.03.2004 № 81, за­реєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за № 620/9219 (далі — Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

2.10. Вимоги пожежної безпеки для всіх приміщень КПКТ визна­чаються Правилами пожежної безпеки для закладів, уста­нов і організацій системи освіти України, затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Головного управлін­ня Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

17.12.98 за № 800/3240 (далі Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України).

3. Основні форми організації навчально-виховного процесу в КПКТ

3.1. Організація навчально-виховного процесу в КПКТ (трива­лість та періодичність навчальних занять, чисельність на­вчальних груп) регламентується ДСанПіН 5.5.6.009-98, наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп до­шкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвіт­ніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юсти­ції України 06.03.2002 за № 229/6517.

3.2. У КПКТ проводяться:

• навчання інформатики (вивчення базового курсу і про­фільних курсів навчальної дисципліни «інформатика»);

• вивчення інших навчальних предметів з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

• експериментальні уроки і практичні заняття;

• позаурочні (гурткові й факультативні) заняття.

4. Матеріально-технічне оснащення кабінету

4.1. Обладнання навчальних кабінетів сукупністю матеріаль­них об'єктів, які створюють навчальне середовище і викори­стовуються для проведення навчально-виховного процесу, передбачає дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм, психолого-педагогічних, ергономічних, естетичних вимог і вимог безпеки життєдіяльності.

4.2. Комплектація обладнання кабінетів здійснюється від­повідно до нормативних документів МОІІ України, які регламентують склад, кількість та основні технічні харак­теристики відповідних засобів навчання.

.3. Електротехнічне обладнання КПКТ повинно відповідати вимогам електробезпеки, передбаченим Правилами без­печної експлуатації електроустановок споживачів, затвер­дженими наказом Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.°<8 № 4, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533, Правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики, іншими чинними нормативними документами.

Обов'язковою с наявність засобів аварійного відключення живлення, які спрацьовують не тільки в разі перевищення струму споживання, а також і в разі витоку струму через захисне заземлення (занулення). КПКТ повинен бути облад­наний окремою трипровідною системою електроживлення 220 В, 50 Гц (фазний провідник, нульовий робочий про­відник, нульовий захисний провідник). Основна система електроживлення повинна використовуватися тільки для підключення навчального комп'ютерного комплексу. Для додаткового електротехнічного обладнання (у тому чис­лі призначеного для освітлення і кондиціювання повітря) створюється окрема система живлення. Нульовий захисний провідник використовується тільки для захисного зану­лення. Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника забороняється.

4.4. Склад комп'ютерного обладнання для комплектування кабі­нету, його параметри і характеристики повинні відповідати чинним українським і міжнародним стандартам та законо­давству.

4.5. Системне програмне забезпечення, яке встановлюється на апаратних засобах КПКТ, складають:

• операційна система, яка повинна забезпечувати багатоза­дачність, роботу в мережах ЕОМ, у тому числі підтримку ро­боти локальної обчислювальної мережі (далі — ЛОМ), стій­кість до помилкових дій некваліфікованих користувачів;

• сукупність системних утиліт, які повинні забезпечува­ти адміністрування ЛОМ, функції обмеження доступу до ресурсів та їх розподілу, ведення протоколу роботи кож­ного користувача, спостереження за роботою і керування комп'ютерами учнів з комп'ютера вчителя;

• програмне забезпечення доступу до глобальної інформацій­ної мережі з одночасним протоколюванням і фільтруван­ням такого доступу та забезпечення роботи сервера ЛОМ.

До складу програмного забезпечення базових інформацій­них технологій, яке встановлюється на апаратних засобах КПКТ, входять:

• текстові редактори загального призначення для викорис­тання у навчально-виховному процесі з мстою створення і тиражування дидактичних матеріалів;

• програмні, призначені для створення і опрацювання елек­тронних таблиць, для використання у навчально-виховно­му процесі та для створення і тиражування дидактичних матеріалів;

• системи управління базами даних для використання у навчально-виховному процесі та забезпечення управління навчально-виховним процесом;

• системи для створення електронних презентацій, призна­чені для використання у навчально-виховному процесі та створення дидактичних матеріалів;

• системи для оптичного розпізнавання друкованого тексту та введення його в комп'ютер для підготовки документів (тиражування);

• системи для підготовки основних телекомунікаційних технологій: електронної пошти, роботи з факсимільними повідомленнями (документами).

До обладнання кабінету як необхідна складова повинні входити апаратно-програмні засоби для виконання обслу­говування і ремонту апаратних складових обладнання кабі­нету, перевірки і відновлення функціонування програмних складових (спеціалізовані тестери, антивірусні програмні засоби, програми для обслуговування накопичувачів на жорстких магнітних дисках).

4.6. Відповідність функціональних і технічних характеристик складових частин обладнання кабінету вимогам, викладеним у цьому Положенні, інших документах та в сертифікаті від­повідності, перевіряється на етапі приймання до експлуата­ції стороною-замовником, яку представляє у відповідності до чинного законодавства директор навчального закладу.

4.7. Для зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання і навчального обладнання кабінет осна­щується спеціальними меблями (секційними шафами, шафами-стелажами) та пристроями до них (шафи-ящики для таблиць, полиці з напрямними для зберігання тек, коробок, змінних носіїв даних у вертикальному положенні, присто­суванням для зберігання і демонстрування плакатів тощо).

4.8. Комплектність, тини та розташування шкільних меблів у ка­бінеті та лаборантській мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п. 8.2. ДСапПіН 552.008-01). Розташування робочих місць у кабінеті здійснюється відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01.

4.9. При обладнанні робочого місця вчителя меблями необхідно забезпечити відповідність конструкцій його складових час­тин та їх взаємного розташування вимогам чинних норма­тивних документів з урахуванням комплектності робочого місця, характеру діяльності та форм організації праці.

Склад комплекту обладнання робочого місця вчителя визнача­ється специфікацією навчального комп'ютеризованого комп­лексу. Обов'язковими складовими комплексу є: персональний комп'ютер учителя, принтер, сканер, модем. Допускається розміщення принтера, сканера і модема окремо від робочого місця учителя, наприклад, у підсобному приміщенні, якщо у ньому встановлено додатковий комп'ютер, який може ви­користовуватись як сервер ЛОМ і сервер друкування.

Робочий стіл учителя повинен забезпечувати розміщення на ньому комплекту робочого місця учителя з урахуванням ергономічних вимог.

Робоче місце вчителя обладнується системою управлін­ня електроживленням навчального комп'ютеризованого комплексу, яка забезпечує його включення (відключення). Робоче місце, вчителя бажано розташувати на підвищенні висотою 130 -200 мм.

4.10.Робоче місце учня, призначене для роботи з комп'ютером, комплектується одномісним столом і стільцем, які виконані з дотриманням вимог пп. 8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання робочого місця учня, склад та технічні характеристики якого визначаються відповідними нормативними документами МОН України.

4.1.1.Кабінет може комплектуватись додатково двомісними учнів­ськими столами і стільцями для проведення занять без використання комп'ютера.

4.12.Мультимедійний проектор, призначений для використання як пристрій колективного спостереження, мас забезпечу­вати світловий потік не менше 1000 люменів, роздільну здатність не гіршу за 800x600 (бажано 1024x768). Обов'яз­ковою для мультимедійного проектора є наявність додат­кового розняття для одночасного використання проектора і звичайного дисплея. Допускається використання як при­строїв колективного спостереження телевізійних приймачів з розміром екрана, що забезпечує умови видимості зобра­ження. Умови видимості зображення, яке відображається пристроями колективного спостереження, регламентуються для учнів, розташованих на робочих місцях, призначених для відповідних видів роботи.

4.13.Класна (аудиторна) дошка розміщується у кабінеті на перед­ній стіні. Допускається використання різних видів класних (аудиторних) дощок: на одну, три та п'ять робочих площ (щитів) у розгорнутому або складеному вигляді. Слід перед­бачити мінімум одну магнітну основу з пристосуваннями (магнітними кріпленнями) для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, моделей-аплікацій тощо). У КИКТ бажане встановлення класної (аудиторної) дошки, призначеної для використання маркерів (фломастерів).

4.14. КИКТ обладнується системою автоматичної пожежної сиг­налізації та переносними вогнегасниками, придатними для використання в умовах кабінету у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій сис­теми освіти України та наказу Держнаглядохоронпраці України від 10.02.99 р. № 21, зареєстрованого в Міністер­стві юстиції України 17.06.99 р. за № 382/3675. Установ­лювати вогнегасники слід з використанням передбаченої конструкцією встановлювальної арматури.

4.15.До КИКТ підводиться окрема телефонна лінія для вста­новлення зв'язку з установою (провайдером), яка надає послуги доступу до мережі Інтернет, або виділена лінія зв'язку з відповідною установою.

4.16.Кабінст для забезпечення оперативного нагляду за дотри­манням основних санітарно-гігієнічних вимог обладнується настінним психрометром (або термометром і гігрометром).

4.17.Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвен­тарній книзі встановленого зразка.

4. 18.Списання матеріальних цінностей проводиться у відповід­ності до чинного законодавства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
С.І. Черніков майор вн служби
ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач, наказ МВС України №657...
Гасіння пожеж у навчальних закладах
ЛІТЕРАТУРА: “Тимчасовий статут дій у НС”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач,...
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Наказ МОЗ України від 11. 07. 2012 р. №515''Наказ МОЗ України від 28. 02. 2012 р. №134'' '
НАКАЗ

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства аграрної політики України

ФОРМА №9 мед ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка