КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни


НазваКОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Сторінка1/13
Дата29.04.2013
Розмір1.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МЛИНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

заступник директора

по навчальній роботі

_______М.М.Йосенко

«__» ________ 2012 р.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“Менеджмент і маркетинг”


для студентів 3 курсу спеціальності

5.03050901 “Бухгалтерський облік”

Кількість варіантів – 30


Розглянуто та затверджено на

засіданні циклової комісії

облікових та економічних дисциплін

Протокол № __ від «___» ______2012 р.

Голова комісії ________ Гуменюк О.М.


2012 р.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МЛИНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

заступник директора

по навчальній роботі

_______М.М.Йосенко

«__» ________ 2012 р.

ПАКЕТ

комплексної контрольної роботи з дисципліни

“Менеджмент і маркетинг”


для студентів 3 курсу спеціальності

5.03050901 “Бухгалтерський облік”
Кількість варіантів – 30


Розглянуто та затверджено на

засіданні циклової комісії

облікових та економічних дисциплін

Протокол № __ від «___» ______2012 р.

Голова комісії ________ Гуменюк О.М.
- 2012 рік -
АНОТАЦІЯ

на пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни

“Менеджмент і маркетинг”


для студентів 3 курсу спеціальності

5.03050901 “Бухгалтерський облік”
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години.

Для виконання ККР складено 30 варіантів. Кожен варіант складається з трьох рівнів, кожен з яких містить по 7 питань.

Варіанти ККР відповідають програмному матеріалу і за складністю рівнозначні.

Завдання ККР спрямовані на глибоке висвітлення питань з курсу “Менеджмент і маркетинг” і на перевірку вміння використовувати теоретичні знання при розв’язуванні практичних завдань. Зміст матеріалу розкриває основи управління та збуту сільськогосподарським виробництвом, формує у студентів науковий світогляд та діалектичне мислення, озброює студентів раціональним методологічним підходом до пізнавальної та практичної діяльності, започатковує основи економічної культури студентів.В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати

- ключові терміни та основні поняття з курсу «Менеджмент і маркетинг» на сучасному етапі розвитку суспільства;

- основні принципи організації і управління виробництвом та збутом продукції;

- місце та роль менеджера в управлінні;

- методи формування попиту і пропозиції;

- сучасні методи, функції і організацію менеджменту, розробку стратегічного планування;

- основні типи організаційних структур;

- методи розробки і обґрунтування рішень, процес комунікацій;

- критерії ефективної діяльності менеджерів, мотиваційний механізм управління поведінкою людей;

- суть влади і лідерства в менеджменті, менеджмент персоналу;

- фермерський, фінансовий менеджмент, контроль і відповідальність в системі менеджменту.
вміти:

- орієнтуватися в ринковому середовищі, проводити маркетингові дослідження на підприємстві;

- проектувати організаційну будову підприємства, об єднання спільного підприємства;

- розробляти проекти та реалізацію управлінського, господарського рішення;

- розв’язувати ситуації, пов’язані з управлінням фінансовими ресурсами, з формуванням системи контролю, відповідальності, результативності системи менеджменту;

- знаходити нові ринкові можливості для підприємства, посилювати його позицію на ринку;

- розробляти бізнес-плани;

- правильно реагувати і діяти в ризикових ситуаціях;

- заключати трудові контракти і угоди, комерційні угоди з партнерами по купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ресурсів;

- аналізувати, контролювати виконання договірних зобов’язань та розраховувати економічні санкції за їх порушення;

- організовувати і проводити збори, засідання, наради;

- контролювати діяльність підприємства, роботу працівників.

1 варіант 1 рівень.

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. Однією із функцій маркетингу є:

А) ринкові дослідження;

Б) заходи стимулювання збуту;

В) канали розподілу;

Г) реклама.

2. За співвідношенням попиту і пропозиції ринок класифікують на:

А) місцевий, закритий, світовий;

Б) продавця, покупця;

В) потенційний, дійовий національний;

Г) реальний, об’єктивний.

3. Другим етапом становлення маркетингу є:

А) орієнтація на соціально-етичний маркетинг;

Б) орієнтація на виробництво;

В) орієнтація на збут;

Г) орієнтація на маркетинг.

4. Одним із етапів процесу маркетингової ревізії є:

А) Як часто проводиться ревізія?

Б) Яка перспектива проведення ревізії?

В) Яка методика ведення ревізії?

Г) Яка мета проведення ревізії?

5. У життєвому циклі товару відображаються:

А) збут, прибутки, покриття витрат, ціна, контингент покупців;

Б) форма, колір, технологія виробництва, покриття витрат;

В) зміни моди, смаку, стилю, технічний прогрес, технічне старіння;

Г) етапи руху товару.

6. Методами ціноутворення у виробничій практиці є:

А) ціноутворення орієнтоване на: витрати, споживачів,конкурентів;

Б) ціноутворення орієнтоване на: клієнта, ціну, конкурентів;

В) ціноутворення орієнтоване на: посередників, споживачів, ціноутворення;

Г) ціноутворення орієнтоване на: посередників, ринок.

7. Етапами розвитку міжнародного маркетингу є:

А) кабінетний, міжнародний, польовий;

Б) експортний, кабінетний, міжнародний;

В) традиційний, експортний, міжнародний;

Г) традиційний, експортний, аналогічний.


1 варіант 2 рівень.

Завдання 8-14 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

8. Маркетинг це:

А) вид діяльності спрямований на задоволення потреб шляхом обміну;

Б) управління попитом на товар і його повне задоволення;

В) виробництво товарів високої якості, які користуються високим попитом;

Г) вид людської діяльності з керівництва працівниками будь-якої організації.

9. Конкурентоспроможність це:

А) сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує забезпечує задоволення конкретної потреби;

Б) сукупність його особливостей, на якій базується основна користь цього продукту для споживачів;

В) сукупність властивостей товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові потреби відповідно до свого призначення;

Г) перевага товару конкурентів.

10. Рекламна компанія:

А) вид діяльності спрямований на задоволення потреб шляхом обміну;

Б) цілеспрямована інформація про якості конкретних товарів та послуг;

В) комплекс взаємопов'язаних заходів рекламного впливу на цільову

аудиторію з чітко визначеним результатом або метою такого впливу,

направленого на потенційного споживача;

Г) заходи рекламування товару.

11. Розкрити суть поняття «контроль маркетингу»:

А) постійна, систематична, неупереджена перевірка й оцінка

стану та процесів у галузі маркетингу;

Б) відповідність планових показників реальним показникам;

В) контроль прибутковості виробничої діяльності підприємства;

Г) порівняння фактичних показників з плановими.

12. Ринкова інфраструктура представлена підприємствами, які:

А) надають послуги підприємству по доставці матеріалів;

Б) надають послуги підприємству по збуту виробленої продукції;

В) забезпечують нормальну роботу підприємств соціальної сфери на селі;

Г) посередники, що доводять товар до споживача.

13. Ринкове вікно -це:

А) сегмент ринку не зайнятий конкурентами;

Б) місце, де підприємство реалізовує власний товар;

В) ніша, яку несе підприємство на ринку;

Г) ринок, зайнятий конкурентами.

14. Товарне ім'я- це:

А) сукупність особливостей товару, на якій базується основна користь; цього товару для споживача;

Б) складова частина товарної марки, яка має звукове вираження;

В) символ, що характеризує імідж підприємства;

Г) репутація підприємства на ринку.

1 варіант З рівень.

Завдання 15-21 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

15. Споживчі товари поділяють на наступні категорії:

А) виробничі товари, виробничі послуги, товари повсякденного попиту,

унікальні товари;

Б) споживчі товари, специфічні товари, споживчі послуги, товари

виробничого призначення;

В) товари повсякденного попиту, специфічні товари, товари старанного

попиту, незаплановані покупки;

Г) рекламовані товари, якісні товари, марочні товари, специфічні товари.

16. Встановити правильну послідовність етапів ЖЦТ:

А) впровадження, розробка, зростання, падіння, зрілість;

Б) розробка, зростання, зрілість, впровадження, падіння;

В) розробка, впровадження, зростання, зрілість, падіння;

Г) розробка, надання знижок, зростання, падіння.

17. Функція упаковки:

А) старанний облік потреб, привабливість, сучасність

Б) рекламні зусилля, аналіз потреб, зберігання при транспортуванні

В) зберігання при транспортуванні та реклама товару;

18. Напрямком рекламної діяльності є:

А) ринкові дослідження;

Б) завоювання стабільних позицій на ринку;

В) освоєння нових ринків;

Г) реклама на продукцію, що виробляється та її використання.

19. Економічні чинники макросередовища характеризуються ознаками?

А) покупці, посередники, інфляція, стан законодавства;

Б) науково-технічний прогрес, технологічні характеристики;

В) ступінь готовності купити продукт, стиль життя;

Г) купівельна здатність населення, рівень інфляції, встановлений мінімум

заробітної плати.

20. Розділом "цілі плану" орієнтовного плану маркетингу передбачено:

А) інформація про головні положення плану;

Б) визначаються форми і методи для досягнення цілей плану;

В) розраховуються доходи і витрати на маркетингові заходи;

Г) визначаються цілі плану в досягненні обсягу продажу, певної частки на

ринку, прибутку.

21. Мета сервісної служби - це:

А) підтримувати працездатність випущеного виробу протягом усього

періоду його експлуатації;

Б) залучити споживачів;

В) рекламувати товар;

Г) збути товар.

2 варіант 1 рівень.

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. Основні методи маркетингу:

А) співробітництво, телефонний зв 'язок, особисте листування;

Б) особисте листування, ринкові дослідження, планування роботи;

В) співробітництво, аналіз навколишнього середовища, ціноутворення;

Г) реклама, імідж, репутація фірми.

2. Стратегії охоплення ринку:

А) масовий маркетинг, цільовий маркетинг, диференційований маркетинг;

Б) один сегмент ринку, масовий маркетинг, весь ринок;

В) декілька сегментів ринку, диференційований маркетинг, цільовий;

Г) декілька сегментів ринку, диференційований маркетинг, весь ринок.

3. Одним із двох шляхів позиціювання нових товарів є:

А) позщіювати поряд з конкурентом і почати боротьбу за частку ринку;

Б) визначитись у спеціалізації і розпочати виробництво нових товарів;'

В) виводити товари на нові сегменти ринку;

Г) освоювати нові ринкові вікна.

4. Встановіть правильну послідовність етапів розробки нових товарів:

А) фільтрація ідей, генерація ідей, розроблення концепції товару та її перевірка, економічний аналіз, розроблення товару, пробний маркетинг, розгортання комерційного виробництва;

Б) генерація ідей, фільтрація ідей, розроблення концепції товару та її перевірка, економічний аналіз, розроблення товару, пробний маркетинг, розгортання комерційного виробництва;

В) економічний аналіз, фільтрація ідей, генерація ідей, розгортання комерційного виробництва, розроблення товару, розроблення концепції товару та її перевірка, пробний маркетинг;

Г) комерційного виробництва, розроблення товару, розроблення концепції товару та її перевірка, пробний маркетинг, фільтрація ідей.

5. Побічний канал збуту товару представлений:

А) оптовою торгівлею, дрібнооптовими торговцями, роздрібною торгівлею;

Б) товарною біржею, торговими домами, магазинами;

В) ярмарками, аукціонами, магазинами;

Г) ярмарками, аукціонами, торговими домами, біржовою торгівлею.

6. Ринок представлений такими організаційними формами:

А) базар, ярмарок, аукціон, товарна біржа, магазин;

Б) оптова торгівля, роздрібна торгівля, торгові дома;

В) дрібнооптові торговці, магазини, аукціони;

Г) дрібнооптові торговці, магазини, базар, роздрібна торгівля.

7. Джерелами вторинної інформації є:

А) внутрішні джерела та зовнішні джерела інформації;

Б) об 'єкти дослідження, заходи щодо вдосконалення;

В) узгодження цілей дослідження, статистичні довідники;

Г) узгодження цілей дослідження, рекламування.

2 варіант 2 рівень.

Завдання 8-14 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

8. Розкрити суть поняття «контроль маркетингу»:

А) постійна, систематична, неупереджена перевірка й оцінка стану та процесів у галузі маркетингу;

Б) відповідність планових показників реальним показникам;

В) контроль прибутковості виробничокомерційної діяльності підприємства;

Г) відповідність фактичних показників плановим показникам;

9. Життєвий цикл товару це:

А) час, протягом якого новий товар проектується, впроваджується у

виробництво, завойовує частку ринку, насичує ринок І, зрештою, повністю

витісняється більш, сучасним товаром, який задовольняє запити покупців;

Б) час протягом якого новий товар досягає максимального росту;

В) час протягом якого новий товар досягає етапу падіння;

Г) час реалізації товару на ринку.

10. Збутова мережа - це:

А)система, що об'єднує комплекс закладів та гуртової і роздрібної торгівлі,

які відповідальні за збут продукції конкретного виробника та засоби

товаропросування, транспортування і зберігання продукції з моменту

завершення циклу виробництва і до її реалізації;

Б) час протягом якого товар завойовує частку ринку, насичує ринок;

В) сфера діяльності людей по придбанню товару для перепродажу;

Г)процес доведення товару від виробника до споживача.

11. Форми комунікацій - це:

А) реклама, засоби комунікацій, товарна політика, збутова політика;

Б) реклама, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж;

В) канали розподілу, цінова політика, товарна політика, реклама;

Г) канали розподілу, цінова політика, реклама.

12. Роздрібна торгівля це:

А) сфера діяльності людей по придбанню товару для перепродажу;

Б) сфера діяльності людей по щоденному перепродажу товарів;

В) сфера діяльності людей по продажу товарів та послуг безпосередньо кінцевим споживачем для особистого некомерційного використання;

Г)реалізація товару споживачам.

13. Методи збирання первинної інформації - це:

А) спостереження, експеримент, дослідження, збут, цінова політика;

Б) опитування, експеримент, імітація, «панель», спостереження;

В) дослідження, збут, товарна політика, «панель», спостереження;

Г) дослідження, збут, реклама.

14. Угода - це:

А) почуття нестачі чого-небудь;

Б) комерційний обмін товарами, послугами, ідеями між: двома сторонами; В) зобов’язання перед підприємством;

Г)зобов’язання підприємств.

2 варіант 3 рівень

Завдання 15-21 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

15. Сегментація ринку представлена наступними групами чинників:

А) демографічними, географічними, поведінковими, психографічними,

соціально-економічними;

Б) галузевими, територіальними, географічними, соціально-економічними,

матеріальними, поведінковими, психографічними;

В) вагомістю споживачів, функціональними, формою власності,

психографічними, матеріальними, соціально-економічними;

Г) віковими категоріями, стилем життя, нормативними-документами.

соціально-економічними, поведінковими.

16. Економічні чинники макросередовища характеризуються ознаками:

А) покупці, посередники, інфляція, стан законодавства;

Б) науково-технічний прогрес, технологічні характеристики;

В) ступінь готовності купити продукт, стиль життя;

Г) купівельна здатність населення, рівень інфляції, встановлений мінімум

заробітної плати.

17. Основні принципи рекламної діяльності:

А) об 'єктивність, достовірність, реальність;

Б) реальність, точність, планова діяльність;

В) неупередженість, досягнення цілей, плани на перспективу;

Г) використання різних форм і засобів реклами, реальність її.

18. Організаційні структури служби маркетингу:

А) виробнича, підрозділова, планова, збутова;

Б) комбінована, двоступінчаста, змішана, планова;

В) сучасна, підпорядкована, звичайна, аналогічна, реальна;

Г) функціональна, регіональна, товарна, ринкова, різноманітні комбінації.

19. Стратегія маркетингу - це:

А) проведення маркетингових досліджень;

Б) освоєння стабільних позицій підприємства на ринку;

В) складання маркетингового плану діяльності підприємства;

Г) визначення найважливіших факторів стратегії підприємства.

20. Першим етапом процесу маркетингової ревізії є:

А) як часто проводиться ревізія;

Б) як проводити ревізію;

В) хто здійснює ревізію;

Г) які галузі перевіряються.

21. Міжнародний маркетинг - це:

А) угода з іноземними партнерами на вивіз товару;

Б) комплекс заходів, які здійснює підприємство при реалізації товарів(послуг) за межами своєї країни;

В) економічна угода між: двома країнами;

Г) економічна політика держави.
З варіант 1 рівень

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. Основними суб'єктами маркетингу є:

А) товаровиробник, спеціалісти по маркетингу, оптова торгівля;

Б) оптова торгівля, роздрібна торгівля, дослідження ринку, ціноутворення, товарна політика, організація-споживач, кінцевий споживач;

В) аналіз навколишнього середовища, організація товароруху, організація служби маркетингу на підприємстві, роздрібна торгівля;

Г) усі варіанти вірні.

2. Види маркетингової інформації:

А) експериментальна, інформаційна; Б) вторинна, первинна;

В) довідкова, реальна; Г) первинна, проміжна.

3. Встановіть правильну послідовність концепцій маркетингу:

А) концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу,

концепція удосконалення виробництва, концепція інтенсифікації

комерційних зусиль, концепція удосконалення товару.

Б) концепція удосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних

зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу,

концепція удосконалення виробництва.

В) концепція удосконалення виробництва, концепція удосконалення товару,

концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу,

концепція соціально-етичного маркетингу;

Г) усі відповіді не вірні.

4. Маркетингове середовище підприємства представлено складовими:

А) покутні, посередники, макросередовище;

Б) мікросередовище, макросередовище;

В) посередники, контактні аудиторії, конкуренти;

Г) внутрішніми факторами.

5. Основні групи товарів:

А) одиниця товару, товари повсякденного попиту, виробничі товари;

Б) споживчі товари, асортимент товару, унікальні товари;

В) одиниця товару, лінія товару, асортимент товару;

Г) кг, цнт, тонни.

6. Фактори, які впливають на рішення по цінах:

А) конкуренція, клієнти, посередники, постачальники, роздрібна торгівля;

Б) споживачі, конкуренція, середовище в якому ціна контролюється

ринком, учасники каналів товароруху, імідж компанії витрати;

В) споживачі, роздрібна торгівля, оптова торгівля, репутація фірми;

Г) споживачі, конкуренти, клієнти.

7. Ланцюжок маркетингу включає наступні елементи:

А) виробник, товарна біржа, торговий дім, рекламу, споживач;

Б) виробник, магазин, ярмарок, аукціон, споживач;

В) виробник, оптова торгівля, роздрібна торгівля, споживач;

Г) споживач, конкурент.

З варіант 2 рівень

Завдання 8-14 мають по чотири варіанти відповідей з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

8. Рекламна компанія:

А) вид діяльності спрямований на задоволення потреб шляхом обміну;

Б) цілеспрямована інформація про якості конкретних товарів та послуг спрямована на створення попиту на товар з метою одержання прибутку;

В) комплекс взаємопов'язаних заходів рекламного впливу на цільову аудиторію з чітко визначеним результатом або метою такого впливу, направленого на потенційного споживача;

Г) заходи кредитування товару.

9. Розкрити суть поняття «контроль маркетингу»:

А) постійна, систематична, неупереджена перевірка й оцінка

стану та процесів у галузі маркетингу;

Б) відповідність планових показників реальним показникам;

В) контроль прибутковості виробничо-комерційної діяльності

підприємства;

Г) порівняння показників.

Г) розробка, надання знижок, зростання, падіння.

10. Функція упаковки:

А) старанний облік потреб, привабливість, сучасність

Б) рекламні зусилля, аналіз потреб, зберігання при транспортуванні

В) зберігання при транспортуванні та реклама товару;

11. Напрямком рекламної діяльності є:

А) ринкові дослідження;

Б) завоювання стабільних позицій на ринку;

В) освоєння нових ринків;

Г) реклама на продукцію, що виробляється та її використання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Тема. Комплексна робота “Операційна система Windows”
Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл SOFT. Текст, який входить до нього, повинен бути таким: “Комплексна практична...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
До змісту завдань контрольної роботи включені питання, які відповідають програмному матеріалу додаткової спеціалізації „Вчитель основ...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
До текстів комплексної контрольної роботи з основ інформатики включені питання, які вимагають від студентів систематизованих знань...
Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних...
Комплексна лабораторна робота Географія

Розділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету

Контрольна робота №2 з теми

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА
Приклад розрахунку окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності підприємства
Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка