Закон України "Про освіту"


Скачати 325.15 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"
Сторінка1/3
Дата02.04.2013
Розмір325.15 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
  1   2   3
Шановні керівники загальноосвітніх навчальних закладів.

Школа управління на базі Шепетівського НВК № 1 відбудеться 25.02.2011 року.

Для участі в засіданні школи управління запрошуються 2 особи: директор і заступник з навчально-виховної роботи.

Початок роботи о 8 год. 00 хв.

Закінчення роботи о 12 год. 30 хв.

До Вашої уваги пропонується план підготовки і проведення засідання школи управління

Тема. Управлінські інновації як інструмент успіху щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Мета: актуалізувати знання управлінців щодо ролі інноваційних процесів та їх впливу на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, формувати інноваційну культуру керівника, вміння використовувати інновації в управлінській діяльності; створити умови для обміну досвідом.
Якість сучасної освіти

забезпечують актуальні

системні інноваційні

процеси. 1. Вступне слово начальника управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Тихончук Л.І.

 2. Презентація «Інноваційний інструментарій в управлінській діяльності керівників навчально-виховного комплексу №1».

Можейко Г.О.

 1. Вітання учнів.

 2. Інформаційно-теоретичний модуль.

  1. Дистанційне навчання з проблеми семінару: самостійне опрацювання літератури, допоміжних матеріалів.

  2. Експрес-контроль за результатами дистанційного навчання.

  3. Підведення підсумків інформаційно-теоретичного модуля.

Пинда Н.М.

 1. Практичний модуль. Форма проведення «Управлінський воркшоп»

  1. Дистанційне навчання як новітня сучасна комп’ютерно-інформаційна технологія в управлінні закладом.

Дацко Л.Я.

  1. Портфоліо в управлінській діяльності керівника.

Коновалова Г.А.

  1. Управлінський міні-тренінг «Керівник і інновації».

Психолог,

соціальний педагог

  1. Консультація «Як створити траєкторію індивідуального розвитку учня».

Пинда Н.М.

5.5.Підсумки воркшопу. Прийом «Незакінчене речення».

6.Арт-шоу «Ліцейний альбом».

Анікєєва О.А.

7.Підсумки засідання школи управління.

Рекомендована література


 1. Закон України "Про освіту".

 2. Закон України "Про загальну середню освіту".

 3. Закон України "Про Національну програму інформатизації".

 4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 року.

 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.04 № 40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання".

 6. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Затверджено наказом МОН України від 07. 11. 2000 № 522(26 грудня, 945/5167).

 7. Василенко Н. Інноваційний потенціал школи // Газета для керівників навчальних закладів. Директор школи. – 2011.- №№1, 2,3.

 8. Возний І.В. Оновлення управління навчальним закладом // Науково-методичний журнал. Управління школою. - 2009. - № 4 (232).

 9. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. – К.: Шкільний світ, 2007. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.

 11. Мельниченко В. Дистанційне навчання // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. - № 5.

 12. Погрібна Н. Управляти школою по-новому…- К.: Шкільний світ, 2009. –(Бібліотека "Шкільного світу")

 13. Погрібна Н. Принципи інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. - № 2.

 14. Стратілат І. Форми навчання вчителів // Методичний порадник. Початкова освіта. – 2010. - № 32.

 15. Управління експериментальною діяльністю ЗНЗ // Упорядник Н. Мурашко. – К.: Шкільний світ, 2007.- (Бібліотека "Шкільного світу").


Допоміжні матеріали

Короткий термінологічний словник
Воркшоп –інтенсивний навчальний захід, на якому учасники навчаються перш за все завдяки власній активній роботі. Навіть необхідні теоретичні "вкраплення", як правило, короткі та відіграють незначну роль. У центрі уваги – самостійне навчання учасників та інтенсивна групова взаємодія. Акцент зроблено на набутті динамічних знань.

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності — особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотивацій­но-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефек­тивними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здат­ності до творчості і рефлексії.

Дистанційне навчання – новітня сучасна комп'ютерно-інформаційна технологія передачі і здобуття знань. Навчання на відстані від навчального закладу.

Інновація — нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, ство­рення якісно нового, використання відомого в інших цілях.

Індивідуалізація (франц. individualisation, від лат. individuum — неподільне) навчання — організація навчального процесу з ураху­ванням індивідуальних особливостей учнів, яка дає змогу створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного.

Інноваційна педагогічна технологія — цілеспрямоване, систе­матичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, нова­торських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очі­куваних результатів.

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу — здат­ність навчально-виховного закладу створювати, сприймати, реалізо­вувати нововведення та своєчасно позбавлятися від застарілого, пе­дагогічно недоцільного.

Інноваційний прогностичний характер управління навчальним закладом — впровадження в управлінський цикл змін, спрямованих на визначення перспектив розвитку освітньої системи та її радикаль­не оновлення: діагностика стану проблеми і виявлення проблемних полів, побудова концепції перетворення і проектування, програму­вання діяльності, моделювання й корекція моделі, її адаптація і тира­жування результатів.

Інформатизація (лат. informatio — пояснення) освіти — одна з глобальних тенденцій розвитку освіти, пов'язана з розширенням за­стосування комп'ютерів, інформаційних мереж і технологій в освітній практиці.

Медіа-освіта — напрям у педагогічній науці, який досліджує засо­би масової комунікації. Сформувався він у другій половині XX ст. Го­ловними завданнями М.-о. є підготовка тих, хто навчається, до життя в інформаційному суспільстві, формування в них уміння користувати­ся інформацією в будь-якому вигляді, здійснювати комунікації, усві­домлювати наслідки впливу на людину засобів інформації, особливо засобів масової комунікації.

Нові інформаційні технології — сукупність методів і технічних за­собів збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій.

Освітня технологія — технологія, що відображає загальну страте­гію розвитку освіти, єдиного освітнього простору. Призначена для прогнозування розвитку освіти, її конкретного проектування і плану­вання, передбачення результатів, а також визначення відповідних ос­вітнім цілям стандартів. До О. т. належать концепції освіти, освітні закони, освітні системи (гуманістична концепція освіти, Закон України «Про освіту», система неперервної освіти тощо).

Портфоліо - в перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької - «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш», «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень». Візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину, організацію, досьє, тобто сукупність документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані можливості, послуги фірми чи спеціаліста (Новітній словник іноземних слів і виразів).

Педагогічна аксіологія (грец. axios — цінний і logos — слово, вчен­ня) _ наука про сприйняття, освоєння та оцінювання нового у педагогі­ці. Основними її категоріями є педагогічне співтовариство, оцінювання та різновиди процесів освоєння нового, явища консерватизму і нова­торства в педагогіці, особливості інноваційного середовища, готовність педагогічного співтовариства до сприйняття і оцінювання нового тощо.

Педагогічна культура — сутнісна характеристика особистості пе­дагога, здатного до «діалогу культур».

Педагогічна технологія — своєрідна конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка реалізації навчально-виховного процесу; закономір­на педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обгрунтований про­ект навчально-виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики нав­чання й виховання.

Управління педагогічними інноваціями — вид соціального управ­ління, що підтримує цілеспрямованість і організованість інноваційних процесів у системі освіти.

Якість освіти — рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-ви­ховним закладом.ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Дана стаття розкриває сутність поняття „дис­танційне навчання" як новітню сучасну комп'ютерно-інформаційну технологію передачі і здобуття знань. Висвітлено його переваги в процесі навчання.

Ключові слова: новітні сучасні інформаційні комп'ютерні тех­нології, навчання, технічний потенціал, навчально-методичне забезпечення, інформатизація, інформаційні технології, освітня практика, інтерактивні технології, телекомунікаційні засоби.

Освітній простір XXI століття все більше і все активніше по­слуговується новітніми су­часними інформаційними комп'ютерними технологі­ями та особливо мережею Інтернет. Особливо в наш час активних Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в цю мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства загалом і долаючи бар'єри відстані. Не стає виклю­ченням і освіта. Сучасному учню школи чи студенту ви­щого навчального закладу вже не обов'язково знахо­дитись поруч із викладачем. Інтернет дає змогу значно розширити можливості про­несу навчання, зробити його більш повноцінним та всеохоплюючим.

„Дистанційне навчання" - все частіше ми чуємо ці слова, а сама форма на­вчання все активніше заво­йовує своє місце в системі освіти України. Термін „дистанційне навчання" говорить сам за себе _— це навчання на відстані від навчального закладу. Взагалі в багатьох _ч форма навчання більше асоціюється із заочною формою. Але це не зовсім так. Схожа вона тільки за­галом, а в цілому має ряд переваг. У чому вони полягають і на яких принципах будується дистан­ційне навчання, які перспективи його розвитку в Україні? Це лише частина питань, що виникають. Упровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне життя українських громадян стало поштовхом для роз­витку процесів, пов'язаних з дистанційним навчанням. Інтернет як джерело інфор­мації давно вже є реаль­ністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця форма навчання немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одна з умов реаліза­ції дистанційного навчання, а саме підготовка технічної бази, фактично поступово виконується.

Поява дистанційного на­вчання стає альтернативою класичним способам здо­буття і поширення знань. Незважаючи на те, що саме

Теория и Практика Воркшопа
Что такое "ВОРКШОП"?

В чем различие между воркшопом, семинаром, курсами, кон­ференцией, симпозиумом, рабочей группой, кружком и лабора­торией? Играет ли оно вообще какую-нибудь роль?

Вначале я хотел бы обратиться ко второму вопросу: на мой взгляд, он весьма важен. Ведь участники должны изначально знать, как будет происходить их обучение, насколько они смогут повлиять на него и чего ожидают от них ведущие.

Если мы используем неточные понятия, как это происходит в случае «курса» или «семинара», то могут возникнуть недоразу­мения. Мы также можем дезориентировать учащегося, если назовем воркшопом информационное мероприятие. Сегодня все больше людей настроены на получение дополнительного образо­вания и повышение квалификации. Поэтому мы должны тщательно выбирать названия учебных мероприятий, чтобы уча­стники имели представление о степени своей вовлеченности в работу, — тогда они смогут внутренне настроиться на опреде­ленный тип обучения, и мы избежим недоразумений. Каким же образом различаются вышеупомянутые виды обучения?

Воркшоп мы определяем как интенсивное учебное мероприя­тие, на котором участники учатся прежде всего благодаря соб­ственной активной работе. Даже необходимые теоретические «вкрапления», как правило, кратки и играют незначительную роль. В центре внимания находится самостоятельное обучение участников и интенсивное групповое взаимодействие. Акцент делается на получении динамического знания. Участники сами могут определять цели обучения. Они разделяют с ведущим от­ветственность за свой учебный процесс.

Ознакомьтесь с определениями, предложенными людьми, которые участвовали в воркшопе под названием «Как вести воркшоп?».

Итак, воркшоп — это:

▼ Учебная группа, помогающая всем участникам стать по

окончании обучения более компетентными, чем в начале.

▼ Учебный процесс, в котором каждый принимает активное

участие.

▼ Учебный процесс, во время которого участники много уз­нают друг от друга.

▼ Тренинг, результаты которого зависят прежде всего от вклада участников и в меньшей степени — от знаний веду­щего.

▼ Учебный процесс, на котором в центре внимания — пере­живания участников, а не компетентность ведущего.

▼ Возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь боль­ше, чем думал до сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал.

Если вы сами в начале воркшопа предложите участникам най­ти определение этой формы работы, то получите широкий спектр ответов. Еще важнее получить представление о том, чего ожида­ют участники.

Продолжительность воркшопов различна. Есть мини-ворк-шопы, длящиеся только 1 час, но время проведения боль­шинства из них колеблется от половины дня до недели. Их важнейшая характеристика — многообразие. Любой хорошо организованный воркшоп предполагает совокупность различ­ных методов, которые активизируют участников, делая их не просто слушателями. Можно сказать, что на воркшопе учатся посредством получения актуального опыта и личного пережи­вания, что гораздо легче достигается в групповом, чем в инди­видуальном обучении. В этой книге я предлагаю вам множество приемов и техник, которые вы можете использовать для прове­дения воркшопа. Ведь лучшие друзья обучения — это разнооб­разие, любопытство и сюрпризы.
  1   2   3

Схожі:

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ учителя зарубіжної літератури та російської мови
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про позашкільну освіту»
Законі України «Про загальну середню освіту», наказі Міністерства освіти і науки від 11 вересня 2009 року №854 «Про затвердження...
Процес розбудови сучасної української освіти, що здійснюється у відповідності...
Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних...
Робочий навчальний план Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості
Законодавством України про позашкільну освіту, яке базується на Конституції України і складається із Закону України «Про освіту»,...
НАКАЗ
Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”
Закон України «Про загальну середню освіту»
...
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ"
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення...
Закон України «Про освіту»
Упорядник: Войцях Т. В., методист ОЦППСР Черкаського ОІПОПП, соціальний педагог-правник
Диплом і свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в...
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка