З. В. Надьон-Калюжка, вчитель іноземної мови


Скачати 65.79 Kb.
НазваЗ. В. Надьон-Калюжка, вчитель іноземної мови
Дата15.12.2013
Розмір65.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
З. В. Надьон-Калюжка, вчитель іноземної мови

Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

Смілянської міської ради Черкаської області

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНої КОМПЕТЕНТНОСТі

молодших школярів на уроках англійської мови
Робота присвячена основним положенням організації навчання англійській мові учнів початкової школи. В статті конкретизована мета навчання іноземним мовам, наведені основні особливості уроку іноземної мови на початковому етапі навчання, спрямованому на формування комунікативної компетентності молодшого школяра..
Традиційно освіта розглядається як засвоєння учнями певної суми знань, умінь, навичок, зумовлених Державними стандартами та програмами з того чи іншого предмету. Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

На основі змісту ключової комунікативної компетенції визначається змістове наповнення загально предметної. Програми націлюють, що основну увагу в навчанні англійської мови слід приділяти розвитку в молодших школярів чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма [1].

Як відомо, метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Згідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів. І це не випадково. Як зазначають психологи, молодший шкільний вік характеризується найбільшим рівнем сенситивності. Інакше кажучи, учні початкової школи схильні до прийняття та запам’ятовування нової інформації, нового мовного коду, яким є англійська мова. Крім того, значним позитивним моментом вивчення англійської мови у віці 6-9 років слід уважати те, що її вивчення відбувається паралельно з вивченням рідної мови. Отже, дитині не доведеться долати невідповідність між рідною та англійською мовою, тим самим процес опанування останньої буде більш ефективним [1, c. 5].

З педагогічної точки зору, на етапі початкової школи особливо важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови та інтерес до пізнання світу навколо, а також формувати здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.

Ефективність раннього початку вивчення іноземної мови не викликає сумнівів, тому що мова, вивчена в дитинстві, розкриває мовні й комунікативні здібності учня: мимоволі зіставляються факти двох мов; мовна картина світу створюється окремо для кожної мови; мислення стає багаторівневим – абстракція від конкретної мови, можливість бачення світу скрізь призму кожної з мов, побажання значення або відтінку думки, що не передається однією мовою, але має стандартні форми вираження в іншій.

Невід’ємною складовою вивчення англійської мови є формування комунікативних навичок. Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок й умінь відбувається шляхом й завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи.

На першому ступені навчання (у 1-4 класах) реалізуються наступні цілі [3]:

  • сприяти більш ранньому залученню молодших школярів до нового для них мовного простору в тому віці, коли діти ще не мають психологічних бар’єрів у використанні іноземної мови як середовища спілкування, формувати у дітей готовність до спілкування іноземною мовою і позитивний настрій до подальшого її вивчення;

  • сформувати елементарні навички комунікативних вмінь в чотирьох видах мовної діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі) з урахуванням мовленнєвих можливостей і потреб молодших школярів;

  • ознайомити молодших школярів із світом зарубіжних однолітків, із зарубіжним пісенним, віршованим і казковим фольклором і з доступними дітям зразками дитячої художньої літератури на іноземній мові, яка вивчається; 

  • долучити дітей до нового соціального досвіду з використанням іноземної мови за рахунок розширення спектра соціальних ролей в ігрових ситуаціях, типових для сімейного, побутового, навчального спілкування; формувати уявлення про найбільш загальні особливості мовної взаємодії рідною та іноземною мовами, про звичаї країн, мова яких вивчається, що відповідають інтересам молодших школярів;

  • формувати деякі універсальні лінгвістичні поняття, які спостерігаємо в рідній та іноземній мовах, розвиваючи цим інтелектуальні, мовні і пізнавальні здібності учнів. 

Урок іноземної мови має свою специфіку, оскільки, на відміну від інших предметів, в якості основної мети навчання висувається формування комунікативної компетенції учнів. В даний час метою оволодіння іноземною мовою вважається прилучення до іншої культури та участь в діалозі культур. Ця мета досягається шляхом формування здатності до міжкультурної комунікації. Саме викладання, організоване на основі завдань комунікативного характеру, навчання іншомовної комунікації, використовуючи всі необхідні для цього завдання і прийоми є відмінною особливістю уроку іноземної мови. 
Іншомовна комунікація базується на теорії мовної діяльності. Комунікативне навчання іноземної мови носить діяльнісний характер, оскільки мовне спілкування здійснюється за допомогою «мовної діяльності» яка, в свою чергу, служить для вирішення завдань продуктивної людської діяльності в умовах «соціальної взаємодії» людей, які спілкуються. Учасники спілкування намагаються вирішити реальні і уявні завдання спільної діяльності за допомогою іноземної мови [3].

Щоб закласти основи комунікативної компетенції, потрібний досить тривалий термін, тому що учням потрібно з перших кроків ознайомитися з мовою, що вивчається як засобом спілкування. Це означає, що вони повинні вчитися розуміти іншу мову на слух (аудіювання), висловлювати свої думки (говоріння), читати, тобто розуміти іншомовний текст, прочитаний про себе, і писати, тобто навчитися користуватися графікою і орфографією іноземної мови при виконанні письмових завдань, спрямованих на оволодіння читанням і усним мовленням, або вміти письмово викладати свої думки. Дійсно, щоб закласти основи по кожному з перерахованих видів мовної діяльності, необхідно накопичення мовних засобів, що забезпечують функціонування кожного з них на елементарному комунікативному рівні, що дозволяє перейти на якісно новий щабель їх розвитку в подальшому [3].

Початковий етап навчання іноземній мові важливий ще й тому, що від того, як іде навчання на цьому етапі, залежить успіх в оволодінні предметом на наступних етапах. Cаме на початковому етапі реалізується методична система, покладена в основу навчання іноземної мови, що з перших кроків дозволяє вчителю увійти в цю систему і здійснювати навчально-виховний процес у відповідності з її основними положеннями.

Як відомо, побудова початкового етапу може бути відмінною щодо мовного матеріалу, його обсягу, організації, послідовності у формуванні та розвитку усного та писемного мовлення, врахування умов, в яких здійснюється навчально-виховний процес; розкриття потенційних можливостей самого предмета у вирішенні виховних, освітніх і розвиваючих завдань, що стоять перед школою. Саме тому початковий етап у вивченні іноземної мови дозволяє закласти основи комунікативної компетенції, необхідні і достатні для їх подальшого розвитку та вдосконалення в курсі вивчення предмета. 

Успіх навчання іноземній мові в значній мірі залежить від обраного підходу до нього. Останнім часом широкого застосування у навчанні іноземній мові набули такі підходи [2]: біхевіористський підхід визначає оволодіння іноземною мовою як сформованість респонсивних реакцій на іншомовні стимули; інтуїтивно-свідомий підхід передбачає оволодіння іноземною мовою у моделях в інтенсивному режимі з наступним усвідомленням їх значення; свідомий пізнавальний підхід спрямовує діяльність учня на засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань; комунікативно-діяльнісний підхід передбачає органічне поєднання свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземній мові, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням їхньою комунікативно-мовленнєвою функцією.

Усі вище зазначені підходи є ефективними для застосування на уроках англійської мови у початкових класах. За допомогою правильно підібраних підходів учитель зможе донести до учнів навчальний матеріал. Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці англійської мови є активізація пізнавальної діяльності. Однак різноманітні методи, прийоми, форми навчання не повинні бути самоціллю. Їх добір і використання слід підпорядковувати змісту і меті навчального предмета, у нашому випадку – формуванню в молодших школярів комунікативної компетенції.

Список літератури

  1. Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання") // Початкова школа. – 2006. – № 2.

  2. Реферат на тему: «Поняття "система навчання" та її зміст»: [Електронний ресурс]. 2013. URL:  http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=41875. (Дата звернення: 14.10.2013).

  3. Пахомова Т.Г., Савицька Г.І. Викладання іноземної мови в початковій школі. Методичні рекомендації: [Електронний ресурс]. 2013. URL: http://helename.ucoz.ua/news/vikladannja_inozemnoji_movi_v_pochatkovij_shkoli_metodichni_rekomendaciji/2012-08-16-71 (Дата звернення: 15.10.2013).

Схожі:

Впровадження іноземної мови у 1-му класі і другої іноземної мови...
Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної мови...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вчитель іноземної(англійської мови) загальноосвітнього навчального закладу I-II ступенів
Програма вступних випробувань з іноземної (англійської)мови для вступу...
Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Мови і літератури»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
І. М. ГЕРАСИМЕНКО, вчитель іноземної мови Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів...
Стаття присвячена одному з важливих методів навчання іноземній мові – діалогу. Зокрема, в роботі наводиться алгоритм діяльності вчителя...
Верба Юлія Олександрівна Вчитель англійської мови КЗШ №19 м. Кривого...
Й здійснює значний вплив на всі компоненти сучасної освітньої системи, і, зокрема, на предмет «Іноземна мова»: його цілі, задачі,...
У процесі навчання іноземної мови в середній школі домашнє читання...
Рним використовувати усне мовлення тільки як засіб контролю розуміння прочитаного. При читанні літератури на іноземній мові учні...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної...
З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну
Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови 1-11
Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови
Реалізація ідей О. А. Захаренка в роботі вчителя рідної словесності
Вчитель української мови та літератури, вчитель-методист, заслужена вчителька України Г. О. Вовчанівська
Результати І Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови як другої іноземної

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка