Закон України «Про освіту»


Скачати 411.17 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту»
Сторінка1/3
Дата15.12.2013
Розмір411.17 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
  1   2   3
 1. Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

 2. Принципи самоосвітньої діяльності вчителя.

 3. Аспекти вибору змісту і форм самоосвітньої роботи вчителів.

 4. Основні компоненти самоосвітньої діяльності.

 5. Напрямки реалізації самоосвітньої діяльності вчителів.

 6. Орієнтовний план реалізації самоосвіти вчителів.

 7. План самоосвіти вчителя.

 8. Програма педагогічного самовдосконалення.

 9. Етапи реалізації самоосвітньої теми.

10.Рівнево-кваліфікаційна диференціація при організації

самоосвітньої діяльності.

11.Етапи самоосвіти вчителя за принципами рівнево-


кваліфікаційної диференціації.

12.Алгоритм управлінських дій щодо самоосвіти вчителів

відповідно до основних управлінських функцій.

13. Моніторинг самоосвіти вчителя.

14. Діагностична карта педагогічної оцінки

та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку.

15. Анкета, яка спонукає вчителів до самоосвіти.

16. Анкета для вчителів.

17. Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності

професійної діяльності вчителя

Удосконалення методичної майстерності –

це передусім самоосвіта,

особисті ваші зусилля,

спрямовані на підвищення власної культури праці

і в першу чергу культури мислення.

В.Сухомлинський

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать:

 • « Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». Закон України « Про освіту»

 • « Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників,

їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти »

Національна доктрина розвитку освіти

Виходячи з цього, головними завданнями післядипломної педагогічної освіти та методичних служб стали питання стимулювання самоосвіти і саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної допомоги у даному напрямку.

Таким чином, основною формою удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів.

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що виникає потреба у досконалій організації та управлінні самоосвітньою діяльністю педагогів.

Тому однією із задач післядипломної освіти педагогів є удосконалення роботи у міжкурсовий період за темою самоосвітньої діяльності шляхом стимулювання самоосвіти, саморозвитку та пошуку шляхів самореалізації особистості вчителів. Педагогічні працівники повинні бути здатні до беззупинного самовдосконалення, орієнтованого на відповідність динаміці дійсності.

Завдання удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення їх наукового та загальнокультурного рівня вирішуються через систему методичної роботи. У створенні особистісно орієнтованої системи професійного зростання вагому роль відіграє організація самоосвітньої діяльності. Завдяки моніторингу особистої педагогічної діяльності йде накопичення інформації про рівень якості самоосвіти педагога. Таким чином , у кожного педагога з’являється можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи безперервне професійне зростання.

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самоосвіта здійснюється індивідуально або колективно. Суто індивідуально її може виконувати високорозвинена особистість, діяльність якої продуктивна і творча.

Н.В.Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само»:

 • Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;

 • Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;

 • Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;

 • Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;

 • Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей;

 • Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи;

 • Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;

 • Саморозвиток – результат самоосвіти.

Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж.

У педагогічній літературі виділяються такі принципи самоосвіти вчителя:

1. Принцип цілісності ( системність самоосвітньої діяльності ).

2. Принцип діяльності ( практична спрямованість роботи ).

3. Принцип мобільності ( відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності).

4. Принцип самореалізації ( впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей).

5. Принцип самореалізації ( здатність особистості раціонально організувати свою діяльність).

Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох факторів. Багато залежить від мотивів самоосвіти, об’єктивної і суб’єктивної значущості, теоретичної і практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати самоосвітню роботу, фізіологічного й емоційного стану та інших факторів.
Основні принципи

організації самоосвітньої роботи вчителів

1. Взаємообумовленість мети, суті, змісту, структури методичної роботи і суспільних потреб, педагогічної практики. Цей принцип вимагає, зокрема, єдності ідейно-політичної та професійної підготовки педагога, посилення уваги до методологічних знань.

2. Безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників упродовж всієї педагогічної діяльності.

3. Комплексне вивчення питань соціології, психології, дидактики, теорії виховання, наукових основ викладання навчальних предметів та поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодінням уміннями та навичками, необхідними в педагогічній діяльності.

4. Випереджальний характер підвищення кваліфікації педагога, своєчасне отримання наукової інформації, рекомендацій психолого-педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду.

5. Урахування рівня підготовки та індивідуальних інтересів учителів, диференціація змісту і методів методичної роботи.

6. Узгодженість і наступність підрозділів методичної роботи та курсової підготовки, ретельне виконання вчителями до курсових завдань, що дає змогу ліквідувати розрив між практичною діяльністю педагога, узагальнення його досвіду, тобто формування творчого мислення педагога.

7. Взаємозв’язок методичної роботи з творчими пошуками окремих педагогів і всього колективу.
Аспекти вибору змісту і форм

самоосвітньої роботи вчителів

 • Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти;

 • Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем ( у відповідності до науково-методичної проблеми школи );

 • Вивчення передового педагогічного досвіду;

 • Робота над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою, докурсовим та післякурсовим завданням.


Основні компоненти самоосвітньої діяльності 1. Стартовий інтелектуальний потенціал – це певний обсяг знань, умінь та навичок, набутих учителем. Знання – фундамент пізнавальної діяльності. При постійному саморозвитку вчителя постійно удосконалюється рівень інтелектуальної компетентності вчителя, а саме:

  • стан науково-теоретичної підготовки;

  • стан психолого-педагогічної підготовки;

  • стан методичної підготовки;

  • стан технологічної підготовки.

 2. Мотиви формування безперервної самоосвіти.

Під мотивацією розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які збуджують педагога до діяльності та надають їй певного смислу. Серед мотивів найчастіше зустрічаються:

 • прагнення до постійного самовдосконалення;

 • прагнення до самовираження ;

 • прагнення самореалізації та самоствердження особистості;

 • професійне зростання;

 • розширення кругозору;

 • підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей;

 • наявність пізнавальної зацікавленості;

 • створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег;

 • підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації;

 • отримання нагород;

 • підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях підпорядкування.

Психологи виділяють в структурі мотивації такі компоненти:

- самосвідомість,

- самовиховання,

- самонавчання.

 1. Навички самостійного оволодіння знаннями – це навички, набуті людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та удосконалені у процесі життєдіяльності:

 • читання;

 • слухання;

 • спостереження;

 • експеримент.

 1. Уміння розумової діяльності:

 • чуттєве пізнання;

 • техніка мислення;

 • вибір проблем та шляхів рішення.

 1. Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності – це вибір джерел пізнання:

 • вибір форм самоосвіти;

 • планування;

 • організація робочого місця; самоорганізація;

 • самоаналіз; самоконтроль.

Напрямки реалізації самоосвітньої діяльності вчителівОрієнтовний план реалізації самоосвіти вчителів


п/п

Зміст заходів

Мета заходу

Результат

1.

Збір інформації щодо організації самоосвіти

Аналіз основних інформаційних джерел, методичної літератури, документів, перспективних ідей

Скласти перелік основних джерел для інформування педколективу

2.

Створення плану науково-методичної роботи школи

Діагностування індивідуальних можливостей учителів

Надання допомоги у складанні індивідуальних планів самоосвіти

3.

Створення системи семінарів-тренінгів

Підвищення професійної майстерності вчителів-предметників

Втілення перспективних педагогічних ідей у шкільну практику

4.

Організація обміну досвідом

Висвітлення надбань членів педагогічного колективу

Індивідуалізація роботи з учителями

5.

Проведення педагогічних рад

Узагальнення роботи вчителів школи, методичних об’єднань, творчих груп

Удосконалення і конкретизація роботиПлан самоосвіти

вчителя ……………………………………..................

на 20….-20…. н.р
п/п

.Зміст роботи

Термін виконання

Форми

роботи

Відмітка про виконання

1

 • Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти ( додаток № 1).

серпень

конспект
2

 • Ознайомлення з тижневим навантаженням на 20..– 20.. н.р.

серпень3

 • Опрацювання навчальних програм з …………………………………………..серпень4

 • Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання ……………………………………………………………

серпень5

 • Календарне планування з навчальних предметів …………………………………………

………………………

серпень

складання

планів
6

 • Опрацювання методичного забезпечення викладання предметів варіативної складової навчального плану:

- ознайомлення з програмою спецкурсів…………………………………………

- ознайомлення з програмою факультативів …………………………………

серпень

складання планів
7

 • Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів та ведення записів у журналах з таких предметів: …………………………………………………………

серпень

конспект,

копія

8

 • Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.

вересень

складання планів
9

 • Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи.
вересень

складання планів
10

 • Участь у районних методичних формах роботи:

…………………………………………………

відповідно

до плану

.................

................

................................

.................

................

................

..............


11

 • Участь у шкільних методичних формах роботи:

1) участь в роботі науково-методичної кафедри ……………………………………………………………..


відповідно

до плану

.................

.................

..................

................

................

...............

................

.................

...............

................

.................

................

................

...............

................

.................
12

 • Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково-методичної проблеми школи « Формування творчої особистоті школяра шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання та виховання» ( додаток № 2 ) .

постійно

конспект

копія
13

 • Вивчення передового педагогічного досвіду роботи ( додаток № 3 ).

постійно14

 • Робота над індивідуальною методичною та психолого-педагогічною проблемою ( додаток № 4) ……………………………………………………………..
потійно15

 • Курсова перепідготовка : …… рік

за планом16

 • Робота над …..…курсовим завданням …………………………………………
.................

..................

...............

..............17

 • Відвідування методичних оперативок.

постійно18

 • Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах ……………………………………………………………..

постійно19

 • Участь у шкільній вчительській олімпіаді.

травень20

 • Підготовка до атестації у 20…. році.

 • Опрацювання педагогічної періодичної преси: ………………………………………..

………………………


21

 • Відкриті уроки ………………………………………………………………

22

 • Індивідуальні форми роботи:

Участь у виставці педагогічних ідей та знахідок.

Участь у конкурсі „ Вчитель року ”.

Керівництво роботою творчої групи.


23

 • Система роботи по атестації у 20…-20… н.р.

1. Опрацювання Типового положення по атестації педагогічних працівників.

2. Оформлення документації: заява, посвідчення про курсову перепідготовку.

3. Участь у методичній оперативці з питання атестації.

4. Оформлення атестаційних матеріалів, опис досвіду роботи.

5. Вивчення адміністрацією системи роботи вчителя.

6. Перевірка стану ведення календарних планів, поурочних планів, класних журналів, виховних планів.

7. Відвідування адміністрацією уроків.

8. Творчий звіт.

  1   2   3

Схожі:

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ учителя зарубіжної літератури та російської мови
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про позашкільну освіту»
Законі України «Про загальну середню освіту», наказі Міністерства освіти і науки від 11 вересня 2009 року №854 «Про затвердження...
Процес розбудови сучасної української освіти, що здійснюється у відповідності...
Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних...
Робочий навчальний план Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості
Законодавством України про позашкільну освіту, яке базується на Конституції України і складається із Закону України «Про освіту»,...
НАКАЗ
Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”
Закон України «Про загальну середню освіту»
...
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ"
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення...
Закон України «Про освіту»
Упорядник: Войцях Т. В., методист ОЦППСР Черкаського ОІПОПП, соціальний педагог-правник
Диплом і свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в...
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка