Укладач В.І. Передерій, к т. н., доцент


Скачати 417.6 Kb.
НазваУкладач В.І. Передерій, к т. н., доцент
Сторінка1/2
Дата21.03.2013
Розмір417.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.О. Сухомлинського
Кафедра комп’ютерних систем та мереж


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
" Комп’ютерні системи "
Призначені для студентів усіх форм навчання

спеціальності: 7.0501.01 – “Комп’ютерні системи та мережі”

Миколаїв 2011

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “ Комп’ютерні системи ”. Призначені для студентів усіх форм навчання спеціальності: 7.0501.01 – “Комп’ютерні системи та мережі”/ Укл. В.І. Передерій. –Миколаїв: ОНУ, 2011. – 49с.

Укладач В.І. Передерій , к.т.н., доцентРецензент: Б.М. Політикін д.т.н., професор


Розглянуто і схвалено вченою радою

Протокол № від . 2011 р.

ВСТУППрограму вивчення нормативної дисципліни “Комп’ютерні системи” складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 7.0501.01 – “Комп’ютерна інженеріяі”. Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. 1. Загальні відомостіКурс “Комп’ютерні системи” займає важливе місце серед професійно-орієнтованих дисциплін. Вивчення цієї дисципліни базується на знанні дисциплін “Комп’ютерна електроніка”, “Комп’ютерна схемотехніка”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Системне програмування”. Курс “Комп’ютерні системи” забезпечує вивчення слідуючих дисциплін: “Теорія проектування комп’ютерних систем”, “Основи автоматизованого проектування засобів ЕОМ” та інш. 1. Розподіл навчального часу
Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Форма атестації

лекції

практичні

лабораторні

самостійні

7
18

-

36

36

залік

8
14
28

30

іспит

Всього

162

32

-

64

66

3. Мета і завдання дисципліни та її місце при підготовці фахівців.
3.1. Мета викладання дисципліни.

Метою курсу є вивчення основ проектування та моделювання комп’ютерних систем , означення та класифікації систем, різновидів та методів іх побудови. Крім того, курс містить методику оцінювання, аналізу та синтезу параметрів комп’ютерних систем, їх працездатності .

Оволодіння матеріалом курсу дозволить майбутньому фахівцю гнучко вирішувати широке коло питань розробки та побудови комп’ютерних систем.

3.2. Задачі вивчення дисципліни.
Студент повинен знати:

 • основи проектування комп’ютерних систем та їх моделювання ;

 • методи побудови моделей комп’ютерних систем та їхпорівняльні характеристики;

 • основні алгоритми розрахунку параметрів комп’ютерних систем.


Студент повинен вміти:

 • проектувати комп’ютерні системи;

 • проводити оцінювання параметрів та якості комп’ютерних систем ;

 • розробляти програмне та технічне забезпечення комп’ютерних систем;

 • обґрунтовувати вибір методів та засобів моделювання комп’ютерних систем.

 1. Тематичний план.
  1. Розподіл навчального часу за темами.
№ п/п

Назва теми лекцій
1

Тема 1. Системи з конвеєрною обробкою інформації.

2

2

Тема 2.. Матричні системи.

2

3

Тема 3. Асоціативні системи.

2

4

Тема 4. Однородні системи

2

5

Тема 5. Розподіленні системи

2

6

Тема 6. Системи з перезстроювальною структурою.

2

7

Тема 7. Організація обчислювальних процесів

2

8

Тема 8. Організація каналів зв’язку в комп ‘ ютерних системах.

4

9

Тема 9. Програмні засоби комп’ ютерних систем.

2

10

Тема 10. Аналіза структури комп’ютерних систем.

6

11

Тема11.Синтез багаторівневих структур комп’ютерних систем.

4

12

Тема 12. САПР комп’ютерних систем.

2

13

ВСЬОГО

324.2. Лекції.
Тема 1. Системи з конвеєрною обробкою інформації.

Лекція 1. Системи з конвеєрною обробкою інформації. –2 год Принцип конвеєрної обробки інформації. Конвеєр команд. Конвеєр данних. Принципи побудови комп’ютерних систем високої продуктивності на базі конвеєрних процесорів. Застосування конвеєру команд та конвеєру данних в обчислювальних комплексах при побудові комп’ютерних систем високої продуктивності.

Тема 2. Матричні системи.

Лекція 2. Матричні системи. 2год. –Організація систем матричного типу. Характеристика та організація керуючих пристроїв в системах матричного типу. Організація ефективних параметрів систем матричного типу. Організація паралельної роботи керуючих пристроїв для підвищення продуктивності обробки інформації в комп’ютерних системах.

Тема 3. Асоціативні системи.

Лекція 3. Асоціативні системи. –2год Організація роботи систем асоціативного типу. Характеристика та організація операційних пристроїв в системах асоціативного типу. Організація одночасової обробки потоків інформації в системах асоціативного типу. Способи формування потоків інформації. Організація та принцип роботи асоціативних запом’ ятовуючих пристроїв (АЗУ).
Тема 4. Однородні системи.
Лекція 4. Однородні системи. –2 год.

Організація роботи однородних систем. Характеристика та організація операційних пристроїв в системах однородного типу. Принцип паралельності виконання операцій в однородних системах. Принцип змінності логічної структури. Принцип конструктивної однородності элементів та зв’язків між ними. Аксіома паралельності задач та алгоритмів.

Тема 5 . Розподіленні системи

Лекція 5. Функціонально розподіленні системи. - 2год. Організація роботи функціонально розподіленних систем. Організація роботи над різними типами та структурами даних в розподіленних системах. Організація обчислень над текстовою та графічною інформацією. Матрична обробка інформації. Керування віртуальною пам’яттю та пристроями системи ввода-вивода.

Тема6.Системи зперезстроювалою структурою

Лекція 6. Системи з перезстроювальною структурою. – 2 год. Організація роботи систем з перезстроювальною структурою. Способи об єднання ЕОМ в багатомашинні комплекси. Організація розподіленності     паралелизма процесорів керування. Принципи перенастроювання структури системи при вирішенні задач відказостійкості. Модульність технічних та програмних засобів системи.
Тема 7. Організація обчислювальних процесів.
Лекція 7. Організація обчислювальних процесів в комп ютерних системах. –2год. Основні проблеми організації обчислювальних процесів в системах. Паралелизм обчислень та розподілення децентралізованого керування процесами і ресурсами. Способи організації паралельних обчислень.

Паралельна обробка задач. Мультипрограмний режим функціонування системы.
Тема 8. Організація каналів зв’язку в комп ‘ ютерних системах.

Лекція 8. Організація каналів зв’язку в комп ютерних системах. – 2 год. Основні характеристики каналів зв’язку. Пропускна спроможність та достовірність передачі даних. Оцінка параметрів каналів зв’язку. Вплив похибок на параметри каналів зв язку та методи їх усунення. Організація каналів ввода – вывода в КС.

Лекція 9.Способи сопряжіння ЕОМ з каналами зв’язку в комп‘ ютернихсистемах 2год. Основні функції засобів сопряжіння ЕОМ з каналами зв язку. Лінії зв язку: провідні (воздушні), кабельні, радіорелейні, волоконо-оптичні та радіоканали наземного та спутникового зв язку. Полоса частот лінії зв язку і відношення потужності сигнала та шума. Методи підвищення скорості та достовірності передачі інформації в КС.
Тема 9. Програмні засоби комп’ ютерних систем.

Лекція 10. Програмні засоби реалізації функцій зв язку на різних рівнях комп ютерної системи. –2год Системні та прикладні програми. Розробка програм драйверів. Формування протоколів передачі інформації між різними рівнями комп ютерної системи. Програмна та технічна реалізація протоколів обміну типу RS-232 C та RS-432.
Тема 10. Аналіз структури комп’ютерних систем.
Лекція 11. Методика багаторівневого аналіза структури комп’ютерних систем. – 2 год. Класифікація методів аналіза та синтеза КС. Визначення багаторівневих моделей структури КС і формування задач їх аналіза та синтеза. Етапи багаторівневого аналіза структури комп’ютерних систем.

Лекція 12. Аналіз технічної структури комп’ютерних систем. –2 год.

Аналіз топологічної структури комп’ютерних систем. Аналіз структури підсистем в комп’ютерних системах. Аналіз структури підсистем ввода-вивода в комп’ютерних системах. Аналіз структури обчислювальних комплексів в комп’ютерних системах.

Лекція 13.Аналітичні моделі оцінки необхідних ресурсів функціонування комп’ютерних систем. –2 год. Оцінка операційних ресурсів обчислювальних комплексів.Оцінка об’ємів памяті обчислювальних комплексів.Оцінка необхідної кількості пристроїв та підсистем ввода-вивода в комп’ютерних системах.

Тема 11. Синтез багаторівневих структур комп’ютерних систем.
Лекція 14. Методики синтеза багаторівневих структур комп’ютерних систем. –2 год. Постановка загальної задачі синтеза структури комп’ютерних систем. Декомпозиція загальної задачі синтеза структури комп’ютерних систем. Загальний алгоритм синтеза багаторівневоїструктури комп’ютерних систем.

Лекція 15. Математичні моделі та алгоритми задач синтеза структури комп’ютерних систем. –2 год. Синтез топологічної структури комп’ютерних систем. Синтез структури обчислювальних комплексів в комп’ютерних системах. Синтез структури підсистем обробки інформації в комп’ютерних системах.
Тема 12. САПР комп’ютерних систем.
Лекція 16. Автоматизація процесів оцінки і вибору КТЗ та ПЗ при проектуванні комп’ютерних систем. –2 год. Використання та критерії ефективності САПР в комп’ютерних системах. Функціональна структура САПР комплекса технічних засобів в комп’ютерних системах. Технічне, програмне та організаційне забезпечення САПР комплекса технічних засобів в комп’ютерних системах. Аналіз ППП САПР комп’ютерних систем. 1. Лабораторні заняття


5.1.Лабораторні заняття
1.Семестр

1. Моделювання роботи систем з конвеєрною обробкою інформації. -4 год.

2. Моделювання роботи систем матричного типу. Організація паралельної роботи КС. - 4 год. 3.Моделювання роботи асоціативних запом’ятовуючих пристроїв (АЗУ). 4 год

.

4.Дослідження роботи однородних систем.Вивчення принципу паралельності КС - 4 год.
5. Дослідження роботи різних типів та структур даних в розподіленних системах. - 4год.
6. Дослідження модульних структур технічних та програмних засобів КС - 4 год
7.Дослідження мультипрограмного режиму функціонування системы. - 4 год. 8.Дослідження каналів зв’язку та розрахунок параметрів КС -4 год .

9. Дослідження протоколів обміну в КС типу RS-232 C та RS-432. -4 год.

2.Семестр

10.Определение необходимого объема ПЗУ КС (КМ) -2год.
11.Определение среднего времени и длины вывода сообщений в КС -2 год.
12.Определения информационных потоков КС -4 год.
13.Определение среднего числа заявок, находящихся в системе КС -4 год.
14.Концептуальный анализ при построении КС -4 год.
15.Определение коэффициента загрузки обслуживания заявок КС -2 год.
16.Определение средней интенсивности обслуживания заявок КС -2 год.
17.Разработка математической модели оценки требуемой производительности КС -4 год.
18. Разработка математической модели для оценки количества

УВВ в КС -2 год.

  1   2

Схожі:

Тараса Шевченка Факультет психології Кафедра загальної та організаційної...
Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та організаційної психології Мова Людмила Вікторівна
Предмет і методологія теорії держави та права
В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук Передерій О. С., начальник кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців...
Лекції
Укладач: А. Г. ВАСЮК, кандидат психологічних наук, доцент кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін
12. 00. 09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;...
Укладач: кандидат юридичних наук, доцент Кириченко О. В. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. – 11 с
С. Т. Скибенко РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Укладач: Скибенко С. Т., доцент кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі, к е н
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни "Бізнес-планування розвитку підприємства" для підготовки студентів V курсу з...
Укладач: Баришполець О. Т., кандидат історичних наук, доцент Програму...
Курс є базовим для практичної підготовки фахівців за спеціальністю “Соціологія”. Його мета
«Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для...
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Розробник: доцент кафедри кримінального процесу і правосуддя, кандидат юридичних наук, доцент Карабут Л. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка