32-40 ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 169.85 Kb.
Назва32-40 ПОЛОЖЕННЯ
Дата25.05.2013
Розмір169.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ»

від 17.02. 2012 № 32-40

ПОЛОЖЕННЯ


про забезпечення доступу до публічної інформації

у Державному вищому навчальному закладі

«Приазовський державний технічний університет»

1. Загальна частина1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» (далі – ДВНЗ «ПДТУ») відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні ДВНЗ «ПДТУ»;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання ДВНЗ «ПДТУ» своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні ДВНЗ «ПДТУ»;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність ДВНЗ «ПДТУ» організовують і забезпечують проректори у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність

ДВНЗ «ПДТУ»
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність ДВНЗ «ПДТУ» забезпечується шляхом:

- оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

- розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ»;

- розміщення публічної інформації в офіційному друкованому виданні ДВНЗ «ПДТУ» – газеті «Студентська орбіта»;

- надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність ДВНЗ «ПДТУ» може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність ДВНЗ «ПДТУ» надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у ДВНЗ «ПДТУ».

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність ДВНЗ «ПДТУ» обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність ДВНЗ «ПДТУ», а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують керівники структурних підрозділів у межах їх компетенції та сфери відповідальності.
3. Надання публічної інформації про діяльність ДВНЗ «ПДТУ»
3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відділом по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії ДВНЗ «ПДТУ» з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» підлягають:

- інформація про ДВНЗ «ПДТУ» та його діяльність:

- місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти ректора та проректорів, а також керівників структурних підрозділів, розклад роботи ДВНЗ «ПДТУ»;

- розклад роботи та графік прийому громадян у ДВНЗ «ПДТУ»;

- правила внутрішнього трудового розпорядку ДВНЗ «ПДТУ»;

- інші відомості про діяльність ДВНЗ «ПДТУ», які належать до публічної інформації.

3.3. Запитувач інформації має право звернутися до ДВНЗ «ПДТУ» із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Якщо запит на інформацію надійшов до ДВНЗ «ПДТУ» поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в загальному відділі особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).
4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу ДВНЗ «ПДТУ», приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються загальним відділом ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Інструкції з діловодства з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються у журналі «Запити на інформацію».

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції загальним відділом ДВНЗ «ПДТУ» запити на інформацію відокремлюються та невідкладно передаються ректору для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.4. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності ДВНЗ «ПДТУ», особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.

За рішенням ректора особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників структурних підрозділів ДВНЗ «ПДТУ». У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до ДВНЗ «ПДТУ» запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.5 Запит на інформацію з резолюцією ректора опрацьовується у загальному відділі ДВНЗ «ПДТУ» після чого він невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до ДВНЗ «ПДТУ» у вигляді електронного документа, здійснюється працівником загального відділу університету в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відповідних структурних підрозділах в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ ДВНЗ «ПДТУ» та номенклатурами справ структурних підрозділів.

4.8. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до ДВНЗ «ПДТУ».

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до ДВНЗ «ПДТУ» запиту.

4.9. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, ректор за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до ДВНЗ «ПДТУ».

4.10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до ДВНЗ «ПДТУ» запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.
5. Порядок надання публічної інформації про діяльність ДВНЗ «ПДТУ»
5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність ДВНЗ «ПДТУ» надається керівником відповідного структурного підрозділу за його візою та підписом ректора.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності ДВНЗ «ПДТУ», виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом ректора.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса ДВНЗ «ПДТУ», посада особи та прізвище, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Інструкції.

5.4. ДВНЗ «ПДТУ» має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

- ДВНЗ «ПДТУ» не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

- не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.5. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

5.6. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом ректора


від ___________ 2012 р. № __________ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації


        1. Не належить до публічної:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

– інформація, отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов’язаних із співробітництвом ДВНЗ «ПДТУ» з державними органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності ДВНЗ «ПДТУ», процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом ДВНЗ «ПДТУ» є:

- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «Для службового користування».

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом ректора

від ___________ 2012 р. № __________ПОРЯДОК

взаємодії ДВНЗ «ПДТУ» з представниками засобів масової інформації
1. Взаємодія ДВНЗ «ПДТУ» з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Статуту ДВНЗ «ПДТУ» та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії ДВНЗ «ПДТУ» з ЗМІ покладається на керівника відділу по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації ДВНЗ «ПДТУ».

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення в приміщеннях університету фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходу здійснюється за наявності згоди на це ректора.

5. Представники ЗМІ, присутні на заході у ДВНЗ «ПДТУ», повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб, не заважати проведенню заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші заходи ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відділом по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації ДВНЗ «ПДТУ» відповідних списків.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме ДВНЗ «ПДТУ», здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює відділ по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації ДВНЗ «ПДТУ».

10. Висвітлення діяльності ДВНЗ «ПДТУ» у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання відділом по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації ДВНЗ «ПДТУ» повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються відділом по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. Відповіді на запити на інформацію представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності ДВНЗ «ПДТУ» готують у межах своєї компетенції начальник відділу по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації та керівники інших структурних підрозділів університету.

13. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.
Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого

наказом ректора

від _________2012 р. № _______
Форма електронного запиту на інформаціюПрізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадянІм’я / відомості про юридичну особу


По батькові / керівництво, код ЄДРПОУНомер телефону
Поштова адреса вулиця, проспект ______________________________

будинок , корпус ______________________________

квартира ______________________________

населений пункт ______________________________

область ______________________________

район ______________________________

індекс ______________________________Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запитЗміст запиту
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу


Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом ректора

від _________2012 р. № _______


Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

вул.Університетська, 7 м.Маріуполь, 87500

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:___________
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:
(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

(підпис)

______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) ( ініціали, прізвище)
* При подачі запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».
Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до

публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом ректора

від ___________ 2012 р № __________Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

вул.Університетська, 7 м.Маріуполь, 87500

______________________________

(назва юридичної особи)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

тел.: _________; е-mail:_________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:
(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

(підпис)

______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)* При подачі запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу до

публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом ректора

від ___________ 2012 р. № __________


Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднання громадян)
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

вул.Університетська, 7 м.Маріуполь, 87500
______________________________

(назва об’єднання громадян)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:
(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

(підпис)

______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)* При подачі запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 7

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом ректора

від _________2012 р. № _______ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію
Текст електронного запиту на інформацію повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен містити вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит на інформацію з неналежно заповненими або незаповненими полями у ДВНЗ «ПДТУ» не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення можуть бути надіслані до ДВНЗ «ПДТУ» засобами поштового зв’язку або подані до загального відділу університету (ауд.130).

Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Схожі:

Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Австралія: географічне положення, історія відкриття і дослідження
Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність географічного положення Австралії; продовжити формування учнів складати характеристику...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Типове положення про службу охорони праці Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
ПОЛОЖЕННЯ про Інформацiйно-консультаційний центр підтримки під приємництва в м. Тернополі ”
Положення про Інформацiйно-консультаційний центр підтримки підприємництва в м. Тернополі” (далі – Положення) розроблено на підставі...
Конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення)
Положення про відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення) визначає порядок організації...
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі – округ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка