ПОЛОЖЕННЯ про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту


Скачати 232.12 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
Дата15.04.2013
Розмір232.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України

01.09.2009 № 601

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію службової підготовки осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі – Положення) визначає порядок планування, організації, обліку процесу службової підготовки, проведення контролю знань, умінь, навичок особового складу.

1.2. Службова підготовка осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі - Службова підготовка особового складу) полягає у здійснені системи органiзацiйних, дидактичних, технічних, оперативно-тактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей особового складу за певними посадами з метою забезпечення успішного виконання завдань за призначенням.

1.3. Положення розроблено відповідно до Законів України вiд 24 червня 2004 року № 1859-IV “Про правові засади цивільного захисту”, вiд 20 грудня 2006 року № 506-V “Про вищу освіту”, вiд 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР „Про професійно-технічну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від
21 липня 2005 року № 629 „Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за
№ 315/5506, наказу МНС від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту», інших чинних нормативно-правових актів з питань професійного навчання.

1.4. Службова підготовка особового складу ґрунтується на принципах особистісно-орієнтованих педагогіки і професійної спеціалізації, незалежностi вiд полiтичних, громадських, релiгiйних об’єднань, відповідності вимогам служби, колективізму, злагодженості дій підрозділів під час виконання завдань за призначенням.

1.5. Службова підготовка особового складу здійснюється шляхом теоретичних і практичних занять, індивідуального навчання за місцем служби.

1.6. Основними завданнями службової підготовки особового складу є:

поліпшення знань, необхідних для займаної посади;

удосконалення навичок управління підрозділами щодо виконання завдань за призначенням;

вміле виконання дій під час гасіння пожеж ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у суворій відповідності з вимогами статутів, настанов, правил безпеки праці;

ефективне застосовування техніки, засобів малої механізації у період виконання завдань за призначенням різної складності;

виховання самовладання, витримки і психологічної стійкості особового складу до роботи в складних та екстремальних умовах;

формування особистих високих моральних якостей, почуття спiльної дiяльностi, товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку спеціалістів рятувальних професій.

1.7. Терміни і зміст службової підготовки визначаються планами і програмами підготовки, що розробляються, рецензуються, узгоджуються і затверджуються в установленому порядку.

1.8. Керівники органів та підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію та проведення службової підготовки з підлеглим особовим складом.

1.9. Організаційне і методичне керівництво службовою підготовкою, надання допомоги і контроль за її станом здійснюється відповідними структурними підрозділами центрального апарату і територіальних органів управління.

Планування, організація проведення заходів із службової підготовки в територіальних органах управління покладається на відповідні штатні підрозділи, а в інших структурних підрозділах - на відповідальних осіб цих підрозділів.

Контроль за проведенням в підрозділах практичних навчань (тренувань) здійснюється оперативно-черговими службами територіальних органів управління.

1.10. Вимоги службової підготовки не поширюються на:

Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і його заступників;

особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту, який перебуває у відрядженні;

аспірантів (ад’юнктів), докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, курсантів (слухачів) навчальних закладів МНС.

2. Планування службової підготовки

2.1. Планування занять зі службової підготовки проводиться відповідно до установлених розподілом годин за видами службової підготовки
(додаток 1).

2.2. Основними документами з планування службової підготовки є:

наказ МНС, керівників органів і підрозділів про порядок організації та проведення службової підготовки на навчальний рік;

календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки і місяцями навчання (додаток 2);

тематичний план проведення занять зі службової підготовки (додаток 3);

розклад занять, що передбачає теоретичні та практичні заняття індивідуально та в групах на кожний день. У розкладi повинно бути визначено час, мiсце, назва певного виду підготовки, прiзвища керівників проведення занять. Розклад занять установлює загальний режим навчання: початок та кiнець кожного заняття (додаток 4).

2.3. Розклад занять складається на місяць, затверджується керівником підрозділу не пiзнiше як за тиждень до початку навчання.

Розклад занять повинен забезпечувати рiвномiрний розподiл навчального навантаження особового складу протягом робочого дня, тижня, навчального періоду.

2.4. Крім того, на навчальний рік складаються:

у територіальних органах управління – календарний план службової підготовки, який містить порядок організації і проведення тактико-спеціальних навчань керівництвом територіального органу управління та їх оперативною черговою службою, тренувань на смугах з перешкодами, зборів, семінарів тощо;

у підрозділах (для оперативних одиниць підрозділів, які перебувають на чергуванні):

план-графік проведення нічних перевірочних практичних занять;

плани-графіки відпрацювання документів оперативного реагування (плани, картки, ПЛАСО), вивчення об’єктів району щодо оперативно-тактичного обслуговування.

2.5. Основними документами з планування підготовки шляхом індивідуального навчання за місцем служби є:

індивідуальний навчальний план;

графік консультацій, що містить відомості про предмет, дату, час та місце проведення консультацій, прізвища консультантів.

2.6. Основними документами з планування курсів цільового призначення (з вивчення характеристики і принципів роботи нової техніки, обладнання, засобів захисту, зв’язку, що надійшли на озброєння тощо) є цільова навчальна програма і розклад занять.

Навчальна програма курсів цільового призначення розробляється територіальним органом управління МНС відповідно до мети і завдань підвищення рівня знань і навичок особового складу і може передбачати теоретичну та практичну підготовку. Програма курсів цільового призначення затверджується керівником територіального органу управління.

2.7. Навчальна програма визначає перелік тем із зазначенням кількості годин, відведених на їх вивчення, зміст навчального матеріалу.

2.8. Керівники органів та підрозділів при плануванні службової підготовки можуть змінювати теми з урахуванням завдань за призначенням, специфіки найбільш важливих та потенційно небезпечних об’єктів зони обслуговування, аналізу стану службової підготовки.

Дозволяється самостійний перерозподіл до 20 % часу за всіма видами рекомендованої тематики занять, предметами та темами навчання.

Керівники органів та підрозділів не мають права самостійно зменшувати загальну кількість навчальних годин, установлених навчальними планами та програмами, тематичними планами.

2.9. Вивчення наказів, вказівок, настанов, інструкцій та інших документів, що надходять до територіальних органів управління та підрозділів, здійснюється на заняттях із службової підготовки по мірі їх надходження, а також під час самостійної підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту.

2.10. Керівники органів і підрозділів можуть переривати навчальний процес у зв’язку із залученням особового складу до ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Пропущені за цей період заняття проводяться у додатково визначений керівниками час.
3. Організація проведення занять із службової підготовки

3.1. Організація проведення занять із службової підготовки органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів та навчально-методичних документів МНС.

3.2. Форма організації, засоби і методи службової підготовки обираються органами і підрозділами цивільного захисту у межах, визначених чинним законодавством України, нормативно-правовими і навчально-методичними документами МНС, територіальних органів управління, з урахуванням особливостей посади, характеру виконання завдань за призначенням, системи організації служби.

Послідовність вивчення тем і кількість годин на їх відпрацювання визначаються залежно від завдань та призначення органу або підрозділу.

Види підготовки, обсяги знань і вмінь фахівців, основний перелік навчальних питань за кожною із навчальних дисциплін розкрито в Методичних рекомендаціях (додаток 5).

3.3. Службова підготовка включає в себе:

функціональну підготовку;

загальнопрофільну підготовку;

тактичну підготовку;

спеціальну фізичну підготовку;

загальну фізичну підготовку;

психологічну підготовку;

мобілізаційну підготовку;

гуманітарну підготовку.

3.4 Службова підготовка проводиться:

3.4.1. У центральному апараті МНС:

з начальницьким складом структурних підрозділів центрального апарату МНС за спеціально розробленою програмою (в групі керівника відповідного структурного підрозділу центрального апарату МНС);

з керівниками ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, центрів і загонів центрального підпорядкуванням за планами і програмами семінарів, зборів, тактико-спеціальних навчань (проводить керівництво МНС).

3.4.2. У територіальних органах управління, центрах і загонах центрального підпорядкування, інших органах управління:

з керівниками структурних підрозділів територіального органу управління, центру і загону центрального підпорядкування, іншого органу управління за спеціально розробленою програмою по 48 годин щороку (у навчальній групі керівника територіального органу управління, центру та загону центрального підпорядкування);

з начальницьким складом структурних підрозділів територіального органу управління, структурних підрозділів центру і загону центрального підпорядкування, іншого органу управління у повному обсязі програми із службової підготовки за напрямком діяльності по 272 години щороку (як правило у навчальній групі заступника керівника за напрямком діяльності).

3.4.3. У підрозділах, підпорядкованих територіальним органам управління:

з начальницьким складом підрозділів, керівниками оперативних одиниць підрозділів (частини, зміни (караулу), групи, відділення) у повному обсязі

програми з службової підготовки по 272 години щороку (у навчальній групі керівника підрозділу);

3.4.4. З особовим складом оперативних одиниць підрозділу (частини, зміни (караулу), групи, відділення) територіального органу управління, центру і загону центрального підпорядкування у повному обсязі програми з службової підготовки по 246 годин щороку (по 4 години на день) (проводить керівник оперативної одиниці).

3.5. Заняття розпочинаються з 1 вересня і завершуються 31 травня наступного року. Заняття не плануються і не проводяться у вихідні та святкові дні.

Відпрацювання вправ і нормативів, тренування в апаратах захисту органів дихання, практичні навчання (тренування) проводяться продовж усього календарного року.

3.6. На час, який відводиться на проведення занять, залучати особовий склад до виконання господарських робіт забороняється.

3.7. В територіальних органах управління проведення занять покладається на найбільш підготовлених спеціалістів, а в підпорядкованих територіальному органу управління підрозділах - на керівників (заступників керівників) цих підрозділів. До проведення занять можуть залучатись представники підприємств, організацій, установ.

3.8. Протягом навчального року начальники (керівники) органів управління (підрозділів) і особи, які проводять заняття, повинні систематично здійснювати перевірку знань особового складу в обсязі програми із службової підготовки та конспектування тем особовим складом у спеціальних зошитах.

3.9. Особовий склад, який відсутній на заняттях, повинен самостійно опанувати пропущений матеріал протягом одного місяця.

3.10. Заняття із службової підготовки включають теоретичну та практичну пiдготовку особового складу. Методи навчання: індивідуальний та груповий.

3.11. Теоретична підготовка передбачає опанування спеціальними знаннями з професії, посади, основами знань з безпеки праці, предметів загальнопрофільної підготовки тощо.

Теоретична пiдготовка здiйснюється в спецiальних навчальних кабiнетах, аудиторiях. Навчальні групи формуються чисельністю до 30 осіб.

3.12. Основними формами теоретичної пiдготовки є:

класно-групове заняття;

лекцiя;

теоретичний семiнар;

виконання iндивiдуальних теоретичних завдань;

консультацiя;

самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу;

розбір пожеж і надзвичайних ситуацій;

навчальна екскурсiя;

iншi форми.

3.13. Практична підготовка проводиться за такими формами:

практичне заняття;

практичне відпрацювання вправ і нормативів індивідуально та в складі підрозділу;

тактико-спеціальне навчання;

групові вправи;

iншi форми.

3.14. Практичне заняття, відпрацювання вправ і нормативів проводиться в групах переважно чисельністю до 15 осіб.

3.15. Вони можуть здійснюватися у поєднанні з практичним відпрацюванням оперативних документів реагування, вивченням характеристики та інспектуванням об’єктів району обслуговування, наданням послуг, що оплачуються згідно з чинним законодавством України.

3.16. Практична пiдготовка включає:

індивідуальні практичні заняття на спортивних майданчиках, смугах з перешкодами, полігонах, робочих місцях, під час якого послідовно набуваються первинні професійні уміння і навички самостійного виконання робіт, закріплюються та вдосконалюються одержані первинні професійні вміння і навички, набуваються вміння використовувати сучасну техніку, механізми та обладнання;

практичне відпрацювання вправ і нормативів, практичне заняття в складі підрозділу, під час якого вдосконалюються одержані професійні вміння і навички з використання техніки, механізмів та обладнання, набуваються потрібні практичні навички якісного виконання роботи в складі підрозділу;

тактико-спеціальні навчання сил гарнізону на території об’єктів обслуговування, під час якого набуваються потрібні практичні навички якісного виконання робіт у взаємодії з іншими підрозділами гарнізону, вдосконалюється методика гасіння масштабних (великих) пожеж і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.17. Під час проведення практичної підготовки особовий склад забезпечується необхідною технікою, обладнанням, устаткуванням, інструментами, пристосуваннями, планами, технологічними картами, інструкціями, допоміжними матеріалами тощо.

3.18. Керівник оперативної одиниці підрозділу (частини, зміни (караулу), групи, відділення) організовує і особисто проводить заняття з підлеглими відповідно до розкладу занять, відповідає за їх навчання і виховання.

3.19. З метою підготовки керівників чергових оперативних одиниць підрозділів (частин, змін (караулів), груп, відділень) керівником підрозділу (заступником) щоквартальну проводяться нічні перевірочні практичні заняття (відпрацювання вправ і нормативів) з кожною черговою зміною.

3.20. Усі надзвичайні ситуації, в ліквідації наслідків яких брав участь підрозділ (у тому числі і гасінні пожеж), повинні бути розібрані з усім особовим складом протягом 10 днів із реєстрацією в журналі обліку занять із службової підготовки.

3.21. Особовий склад, що має на оснащенні апарати захисту органів дихання, зобов’язаний один раз на місяць тренуватись у них на свіжому повітрі, у тому числі одне тренування на квартал – у непридатному для дихання середовищі.

3.22. Відпрацювання та коригування документів оперативного реагування (планів, карток), як правило, організовується при проведенні занять таким чином, щоб весь особовий склад чергових змін підрозділу знав оперативно-тактичні особливості найбільш важливих та потенційно небезпечних об’єктів, розташованих в районі обслуговування.

3.23. Відпрацювання вправ (нормативів) із спеціальної фізичної підготовки здійснюється відповідно до тематичного плану та розкладу занять і проводиться у відведені розпорядком дня години.

3.24. При підготовці до проведення лекції з будь-якого виду службової підготовки керівник занять повинен підготувати конспект лекції, при підготовці до проведення класно-групового заняття – план-конспект проведення заняття (додаток 6), при підготовці до проведення практичного заняття – методичну розробку на проведення практичного заняття (додаток 7), при підготовці до проведення семінару – план семінарського заняття за довільною формою. Зазначені навчально-методичні документи затверджуються безпосереднім керівником підрозділу.

3.25. Дозволяється не розробляти навчально-методичні документи для проведення занять при вивченні законодавчих актів України, наказів, розпоряджень вказівок, аналізів тощо.

3.26. У процесі проведення занять необхідно застосовувати відповідні дидактичні засоби (фільми, схеми, малюнки тощо).

На всіх практичних заняттях і навчаннях (тренуваннях) створюється обстановка, максимально наближена до реальної. Практичні заняття необхідно починати вступним інструктажем з оголошенням теми та мети в межах даного заняття.

3.27. Тактико-спеціальні навчання.

3.27.1. Тактико-спеціальні навчання є вищою формою тактичної підготовки начальницького складу органів управління та підрозділів МНС, що проводяться з метою досягнення високого рівня готовності підрозділів до реагування та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

3.27.2. Тактико-спеціальні навчання на об’єктах і територіях регіонів проводяться із залученням сил та засобів, передбачених відповідними документами оперативного реагування (планами, картками), планами навчання.

3.27.3. Тактико-спеціальні навчання на об’єктах (територіях) району обслуговування проводять:

керівники і заступники керівників підрозділів територіального органу управління – не менше 2 разів на рік кожний;

керівники і заступники керівників з питань реагування територіальних органів управління, центрів і загонів центрального підпорядкування, керівний склад Оперативно-рятувальних служб цивільного захисту територіальних органів управління – не менше 2 разів на рік кожний;

керівний склад МНС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального апарату МНС – згідно з окремими планами МНС.

3.27.4. За цільовим призначенням тактико-спеціальні навчання поділяються на: тренувальні, перевірочні, показові, дослідні й комплексні.

3.27.5. Тактико-спеціальні навчання проводяться у денний і нічний час, із залученням усіх сил та засобів, передбачених розкладом виїзду (планом залучення сил та засобів).

3.27.6. Тренувальні тактико-спеціальні навчання проводяться із розрахунку, щоб кожний підрозділ не менше 2 разів на рік брав у них участь;

3.27.7. Кількість і періодичність перевірочних тактико-спеціальних навчань територіального рівня встановлюється начальниками (керівниками) територіальних органів управління, але не менше двох разів на рік (як правило, по одному навчанню у зимовий і літній період).

3.27.8. Під час інспекторських перевірок територіальних органів управління та підрозділів проводяться перевірочні або показові тактико-спеціальні навчання.

3.27.9. Показові тактико-спеціальні навчання проводяться з розрахунку не менше одного разу на рік.

3.27.10. Дослідні тактико-спеціальні навчання проводяться з метою дослідження або випробування нових зразків техніки, прийомів і способів реагування на надзвичайні ситуації.

3.27.11. Комплексні тактико-спеціальні навчання проводяться із залученням сил та засобів інших міністерств та відомств з метою практичного відпрацювання питань їх взаємодії та з метою комплексної оцінки рівня стійкості об’єктів та населених пунктів.

Допускається проводити комплексні тактико-спеціальні навчання за рахунок тренувальних тактико-спеціальних навчань.

3.27.12. За результатами тактико-спеціальних навчань керівник органу управління (підрозділу) визначає ступінь набуття практичних навичок особовим складом, тактичної підготовленості підрозділу щодо реагування на надзвичайні ситуації.

3.28. Зміст психологічної, мобілізаційної і гуманітарної підготовки визначається окремими планами та програмами.

Стройова підготовка проводиться під час стройових оглядів, перед початком службових нарад, нарядів на службу та інших заходів.
4. Облік процесу службової підготовки

4.1. Основними документами обліку службової підготовки є журнал установленої форми (додаток 8), у якому відповідальними особами ведеться облік успiшностi особового складу, вiдвiдування ними занять та виконання навчальних програм, облік теоретичного навчання для індивідуальних консультацій.

4.2. Для облiку виконання навчальних планiв i програм у журналі обліку занять із службової підготовки відповідальні особи роблять записи про дату i змiст проведених занять (навчань, тренувань), виконаних особовим складом у час, витрачений на кожну тему (роботу).

4.3. Облiк навчальних досягнень особового складу здійснюється за результатами контролю знань, умінь та навичок. Форми поточного контролю органи і підрозділи обирають самостійно.

4.4. Контроль теоретичної підготовки здiйснюється з метою визначення рiвня засвоєння особами рядового і начальницького складу знань вiдповiдно до вимог навчальних програм, пiдготовленостi до самостiйного виконання завдань за призначенням.

Контроль практичної підготовки здійснює керівник підрозділу шляхом оцінювання кожного виконаного завдання, а також спостереження за правильнiстю виконання вправ, органiзацiєю роботи, за використанням обладнання, iнструментiв та виконанням вимог безпеки працi.
5. Навчально-матеріальна база

5.1. Навчально-матеріальна база підрозділу призначена для забезпечення навчального процесу і визначається статутами (положеннями) підрозділів.

5.2. Основна навчально-матеріальна база, залежно від завдань за призначенням підрозділу, має складатись із:

навчальних кабінетів (класів, лабораторій тощо), обладнаних стендами і наочним приладдям, плакатами, тренажерами тощо;

навчальних споруд, полігонів, смуг з перешкодами, обладнаних необхідними технічними засобами навчання;
спортивних майданчиків, стадіонів, приміщень, інвентарю та іншого знаряддя, необхідного для фізичного вдосконалення;

кімнат психологічного розвантаження;

бібліотеки, читального та актового залів, приміщення (пункту) медичного обслуговування.

5.3. Навчально-матеріальна база повинна відповідати вимогам діючих правил безпеки праці.
6. Контроль за службовою підготовкою

6.1. Орган управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту здійснює поточний i вихідний контроль за службовою підготовкою.

6.2. Систематичний контроль за службовою підготовкою передбачає вивчення та аналіз:

стану організації та проведення занять;

виконання навчальних планів і програм;

оформлення обліково-звітної документації (журналів, екзаменаційних матеріалів, протоколів);

фактичного рівня знань і умінь особового складу за результатами контролю, причин незадовільної успішності.

визначення якості засвоєння особами рядового і начальницького складу навчального матеріалу за усіма видами службової підготовки;

перевірки наявності і стану навчально-матеріальної бази.

6.3. Контроль за службовою підготовкою здійснюється під час:

інспектування органів та підрозділів;

контрольних перевірок;

цільових перевірок;

підсумкових перевірок стану службової підготовки.

6.4. Під час інспектувань (перевірок) стану службової підготовки залучається більше 50% особового складу органу або підрозділу. Обов’язково оцінюється індивідуальна професійна підготовленість особового складу, складається загальна оцінка рівня підготовленості підрозділу до виконання завдань за призначенням.

6.5. Стан службової підготовки враховується атестаційними комісіями, розглядається керівництвом МНС, керівниками територіальних органів управлінь і підрозділів.

7. Завдання і функції осіб, відповідальних за організацію і проведення службової підготовки

7.1. На осіб відповідальних за організацію і проведення службової підготовки в органах та підрозділах покладаються:

організаційно-методична діяльність і контроль за станом службової підготовки;

аналіз стану і розроблення заходів щодо вдосконалення службової підготовки;

розроблення тематичних планів із службової підготовки особового складу, організація та участь у проведенні занять;

контроль і надання організаційно-методичної допомоги підпорядкованим підрозділам в організації службової підготовки;

участь у підготовці навчальних матеріалів для проведення тренувань з керівним складом органів управління та підрозділів;

участь в інспектуванні підпорядкованих підрозділів з питань організації і проведення службової підготовки;

підготовка пропозицій щодо створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази;

вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду щодо організації службової підготовки особового складу.

7.2. Відповідальні за службову підготовку мають право:

організовувати та брати участь у проведенні інспекторських, контрольних, підсумкових і цільових перевірок стану службової підготовки особового складу;

вносити на обговорення атестаційних комісій, оперативних нарад, засідань проблемні питання з службової підготовки особового складу.

7.3. Відповідальні за службову підготовку зобов’язані:

проявляти ініціативу і творчість у роботі, досконально знати систему організації службової підготовки органів управління та підрозділів МНС;

постійно працювати над підвищенням свого теоретичного та практичного рівня, знати та вміти виконувати на практиці нормативи і вправи за темою, що розглядається;

контролювати у межах своїх функціональних обов’язків виконання програм службової підготовки у підпорядкованих підрозділах і вимагати від них необхідну інформацію з цих питань;

розробляти та вносити керівництву пропозиції з питань організації та подальшого покращення службової підготовки особового складу, передбачати такі заходи в планах роботи.

8. Підбиття підсумків службової підготовки

8.1. Підсумки службової підготовки за навчальний рік підбиваються шляхом складання диференційованого заліку особовим складом у період з 1 до 10 червня.

Склад комісії та графік проведення диференційованого заліку визначається наказом відповідного керівника. Результати заліку враховуються в журналі обліку занять зі службової підготовки.

8.2. Диференційований залік з теоретичної підготовки здійснюється окремо для кожної категорії спеціалістів у формі письмової відповіді на контрольні питання білетів або тестів.

Білети (тести) розробляються особами, відповідальними за організацію і проведення службової підготовки, у двох примірниках, у кількості, що на
10 % перевищує чисельний склад групи. Перший примірник (контрольний) затверджується і зберігається в установленому порядку, а другий використовується для складання заліку.

Перевірка знань може здійснюватись із використанням технічних засобів навчання.

8.3. Залік із загальної та спеціальної фізичної підготовки приймається шляхом відпрацювання контрольних нормативів.

Порядок розподілу особового складу на медико-вікові групи та перелік контрольних нормативів із загальної фізичної підготовки визначаються відповідно до Настанови з фізичної підготовки в МНС України, затвердженої наказом МНС від 05.08.2004 № 10.

8.4. У перелік залікових питань входять питання щодо особливостей характеристики об’єктів і територій району обслуговування, реагування на характерні надзвичайні ситуації, протипожежного стану об’єктів тощо.

8.5. Особи, які не склали диференційний залік, складають його повторно у термін, визначений головою комісії, але не пізніше початку нового навчального року.

До повторного складання диференційного заліку особовий склад виконує функціональні обов’язки за займаною посадою.

У разі якщо особи особового складу не склали повторно диференційний залік, питання щодо подальшого заміщення ними відповідної посади вирішується атестаційними комісіями.

8.6. Керівники територіальних органів управління, центрів та загонів центрального підпорядкування, інших органів управління до 30 червня направляють до МНС звіт за результатами проведення службової підготовки за навчальний рік.

9. Порядок оцінювання результатів службової підготовки

9.1. Оцінювання рівня функціональної підготовки.

9.1.1. Індивідуальна оцінка рівня функціональної підготовки особового складу визначається на підставі перевірки знань основних положень законодавчих актів України, нормативно-правових документів МНС, теоретичних знань і практичних навичок за посадою, уміння застосовувати ці знання в практично-службовій діяльності.

За результатами проведеної перевірки знань виставляються такі оцінки:

відмінно”, якщо особа глибоко вивчила і засвоїла навчальний матеріал, послідовно і повно відповіла на поставлені запитання, чітко і впевнено працювала з технікою і устаткуванням, установлені контрольні нормативи виконала на „відмінно”, не допустила порушень заходів безпеки праці;

добре”, якщо особа твердо знає навчальний матеріал, відповіла на поставлені запитання правильно, без додаткових запитань, добре знає і працює з технікою та устаткуванням, установлені контрольні нормативи виконала на „добре”, не допустила порушень заходів безпеки праці;

задовільно”, якщо особа знає основні питання навчального матеріалу, але на запитання відповіла нечітко і неповно та її відповідь потребує додаткових запитань, установлені контрольні нормативи виконала на „задовільно”, не допустила порушень заходів безпеки праці;

незадовільно”, якщо особа не змогла повністю і правильно відповісти на поставлені запитання, не виконала вимог установлених контрольних нормативів або допустила порушення заходів безпеки праці.

9.1.2. Оцінка органу, підрозділу з функціональної підготовки складається з індивідуальних оцінок особового складу і визначається:

відмінно”, якщо не менше 90% осіб, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше половини з них отримали оцінку „відмінно”;

добре”, якщо не менше 85% осіб, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше половини з них отримали оцінку „добре” та “відмінно”;

задовільно”, якщо не менше 80% осіб, які складали заліки, отримали позитивні оцінки.

9.2. Оцінювання рівня тактичної підготовки.

9.2.1. Індивідуальна оцінка рівня тактичної підготовки визначається за результатом проведення перевірки знань, умінь і навичок щодо дій у типових і екстремальних ситуаціях під час виконання завдань за призначенням, пов'язаних із реагуванням на надзвичайну ситуацію та ліквідацією її наслідків. Перевірці знань із тактичної підготовки підлягають особи, які безпосередньо беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

За результатами проведеної перевірки знань виставляються такі оцінки:

відмінно”, якщо особа чітко, впевнено, тактично грамотно діяла у конкретній ситуації, глибоко вивчила і добре засвоїла навчальний матеріал та заходи безпеки праці, послідовно і повно відповіла на поставлені запитання;

добре”, якщо особа правильно діяла у конкретній ситуації, твердо знає навчальний матеріал та заходи безпеки праці, відповіла на поставлені запитання правильно, без уточнюючих запитань;

задовільно”, якщо особа показала невпевнені дії та не в повному обсязі знає заходи безпеки праці, завдання виконала нечітко і не повністю, допустила помилки, під час відповіді постійно потребує додаткових запитань;

незадовільно”, якщо особа не змогла повно і правильно виконати практичне завдання, діяла тактично неграмотно, допустила грубі порушення заходів безпеки праці.

9.2.2. Оцінка органу, підрозділу з тактичної підготовки складається з індивідуальних оцінок і визначається згідно з критеріями, вказаними в пункті 9.1.2. цього Положення.

9.3. Оцінювання рівня загальної фізичної підготовки.

9.3.1. Індивідуальна оцінка рівня загальної фізичної підготовки визначається відповідно до Настанови з фізичної підготовки в МНС України за результатами виконання трьох контрольних вправ:

біг на 100 метрів;

біг на 1000 або 3000 метрів;

підтягування, згинання та розгинання рук в упорі лежачи або комплексна силова вправа (одна вправа на вибір перевіряючого).

9.3.2. Оцінка органу, підрозділу із загальної фізичної підготовки складається з індивідуальних оцінок фізичної підготовки і визначається:

відмінно”, якщо 90% особа одержали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки „відмінно”;

добре”, якщо 85% осіб одержали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки не нижче ніж „добре”;

задовільно”, якщо при перевірці одержано 80% позитивних оцінок.

Якщо більше 20% осіб, які підлягали перевірці, звільнені від виконання вправ з фізичної підготовки, виставляється оцінка “незадовільно”.

9.4. Оцінювання рівня загальнопрофільної підготовки.

9.4.1. Індивідуальна оцінка рівня загальнопрофільної підготовки залежить від специфіки діяльності органу або підрозділу (визначається згідно пункту 9.1.1. цього Положення) і визначається за критеріями:
відмінно”, якщо отримано оцінки 5,5,5; 5,5,4;

добре”, якщо отримано оцінки 5,4,4; 4,4,4; 5,5,3; 5,4,3; 4,4,3;

задовільно”, якщо отримано оцінки 5,3,3; 4,3,3; 3,3,3; 5,5,2; 5,4,2; 5,3,2; 4,4,2; 4,3,2;

незадовільно” – в усіх інших випадках.

9.4.2. Загальна оцінка органу, підрозділу із загальнопрофільної підготовки визначається згідно підпункту 9.1.2. цього Положення.

9.5. Загальна індивідуальна оцінка особового складу, органу управління, підрозділу із службової підготовки визначається за трьома оцінками (функціональна, загальна фізична, загальнопрофільна підготовка) згідно підпункту 9.4.1. цього Положення.
Директор Департаменту

управління рятувальними силами Г.Б. Марченко


Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з службової підготовки особового складу органів...
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
До Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і...
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
До Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і...
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
ЗАТВЕРДЖУЮ
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці зі...
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
НАКА З
«Про затвердження Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту» щодо...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення семінарського заняття з функціональної...
Наказ МНС України №838 від 14. 12. 2009 року “Про затвердження Порядоку проведення службового розслідування стосовно порушення особами...
НАКАЗ «31» березня 2011 року м. Миколаїв №25 Про організацію та проведення
УМНС України в Миколаївській області та на виконання вимог наказу МНС України №601 від 01 вересня 2009 року “Про затвердження Положення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка