ЗВІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2008-2009 Н. Р


Скачати 160.53 Kb.
НазваЗВІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2008-2009 Н. Р
Дата12.04.2013
Розмір160.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
(ІІ ПІВРІЧЧЯ)

ЗВІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2008-2009 Н.Р.

1. Стисла характеристика професорсько-викладацького складу.


Кафедра

 

 

 

Кіл-ть ставок

 

 

 

Кіл-ть

викл.

 

 

 

Всього з науковим ступенем

З них

докторів наук, професорів

кандидатів наук,

доцентів

викладачів пенс. віку

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

кіл-ть

%

Інформаційних

технологій в освіті

16,5

Штатні –16

9

56,25

3

18,75

2

12,5

17

Із сумісниками – 17

10

59

1

5,9

3

17,6

2

11,8
2. Список осіб, що захистили у 2008-2009 н. р. докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, місце і час захисту).

Немає.

 3. Видавнича діяльність. 

Монографії

Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні

розробки

Статті

 

Тези

Патенти

Загальний

обсяг

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

1

10,8

 

 

10

102,7

3

7,3

32

19

8

2,1

 

 

52

143,1

Всього по кафедрі: одиниць 52, друкованих аркушів 143,1.

4. Список і обсяг найважливіших наукових і навчально-методичних праць: монографій, підручників, навчально-методичних посібників (з грифом мон України вказувати обов’язково).

1.   Шестопалюк О.В. Громадянське виховання майбутніх учителів: теоретичні і методичні аспекти. Монографія. – Вінниця: Видавництво «Консоль», 2008. – 260 с.

2.    Гороль П.К., Гуревич Р.С., Фуштей І.А. Технічна творчість учнів та її методичне забезпечення. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – 400 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для вчителів, керівників технічних гуртків, організаторів технічної творчості, студентів вищих педагогічних навчальних закладів (лист № 14/18-Г-517 від 22.02.08).

1.   Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікцаійні технології навчання. Термінологічний словник. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2008. – 258 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для вчителів, керівників технічних гуртків, організаторів технічної творчості, студентів вищих педагогічних навчальних закладів (лист № 1/11-3856 від 02.06.09).

2.   Гороль П.К., Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шестопалюк О.В. Мультимедійні засоби навчання. Лабораторні роботи. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2008. – 633 с.

1.  Гороль П.К., Герштун П.Г., Коношевський Л.Л. Творчість молодших школярів. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ООО «планер», 2009. – 215 с.

2.  Гуревич Р.С., Тозюк С.Ю. Електротехніка з основами промислової електроніки. Збірник запитань і задач. – Навчальний посібник. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД» 2009. - 56 с.

3.   Кадемія М.Ю., Шестопалюк О.В., Шевченко Л.С. Телекомунікаційні проекти в навчальному процесі ВНЗ. Навчальний посібник. – Вінниця: ТОВ ПЦ «Енозіс», 2008. – 238 с.

4.    Кадемія М.Ю., Козяр М.М., Ткаченко Т.В., Шевченко Л.С. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу. Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2008. – 186 с.

5.    Кадемія М.Ю., Шестопалюк О.В., Шевченко Л.С. Підготовка майбутніх вчителів до використання ІКТ. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ «ЛАНДО ЛТД», 2009. – 100 с.

6.   Кириленко Н.М., Фуштей І.А. Основи роботи в Power Point 2003 та Front Page 2003. Лабораторний практикум з курсу «Мультимедійні засоби навчання». Навчальний посібник. – Вінниця: Глобус-пресс, 2008. – 98 с.

7.   Бойчук В.М. Художня обробка деревини. Навчальний посібник. – Вінниця: ВАТ «Ландо ЛТД», 2008. – 322 с.

8.   Бойчук В.М. Ручна обробка металу. Навчальний посібник. – Вінниця: ВАТ «Ландо ЛТД», 2009. – 108 с.

5. Аналіз наукової діяльності кафедри.

У 2008-2009 н. р. план наукової роботи виконано повністю.

Викладачі кафедри брали участь у роботі методологічного семінару інституту математики, фізики і технологічної освіти і методичного семінару кафедри.

Брали участь у роботі наукової конференції «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук» 9-10 квітня 2009 р. в Інституті математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Здійснюється робота щодо реалізації гранта з теми «Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій», а саме: розроблено програми й електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра інформаційних технологій в освіті; розробка веб-сторінок кафедри та наповнення їх матеріалом.

Викладачі кафедри – проф. Козловська І.М. доц. Кадемія М.Ю., доц. Коношевський Л.Л. керують роботою аспірантів.

Постійно підтримується зв’язок з ВНЗ, науковими центрами України, підтримуються міжнародні зв’язки. Викладачі кафедри беруть участь у наукових проектах, отримують гранти.

 6. Відзначення викладачів, які мають вагомі наукові здобутки, та викладачі, які не виконали планів НДР за звітний період (з обґрунтуванням).

З усіх навчальних дисциплін (близько 40), що забезпечує кафедра інформаційних технологій в освіті під загальним методичним керівництвом завідувача кафедри проф. Шестопалюка О.В. і заступника завідувача кафедри доц. Кадемії М.Ю. розроблено навчальні і робочі програми, електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК) та інше навчально-методичне забезпечення.

Викладачі кафедри забезпечують вивчення навчальних дисциплін зі студентами очної і заочної форми навчання. Значна увага приділялася створенню електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК). Створення ЕНМК здійснюється за перспективним планом, розроблені відповідні електронні навчально-методичні комплекси проф. Гороль П.К., доц. Кадемія М.Ю., Гордійчук Г.Б., ст. викл. Шевченко Л.С., Кондратюк В.Д., Бойчук В,М., асистенти Байло М.Ю., Кириленко Н.М., Кобися А.П., Кобися В.М., Тозюк С.Ю., Кізім С.С., Уманець В.О. Електронні навчально-методичні комплекси під загальним методичним керівництвом заступника завідувача кафедри доц. Кадемії М.Ю. розроблено з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра інформаційних технологій  в освіті.

Для дисциплін, які вивчаються на 1-3 курсах, розроблено програмно-методичне забезпечення з врахуванням кредитно-модульної системи навчання, а саме:

-         навчальні і робочі програми;

-         методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт;

-         методичні рекомендації щодо здійснення й перевірки самостійної роботи студентів;

-         завдання для проведення контрольних робіт з врахуванням спеціалізацій студентів;

-         завдання комп’ютерного тестового контролю знань студентів з врахуванням їх спеціалізації.

Викладачі кафедри приділяють значну увагу організації і контролю самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонської конвенції, розглядаючи її як головний компонент навчального процесу. Самостійне опанування змістом навчальної дисципліни передбачає вивчення питань, теоретичних положень, методів роботи з ПК та мультимедійними засобами навчання, опанування прийомами роботи в глобальній мережі Інтернет, а також опанування технологією застосування їх у реальних галузях життєдіяльності та в майбутній професійній діяльності. В процесі планування та проведення самостійної роботи, викладачі кафедри основну увагу звертають на контроль, а також на самоконтроль.

 

1.                Організація і проведення науково-методичних заходів.Назва заходу (конференції, семінару, конкурсу тощо)

Рівень (міжнародний, всеукраїнський, міжвуз., обласний, міський університетський)

Дата проведення

Кількість учасників

Приміт

ка

Всього

Іноземних громадян

З інших міст України

Студентів ВДПУ

1.

Семінар для ректорату, директорів, деканів, завідувачів кафедр «Створення єдиного освітнього середовища»

Університетсь-кий

25.11.

2008р.

50

-

-

-

-

1. Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України та зарубіжжя.

 Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України Кафедра

Назва ВНЗ, наукового центру

Місто

Форма співробітництва

Примітка

1.   

Інформаційних

технологій в освіті

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Дрогобич

Обмін досвідом

 

2.   

Інформаційних

технологій в освіті

Мелотопольський державний педагогічний університет

Мелітополь

Обмін досвідом

 

3.   

Інформаційних

технологій в освіті

Запорізький національний університет

Запоріжжя

Обмін досвідом

 

 Міжнародні зв’язки Кафедра

Назва ВНЗ, наукового центру

Місто

Країна

Форма співробітництва

Примітка

1.   

Інформаційних

технологій в освіті

Дармштадський технічний університет

Дармштад

Німеччина

Обмін досвідом

 

2.   

Інформаційних

технологій в освіті

Каліфорнійський університет

Ірвін

США

Обмін досвідом

 

3.   

Інформаційних

технологій в освіті

Берклінський університет

Берклін

США

Обмін досвідом

 

4.   

Інформаційних

технологій в освіті

Берклінська середня школа «Блек пайн сьоркл»

Окланд

США

Обмін досвідом

 

1.     Інші види проведених робіт наукового характеру.

У 2008 р. кафедра приймала участь у конкурсі проектів, що проводився в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти на 2008-2011 рр. з проектом: «Розробка технологій електронного навчання для підготовки майбутніх учителів» й отримала Грант за ІІ місце в сумі 30000 грн. Керівник проекту доктор педагогічних наук, професор Гуревич Р.С.

17-18 жовтня 2008 р. доц. Кадемія М.Ю., ст. викладач Шевченко Л.С. відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми і перспективи трудової та професійної підготовки молоді», м. Дрогобич.

Доцент Гордійчук Г.Б.  відвідала міжнародний форум «Нові горизонти ІКТ в освіті», що проходив у м. Києві в жовтні 2008 р.

23 жовтня 2008 р. доц. Кадемія М.Ю., ст. викладач Бойчук В.М. приймали участь у Міжвузівській науково-практичній конференції аспірантів та молодих учених «Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті Європейського освітнього простору», що проходила у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Викладачі кафедри доц. Гордійчук Г.Б., асистент Кириленко Н.М. приймали участь у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", яка проходила 27-29 листопада 2008 р. у м. Київ.

Доцент Кадемія М.Ю., ст. викладач Бойчук В.М., приймали участь в україно-польській науково-практичній конференції «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції», яка проходила 21-25 квітня 2009 р. в м. Житомирі.

Доцент Гордійчук Г.Б. приймала участь у роботі майстер-тренінгу Майкрософт «Партнерство в навчанні» 24-25 квітня 2009 р., м. Київ.

Викладачі кафедри інформаційних технологій в освіті доц. Кадемія М.Ю., Гордійчук Г.Б., ст. викладачі Шевченко Л.С., асистент Кириленко Н.М. приймали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: теорія, методологія, досвід у підготовці педагогічних та інженерних кадрів» 20-23 травня 2009 р., м. Луцьк.

27 травня 2009 р. доц. Гордійчук Г.Б., асистент Кобися А.П. приймали участь у роботі наради-семінару «Сучасні освітні технології у вищих

педагогічних навчальних закладах: стан, тенденції та перспективи розвитку» в рамках програми Intel@«Навчання для майбутнього».

13-15 червня 2009 р. викладачі кафедри Кобися А.П. і Тозюк С.Ю. приймали участь у майстер-класі за програмою Intel@«Навчання для майбутнього», що проходив на базі Бердянського державного педагогічного університету.

У навчальний процес Вінницького державного педагогічного університету  впродовж 2007-2009 н.р. було впроваджено педагогічну технологію розвитку алгоритмічної діяльності майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей, розроблену Л.С. Сметаніною.  

Методичною підтримкою курсу є курс лабораторних робіт, представлених в електронному варіанті та методичний посібник «Основи інформатики для студентів гуманітарних спеціальностей».

В експерименті брали участь студенти спеціальностей «Початкові класи і психологія», «Психологія», «Філологія. Українська мова, література та українознавство», «Філологія. Українська мова і література та англ. мова», «Філологія. Українська мова, література і соціальна педагогіка», «Філологія. Англійська мова», «Філологія. Німецька мова», «Філологія. Російська мова».

Після проведення кінцевого зрізу, очевидним стало покращення показників розвитку алгоритмічної діяльності. Так, на репродуктивному рівні  зафіксовано показник 34% (попередній зріз – 72%), на репродуктивно-пошуковому  рівні показники змінились з 23% до 46%. Показник пошукового рівня покращився на 15% (з 5% до 20%). 

Показники проведеного дослідження свідчать про те, що запропонована Л.С. Сметаніною педагогічна технологія забезпечує розвиток алгоритмічної діяльності майбутніх фахівців гуманітарного напрямку, що сприяє ефективності їхньої професійної підготовки.

Результати апробації матеріалів дисертаційного дослідження було обговорено на засіданні кафедри «Інформаційних технологій в освіті». Протокол № 12  від  28 травня 2009 р.

 20 січня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в залі засідань вченої ради (ауд.216, корп.1.) відбувся захист дисертації Ігнатової Олени Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Формування в майбутніх педагогів умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій". Офіційний опонент - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій в освіті Шевченко Людмила Станіславівна.

 17 лютого 2009р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в залі засідань вченої ради (ауд. 216, корп. 1) відбувся захист дисертації   Подзигун Олени Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови". Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Кадемія Майя Юхимівна.

 17 квітня 2009р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К05.053.01 у Республіканському вищому навчальному закладі "Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта) за адресою: 98635, м.Ялта, вул. Севастопольська, 2, ауд. 15. відбувся захист дисертації   Волкової Наталії Валентинівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки". Відгук на дисертаційне дослідження підготувала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Кадемія Майя Юхимівна.

 12 травня 2009р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертації   Усатої Олени Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти на тему: "Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання". Офіційний опонент - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Коношевський Леонід Леонідович.

 Проведено І-ий етап олімпіади з програмування за 2008-2009 н.р. серед студентів спеціальності «Трудове навчання і основи інформаційних технологій» було проведено 24 лютого 2009 р. В олімпіаді приймало участь 9 студентів І-V курсів ІМФТО, зокрема:

-         Онуфрійчук О. (4-А);

-         Мацюк С. (3-А);

-         Берзін О. (3-А);

-         Білохвостікова О. (3-А);

-         Зінченко Д. (2-А);

-         Андрющенко М. (2-А);

-         Заводнюк В. (2-А);

-         Козак В. (3-А);

-         Лошак Б. (1-А).

Учасникам олімпіади пропонувалося розв’язати 3 задачі, проте не всі студенти справилися із завданням.

За підсумками проведення олімпіади місця серед учасників було розподілено таким чином:

І місце  – Мацюк Сергій, студент гр. 3-А.

ІІ місце – Лошак Богдан, студент гр. 1-А.

 Проведено І-ий етап олімпіади «Основи Web- дизайну» за 2008-2009 н. р. серед студентів спеціальності «Математика та основи інформатики» було проведено 2 березня 2009 р. В олімпіаді приймало участь 11 студентів V- курсу  ІПТЕФН, зокрема:

              Богословцева Ірина. (5МІ)

              Вікулова Ірина (5МІ)

              Гаврилюк Катерина  (5МІ) 

              Ганжа Роман. (5МІ)

              Гогусь Альона (5МІ)

              Євтодій  Анастасія (5МІ)

              Іванчук Світлана (5МІ)

              Мельнічук Наталія (5МІ)

              Пишняк Олександр Васильвич

              Твердохліб Наталія (5МІ)

              Цирулик Вікторія (5МІ)

Учасникам олімпіади пропонувалося створити Web-сайт на математичну тематику. При розробці структури Web-сайту студенти використовували можливості програми FrontPage, Flash MX та засоби мови HTML. За підсумками роботи місця серед учасників олімпіади були розподілені наступним чином:

І місце – Пишняк Олександр Васильович гр. 5МІ

ІІ місце – Гаврилюк Катерина Олексіївна гр. 5МІ

ІІІ місце – Цирулик Вікторія Юріївна. гр. 5МІ

На базі кафедри інформаційних технологій в освіті (Квітень 2009р.) було проведено олімпіаду з дисципліни «Графічні редактори». Були задіяні 12 студентів спеціальності «Трудове навчання».

Олімпіада проводилася в два тури:

1.     Теоретичний тур (тестування);

2.     Практичний тур (виконання малюнка за допомогою графічних редакторів).

У другому турі олімпіади брали участь тільки ті студенти, котрі показали найкращі результати із теоретичних знань. За результатами тестування кращими були: Федорець Катерина, Осіпчук Сергій, Славінський Олександр, Продан Наталія, Вітик Влодимир, Свінціцький Андрій.

Виконавши практичне завдання студенти заняли такі місця:

1місце - Федорець Катерина; 2 місце - Славінський Олександр; 3 місце - Продан Наталія; 4 місце - Свінціцький Андрій; 5 місце - Вітик Влодимир; 6 місце - Осіпчук Сергій.

1.      Висновки і пропозиції.

1.   З метою удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, підвищенню якості освіти та наказу Міністерства освіти і науки України № 272 від 24.03.2009р. адаптувати навчальну дисципліну «Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу» відповідно до програми Intel@«Навчання для майбутнього» за моделлю «Методика навчання (конкретного навчання)».

2.    Створити на кафедрі центр для підготовки до видавництва друкованої продукції.

3.   Підписати угоду для обміну досвідом з Вітебським державним університетом (Білорусія) у 2009 р.

4.    Активізувати роботу членів кафедри інформаційних технологій в освіті над розробкою та участю  у грантах.

5.   Активізувати роботу членів кафедри інформаційних технологій в освіті щодо видавничої діяльності навчально-методичних посібників до діючого навчального плану.

 

Зав. кафедри                проф. Шестопалюк О.В.

10.06.09р.

 

Схожі:

ЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З...
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
Статистична інформація щодо основних результатів наукової діяльності...

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
Дослідження
По кафедрі інформаційних технологій в освіті у 2009 р не було захищено докторських і кандидатських дисертацій
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка