ДОГОВІР №


Скачати 251.37 Kb.
НазваДОГОВІР №
Сторінка1/3
Дата14.03.2013
Розмір251.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3ДОГОВІР №


про надання послуг електрозв'язку

м. Суми __.__.201_ р.

Фізична особа - підприємець Череда Григорій Васильович, надалі іменується – Оператор зв’язку, що діє на підставі Свідоцтва про Державну реєстрацію №2 069 017 0000 001060 від 03.02.1995 р. та Ліцензії Державного комітету зв’язку та інформатизації України серії АВ № 466152 від 06.05.2009р., з однієї сторони, та __________________________, надалі іменується - Споживач, в особі _______________________________, що діє на підставі _______________________, з другої сторони, разом в подальшому – Сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор зв’язку надає Споживачу послуги електрозв’язку, а Споживач здійснює оплату послуг Оператора зв’язку на умовах даного Договору та у відповідності з Додатками та Додатковими Угодами до даного Договору , які є його невід’ємною частиною.

1.2. Відносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України "Про телекомунікації" та "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг".
2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ЗВ`ЯЗКУ

2.1. Оператор зв’язку зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв'язку.

2.1.2. Проводити реєстрацію придбаних Споживачем абонентських пристроїв телематичних служб та передавання даних.

2.1.3. Здійснювати перевірку відповідності абонентських пристроїв технічним нормам, підключення телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв.

2.1.4. Усувати пошкодження телефонного зв'язку в контрольні технологічні терміни.

2.1.5. Проводити перерахунок абонентської плати у разі, якщо пошкодження телефону виникло не з вини Споживача та не усунуто в контрольний термін згідно Закону України “Про телекомунікації”.

2.1.6. За місяць до початку робіт попереджати Споживача про заміну номера телефону у разі введення в дію нових АТС, реконструкції телефонних мереж, переключення діючих телефонів із застосуванням апаратури ущільнення ліній.

2.1.7. За три дні до відключення телефону, у разі потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів, повідомляти про це Споживача.

2.1.8. З виїздом Споживача з телефонізованого приміщення зберігати протягом одного місяця з дати подання заяви про відмову від телефону технічну можливість відновлення роботи телефону до пред'явлення прав на користування телефоном його новим наймачем (власником).

2.1.9. Кожен випадок пошкодження Споживачем телефонного обладнання, та ліній, які перебувають на балансі Оператора зв'язку, оформляти актом за підписами представників Оператора зв’язку та Споживача.

2.1.10. Розглядати скарги та заяви Споживача у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

2.1.11. Працівники Оператора зв'язку, які прибули за викликом Споживача для огляду та ремонту телефонних апаратів і абонентських пристроїв, а також виконання інших робіт, зобов'язані пред'явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та наряд на виконання робіт.

2.1.12. Вживати заходів з захисту абонентських ліній від сторонніх підключень.

2.1.13. Інформувати Споживача про перелік сертифікованих абонентських пристроїв, які можна підключати до мережі загального користування.

2.1.14. Не менше одного разу на місяць повідомляти Споживачів про належну суму платежу за міжміські та міжнародні телефонні розмови.

2.1.15. Оператор зв'язку може розширювати або змінювати перелік послуг, перерахованих у додатках №2, №3 залежно від технічних можливостей автоматичних телефонних станцій з програмним управлінням та наявності довідково-інформаційних служб.
2.2 Оператор зв'язку має право:

2.2.1. Відключати несертифіковані і незареєстровані абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних.

2.2.2. Відключати абонентські пристрої, самовільно підключені сторонніми особами до діючого телефону.

2.2.3. У разі несплати отриманих послуг в установлений строк надсилати Споживачу письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати.

2.2.4. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, Оператор зв'язку має право призупинити Споживачу надання послуг. Повторне включення телефону здійснюється протягом двох діб (за винятком вихідних та святкових днів) після погашення заборгованості та внесення плати за включення телефону.

2.2.5. Припинити надання послуг Споживачу та розірвати Договір в односторонньому порядку, у разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло.

2.2.6. Призупиняти надання послуг телефонного зв'язку або припинити дію Договору у разі порушення Споживачем договірних зобов'язань, передбачених пунктом 3.2. даного Договору, або у разі закінчення терміну дії Договору.

2.2.7. У встановленому порядку прокладати кабельні та повітряні лінії і встановлювати пристрої, які забезпечують їх надійне функціонування.

2.2.8. Відключення телефону Споживача, приміщення якого підключено до охоронної сигналізації, здійснюється через місяць після письмового попередження з повідомленням про вручення.

2.2.9. У випадках, коли з телефону різко зростає обсяг споживання послуг і поточна сума рахунка значно перевищує середній, виставити терміновий рахунок.

2.2.10. Установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що надаються Оператором зв’язку, крім послуг, тарифи на які регулюються державою.

2.2.11. Змінювати тарифи на додаткові послуги. При зміні тарифів на додаткові послуги повідомляти Споживача за 7 календарних днів до введення тарифів в дію.

2.2.12. Змінювати порядок оплати у разі несвоєчасної сплати Споживачем наданих послуг, понад визначені даним Договором та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг строки.
3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

3.1. Споживач має право:

3.1.1. Ознайомитись у Оператора зв'язку з вимогами Законів України "Про телекомунікації" та "Про захист прав споживачів", "Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг", "Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги", "Тарифів на додаткові телекомунікаційні послуги та інші послуги", та інших нормативних документів, які регламентують надання послуг електрозв'язку.

3.1.2.У разі відсутності потреби в послугах електрозв'язку відмовитись від їх отримання та припинити дію Договору. Дату відмови повідомити Оператору зв'язку письмовою заявою не пізніше ніж за десять днів.

3.1.3. Користуватися додатковими (сервісними) видами послуг, які надаються по телефону.

3.1.4. Користуватися телефонним зв'язком із спецслужбами (міліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу).

3.1.5. Внести або вилучити свій номер телефону зі списків абонентів довідково-інформаційної служби та телефонного довідника.

3.1.6. Переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї ( для фізичних осіб).

3.1.7. На переустановлення телефону індивідуального користування в зоні дії однієї АТС за наявності технічної можливості протягом місяця.

3.1.8. На збереження за Споживачем номера телефону на термін, зазначений у заяві на тимчасове відключення телефону, за умови внесення ним абонентської плати за період відключення.

3.1.9. Не вносити абонентської плати за весь час пошкодження телефону не з вини Споживача, яке тривало більше контрольного терміну з моменту подання ним заяви до бюро ремонту.

3.1.10. З переїздом у межах дії однієї телефонної мережі до телефонізованого приміщення - переоформити Договір.

3.1.11. Користуватися автоматичним міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, якщо це передбачено технічними можливостями обладнання АТС.

3.1.12. Користуватися міжміським та міжнародним телефонним зв'язком за допомогою оператора за попереднім замовленням.

3.1.13. До моменту встановлення з'єднання за попереднім замовленням:

  • змінити номер телефону, за яким повинна бути надана послуга;

  • зазначити інший номер телефону абонента, який викликається, чи інший номер телефону і прізвище іншої особи, яка викликається;

  • змінити вид тарифу (звичайний, терміновий) замовленої розмови;

  • змінити призначений час розмови;

  • зазначити додаткові послуги.

3.1.14. Оскаржити неправомірні дії працівників Оператора зв'язку згідно з чинним законодавством.
3.2. Споживач зобов'язаний:

3.2.1. Не допускати підключення телефонних апаратів, абонентських пристроїв телематичних служб і засобів передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.

3.2.2. Не допускати самовільного підключення до телефонних ліній незареєстрованих абонентських пристроїв телематичних служб і засобів передавання даних.

3.2.3. Не допускати використання телефону з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян.

3.2.4. Не допускати використання телефону для навмисного створення незручностей іншим Споживачам.

3.2.5. Не перешкоджати виконанню робіт, пов'язаних з встановленням обладнання систем ущільнення, та проведенню ремонтних робіт.

3.2.6. У місячний термін повідомити Оператора зв'язку про свій виїзд із приміщення, продаж телефонізованого приміщення, зміну назви або розрахункового рахунку організації тощо.

3.2.7. Не допускати самовільного передавання телефонів в оренду підприємствам, установам, організаціям та громадянам. У разі здавання телефонізованих приміщень, в оренду або найм, Споживач повинен протягом місяця повідомити про це Оператора зв'язку.

3.2.8. Своєчасно вносити плату за користування телефоном, міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та інші послуги, надані по телефону.

3.2.9. Надавати Оператору зв'язку дані, які необхідні для розрахункових документів.

3.2.10. Забезпечувати збереження проводки приміщення, а власники та орендарі будинків (будівель) - всього майна та обладнання мереж телефонного зв'язку, що є в межах будинку (будівлі) та в межах земельних ділянок, які надано у власність, постійне або тимчасове користування.

3.2.11. У місячний термін повідомляти Оператора зв'язку про зміну місця постійного проживання ( для фізичних осіб) або банківських реквізитів ( для юридичних осіб).

3.2.12. Споживачі (власники та орендарі будинків/будівель, на території яких прокладені кабельні чи повітряні лінії телефонного зв'язку), повинні вживати запобіжних заходів під час ремонту, надбудови, знесення і спорудження будинків/будівель та інших робіт, своєчасно сповіщати Оператору зв'язку про ці роботи.

3.2.13. Ставити до відома Оператора зв'язку про зміну поштових або платіжних (банківських) реквізитів (відповідно до вимог НБУ), зміну назви, форми власності тощо.
4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги, які надаються Оператором зв'язку, оплачуються згідно відповідних додатків до даного Договору.

4.2. Споживач сплачує послуги електрозв'язку за спільно погодженою системою оплати: кредитна з поданням рахунків або квитанцій.

4.3. Споживач повинен своєчасно оплачувати надані послуги. Розрахунок абонентної плати за користування місцевим телефонним зв'язком здійснюється за змінною (з по часовою) величиною.

4.4. Оператор зв'язку у відповідності з нормативними документами приймає від Споживача оплату послуг електрозв'язку або доручає провадити приймання оплати іншим організаціям та установам (відділенням зв'язку, касам Ощадбанку, комерційним банкам тощо), з якими укладені відповідні договори. Оператор зв'язку інформує Споживача про перелік та місцезнаходження (адресу) пунктів приймання платежів.

4.5. Розрахунки за фактично отримані в кредит послуги електрозв'язку за кожний попередній місяць проводяться Споживачем протягом десяти днів з дня одержання рахунка, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим. За отримані в кредит послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку стягується додаткова плата в розмірі двох відсотків від вартості наданих послуг.

4.6. У разі застосування авансової системи оплати Споживач для одержання послуг електрозв'язку проводить щомісячно, до 20 числа поточного місяця, попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді, з подальшим перерахунком (до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) виходячи з фактично наданих послуг. При використанні Споживачем суми оплаченого авансу, Оператор зв’язку має право виставити терміновий рахунок за розрахунковий період із зазначенням суми авансу та строку оплати. При не сплаті рахунку в десятиденний термін Оператор зв’язку має право відключити телефон до погашення Споживачем заборгованості.

4.7. У разі неотримання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, або здійснення розрахунків без застосування квитанцій (без надсилання рахунків) Споживач повинен звернутися до служби розрахунків Оператора зв’язку для отримання інформації про належну до сплати суму.

4.8. Встановлені згідно з чинним законодавством пільги щодо абонентної плати за користування телефоном і почасової оплати місцевих телефонних розмов надаються з дня звернення Споживача.

4.9. Плата за встановлення телефону та інших абонентських пристроїв вноситься Споживачем під час оформлення замовлення на виконання відповідної послуги.

4.10. Нарахування плати за користування телефоном та іншими абонентськими пристроями здійснюється з дня їх включення.

4.11. Плата за автоматичну міжміську чи міжнародну телефонну розмову обчислюється з моменту відповіді абонента, який викликається.

4.12. Плата за міжміську чи міжнародну телефонну розмову з допомогою оператора обчислюється із зафіксованого початку розмови з абонентом, який викликається, на термін, визначений Споживачем.

4.13. Якщо після набирання номера телефону, який викликається, з'єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з технічним пристроєм, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, телефонним апаратом з автоматичним визначником номера, міні-АТС тощо), то тривалість розмови, яка підлягає оплаті, обчислюється з моменту з'єднання з оператором чи пристроєм.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Оператор зв'язку несе матеріальну відповідальність перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання послуг електрозв'язку.

5.2. Абонентна плата за весь час пошкодження телефонного зв'язку не нараховується:

      1. у разі усунення пошкоджень з порушенням контрольного терміну ;

- за весь час пошкодження у разі порушення Оператором зв'язку контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини Споживача, згідно з нормативними документами;

- за період отримання послуг електрозв'язку з якістю, яка не відповідає чинним стандартам та іншим нормативно-технічним вимогам.

5.3. Оператор зв’язку у разі не усунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Споживачем відповідної заявки сплачує Споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну , але не більш як за три місяці. Якщо з вини Оператора зв'язку пошкодження не усунуто, то Споживач може доручити усунення недоліків третій особі за рахунок Оператора зв'язку. Період, протягом якого Споживачеві не надавались чи неналежно надавались послуги зв'язку, визначається з часу звернення до бюро ремонту до часу одержання якісної послуги.

5.4. Оператор зв'язку не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання обов'язків унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором зв’язку або з вини Споживача та у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.5. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Споживача, усі витрати Оператора зв'язку з відшкодування збитків покладаються на Споживача.
  1   2   3

Схожі:

№ 21(продовження)
Договір міни. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)
“Договір перевезення” складається з наступних розділів: вступу, 1)...
Ь сторін за перевезення вантажів; 3) Договір чартеру (фрахтування); 4) Договір найму (оренди) транспортного засобу; 5) Договір про...
ДОГОВІР НАЙМУ ОБЛАДНАННЯ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір найму обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне
Договір про надання послуг
Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на абонентське обслуговування. Сплата першого рахунку є Вашою згодою укласти...
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується "Договір") про наступне
ДОГОВІР ОРЕНДИ об'єкта нерухомості
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди об'єкта нерухомості (надалі іменується "Договір") про наступне
ДОГОВІР НАЙМУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір найму транспортних засобів (надалі іменується "Договір") про таке
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
Разом іменовані Сторони і окремо Сторона, уклали цей договір поставок...

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка