Навчальний тест Енергетика та електротехнічні системи в АПК Огляд спроби 1 Question 1


НазваНавчальний тест Енергетика та електротехнічні системи в АПК Огляд спроби 1 Question 1
Сторінка1/34
Дата21.03.2013
Розмір5.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Навчальний тест - Енергетика та електротехнічні системи в АПК
Огляд спроби 1
Question

1
Найменше спотворення фазних напруг на стороні 0,4 кВ забезпечує схема з'єднання

обмоток силового трансформатора:
зигзаг з нулем;
.
.
Question

2
За яких значень λ і ρ у поршневих ДВЗ буде здійснюватися цикл з підведенням

теплоти за постійного тиску?
.
.
Question

3
Вимогами до якості електроенергії в нормальному режимі роботи допускається

тривале відхилення частоти в мережі трифазного змінного струму:
± 0,2Гц;
.
.
Question

4
Чи правильним є твердження: метод гармонійної лінеаризації для дослідження

нелінійних САК раціонально застосовувати тільки в тому випадку, коли в

усталеному процесі система автоматичного керування робить автоколивання.
так;
.
.
Question

5
Визначити вид нелінійності за статичною характеристикою:
зона нечутливості
.
.
Question

6
Як будуть навантажені два трансформатори, які працюють паралельно за активно-індуктивного

навантаження, якщо К1>К2?
більше завантажений другий
.
.
Question

7
Режими руху рідини в каналах визначають за допомогою критерія:
Рейнольдса.
.
.
Question

8
Первинні вимірювальні перетворювачі теплоенергетичних величин перетворюють

__________________ в електричний сигнал.
температуру;
.
.
Question

9
Щоб комутація була прямолінійною, щітки машини постійного струму, в якій

відсутні додаткові полюси, розміщують:
за фізичною нейтраллю.
.
.
Question

10
Трифазний двигун 380 / 220В включений як однофазний. Величина напруги U, за якої

двигун розвиватиме 2/3 номінальної потужності:
440В.
.
.
Question

11
Втратам активної потужності в сталі трансформатора від струму намагнічування

відповідає:
активна провідність трансформатора.
.
.
Question

12
Що відбулося з навантаженням трансформатора, якщо струм первинної обмотки

зменшився?
навантаження зменшилося;
.
.
Question

13
Стійка аперіодична ланка 1-го порядку - це ланка, яка описується рівнянням

динаміки типу ....
.
.
Question

14
Які з датчиків застосовуються для вимірювання температур?
термоелектричні (термопари);
.
.
Question

15
Органічне паливо складається з горючих елементів:
Виберіть одну або кілька відповідей

вуглецю (С).

водню (Н).

сірки (S).
.
.
Question

16
Формула визначення помилки в системі автоматичного керування з від`ємним

зворотним зв'язком має вигляд:
.
.
Question

17
Підсилюючим елементом називається елемент, який:
підсилює сигнал неузгодженості до величини, достатньої для приведення в дію

виконавчого елемента.
.
.
Question

18
За умовно графічним позначенням обрати порівняльний елемент з додатнім зворотним

зв'язком.
.
.
Question

19
Активне вентилювання - це спосіб сушіння зерна:
конвективний.
.
.
Question

20
Під час роботи машини постійного струму в режимі двигуна зсув щіток з

геометричної нейтралі за відсутності додаткових полюсів виконують:
Виберіть одну або кілька відповідей у напрямі, протилежному напряму обертання

якоря;

у напрямі, протилежному напряму електромагнітного моменту.
.
.
Question

21
АСКС, АСКП, АСК - це:
неізольовані проводи повітряних ліній;
.
.
Question

22
Основними термодинамічними параметрами стану є:
Виберіть одну або кілька відповідей

абсолютний тиск;

абсолютна температура;

питомий об'єм .
.
.
Question

23
Лінійна втрата напруги в лінії електропередачі визначається за формулою:
.
.
Question

24
Прискорена комутація спостерігається за значення сумарної електрорушійної сили ,

індуктованої в секції обмотки якоря, що дорівнює:
.
.
Question

25
Яка з віток схеми заміщення трансформатора характеризує коло намагнічування?
б-д
.
.
Question

26
Годограф Михайлова D(jω) для системи другого порядку зображено на рисунку. Така

система
нестійка
.
.
Question

27
Вузол електричного кола - це ______.
точка схеми кола, в якій збігаються не менше трьох віток;
.
.
Question

28
Величина електричних втрат ∆Рев трансформаторі залежить від:
Виберіть одну або кілька відповідей величини струмів первинної І1 і вторинної І2обмоток

трансформатора

величини напруги короткого замикання uк% трансформатора
.
.
Question

29
Мінімальне значення струму, який гарантує інтенсивне газоутворення в трубці

розрядника, достатнє для надійного гасіння дуги, забезпечується:
найменшим струмом вимикання розрядника;
.
.
Question

30
Виберіть з наведених критеріїв стійкості алгебраїчні:
Виберіть одну або кілька відповідей Рауса

Гурвіца
.
.
Навчальний тест - Енергетика та електротехнічні системи в АПК
Огляд спроби 2
Question

1
Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи

трансформаторів з різними:
коефіцієнтами трансформації;
.
.
Question

2
Витримка часу індукційного реле типу РТ-80 регулюється:
зміною уставки на шкалі витримки ч
.
.
Question

3
Тип генератора постійного струму, який за способом збудження не знайшов широкого

поширення:
генератор постійного струму послідовного збудження;
.
.
Question

4
Високовольтні вимикачі перевіряють на термічну стійкість за умовою:
.
.
Question

5
Частотний метод Попова дозволяє досліджувати абсолютну стійкість нелінійної

системи керування з ___________.
одною однозначною статичною нелінійністю
.
.
Question

6
Показник коливальності М відносять до показників якості:
частотних
.
.
Question

7
Частота обертання, яку має синхронна машина за 2Р = 4, f= 50 Гц:
1500 хв-1;
.
.
Question

8
Яку схему наведено на рисунку?
генератор високої частоти;
.
.
Question

9
Для спалювання твердого палива в кусках використовують топки:
шарові;
.
.
Question

10
Для мінімальних реле коефіцієнт повернення:
kпов > 1;
.
.
Question

11
Питомий тепловий потік, це:
кількість теплоти, яка проходить через одиницю ізотермічної поверхні за одиницю

часу.
.
.
Question

12
Струм уставки спрацювання відсічки для індукційного реле типу РТ-80 регулюється:
зміною відстані між кінцем якоря і магнітопроводом за допомогою регулювального

гвинта;
.
.
Question

13
Допуск ДСТУ на умову рівності коефіцієнтів трансформації та потужності за

паралельної роботи трансформаторів:
δК = 0,5% за потужністю 3:1
.
.
Question

14
Які з датчиків працюють тільки на змінному струмі?
індуктивні;
.
.
Question

15
Повну провідність у колі змінного струму з паралельним зєднанням R, L, C

визначають за формулою:
.
.
Question

16
Годограф Михайлова D(jω) для системи четвертого порядку зображено на рисунку.

Така система
стійка
.
.
Question

17
В основу роботи двигуна постійного струму закладено...
Закон Ампера.
.
.
Question

18
Як впливає присутність ланки чистого запізнення в системі на її запас за фазою?
зменшує запас за фазою
.
.
Question

19
Групи з'єднування, які можуть мати однофазні трансформатори:
"0" і "6";
.
.
Question

20
До складу електротехнічної сталі додається кремній для збільшення:
збільшення питомого електричного опору;
.
.
Question

21
Питому масову теплоємність газу визначають за формулою:
.
.
Question

22
Як називається елемент, в якому за досягнення певного рівня вхідної величини,

вихідна величина змінюється стрибкоподібно?
електричне реле;
.
.
Question

23
обмотки якоря машини постійного струму:
петльова;
.
.
Question

24
Причинами виникнення похибок датчиків є:
всі перелічені причини;
.
.
Question

25
Найміцніший зв'язок вологи із матеріалом, що підлягає сушінню, це:
хімічний;
.
.
Question

26
Припливно-витяжну вентиляцію приміщення передбачають, коли кратність

повітрообміну:
більша одиниці;
.
.
Question

27
У стандарті якості електроенергії нормується:
відхилення напруги;
.
.
Question

28
Існують такі принципи дій систем автоматичного керування:
Виберіть одну або кілька відповідей принцип розімкнутого керування

принцип компенсації (керування за збуренням)

принцип керування за відхиленням
.
.
Question

29
Коли фактична втрата напруги в розподільній мережі перевищує допустиму, то:
відхилення напруги у віддалених споживачів мережі перевищує допустиме значення -5%;
.
.
Question

30
Керуючим впливом називається
вплив керуючого пристрою на об'єкт керування
.
.
Навчальний тест - Енергетика та електротехнічні системи в АПК
Огляд спроби 3
Question

1
Генератор постійного струму призначений:
для перетворення механічної енергії, яка підводиться до вала якоря, в електричну

енергію постійного струму;
.
.
Question

2
Як змінити напрямок обертання ротора асинхронного двигуна?
змінити будь-які дві фази місцями
.
.
Question

3
АФЧХ стійкої розімкненої системи зображено на рисунку. Чи буде система стійкою в

замкненому стані?
система буде стійкою після замикання
.
.
Question

4
Під час пуску двигуна постійного струму необхідно забезпечити:
Виберіть одну або кілька відповідей зменшення пускового струму;

необхідний пусковий момент;
.
.
Question

5
Сумарна допустима втрата напруги в лініях напругою 10 і 0,38 кВ віддаленої ТП

становить:
10,5%;
.
.
Question

6
Суть принципу керування за відхиленням або принцип Ползунова - Уатта полягає в

тому, що...
... керуючий вплив формується лише за відхилення керованої величини від заданого

її значення.
.
.
Question

7
Система, що має таке розташування коренів характеристичного рівняння:
нестійка
.
.
Question

8
Які з цих захисних апаратів є одноразової дії?
плавкі вставки;
.
.
Question

9
Система, що має таке розташування коренів характеристичного рівняння:
на межі стійкості
.
.
Question

10
Навантаження в колах генераторів, силових трансформаторів, ліній контролюють за

допомогою:
амперметрів;
.
.
Question

11
Укажіть відповідність схем вмикання коректуючих ланок W в систему та їх назв.
.
.
Question

12
Частота обертання, яку має синхронна машина за Р=3, f=50 Гц:
1000 хв-1;
.
.
Question

13
Які з датчиків застосовуються для вимірювання температур?
термоелектричні (термопари);
.
.
Question

14
Парове опалення культиваційних споруд має переваги застосування у разі обігріву:
грунтового;
.
.
Question

15
Будова асинхронного двигуна з фазним ротором...
підшипники, підшипникові щити, корпус, осердя статора з обмоткою, осердя ротора,

вал, коробка виводів, лапи, контактні кільця.
.
.
Question

16
Процеси теплопровідності називаються нестаціонарними, якщо:
Виберіть одну або кілька відповідей

температурне поле змінюється і в просторі і в часі.

температурне поле змінюється в часі.
.
.
Question

17
Пристрої ТПОЛМ, ТФН35М, ТЛШ, ТПЛ, ТПОЛ - це:
трансформатори струму;
.
.
Question

18
Пункти автоматичного секціонування в електричній мережі встановлюються для:
підвищення надійності електропостачання;
.
.
Question

19
Кількість теплоти, яку треба підвести до тіла за сталого тиску, щоб змінити його

температуру на 1 градус, називають:
ізобарною теплоємністю;
.
.
Question

20
Частота обертання, яку має синхронна машина за 2Р = 8, f = 50 Гц:
750 хв-1;
.
.
Question

21
Визначити часову характеристику, яка описує інтегральний закон регулювання

системи автоматичного керування.
.
.
Question

22
Схема обмотки багатошвидкісного асинхронного двигуна з пере-миканням числа пар

полюсів характерна:
для чотиришвидкісного двигуна;
.
.
Question

23
Для настання процесу кипіння треба, щоб:
температура рідини була більше температури кипіння;
.
.
Question

24
Система, яка беззупинно віддаляється від рівноважного стану або робить довколо

нього коливання зі зростаючою амплітудою є ...
нестійкою
.
.
Question

25
У машині постійного струму для компенсації реактивної електрорушійної сили

передбачено:
підключення додаткових полюсів;
.
.
Question

26
Нестійка аперіодична ланка 1-го порядку - це ланка, яка описується передатною

функцією типу ....
.
.
Question

27
Для зниження індуктивного опору в лініях електропередачі застосовують:
поздовжню ємнісну компенсацію;
.
.
Question

28
Перевірка за умовами корони необхідна для гнучких провідників за напруги:
35 кВ і вище;
.
.
Question

29
Еквівалентна вітка аb електричного кола буде складається з...
опору та джерела ЕРС;
.
.
Question

30
Турбіну, в якій весь наявний теплоперепад перетворюється в кінетичну енергію

потоку в соплах і на робочих лопатях, називають:
реактивною турбіною.
.
.
Навчальний тест - Енергетика та електротехнічні системи в АПК
Огляд спроби 4
Question

1
Енергетична діаграма двигуна постійного струму паралельного збудження має вигляд:
№ 1
.
.
Question

2
Спрацьовування розрядника супроводжується режимом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Question: 0 name: switch category to $course$/Великі залози травної системи
А. ентодерма \:\: А. ентодерма\:\: А. ентодерма::// question\: 1413109 name\: А. ентодерма \:\: А. ентодерма\:\: А. ентодерма{
35. Агропромисловий комплекс України: галузева структура і особливості...
Форми територіальної організації АПК. АПК багатогалузевий комплекс, який включає в себе всі галузі вир-ва, які інтегруючись спільно...
Вступ Розвиток і ефективність технічного сервісу в АПК України
Одним із основних напрямків реформування системи сервісної підтримки машин та обладнання має бути зміна технічної політики в АПК,...
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ АПК
АПК з позицій формування ними власної економічної безпеки, узагальнено її складові елементи. Акцентовано увагу на загрозах економічній...
Тест Земля – планета Сонячної системи

Навчальний тест «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого це: А
Розкрити поняття «корифеї». Назвати корифеїв українського театру II пол. XIX ст
23 «МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН»
ВНЗ. Також запропонована схема функціонування механізму організації бізнесу в АПК випускників вищих навчальних закладів. Запропоновані...
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «ЕНЕРГЕТИКА»
До початку роботи підсумкової конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» планується видати...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
...
Тест №9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант...
Тест містить: закриті завдання з однією правильною відповіддю 1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка