Сутність курсу “Механічне обладнання


НазваСутність курсу “Механічне обладнання
Сторінка1/5
Дата21.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5

  1. Стан і перспективи розвитку мех..обл

Напрямки розвитку:Сучасні подрібнювально-розмельні машини,як вже зазначалось, мають різні устрій і принципи дії.Головна увага приділяється підвищенню надійності машин і збільшенню часу між капітальними ремонтами.Впроваджуються машини,що забезпечують застосування автоматичних і напівавтоматичних систем керування за спеціальними програмами.Велика увага приділяється оцінкам витрат енергії на подрібнення матеріалу.Інтенсифікація процесів перемішування сумішей пов’язана з пошуком нетрадиційних способів перемішування:створення змішувачів гравітаційно-примусової дії;впровадження у виробництво двобальних горизонт. змішувачів;використання високих градієнтів швидкості перемішування.Розвиток машин для ущільнення ,що реалізовують два методи ущільнення – вібраційний і без вібраційний, тривалий час ґрунтується на ідеї спроможності забезпечення заданих технологією режимів ущільнення.Сучасний розвиток опоряджувальних робіт спрямований на вдосконалення традиційно існуючих процесів та інтенсивне запровадження нових технологій.Основною задачею спеціалістів нашої кафедри в цьому процесі є більш обґрунтовано визначати енергетичні залежності, надати їм загальному вигляду і застосовувати для більшості технологічних процесів і машин.

2) Сутність курсу “Механічне обладнання

” полягає у послідовному розгляді місця і призначення машин у технологічному процесі виробництва будівельних матеріалів;виявленні характерних типів машин,яким притаманні основні конструктивні особливості даного класу; викладанні теорії робочого процесу і визначенні розрахункових навантажень; вивченні конструкцій машин й особливостей експлуатації та розрахунку їх основних параметрів.

3) Технологічна схема дробильно-сортувальних заводів

Залежно від ступеня подрібнення установки можуть бути одно-,дво- і тристадійні.Якщо необхідний ступінь подрібнення більший за вказані значення, то застосовують дво- та тристадійне подрібнення або замкнутий цикл подрібнення.при замкнутому циклі подрібнення відсортована частина подрібнювальної породи,розмір зерен якої більший за необхідний,повертається до тієї самої дробарки.Двостадійне подрібнення є найпоширеніший при виробництві щебеню, а тристадійне застосовують на великих підприємствах з річною продуктивністю понад 200000м3. ( Схема).Розрахунок установки ведуть у такій послідовності:1.За залежністю встановлюють кількість стадій2.Складають загальну схему установки3.Визначають кількість гірської маси,що відсіюється на колосниковому грохоті Пк=((Пгод*(d2-d1))/D)*Ек,м3/год.4.Обчислюють продуктивність дробарки на першій стадії,а потім вибирають конкретний вид дробарки яка забезпечує продуктивність.5. Після дробарки визначають фракційний склад продуктів подрібнення за графіком зернового складу, де по осі ординат відкладають відносну продуктивність,а по осі абсцис-відношення для верхньої та нижньої границь фракції.6. Встановлюють дробарки на другій стадії подрібнення За графіками залежності і складу окремих фракцій від розміру розвантажувальної щілини визначають вміст і кількість щебеню заданих фракцій після другої стадії подрібнення. Згідно з прийнятою технологічною схемою обирають грохоти.

4 )Щокові дробарки , типи , схеми улашт .

Основним робочим елементом щокової дробарки є – дві плити, одна с яких є не рухомою, як правило.Матеріал подрібнюється завдяки періодичному зближенню дробильних щік. Вивантажується матеріал з дробарки під дією гравітаційних сил при віддаленні щік.За характером руху щоки – з простим і складним рухом щоки.

Рис1(простий рух) :1-зварний корпус;2-нерухома щ.;3-рухома щ.;4-подрібнювальні плити;5-ось;6-маховик;7-ексцентриковий вал;8-шатун;9-регульований пристрій;10-пружина;11-тяга;12,13-кінці розпірних плит.

Рис2(складний рух):1-рухома щока;2-приводний вал;3-замикаючий пристрій;4-регулювальний механізм;5-розпірна плита

Простий рух. При обертанні ексцентрикового вала шатун здійснює зворотно-поступальні рухи у вертикальній площині ,а рухома щока приводиться в хитальний рух. За один оберт ексц. Вала рухома щока здійснює робочий хід подрібнення матеріалу ,а при віддалені від нерухомої – холостий хід , під час якого матеріал випадає через вивантажувальну щілину.Вид руйнування- роздавлювання і розкол. Складний рух. У такій дробарці траєкторія хитання рухомої щоки- замкнута еліптична крива, з мінімальною різницею осей еліпса у верхній частині щоки і максимальною – у нижній.Вид руйнування- під дією стискальних і зсувних сил.

авававававававававававава

5) Визначення основних параметрів механічного режиму щокових дробарок

Параметри механічного режиму щокових дробарок:-кут захвату α, град –хід рухомої щоки,S,мм-частота обертання приводного вала Ѡ ,с-1-продуктивність,П,м3/год-потужність,Р,кВт.Кут захвату а між нерухомою і рухомо… щоками впливає на інтенсивність процесу подрібнення. Визначається з такої умови α≤2фі. Тобто залежить від коефіцієнта тертя.Найчастіше приймають 18-20.Хід рухомої щоки S визначають з умови – S>eD(e-відносний тиск,D- розмір куска).Емпіричні формули, отримані експериментально –Для дробарок с простих рухом Sв=(0.01..0.03)В Sн=8+0.26b . Для дробарок з складним рухом – Sв=(0.06…0.03)В Sн=7+0.1b. Частоту визначають х умови, що за час відхилення рухомої щоки на відстань S під дією сили тяжіння за час Твип випадають куски подрібненого матеріалу що мають висоту h.При раціональному значенні кута оптимально частота обертання приводного вала Ѡ= 4.44/. Враховуючи зниження швидкості випадання матеріалу Ѡ=4/ .Продуктивність визначається за умови, що за кожен відхід щоки з камери подрібнення вивантажується готовий продукт у вигляді призми трапецоїдного перерізу,об’єм якої V=FL. У разі n повних хитань рухомої щоки за 1 с продуктивність дробарки – П=3600nVm, m-коефіцієнт розпушення маси.Потужність електродвигуна,необхідна для подрібнення матеріалу при врахуванні виразу роботи Р=Bl/200(для крупного подрібнення) P=(0.07..0.01)B(для середнього) P=Bl/60(для дрібного)

6) Визначення навантажень в елементах конструкцій щок. Дроб

.Для дробарки з простим хитанням рух. щоки розрах. виконують у такій послідовності:1. Знаходять кут δ= 90 – β(β –кут між розпірною плитою і шатуном 80<β<90)2.Визначають кут γ між силою в розпірній плиті та її проекцією на рухому щоку γ=α-δ , де α-кут між щоками.3.Складають рівняння моментів ∑Мо відносно осі підвису рухомої щоки 0: ∑Мо=Fl1 – T1l ЗвІдси T1 = F*l1/l 4.Знаходять зусилля в розпірній плиті T=T1/cosγ 5. Визначають зусилля в шатуні: Fш=2Tcosβ. 6.Знаходять силу , що діє на нерухому щоку Fн=Fcosα.У дробарках зі складним рухом щоки крім зусилля F на рухому щоку діють сили N- у точці підвісу щоки на приводному валі і T – у точці зєднання щоки з розпірною плитою. Ці сили розкладаються на складові N1 T1, нормальні до поверхні щоки та N2 T2, що діють по довжині щоки. Значення N1 і T1 визначають з умов рівноваги системи. Складова T2 дорівнює N2 і визначається за залежністю T2= T1tgγ. Для розрахунку елементів дробарок на міцність використовують загальноприйняті методи.Так, ексцентриковий вал розраховують на згин і кручення і перевіряють на міцність проти втоми.Розпірну плиту розрах. на збільшене допустиме напруження на стиск чи на згин залежно від констр.Рухому щоку розрах. На розтяг,згин і стик.Зварну чи литу статину щокової дробарки розрах. як прямокутну раму. Розрах. маховика зводиться до визначення його геометричних параметрів і маси, в основу розрах. покладена робота,яку виконують двигун і маховик.

7) Діаграма зусиль дроблення в щок.дроб

.Визнач. виходячи із роботи дроблення за один хід щоки. При холостому ході щоки зусилля спочатку падає,а потім починає плавно змінюватись по нелінійному графіку, подібно до сти- синеної пружини.Оскільки подрібнення вже здійснилось то ці сили у вигляді кінетичної енергії накопичуються у маховику: A=f(γ) Pдр=Pеф*S1 Pеф=0.21Р S1=(0.56-0.6)S – з простим рухом S1= r – с складним.

N= (PефS1Ѡ)/(1000*ȵ )

8)Аналіз Діаграма зусиль дроблення в щок.дроб.признач маховиків.

Якщо при робочому ході зусилля F напрямлено проти руху щоки, то при холостому ході в бік руху щоки. Завдяки відновленню пружних деформацій при холостому ході енергія акумулюється і віддається при робочому ході, що дає змогу зменшити потужність двигуна.Загальна енергія на подрібнення виражається площею діаграми.Розрахунки маховика зводяться до такого:1.Визначають діаметр маховика D=20…30/ П(пі)*n 2. Із залежності Amax=IѠ2cpδ знаходять момент маховика.3.Враховуючи, що I=mD2/4 ,встановлюють масу маховика: m=4I/D2. Отже, використання маховика дає змогу забезпечити плавність ходу і зрівноваження виникаючих інерційних сил, а також деякого зменшення потужності при виконанні роботи подрібнення породи

9) Конусні дробарки типи схема улашт .

Рис 1: 1- основа;2(8)-головний вал;3(12)-зубчаста конічна передача;4(13)-вал; 5(14)-шків пасової передачі;6(15)-стакан.

Конусні дробарки бувають крупного подрібнення(i=5…8) середнього і дрібного(і=20..50).Також поділяють на конусні з верхнім підвісом вала і конусні з нижньою опорою вала. Камера подрібнення конусних дробарок утворена поверхнями зовнішнього нерухомого та внутрішнього рухомого зрізаних конусів.При зближенні внутрішнього конуса з поверхнею нерухомого конуса відбувається подрібнення завантаженого матеріалу,а розвантажується готовий продукт крізь кільцеву щілину під дією власної ваги при віддаленні конусів на відстань l+S.Матеріал руйнується пі дією стискальних, стиральних і згинальних навантажень.Профіль подрібнювального простору дозволяє завантажувати в дробарку матеріали великих розмірів(1300мм).Продуктивність конусної дробарки визначається об’ємом щебеню Vo який випадає з дробарки за час однієї обкатки внутрішнього конуса, та числом обкаток n за одиницю часу: П=Vo*n. Конусні дробарки по своїм характеристикам майже однакові з щоковими дробарками. В щокових дробарках більша продуктивність для крупного подрібнення і навпаки менша для дрібного. Також зносостійкість менша у конусних. Щокові дробарки по конструкціям менш складніші ніж конусні.

13) Визначення продуктивності і гранулометричного складу продукту дроблення дробарок

В камері дроблення над ротором постійно знах маса роздріб матеріалу яка під дією силгравітації з певою шв Vв опускається на ротор. Останній при кожному проході била подібно фрезі зрізує стружку об’ємом V=ALph, де А-горизонтальна проекція дуги КС, Lp-довжина ротора, h-товщина стружки по вертикалі, що визн як шлях вільно падаючих кусків за час оберту ротора від одного била до другого. Продуктивність роторної- Q=ALphnz, де n-частота обертання ротора z-кількість рядів . Продуктивність молоткової ( ф-ла Барашкіна) якщо

Dp>Lp ,Q=1,66Dp*Lp*n м .якщо

Dp
  1   2   3   4   5

Схожі:

Особливі умови для розміщення обладнання Замовника (colocation)
Розміщення Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця, передбаченого пунктами 1 Договору, оформлюється Сторонами на бланку...
Перел ік тем рефератів з курсу «Інтелектуальна власність», спеціальність...
...
Питання з курсу «Міжнародне право»
Поняття міжнародного публічного права. Сутність і характер сучасного міжнародного публічного права
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
“Поняття про травму, забите місце
Садно (ссадина рос) це механічне пошкодження зовнішнього шару шкіри чи слизової оболонки. Його необхідно змастити розчином йоду або...
Основні поняття курсу КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2010
Комерційна діяльність знаходить висвітлення в різноманітних проявах, тому необхідно виділити її основу (базис). Такий підхід дозволить...
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
Навчально тематичний план курсу
Мета курсу: оволодіння (здобуття) учасниками курсу навичками модульних інтерактивних технологій розвитку, виховання та навчання дітей,...
План семінарського заняття Сутність і призначення аналізу взаємозв'язку...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка