4 : Тактико-технічне обладнання(призначення, технічні характеристики, порядок проведення випробування )


Скачати 201.46 Kb.
Назва4 : Тактико-технічне обладнання(призначення, технічні характеристики, порядок проведення випробування )
Дата20.03.2013
Розмір201.46 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Фізика > План-конспект


ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. Начальника ДПЧ-21

ВОНПР на закритих об’єктах

капітан внутрішньої служби

Ю.В.Черниш

“_____” _____________ 200__ р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття із технічної підготовки

з начальницьким складом ДПЧ-21
Тема 4.2.5.:Тактико-технічне обладнання(призначення, технічні характеристики, порядок проведення випробування ).
Навчальна мета: Ознайомити працівників з основними вимогами при експлуатації ПТО, сроками випробувань ПТО.
Час: 45 хв.
Місце проведення: учбовий клас ДПЧ-21, гараж
Навчально-матеріальне забезпечення: АЦ-40(130)63 „Б”
Література: Наказ МВС України № 840-00р. „Правила безпеки праці в ДПО МВС України”
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - ___5__ хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань - ___5___ хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - ___25__ хв.

Питання, які вивчатимуться:


 1. Загальнi положення Наказу МВС № 840-00р.

 2. Вимоги до пневмо-, гідроінструменту

 3. Вимоги до пневмокомпресорів

 4. Сроки випробування електрозахисних засобів

  • рукавицi гумовi дiелектричнi;

  • галошi (боти) гумовi дiелектричнi;

  • килимки гумовi дiелектричнi;

  • ножицi для рiзки електропроводiв з iзольованими ручками;

  • переноснi заземлювачi пожежних автомобiлiв

 5. Вимоги до механiзованого iнструменту

 6. Вимоги до пожежного iнструменту (iнвентарю)

 7. Вимоги до бойового та захисного одягу

 8. Сроки та порядок випробування ручних пожежних драбин

 9. Сроки та порядок випробування рятувальних мотузок

 10. Вимоги до рятувальних рукавів

 11. Сроки та порядок випробування пожежних рятувальних поясів i пожежних карабінів.

 12. Сроки випробування ізолюючих протигазів.
Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ,

БОЙОВОГО ОДЯГУ, СПОРЯДЖЕННЯ

Загальнi положення

Пожежно-технiчне обладнання, бойовий одяг та спорядження пожежників, що знаходяться на озброєннi пожежної охорони, повиннi забезпечувати безпечну роботу, збереження здоров'я особового складу та вiдповiдати вимогам вiдповiдних державних стандартiв та технiчних умов. Експлуатацiя їх в несправному станi забороняється. Придатнiсть визначається пiд час проведення технiчних обслуговувань, випробувань, а також пiд час передачi наступному караулу.

Види технiчного обслуговування та перелiки основних його операцiй, а також випробування встановленi Настановою щодо їх експлуатацiї, а також iнструкцiями заводiв-виробникiв.

Технiчне обслуговування пожежно-технiчного озброєння та обладнання проводиться з метою забезпечення їх постiйної технiчної готовностi та безпечної експлуатації, попередження виникнення неполадок, їх виявлення та своєчасного усунення.

Випробування пожежно-технiчного обладнання та спорядження вiдбувається перед постановкою у бойову обслугу та перiодично в процесi експлуатацiї метрологічно повіреними засобами вимірювання. Порядок та термiни випробувань повиннi вiдповiдати вимогам додатку N 5 - чинних правил. Результати випробувань реєструються у спецiальному журналі (додаток N 3).

Стан та придатнiсть до використання бойового одягу та спорядження визначається зовнiшнiм оглядом, котрий проводиться командирами вiддiлень та начальниками варти заступаючої на чергування.

Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якісне технiчне обслуговування і випробування пожежно-технiчного обладнання, спорядження та бойового одягу покладається на начальникiв пожежних частин.

Вони зобов'язанi забезпечити проведення технiчного обслуговування та випробування в установленi термiни.

Усi предмети пожежно-технiчного обладнання , апаратури, прилади та спорядження з часу їх надходження до пожежної частини (загону) пiдлягають облiку. Вони мають маркування з вказiвкою iнвентарного номера, який у процесi експлуатацiї не змiнюється на весь перiод знаходження в пожежнiй частинi (загонi).

Пожежнi карабiни тавруванню не пiдлягають а облiковуються за iнвентарним номером пожежного пояса в комплектi.

Пожежно-технiчне обладнання, прилади та апарати розташовуються на пожежних автомобiлях таким чином, щоб вони надiйно закрiплювались, легко знiмались та виключали можливiсть нанесення травми при їх знiманнi та складаннi. Змiна встановленого порядку розташування пожежно-технiчного обладнання та його кiлькість при автомобiлях може бути допущена тiльки з письмового дозволу начальника ГУ МНС пiсля всебiчного розгляду умов, що забезпечують безпечну експлуатацiю автомобiля та обслуговування в кожному конкретному випадку.

Пневмо-, гідроінструмент

Пневмо-, гідроінструмент повинен відповідати вимогам ГОСТів і технічних умов підприємства-виготовлювача.

Довговічність інструмента і безпека праці з ним забезпечуються справним утриманням, щоденним контролем за його станом і своєчасним технічним обслуговуванням. Справність інструмента визначається зовнішнім оглядом і випробуванням.

Робота з пневмо-, гідроінструментом повинна проводитись у спецодязі (комбінезоні), захисних рукавицях (крагах, рукавицях), касці і захисних окулярах.

Пневмо-, гідроінструмент повинен:

- мати значення параметрів вібрації, що не перевищують установлених за ДОСТ 17770-86;

- мати параметри шуму, що не перевищують активні рівні звукової потужності, установлені в стандартах і технічних умовах на машині конкретного виду;

- автоматично відключатися при закінченні дії на органи управління;

- забезпечувати працездатність і безпеку в умовах зрошування водою.

Для обслуговування інструмента, регулювання і наладки допускається особовий склад, який пройшов спеціальне навчання і назначений наказом начальника частини.

Під час роботи з конструкціями і механізмами, що знаходяться під напругою провести їх знеструмлення.

При проведенні робіт слід слідкувати за робочою магістраллю інструмента, не допускати її зламу, перегібів та інших пошкожень, здатних призвести до зупинки чи пошкодження механізму.

Необхідно уважно слідкувати за обстановкою у робочій зоні, знати і додержуватись безпечних прийомів роботи з інструментом залежно від виду матеріалу і особливості конструкції пристроїв, що знаходяться у безпосередньому контакті з інструментом.

Обережно і обачливо проводити прийоми роботи з інструментом при рятувальних роботах, здатних травмувати потерпілих.

Під час рятування людей і майна проводиться обсяг робіт, який включає у себе різні види операцій, для виконання яких необхідний інструмент, що потребує знання особливих заходів щодо правил безпеки праці, які зобов'язаний знати працюючий з цим інструментом оператор.

Пневмокомпресори

Стацiонарнi та пересувнi компресорнi установки повиннi експлуатуватися, ремонтуватися та випробовуватись згiдно з діючими правилами для посудин, що знаходяться пiд тиском. Результати випробувань занотовуються в паспорті, а на установцi указується дата чергового випробування. Компресори для подачi повiтря при технiчному обслуговуваннi та ремонтi машин монтуються в спецiальному, вiдведеному для цих цiлей мiсцi з дотриманням вимог, що забезпечують їх безпечну роботу:

а) в гаражах, де є стацiонарнi компресори їх необхiдно огородити металевою сiткой чи решiткою;

б) частини компресора та приводи до нього, що крутяться, закриваються огорожею;

в) електрична частина компресора повинна експлуатуватися вiдповiдно до вимог ПУЭ;

д) компресорнi установки постачаються необхiдною контрольно-вимiрювальною апаратурою. Манометри та натяжнi гайки пружинних запобiжних клапанiв мають бути перевiренi та опломбованi.

Перевiрка манометрiв та їх опломбування проводяться щороку, а також пiсля проведення ремонту установок;

е) біля кожного компресора вивiшується iнструкця з безпеки праці під час роботи на ньому. За правильну та безпечну експлуатацiю компресорної установки наказом начальника частини (загону) призначається вiдповiдальний iз осiб начальницького складу;

ж) робота компресора негайно препиняється при виявленнi технiчної несправностi;

з) при роботi на компресорнiй установцi звертати особливу увагу на стан запобiжних клапанiв; 1 раз за змiну робити їх продувку та видаляти конденсат; в зимовий час видаляти конденсат iз резервуару та масло-вологопоглинача пiсля кожної зупинки компресора.

До роботи на компресорах, а також до їх обслуговування, регулювання і наладки допускається особовий склад, який пройшов спеціальне навчання, отримав відповідне посвідчення і назначений наказом начальника частини.

Електрозахисні засоби

До електрозахисних засобiв, що затосовуються в частинах пожежної охорони належать:

- рукавицi гумовi дiелектричнi;

- галошi (боти) гумовi дiелектричнi;

- килимки гумовi дiелектричнi, розмiром не менше 50х50 см з рифленою поверхнею;

- ножицi для рiзки електропроводiв з iзольованими ручками;

- переноснi заземлювачi пожежних автомобiлiв з електросиловими установками, в яких основна система захисту - захисне заземлення , виконується з гнучких мiдних жил похiдної довжини перерiзом не менше 12 мм2.

Придатнiсть до роботи захисних iзольованих засобiв визначається випробуванням та зовнiшнiм оглядом.

Випробування електрозахисних засобів проводяться спецiальними лабораторiями, що мають на це дозвiл органiв Держенергонагляду. Результати випробувань оформляються актом, який зберiгається серед письмових справ частини (загону) до проведення наступного випробування. На рукавицях, ботах, килимках та т.ін. ставиться штамп iз вказiвкою термiну наступного випробування.

Термiни проведення випробувань:

- рукавицi гумовi дiелектричнi - один раз на 6 мiсяцiв;

- галошi гумовi дiелектричнi - один раз на рiк;

- ножицi для рiзки електропроводiв з iзольованими ручками один раз на рiк;

- килимки гумовi дiелектричнi – зовнішнім оглядом.

Зовнiшнiй огляд проводиться щодня при заступаннi на чергування пожежником, за котрим вони закрiпленi.

Зовнiшнiми ознаками, якi визначають непридатнiсть засобiв електричного захисту є:

- для ножиць - пошкодження iзоляцiї на ручках та вiдсутнiсть упорних кiлець;

- для гумових рукавиць, галош (ботiв), килимкiв - проколи, розриви;

- для переносного заземлення - руйнування контактних сполучень, порушення механiчної мiцностi мiдних жил (обривання бiльше 10% мiдних жил).

Усi засоби електричного захисту, якi не пройшли в установленi термiни випробування, є непридатними для використання.

Електрозахиснi засоби зберiгаються на пожежних автомобiлях окремо вiд пожежно-технiчного озброєння та шанцевого iнструменту в зачохленому виглядi.

24.7 Електрифікований інструмент та пристрої для освітлення

Технiчне обслуговування та перевiрка справностi електрифiкованого, механiзованого iнструменту та приладiв електроосвiтлення, якими укомплектованi пожежнi автомобiлi, вiдбувається кожен день при змiнi караулу, пiсля кожного застосування, ремонту, а також у термiни, що вказанi в технiчних паспортах чи iнструкцiях щодо їх експлуатацiї.

Забороняється використовувати електрифiкований iнструмент та прилади освiтлення при:

- порушеннi цiлiсностi електричної iзоляцiї проводiв, iнструменту, приладiв;

- слабкому закрiпленнi окремих частин iнструменту та приладiв чи їх деформацiї;

- iнших неполадках iнструменту та приладiв, що не забезпечують безпеку роботи.

Експлуатацiя електрифiкованого iнструменту та приладiв освiтлення повиннi проводитись з дотриманням вимог, що зазначенi в Iнструкцiї заводiв-виробникiв та вимог діючих стандартів. Усi iнструкцiї та прилади повиннi мати iнвентарнi номери. Корпуси виносних приймачiв електроенергiї повиннi мати електрозв'язок з шасi автомобiля.

Випробування електроiнструменту та приладiв освiтлювання проводяться у строки та згiдно з програмами, що викладенi в технiчних паспортах та вiдомчих технiчних умовах на цi вироби.

Механiзований iнструмент

Технiчне обслуговування та перевiрку справностi механiзованого iнструменту, яким укомплектованi пожежнi автомобiлi проводять щодня при змiнi караулiв, пiсля кожного застосування, ремонту, а також в строки, указанi в технiчних паспортах чи iнструкцiях щодо їх експлуатацiї.

Механiзований iнструмент повинен вiдповiдати вимогам стандартів та мати:

- автоматичне вiдключення рiжучих частин деталей, що обертаються, при закiнченнi впливу на органи управлiння;

- мати захисний кожух, що закриває рiжучу частину абразивного круга не менше нiж на 170 ;

- вихiд вiдпрацьованих газiв, направлений в бік вiд органiв дихання оператора та не забруднює зону його дихання шкiдливими домiшками понад норму, встановлену ГОСТ 12.1.005-88.

До роботи з механiзованим iнструментом допускаються особи, якi пройшли спецiальну пiдготовку, склали iспити, отримали вiдповiднi документи, призначенi наказом начальника пожежної частини.

Пожежний iнструмент (iнвентар)

Пожежний iнструмент та iнвентар (ломи, багри, крюки, лопати, сокири, пилки) повиннi мати форму та масу, що вiдповiдає ергономiчним вимогам i вiдповiдати вимогам стандартів та технiчним умовам.

Металевi частини сокир та багрiв мають бути надiйно насадженi на рукоятки. Мiцнiсть насадки встановлюється в стандартних та технiчних умовах на iнструменти конкретного виду.

Дерев'янi рукоятки повиннi виготовлятися з мiцних порiд деревини, не мати ознак псування, сучкiв, трiщин та сколiв.

Довговiчнiсть iнструменту (iнвентаря) та безпечна робота з ним, забезпечується утриманням його у справному станi, щоденним контролем за його станом та своєчасним технiчним обслуговуванням. Придатнiсть iнструменту (iнвентаря) визначається зовнiшнiм оглядом та випробуваннями. З метою запобiгання нещасним випадкам при роботi з iнструментом (iнвентарем) при його оглядi належить звертати увагу на якiсть насадки iнструменту на ручки та чистоту робочої поверхнi. Сокири, пилки, ножицi для рiзки металевих решiток повиннi зберiгатися в чохлах.

Забороняється фарбувати дерев'янi поверхнi iнструменту та iнвентаря.

Бойовий та захисний одяг

Бойовий та захисний одяг (пожежний та тепловiдбивний костюми) повиннi забезпечувати безпеку та зручнiсть роботи пожежників в умовах високих та низьких температур, а також захисту вiд впливу води та розчинiв. Бойовий та захисний одяг, предмети теплого одягу (полушубки, куртки, шаровари, валянки та т.ін.), каска та рятувальнi пояси видаються особовому складу відповідно їх розмiру. Забороняється застосовувати в бойовому розрахунку каски без тульї та пiдборочних ременiв, бойовий та захисний одяг, рукавицi, якi мають розриви та iншi пошкодження.

Усьому особовому складу пожежної охорони видається бойовий одяг і спорядження відповідно до норм потреби, які мають відповідати зросту та статурі працівника. Бойовий одяг закріплюється індивідуально за кожним, забороняється його укорочення та пошкодження.

Особовий склад пожежної охорони, який обслуговує об'єкти зі шкідливими умовами праці, отримує спецодяг та запобіжні засоби, а також лікувально-профілактичне харчування та користується пільгами, що встановлені для працівників, які працюють на об'єкті відповідно до чинного законодавства.

24.12 Обладнання, засоби рятування людей і матеріально технічних цінностей з будівель та споруд

Ручнi пожежнi драбини

До ручних пожежних драбин належать: висувна триколiнна, драбина-штурмiвка, драбина-палиця. Конструкцiї, їх розмiри та вага повиннi вiдповiдати ГОСТ 12.2.037-78.

При встановленні висувної драбини необхiдно:

- встановлювати драбину на відстані 1, 5-2 м вiд стiни (кут нахилу драбини 80-83 );

- висувати колiна драбини рiвномiрно, без ривкiв, не допускаючи накручування мотузки (ланцюга) на руки;

- тримати драбину при висуваннi за тятиви першого колiна, не допускаючи обхоплення пальцями внутрiшньої сторони тятиви;

- пiдтримувати рiвновагу драбини пiд час її висунення;

- при встановленнi висувної триколiнної драбини перевiрити надійність фіксації драбини.

Пiдйом чи спускання по висувнiй драбинi допускається пiсля того, як:

- кулачки валика-зупинки обперлися на щабель колiна драбини;

- драбина надійно притулена до будинку (споруди) та пiдтримується за тятиву першого колiна пожежником;

- драбину висунуто на таку довжину, щоб над карнизом будинку, пiдвiконням та т.ін. виступали два щаблі верхнього колiна.

При роботi з металевою висувною драбиною необхiдно:

- установлювати її в тих мiсцях, де вона в разі підйому, нахилу чи падiння не доторкнеться до лiнiй електричних чи радiопроводiв;

- якщо лiнiї радiопроводiв пiдвiшенi на опорах электролiнiй, то в разі обезструмлення об'єкта слід спочатку обрiзати радiопровiд, а потiм провiд электролiнiй;

- установку металевих триколiнних драбин до металевої покрiвлi об'єкта дозволяється робити тiльки пiсля обезструмлення об'єкту (будівлі).

При пiдйомi (спусканні) по драбинi слід дивитися перед собою, обхоплюючи схiдцi пальцями. При проведеннi навчання з вивчення пожежних робiт зі штурмовою та висувною драбинами, на майданчиках поверхiв навчальної башти виставляються пожежнi застереження для допомоги тим, хто навчається.

Навчання з пiдйому на поверхи навчальної башти за допомогою драбин-штурмiвок можуть проводитися тiльки пiсля того, як керiвник навчань особисто перевiрить стан страхувального пристосування, запобiжної подушки навчальної башти та проiнструктує людей, які видiлені для страхування на поверхах.

Пiд час роботи з ручними пожежними драбинами на навчаннях чи на пожежi необхiдно:

- не допускати пiдйом та спускання бiльше однієї людини на одне колiно висувної драбини, а також штурмової та драбини-палицi;

- утримувати висувну драбину пiд час пiдйому чи спуску людей по ній, а також при роботi на драбині зі стволом чи iнструментом. Працюючий iз стволом чи iнструментом повинен закрiплятися за схiдцi драбини за допомогою карабiна.

Під час проходження пожежниками (курсантами) початкової пiдготовки, їх робота з пiдйому на поверхи навчальної башти за допомогою драбини-штурмiвки без застосування страхувального пристрою не допускається;

- при пiдйомi по висувнiй драбинi з iнструментом слід вжити заходів, щоб не допустити падiння того, хто піднімається.

Забороняється фарбувати дерев'яні драбини кольоровою фарбою.

Драбини повиннi випробовуватись один раз на рiк та пiсля кожного ремонту. Використовувати драбини, що мають несправностi, пошкодження основних частин або не пройшли випробування забороняється.

Пiд час випробовування висувна драбина встановлюється на твердому грунтi, висувається на повну висоту та притуляється до стiни пiд кутом 75 до горизонталi (2, 8 м вiд стiни до башмакiв драбини). В такому станi кожне колiно навантажується посерединi на обидвi тятиви вантажем 100 кг на 2 хв. Ланцюг повинен витримувати натягування 200 кг не деформуючись.

Пiсля випробування драбина не повинна мати пошкоджень, колiна драбини повиннi висуватися та опускатися вільно.

При випробуваннях драбина-штурмiвка пiдвiшується вiльно за кiнець гака та кожна тятива на рiвнi другого щабля знизу навантажується вагою 80 кг (всього 160 кг) на 2 хв. Пiсля випробування драбина не повинна мати трiщин та остаточної деформацiї гака.

Пiд час випробування драбина-палиця встановлюється на твердому грунтi, притуляється до стiни пiд кутом 75 до горизонталi та навантажується посерединi на обидвi тятиви вагою 120 кг на 2 хв.

Пiсля зняття навантаження драбина не повинна мати нiяких пошкоджень, повинна легко та щiльно складатися.

Примiтка: для випробування ручних пожежних драбин замiсть подвiшування вантажу можуть застосовуватись поліспаст та динамометр.

Рятувальнi мотузки

Рятувальнi мотузки, що знаходяться на озброєннi, повиннi зберiгатися в чохлах, змотаними в клубок. Один з кiнцiв мотузки вiд обв'язки петлi обшиваєтся бiлою тасьмою (2-3 см завширшки) з iнвентарним номером. На чохлi крiпиться бiрка з зазначенням дати останнього випробування. Рятувальна мотузка перевiряється зовнiшнiм оглядом командирами вiддiлень не рiдше одного разу на 10 днiв, а начальниками караулiв - перед кожним використанням на навчаннях та пiсля кожного застосування на пожежi. Мотузка не повинна мати мiсцевих потовщень та пiдвищеної вологостi, розриви окремих ниток допускаються, але не бiльше 15 ниток на 200 мм довжини мотузки. Перед кожним використанням рятувальної мотузки на пожежi (навчаннi) пiд керiвництвом начальника караулу має проводитися практична перевiрка її на мiцнiсть. Для перевiрки на мiцнiсть на розмотанiй та закрiпленiй мотузцi пiдтягуються та зависають на 1-2 сек. три чоловiки. Якщо пiсля зняття навантаження подовження мотузки зберiгається, вона визнаєтся не придатною для рятувальних робiт (навчань) i знiмається з бойового розрахунку.

Аналогiчній перевiрці перед використанням необхiдно пiддавати страхувальний пристрiй навчальних башт. Замок повинен мiцно утримувати мотузку, i пiсля зняття навантаження на ньому не повинно бути пошкоджень та видимої остаточної деформацiї.

Рятувальна мотузка випробовується на мiцнiсть один раз на 6 мiсяцiв. Для випробування мотузку розмотують на всю довжину та до одного кiнця пiдвiшеної мотузки прикрiпляють вагу 350 кг. Мотузка випробовується протягом 5 хв. Пiсля зняття навантаження на мотузцi не повинно бути нiяких пошкоджень, остаточне подовження мотузки не повинно перевищувати 5 % початкової її довжини. При вiдсутностi башт, на яких можна проводити випробування, мотузку можна випробовувати в горизонтальному становищi через блок.

Пристрiй для страхування на навчальних баштах пiдлягає статичним та динамiчним випробуванням один раз на рiк та пiсля ремонтiв.

Статичне випробування проводиться аналогично випробуванню рятувальної мотузки, при цьому замок повинен мiцно утримувати мотузку і після зняття навантаження на ньому не повинно бути пошкоджень і помітної остаточної деформації.

Динамiчне випробування: до кiнця мотузки, яку пропускають через блоки та замок на карабiнi пiдвiшується та скидається з пiдвiконня третього поверха вантаж 150 кг. При скиданнi вантажа, мотузка не повинна пробуксовувати бiльше нiж 30 см.

Iншi рятувальнi пристрої (рятувальнi рукава та iншi засоби рятування), що випробовуються щорiчно за програмами, що опрацьовані начальниками гарнiзонiв пожежної охорони та погодженi з обкомом (крайкомом) профспiлок працiвникiв держзакладiв.

Рятувальнi рукави

Експлуатацiю рукавів повинні проводити особи, призначенi наказом начальника частини і які повнiстю вивчили дiю та принцип роботи згiдно з паспортом виробу та пройшли перевiрку цих знань.

Вiдповiдальний за експлуатацiю рукава призначається наказом начальника частини i його прізвище записується до вiдповiдного роздiлу паспорта.

При перевiрцi працездатностi рукава, тренуваннях i навчаннi людей, якi опускаються, страхування здiйснювати за допомогою мотузки, що пропускається через рукав, а також особами, що знаходяться на землi за допомогою тактичних дiй.

При опусканнi, у евакуйованих осіб не повинно бути гострих предметiв, що можуть здiйснити пошкодження рукава або поранення людини.

При експлуатацiї рукава потрiбно враховувати можливiсть накопичення зарядiв статичної електрики при опусканнi, особливо в нижнiй частинi рукава, що впливає на життя та здоров'я тих, хто рятується та страхувальників. З метою зниження дiї статичної напруги електрики на людей, потрiбно вжити таких заходів:

- обробити рукав антистатичними засобами;

- при опусканнi людей перiодично зволожувати нижню частину рукава (при температурi навколишнього середовища не нижче 0 С);

- здiйснювати страховку тих, хто опускається в рукавицях, не вiдриваючи рук вiд рукава.

Забороняється експлуатувати рукав, який:

- вiдробив свiй ресурс;

- не пройшов чергове технiчне засвідчення;

- має наскрiзнi пошкодження, що не підлягають ремонту;

- використовувався не за призначенням.

Пожежнi рятувальнi пояси i пожежнi карабiни

Перед тим, як заступити на чергування, рятувальнi пояси та пожежнi карабiни пiдлягають ретельному огляду.

Рятувальний пояс знiмаєтся з бойового розрахунку при:

- пошкодженнi поясної стрiчки (надрив, порiз);

- несправностi (поломки, зiгнутостi) пряжки та шпильок пряжки;

- порушеннi цiлiсностi клепок та вiдсутностi на них шайб;

- розривi заклепками чи блочками матерiалу поясної стрiчки;

- вiдсутності хомутика для закладання кiнця пояса;

- наявності трiщин та вм'ятин на поверхнi блочкiв чи вiдсутності хоча б одного з них;

- наявності розривiв шкiряної облатки пояса.

Карабiн знiмаєтся з бойового розрахунку, якщо:

- він деформований (затвор не вiдкривається чи не повнiстю закривається);

- пружина не забезпечує закриття замка карабiна, а також є виступи та шорсткостi (нерiвностi) в замку затвора та в мiсцi шарнiрного крiплення затвора.

Пояси пожежнi, пояси пожежнi рятувальнi та карабiни пожежнi рятувальнi випробовуються на мiцнiсть один раз на рiк. Для випробування пояс одягається на мiцну консольну або балочну конструкцiю дiаметром не менше нiж 300 мм та застiбається на пряжку. До карабiна, закрiпленого на напiвкiльцi пояса, пiдвiшується вантаж зі швидкістю нарощування навантаження 100 Н/с, до випробувальної ваги 350 кг та витримується протягом 5 хв (для поясiв пожежних рятувальних - 300 кг протягом 5 хв). Пiсля зняття навантаження на поясi не має бути нiяких розривiв та iнших пошкоджень поясної стрiчки, пряжок, заклепок і таке iнше. Карабiн не повинен мати змiни форми та цiлiсностi матерiалу. Затвор карабiна повинен вiльно вiдкриватися та щiльно закриватися. Випробування поясiв та карабiнiв може проводитися на стендi за допомогою динамометра.

Обладнання для захисту органів дихання та нормалізації

повітряного середовища

Ізолюючi протигази

Експлуатацiя, облiк, зберiгання, ремонт, перевiрка iзолюючих протигазів, безпека праці та бойова робота в них здiйснюються вiдповiдно до вимог Настанови з газодимозахисної служби пожежної охорони України.

Кожен газодимозахисник несе особисту вiдповiдальнiсть за справнiсть закрiпленого за ним протигаза.

Киснево-ізолюючi протигази є суворо особистими приладами i користування ними дозволяється тiльки особам, які пройшли медичний огляд та навчання за програмою початкової пiдготовки. Протигазами на стислому повiтрi може користуватися весь особовий склад бойової обслуги, але тiльки пiсля дезинфекцiї тих частин, що торкаються до обличчя (змiна масок) чи за наявностi особистих масок. При отриманнi протигазу зi складу, при передачi його iншiй особi, пiсля роботи в iнфекцiйних спорудах та примiщеннях, а також при захворюваннi власника протигаза iнфекцiйною хворобою та при перевiрцi N 3 протигаз пiдлягає ретельнiй дезинфекцiї.

Контроль за справнiстю iзолюючих протигазiв забезпечується своєчасними їх перевiрками. Протигази з виявленими пiд час перевiрок та роботи несправностями використовувати для роботи особового складу забороняється до їх усунення, про що робиться позначка в журналi.

Ізолюючi протигази, що знаходяться в бойовому розрахунку, зберiгаються на пожежних автомобiлях в оббитих амортизацiйним матерiалом ящиках (гнiздах), як правило, у вертикальному положеннi. Запаснi балони з киснем та регенеративнi патрони повиннi зберiгатися та перевозитися на автомобiлi в спецiальних гнiздах в окремому ящику. Штуцери регенеративних патронiв герметично закриваються спецiальними заглушками та опечатуються (пломбуються). Протигази вiльного вiд чергування особового складу, кисневi балони та регенеративнi патрони, а також резервнi протигази зберiгаються на базах чи контрольних постах ГЗДС у гнiздах спецiальних шаф чи стелажiв. При цьому слід здійснювати заходи, що запобігають вільному доступу до них без дозволу начальника караулу чи начальника частини. Кожне гнiздо, в якому зберiгаються протигази, забезпечується табличкою з вказiвкою його номера караулу, номера протигазу та прiзвища його власника.

Iзолюючi протигази випробовуються (перевiряються) у строк та згiдно з методикою, що встановлена діючою настановою з газодимозахисної служби в пожежнiй охоронi.

СРОКИ ВИПРОБУВАННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

1.Ручні пожежні драбини

-один раз на рік і після кожного ремонту.

а) висувна на кожне коліно навантажується посередині на обидві тятиви вантаж в 100 кг на 130 сек мотузка повинна витримати натягнення 200 кг без деформації.

Груз:100кг.х 3

Час:130+-10сек.

б) штурмова- підвішується вільно за кінець гака і кожна тятива на рівні 2 сходинки знизу навантажується вантажем в 160кг.

на 130 сек.

Груз:160кг.

Час:130+-10сек.

в) драбина- палка- встановлюються на твердому грунті до стіни під кутом 75 градусів в горизонталі і навантажуються посередині на обидві тятиви вантажем 120 кг .130 сек.

Груз:120кг.

Час:130+-10сек.

2.Діелектричні засоби.

а) рукавиці гумові діелектричні- один раз в 6 місяців

б) галоші-1 раз на рік

в) ізольовані ножиці для різання дротів 1 разів на рік

г) боти діелектричні 1 разів на 3 роки.

3.Рятувальні мотузки (пристрої).

а) рятувальні мотузки 1 раз в 6 міс. розпускаються у всю довжину і до кінця підвішеної мотузки прикріпляється вантаж

350 кг. на 5 хв.

400 кг. на 3 хв.

б) страхуючі пристрій учбової башти статистичний і динамічний 1 раз на рік(весною) після ремонту.

4.Пояс рятувальний пожежник і карабін пожежний - 1 раз на рік.

Пояс підвішується на циліндровий вал діаметром 200 мм і розтягується на пряжку, до карабіна підвішується вантаж 350 кг. на 5 хв.

5.Рукавні затримки 1 раз на рік. Затримка підвішується крюком за плоску поверхню балки і на застебнуту петлю підвішується вантаж 200 кг. на 5 хв.4. Закріплення вивченого матеріалу - ____5___ хв.

Питання для закріплення:

 1. Загальнi положення Наказу МВС № 840-00р.

 2. Сроки випробування електрозахисних засобів

  • рукавицi гумовi дiелектричнi;

  • галошi (боти) гумовi дiелектричнi;

  • килимки гумовi дiелектричнi;

  • ножицi для рiзки електропроводiв з iзольованими ручками;

  • переноснi заземлювачi пожежних автомобiлiв

 1. Вимоги до бойового та захисного одягу

 2. Сроки та порядок випробування ручних пожежних драбин

 3. Сроки та порядок випробування рятувальних мотузок

 4. Сроки та порядок випробування пожежних рятувальних поясів i пожежних карабінів.


5. Підведення підсумків - ___5___ хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник ДПЧ-21

лейтенант вн. служби А.В. Зінченко

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття із технічної підготовки з особовим...
Тема 2 : Тактико-технічна характеристика, технічне обслуговування, ремонт та випробування ПТО
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з радіотелефоністами...
Тема: Тактико-технічні характеристики техніки та аварійно-рятувального обладнання, що знаходиться на озброєнні в гарнізоні
План-конспект для проведення заняття по технічній підготовці з курсантами...
Тема: Призначення, загальна будова, тактико-технічні характеристики спеціального устаткування автомобіля АРА-М. Правила і прийоми...
Основні типи мін, їх тактико-технічні характеристики та застосування в збройних
Типи мін, їх тактико-технічні характеристики та застосування в збройних (локальних) конфліктах” узагальнена наявна інформація щодо...
Особливі умови для розміщення обладнання Замовника (colocation)
Розміщення Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця, передбаченого пунктами 1 Договору, оформлюється Сторонами на бланку...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занять з цивільного захисту з начальницьким...
ТЕМА: №3 : Технічні засоби радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Порядок експлуатації та технічне обслуговування....
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
Цей порядок визначає підстави, призначення і проведення службового розслідування стосовно особового складу, який допустив правопорушення,...
Технічні характеристики пакета Electronics Workbench

Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної...
Будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів громадського,...
Витрат пункту управління начальника цивільної оборони
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка