О. М. Озерний “ 04 ” жовтня 2005 року


Скачати 104.42 Kb.
НазваО. М. Озерний “ 04 ” жовтня 2005 року
Дата27.03.2013
Розмір104.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Корабельного РВ ГУМНС України

в Миколаївській області

майор вн.сл.

О.М.Озерний

“ 04 ” жовтня 2005 року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення заняття по спеціальній фізичній підготовці

з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 та Корабельного РВ

Тема № 5.2.19.: Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщенні. Розрахунок повітря.
Відпрацювання нормативу: № 2, № 5.

Навчальна мета: вдосконалити знання начальницьким та особовим складом.

Час: 2 години.

Місце проведення: спортмайданчик підрозділу, ТДК ДПЧ-13.

Матеріальне забезпечення: плакати, АСП-2.

Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена

Наказом МВС України №657 вiд 02.12.94р.

-технiчний опис АСП-2

-плакати

-методичнi рекомендацiї

Порядок проведення заняття

Питання, що

відпрацьовую­ться

Короткий зміст

Методичні вказівки

1. Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього ви­гляду.

Оголошення теми і мети заняття.

Нагадування правил безпеки праці.

Шикування в одну

шеренгу

Час: 5хв.

2. Перевірка знань

Питання повторення:

- ПБП при роботі в АСП-2;

- ТТХ АСП-2;

- Перевірка раніше засвоєного матеріалу.

Питання якi вивчатимуться

  1. Правила користування апаратом АСП-2.

  2. Правила безпеки праці.

  3. Можливі несправності апаратів АСП-2, їх причини та усунення.

Час: 10 хв.

  1. Викладення

матеріалу

Правила роботи в апаратах.

1. Перед використанням апарату рукоятка включення резерву обов'язково встановлюється в положеннi "Р".

2. Заглушка зарядного штуцера повинна бути закрита.

3. Перед кожним включенням проводити "Бойову перевiрку"

4. При появi опору при вдоху включати резерв повiтря переводом рукоятки з положенням "Р" в положеннi "О", резерв повiтря 6-7 хв.

5. Постановка в бойовий розрахунок -тиск не менше 180 атм.,. Примiщення для зберiгання апаратiв повиннi бути сухими з температурою вiд -10 град. до +50 град.

7. Балони з простроченим термiном випробовування використовувати категорично забороняється.

8. Забороняється робити пiдтяжку з'єднань пiд високим тиском.

9. Оберiгати апарати вiд ударiв i ушкоджень.

10. Тиск 200 атм. вiдноситься до Т=+20 град. /при Т=0 град. Тиск дорiвнює 187 атм./ зменшується тиск на 13 атм.

11. Балон наповнюється чистим, не маючим шкiдливих сумiшей атмосферним повiтрям.

12. Безпека при виконаннi робiт в непридатному для диханнi середовищi забезпечується виконанням “Технiчного опису i iнструкцiї по експлуатацiї АСП-2", " Настанови по ГДЗС пожежної охорони "Наказ МВС України №657 вiд 02.12.94 р.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ РОБИТИ В АСП-2 ВСIМ СПIВРОБIТНИКАМ ПРИЙНЯТИМ НА СЛУЖБУ В ПОЖЕЖНУ ОХОРОНУ БЕЗ ДОДАТКОВОГО МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ.
Розрахунок часу роботи в АСП-2
tраб. = Pраб. / 5;
tожид. = ( Рбал. - 30 ) / 5;
tраб. = Pраб. / 5;
Розрахунок тиску повiтря на зворотнiй шлях:

Рраб. = Рбал. - Рпути - ( Робр. + 30 );
Рвих. = Рпути + Ррез.
Р вих – контрольний тиск, при якому необхiдно виходити на чисте повiтря /атм./

Р бал – тиск в балонах при входi в задимлену зону з урахуванням резерву повiтря /атм./

Р пути - тиск повiтря в час прибуття до мiсця роботи /атм./

Р рез. – резервний тиск повiтря в балонах на непередбаченi обставини /атм/.
Правила безпеки праці при роботi в iзолюючих протигазах.

При заступленi на чергування протигази газодимозахисникiв (в тому числi i резервнi) чергового караулу, повиннi мати балони пiд тиском не меньше 180 атмосфер. Час роботи ланки в непридатному для дихання середовищi визначаеться по протигазу з найменьшим показником тиску в балонах, або по найменьшому часу захисноi дii. При проведеннi розвiдки пожежi, в непридатному для дихання середовищi, ланка ГДЗС повинна складатися iз трьох чоловiк, включаючи командира ланки.

В метрополiтенах, або подiбних йому пiдземних спорудах, розвiдку необхiдно проводити ланкою iз п"яти чоловiк. При роботi в iзолюючих протигазах виконувати вимоги викладенi в Настановi по ГДЗС:

рухатись, як правило, вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами, до виявлення осередку пожежi;

по ходу руху слiдкувати за поведiнкою несучих конструкцiй, можливiстю швидкого розповсюдження вогню i своi спостереження доповiдати старшому ланки;

вiдкривати дверi з обережнiстю, захищаючись вiд можливого викиду вогню i гарячих газiв;

входити в примiщення де розмiщенi установки пiд високою напругою апарати судини пiд високим тиском, або находяться вибуховi, отруйнi речовини, тiльки по узгодженню адмiнiстрацiею об"екту;

забороняеться входити з вiдкритим вогнем в примiщення де зберiгаються ЛЗР, ГР;

Заходи безпеки особового складу ГДЗС при пересуваннi в протигазах.

Для забезпечення контролю за роботою ланки ГДЗС в мiсцi входу в непридатне для дихання середовище виставляеться пост безпеки. На посту безпеки необхiдно вести звiт роботи ланки: тиск повiтря в балонах, час включення, передача ланкою (ланцi) iнформацii i розпорядження.

При входi в задимлене примiщення ланка ГДЗС повинна мати:

- iзолюючи апарати (одного типу);

- засоби зв"язку (переговорний засiб, переноснi радiостанцii);

- засоби освiтлення (лiхтарi);

- засоби рятування i саморятування;

- iнструмент для вiдкриття дверей i вскриття конструкцiй;

При пересуваннi в задимленiй зонi необхiдно знати мiсце розташування посту безпеки, слiдкувати один за одним, вивчати i слiдкувати за навколиньою обстановкою (поведiкою несучих конструкцiй, можливiсть розповсюдження вогню), запам’ятовувати пройдений шлях, бути уважним до рiзних сигналiв. Ланка ГДЗС в задимленiй зонi повинна пересуватися найкоротшим шляхом. Якщо план приміщення не знайомий, то потрiбно рухатися вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами по правiй (лiвiй) сторонi. При пересуваннi по маршам сходинкових клiтин необхiдно притримуватись капiтальних стiн, при цьому газодимозахисники дотримуються один одного, або утримуються за рукавну лiнiю.

Рухатися i працювати необхiдно всiм разом, постiйно пiдтримувати один з одним зв"язок, довiдуватися про самопочуття i про стан апаратiв, звертати особливу увагу на кiлькiсть кисню (повiтря).

До мiсця пожежi газодимозахисники пересуваються в колону по одному, ведучим є командир ланки, а замикаючим найбiльш досвiдчений пожежний. При поверненнi цим же шляхом, ведучим стає пожежний (якому командир ланки передає груповий лiхтар i полегшений лом), а командир ланки рухається замикаючим.

Для зручностi запам"ятовування пройденого шляху необхiдно фiксувати, якщо рухалися до мiсця роботи, доторкувалися стiн правою рукою, то при поверненнi повиннi дотримуватись лiвою рукою.

При роботi з стволом з задимленому примiщеннi потрiбно дотримуватись обережностi при виборi направлення струменi i ii компактностi. В примiщеннi де проходить довготривале горiння сильно нагрiваються стiни, стеля i негорючi предмети. Вода при попаданнi на розiгрiтi предмети швидко випаровується, пар миттево заповнює примiщення, може визвати опiки частин тiла газодимозахисника i рiзко затруднює видимiсть. Крiм того, при необережностi керування струменем в диму, водою можна попасти на електромережi, або пристроi, якi знаходяться пiд струмом, збити струменем розмiщенi на полицях, лабораторнi пляшки з кiслотами та iншими iдкими речовинами, що може призвести до небезпечних випадкiв.

Час: 50 хв.

Окремi положення дати пiд запис, вікристову-вати зразки, плакати


МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ АПАРАТА, ПРИЧИНИ І СПОСІБ ЇХНІЙ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ

ПРИЧИНА

СПОСІБ УСУНЕННЯ

1. Запірний вентиль пропускає повітря в закритому стані.

Несправна вставка клапанна

Зашливовати вставку клапанна дрібною шкуркою або замінити.

2. Витік повітря через сальнікову прокладку запірного вентиля або ввім. «Р».

Спрацювалася сальнікова прокладка

Замінити сальнікову прокладку.

3. При знятій заглушці зарядного штуцера витік повітря через зворотний клапан.

Спрацювалася вставка клапанна.

Є забоіни на крайці сідла.

Зашливовати вставку дрібною шкуркою або замінити.

Притерти крайку сідла або замінити сідло.

4. При знятій заглушці зарядного штуцера витік повітря через різьблення сідла.

Спрацювалося кільце, що ущільнює.

Слабко затягнута заглушка.

Спрацювалася прокладка.

Замінити кільце, що ущільнює.

Затягти заглушку.

Відрегулювати.

5. Витік повітря під заглушку зарядного штуцера.

Слабко затягнута заглушка.

Спрацювалася прокладка.

Затягти заглушку.

Замінити прокладку.

6. Спрацьовує захисний клапан редуктора.

Неправильно відрегульований захисний клапан.

Високий вторинний тиск.

Відрегулювати.

Відрегулювати редуктор

  1. Редукційний клапан не герметичний.


Несправна вставка клапанна.

Забоіни на крайці сідла сопла.

Зашливовати вставку дрібною шкуркою або замінити.

Зашливовати сідло дрібною шкуркою або замінити.

8. Пропуcк повітря в місці ущільнення сопла в корпусі.

Спрацювалася кільцева гумова прокладка.

Вивернути сопло і замінити гумову прокладку.

9. Пропуск повітря в місці з'єднання повітряного шланга до редуктора.

Спрацювалося гумове кільце, що ущільнює.

Замінити кільце, що ущільнює.

10.Клапан легеневого автомата пропускає повітря.

Засмічення клапанна.

Розібрати клапан і прочистити.

11. Не герметичність видихального клапанна лицьової частини або легеневого автомата.

Улучення сторонніх часток під клапан.

Негідний клапан.

Промити клапан чистою водою.

Замінити клапан.

12. Великий опір на вдиху.

Не цілком відкритий запірний вентиль.

Низький вторинний тиск.

Засмічено фільтр редуктора.

Відчинити вентиль до відмови.

Відрегулювати редуктор.

Очистити або замінити фільтр.

13. Великий опір на видиху.

Слипання клапанна лицьової частини або приліпання клапанна до сідла легеневого автомата.

Промити клапан і просушити.

14. Поява свисту в результаті автоколебаній.

  1. Спрацювалося кільце на опорі.
Замінити кільце.


  1. Виконання нормативів.

Норматив № 2


Норматив № 5Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію будівлі.

Умови виконання:

Пожежний включений в протигаз, стоїть в бойовому одязі і знарядді в одному метрі від місця закріплення мотузку. Рятувальна мотузка змотана в клубок і знаходиться в чохлі з лямкою, надітою через плече пожежного.

Початок: Подана команда.

Закінчення: вузол надійно затягнутий, довгий кінець мотузки біля ніг пожежного.

Норма часу: «відмінно» «добре» «задовільно»

6 8 10
Бойове розгортання на АЦ з подачею одного ст. РСК-50 на два, три рукава.

Умови виконання:

Двигун АЦ працює. Рукава знаходяться в відсіках та закріплені. Вправа виконується розрахунком із двох номерів (водій та пожежний в протигазі), які знаходяться біля заднього колеса АЦ.

Початок: Подана команда.

Закінчення: двигун переключений на насос, рукавна лінія проложена. Пожежний знаходиться біля ствола, водій біля насосу.

Норма часу: «відмінно» «добре» «задовільно»

2 рукава 17 18 20

3 рукава 26 29 32

Час: 20 хв.

  1. Підбиття

підсумків

Дати оцінку рівня підготовленості особового складу караулу.

Відзначити приклади правильного виконання вправи.

Вказати на характерні помилки.

Оголосити оцінки.

Відповісти на запитання.

Час: 10 хв.


Методичну розробку склав:

Начальник СДПЧ-8 Корабельного РВ

ГУМНС України в Миколаївськійц області

майор вн.сл. І.Ю.Лукін

« 03 » жовтня 2005 року

Схожі:

УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Міністрів України від 23 грудня 2004 року №957–р “Про заходи щодо реалізації у 2005 році Стратегії подолання бідності” та розпорядження...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2004 року №667-р “Про затвердження програми скорочення податкового боргу на 2005 рік”,...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-9 класах видруковано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2004/2005 року”, та з метою підвищення рівня...
НАКАЗ
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року №1013/2005,...
Дотримування державних вимог
Протягом лютого — квітня 2005/06 н р та жовтня — листопада 2006/07 н р вивчався стан викладання етики, дотримання державних вимог...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Управлінню сільського господарства і продовольства райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 2004 року – І кварталу 2005 року
«ЗАТВЕРДЖУ Ю» Начальник Корабельного РВ ГУМНС України в Миколаївській...
Тема 2 : Дії газодимозахисників при несправностях у протигазі. Надання першої долікарської допомоги газодимозахиснику під час нещасного...
ЗАКОН УКРАЇНИ
ВР, від 24 березня 1998 року N 208/98-ВР, від 6 жовтня 1998 року N 163-XIV, від 20 листопада 1998 року N 277-XIV, від 1 грудня 1998...
Мадзігон Василь Миколайович (нар. 3 жовтня 1937 року, в с. Карпівці...
Мадзігон Василь Миколайович (нар. 3 жовтня 1937 року, в с. Карпівці Житомирської обл.) фахівець у галузі трудового навчання, виховання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка