Матеріали до іспиту з ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА РІДНУ ТА З РІДНОЇ НА ІНОЗЕМНУ


НазваМатеріали до іспиту з ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА РІДНУ ТА З РІДНОЇ НА ІНОЗЕМНУ
Дата24.03.2013
Розмір59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

Матеріали до іспиту з

ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА РІДНУ ТА З РІДНОЇ НА ІНОЗЕМНУ

1.Загальна характеристика:


Факультет : гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Індекс групи : рп

Семестр : 10

Заключна форма контролю : іспит

Кількість модулів: 1 (за весь курс-7)

Викладач: Богатирьова О.Є.

Укладач електронної версії: Богатирьова Олена Євгеніївна

2.Структура екзаменаційного білета :


ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спеціальність Переклад Семестр VIII

Навчальний предмет Практика усного та письмового мовлення

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1



1.Internationalisms. Definition. Types.

2. Cross-cultural aspects of translation. Translating the adverticements.

3. Translate the suggested text into Ukrainian.

4. Translate the suggested sentences into English. Comment on the translation techniques used.
Затверджено на засіданні кафедри перекладу та іноземних мов

Протокол № _____________ від р.
Зав. Кафедрою _____________ Лазаренко Л.М.
Екзаменатор ________Богатирьова О.Є.

3.Структура питань білета :


1.Усне монологічне висловлювання, яке розкриває одне з наданих теоретичних питань, які були вивчені протягом 7 і 8 семестру 4 курсу і 9 семестру 5 курсу( теми № 1 – 20).

 1. Переклад, його типи та види. Галузі перекладознавства. Зв’язок перекладознавства з іншими філологічними науками.

 2. Переклад художнього тексту. Інтертекстуальність. Переклад за підрядником. Редагування перекладу.

 3. Особливості перекладу художнього тексту за різними жанрами: проза. Народна казка. Фантастична проза. Пригодницька проза. Гумор і сатира. Афоризми та епіграми.

 4. Особливості перекладу художнього тексту за різними жанрами: поезія. Сонет, балада, поема, лірична мініатюра. Інтимна лірика, романс.

 5. Переклад іноземною мовою та інтерференція мови оригіналу в перекладі. Попередження граматичної інтерференції мови оригіналу в перекладі.

 6. Роль граматичних трансформацій у перекладі. Причини перекладацьких граматичних трансформацій. Психологічна реальність перекладацьких граматичних трансформацій.

 7. Трансформація вербалізації.

 8. Трансформація номіналізації.

 9. Трансформація метафоризації дієслова- присудка із застосуванням в англійському реченні неживого агентивного підмета.

 10. Антонімічний переклад.

 11. Переклад фразеологічних одиниць, ідіом та сталих словосполучень.

 12. Лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську. Порівняльний аналіз перекладів.. Роль лексичних трансформацій у перекладі. Причини перекладацьких лексичних трансформацій. Психологічна реальність перекладацьких лексичних трансформацій.

 13. Перекладацькі технології. Способи перекладу Транс кодування. Реномінації: гіпо- та гіперонімія. Субституція, конототивні субституції.

 14. Вибір лексичного відповідника з синонімічного ряду.

 15. Особливості перекладу власних назв з української. Традиційний, історичний та трансляційний методи.

 16. Переклад російських власних імен та назв з української на англійську.

 17. Переклад назв українських та світових творів.

 18. Переклад українських часток англійською мовою.

 19. Повні інтернаціоналізми. Псевдо інтернаціоналізми.

 20. Хибні друзі перекладача. Буквалізм.


2.Усне монологічне висловлювання, яке розкриває одне з наданих теоретичних питань, які були вивчені протягом 10 семестру 5 курсу (21 – 30 питання згідно Програми з курсу практики перекладу з основної іноземної мови ...).
3.Переклад тексту з англійської мови на українську обсягом до 1000 друкованих знаків з урахуванням особливостей перекладу власних назв, інтернаціоналізмів, політично коректних відповідників. Перекладацький усний коментар щодо застосування перекладацьких технологій та засобів перекладу.

Зразок тексту для перекладу та коментарю:

PRIVATISATION REVENUES

The budget became even more complicated late last month when the government announced that it planned to raise $1.5 billion in privatization rev­enues for the 2001 budget-primarily from the pri­vatization of Ukrtelekom and seven energy-distribution companies, or oblenergos.

The IMF immediately described the optimistic plan as "risky” and "unrealistic"

So far this year, the state has raised only about $1 billion.

Even the head of the State Property Fund, Oleksandr Bondar, was pessimistic about the forecast. In a recent television interview, he said the privatiza­tion of Ukrtelekom and the oblenergos is too politicized, and besides, there isn't much interest from investors.

"I don't even see the potential buyers," said Wood & Company Corporate finance associate Mykola Korol. "And the fact that the Czechs, Poles and other economically more advanced Eastern European countries are having difficulty in selling their Telecoms is a sign that not every telecom will sell big."
4.Переклад речень з української на англійську мову (обсягом не більш 1200 друкованих знаків), враховуючи прагматичні та крос-культурні аспекти перекладу.

Зразок тексту для перекладу та коментарю:

СОФІЇВКА—перший із створених в Україні ландшафтно-архітектурних парків. Її збудували разом кохання, рабська праця, геній, гроші. Софіївка є для нащадків живою поемою дерева, води, каменю і ще чогось незбагненного, що лишає по собі враження чуда.

Аби дістатися із острова Цірцеї у Солодкому морі до Мертвого озера, треба лише перечекати, доки кріпаки впораються із механізмами Амстердамського шлюзу, і далі дозволити повільним водам Стіксу нести у підземній темряві човен, аж доки не зблисне попереду осяяний сонцем непорушний дзеркальний овал озера. Однак красуня Софія—останнє шалене кохання літнього вже магната Фелікса Потоцького—полюбляла робити все навпаки. Їй подобалося пропливати, разом із графом, зворотний шлях—із Мертвого озера, з царства Аїда, до острова Цірцеї, який ще називали островом Кохання.

Прекрасна, свавільна і трохи знуджена грекиня Софія. Про неї розповідали, ніби колись її було продано на невільницьких торгах у Туреччині, Цей парк, з усіма його озерами, скелями, водограями був створений для неї. До її ніг було кинуто понад 20 мільйонів рабських життів. Скеля Смерті—вона так і лишилася . лежати там, у водах Нижнього ставу, куди впала, поховавши під собою зо дві сотні іі кріпаків, нездалих піднести величезну кам'яну брилу на вказане Софією місце.

4.Рекомендовані навчально-методичні матеріали :


 1. Казакова Т.А. Практические основы перевода СПб,2002

 2. Алексеева И.С Профессиональный тренинг переводчика СПб, 2003

 3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу Київ, 1987, 2003

 4. Карабан В.І. Translation from Ukrainian into English Київ, 2003

 5. В.І.Коміссаров ”A manual of translation from English into Russian” Москва: Вища школа, 1990

 6. Англо-український та українсько-англійський словник.Харків:Промінь,2000.

 7. Навчальні фільми.

 8. Електронна версія завдань та умов іспиту.

5.Критерії оцінки


„5” – студент засвідчує високій рівень оволодіння теоретичним матеріалом та його використанням на практиці, легко оперує відповідною термінологією, його відповідь відзначається повнотою та глибиною і він виявляє елементи творчих здібностей. Переклад зроблено з урахуванням всіх потрібних перекладацьких трансформацій та при цьому виказані вміння та навички застосовувати теоретичні знання на практиці.

„4” - Відповідь студента є достатньо повною, але не відзначається глибиною. Студент виказує певний високий рівень оволодіння засвоєним матеріалом, але є незначні помилки у практичному застосуванні теоретичних знань, тобто у перекладі.

„3” – студент має задовільний рівень знань, вмінь та навичок вивченого матеріалу, але припускає грубі помилки у виконанні перекладу.

„2” – Відтворює окремі фрагменти вивченого теоретичного матеріалу, що становить незначну частину вивченого обсягу , або не дає відповіді зовсім на жодне теоретичне питання і робить найгрубіші помилки у практичному завданні – перекладі.

6.Урахування рейтингу :




Іспит наприкінці семестру є необхідною ланкою в процесі навчання і не може заміняти окремі контрольні заходи щодо різних розділів (модулів) курсу. Як правило, тільки готуючись до іспиту, студент починає бачити дисципліну в цілому. Пропонується використовувати як заохочення іспит- автомат. На підготовку до іспиту студент має кілька днів, іспит провадиться у визначений час і у визначеній аудиторії.

Екзаменаційна оцінка враховує рейтинг та екзаменаційний результат. Студент має можливість підвищити свій рейтинг на іспиті.

В процесі навчання іспит є необхідною мірою перевірки знань студентів наприкінці вивчення якоїсь дисципліни, або її частини. А зокрема, ця дисципліна вивчається протягом 4х семестрів: в 7у і 8 у семестрі студенти здають залік і в 9у семестрі мають іспит, тому перевіряються знання за 3 семестра вивчення предмету. Пропонується використовувати іспит – автомат, як один з видів заохочення студентів до відмінного навчання. Студент може отримати іспит – автомат „відмінно”, якщо його рейтингова оцінка складає не нижче 4,6 балів, він відвідав усі практичні заняття, виконав усі самостійні завдання і мав творчий підхід до навчання; Іспит – автомат „добре” якщо також відвідав усі заняття, виконав самостійну роботу і всі контрольні та модульні роботи, але його рейтингова оцінка складає від 3,7 до 4,6 балів. Але якщо викладач вважає, що студент має здавати іспит, тому що, наприклад, може підвищити оцінку або він не здав якийсь матеріал тому, що відвідав не всі заняття протягом семестру, тоді студент здає іспит на загальних умовах, тобто він здає іспит разом з тими, в кого рейтингова оцінка складає нижче 3,7 балів.

Іспит проводиться у визначний час і у визначній аудиторії.

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної...
З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну
Особливості перекладу художнього тексту за різними жанрами: проза
Дисципліна: Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З КУРСУ ІСТОРІЇ...
Укладач : ст викладач кафедри іноземних мов та перекладу Богатирьова Олена Євгенівна
Впровадження іноземної мови у 1-му класі і другої іноземної мови...
Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної мови...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до програм з іноземної мови для учнів 2-12 класів...
Сучасний стан міжнародних звязків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як...
Передаймо нащадкам наш скарб рідну мову
Мета: розширити уявлення про мову, підтримати інтерес до української мови, бажання знати її, оволодівати культурою мовлення; виховувати...
З. В. Надьон-Калюжка, вчитель іноземної мови
В статті конкретизована мета навчання іноземним мовам, наведені основні особливості уроку іноземної мови на початковому етапі навчання,...
«Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом»
Мета: звернути увагу школярів-восьмикласників на стан української мови, навертати їх до витоків нашої мови, виховувати почуття гордості...
МАЙСТЕР КЛАС «Використання інноваційних технологій у системі роботи...
«наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу...
Програма вступних випробувань з іноземної (англійської)мови для вступу...
Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Мови і літератури»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка