План Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства Методи стратегічної діагностики


Скачати 151.07 Kb.
НазваПлан Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства Методи стратегічної діагностики
Дата08.04.2013
Розмір151.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
План

 1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

 2. Методи стратегічної діагностики

 3. Методи оперативної діагностики


Основні поняття

Фінансово-господарський стан, експертна діагностика, стратегічна діагностика, оперативна діагностика, метод аналогій, ризик, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв


 1. Мета, завдання, зміст, експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства


Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства викликана необхідністю: підприємство не може дозволити собі вести справи не маючи уявлення про співвідношення доходів і витрат, не знаючи факторів, які дозволяють досягти перевищення доходів над витратами.

Головною метою аналізу фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх ступенях ієрархічної драбини.


Рис.1.1. Основні цілі діагностики фінансово-господарського стану підприємства
Головною метою налізу фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх ступенях ієрархічної драбини.

Діагностика фінансово-господарського стану підприємства наповнена конкретним змістом.
Аналіз фінансово-господарської операції діяльності підприємства неможливий без залучення відповідних планово-нормативних даних. Для діагностики фінансово-господарського стану підприємства використовують спеціальні методи. 1. Методи стратегічної діагностики

Стратегічна діагностика дозволяє:

 1. Оцінити ефективність стратегій підприємства;

 2. Зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному із напрямів його діяльності;

 3. Оцінити сильні і слабкі сигнали, які надходять із внутрішнього та зовнішнього середовища.


Економічна стратегія підприємства орієнтована на зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, тому особлива увага приділяється діагностиці ефективності стратегій підприємства: на скільки правильно вибрана стратегія, на стільки вона відображає мету діяльності підприємства, чи відповідає вона умовам внутрішнього і зовнішнього середовища.

Отже, економічна стратегіясукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених складових елементів, об'єднаних єдиною глобальною метою — створення і підтримки високого рівня конкурентних переваг підприємства.

Ефективність стратегії визначається розривом між планом і реальними можливостями підприємства. Це простий, але достатньо ефективний метод аналізу стратегії підприємства.

Інший спосіб аналізу розриву — визначення різниці між найбільш оптимальними очікуваннями і найпростішими прогнозами.

Для аналізу розриву корисно розробити профіль підприємства, де всі найбільш важливі характеристики стратегії підприємства оцінюються в балах і заносяться у таблицю.

Методи діагностики стратегічної позиції підприємства

Діагностика фінансово-господарського стану в рамках стратегічного контролінгу містить у собі, насамперед, аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюджені з яких SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз. Розглянемо кожний з цих методів докладніше.

SWOT-аналіз. Назва SWOT — англійська абревіатура: strengths, weaknesses, opportunities, threats: сильні, слабкі сторони, можливості і небезпеки.


Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

Небезпеки


Очевидні переваги SWOT-аналізу - простота, логічність, зручність сприйняття, тому він широко застосовується на практиці.

Матриця БКГ. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства за кожним напрямом його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку та оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними напрямами діяльності.

«Зірки» — це ідеальний випадок, що об'єднує високі перспективи росту ринку із сильними позиціями підприємства на цьому ринку. «Зірки» варто оберігати і зміцнювати.

«Дійні корови» — випадок, коли підприємство має сильні позиції на зрілому ринку. Ці напрями діяльності приносять підприємству високий стабільний прибуток, хоча росту тут не передбачається. Основна мета підприємства відносно «Дійних корів» - одержання максимального прибутку за короткий період. Капіталовкладення тут обмежуються необхідним мінімумом.

«Собаки» — ситуація, коли слабкі позиції підприємства поєднуються з низькими темпами росту ринку. Такі напрями діяльності безперспективні, а тому в загальному випадку підприємство намагається позбутися «Собак».

«Дикі кішки» — напрям діяльності, де позиції підприємства хибкі, але перспективи розвитку ринку досить привабливі. їх іноді називають також «знаками питання» чи «важкими дітьми».

Матриця Мак-Кінсі. Розроблена однойменною консультаційною фірмою на замовлення фірми «Дженерал електрик» і являє собою розвиток і узагальнення матриці БКГ. Замість темпу росту ринку тут використовується комплексний показник привабливості ринку, а замість відносної частки ринку — комплексний показник конкурентоспроможності підприємства. Тому на відміну від матриці БКГ матриця Мак-Кінсі має ширшу сферу застосування. У порівнянні з матрицею БКГ у матриці Мак-Кінсі відбитий більш гнучкий підхід до формування стратегії.

Для використання цієї матриці потрібно розрахувати комплексні показники привабливості ринку і конкурентного статусу підприємства.

Комплексний показник привабливості ринку розраховується за формулою:
,
де - комплексні показники перспектив росту, рентабельності, можливостей, небезпек відповідно;

- вагарні коефіцієнти;

Комплексі показники можливостей і небезпек розраховуються на підставі матриці-SWOT у такий спосіб:
;
де - оцінка, і-й можливостей в балах;

- значимість (вага) і-й можливості;

- оцінка j-й небезпеки;

- значимість (вага) j-й небезпеки.

Розрахунок комплексних показників перспектив росту С і рентабельності Р проводять аналогічно.

У матриці Мак-Кінсі є як переваги, так і недоліки:
Таблиця 2.1

Переваги та недоліки матриці Мак-Кінсі

Переваги

Недоліки

1. Ширша сфера застосування у порівнянні з матрицею БКГ

2. Детальніший аналіз привабливості ринку та конкурентного статусу підприємства за рахунок збільшення кількості факторів, що оцінюється

1. Не враховується можливість активного впливу підприємства на зовнішнє середовище

2. Припускається, що майбутнє можливо спрогнозувати з достатнім рівнем точності, хоча при високому рівні невизначеності це не завжди можливо

3. Суб’єктивізм в оцінці показників

4. Розмитість рекомендацій


Таким чином, матриця Мак-Кінсі являє собою більш тонкий, але і більш складний інструмент стратегічного контролінгу в порівнянні з матрицею БКГ.

Конкурентний аналіз за Портером. Для аналізу становища підприємства в умовах конкуренції М. Портер запропонував зобразити свого роду «поле сил». На його думку, на будь-яке підприємство впливають п'ять основних сил:

 • вплив покупців;

 • вплив постачальників;

 • можливість появи нових конкурентів;

 • існування товарів-замовників;

 • дії конкурентів усередині галузі.Проаналізувавши «поле сил», підприємство може вибрати оптимальну стратегію.

Зміст стратегії зниження витрат — низькі витрати дозволяють знизити ціну. Для здійснення цієї стратегії необхідний великий обсяг виробництва, могутня виробнича база, ефективна технологія, зручний у виготовленні дизайн виробу, чітка організація виробництва, дешева система розподілу.

Стратегія диференціації полягає в тому, щоб випускати унікальну, індивідуалізовану продукцію з урахуванням специфічних вимог кожної групи споживачів і, тим самим, перевести конкуренцію в площину якості і технічних властивостей продукції. Диференціація може також полягати в створенні іміджу марки, особливому після продажному обслуговуванні.

Суть стратегії фокусування — зосередити увагу на одному сегменті ринку, щоб орієнтуватися на специфічні вимоги саме цього сегмента. Як і попередня, ця стратегія також вимагає більш ретельного маркетингового аналізу.

Аналіз «п'яти сил Портера» носить динамічний характер, дозволяє враховувати особливості конкретної ситуації, однак він не дає ніяких конкретних рекомендацій, залишаючи можливість контролеру самому вибрати оптимальну стратегію.

Тому в тих випадках, коли потрібно прийняти негайне рішення зі стратегії підприємства, доцільно використовувати діагностику за слабкими сигналами.

Діагностика за слабкими сигналами

Суть цього методу діагностики полягає в тому, щоб вчасно визначити слабкі сигнали — ранні і неточні ознаки настання кризових ситуацій і вчасно відреагувати на них.

Необхідність діагностики за слабкими сигналами виникає в ситуації, коли рівень нестабільності середовища підприємства надзвичайно високий. Шкала, що дозволяє оцінити рівень нестабільності в балах, представлена. Високому рівню нестабільності відповідає 4-5 балів.

У цілому можна виділити п'ять рівнів поінформованості:

 1. Можна бути упевненим тільки в тому, що в зовнішньому середовищі відбулися якісь зміни, але вони ще чітко не визначені.

 2. Джерела змін і їхня спрямованість яснішають.

 3. Масштаби, область і характер змін набувають конкретних обрисів.

 4. Намічаються шляхи розв'язання проблеми, хоча наслідки прийняття того чи іншого рішення ще неясні.

 5. Результати прийнятих рішень з метою усунення небезпеки можна передбачити, і вони стають визначеними.

Таблиця 2.1

Характер-истика

Стадія

Стабільність

Реакція

Передбачення

Дослідження

Творчість

Звичність подій

Звичні

В рамках досвіду

Несподівані, але мають аналогію в минулому

Несподівані, зовсім нові

Темп змін

Повільніше, ніж реакція фірми

Порівняні з реакцією фірми

Швидші, за реакцію фірми

Прогнозо-ваність майбутнього

За аналогією з минулим

Шляхом екстраполя-ції

Прогнозованість з великими проблемами

Частковий прогноз

Шкала нестабіль-ності (бали)

1

2

3

4

5

Таким чином, для того щоб вчасно реагувати на сигнали, що надходять як ззовні, так і з внутрішнього середовища, у рамках системи контролінгу повинне бути організоване спостереження за великою кількістю параметрів, що характеризують умови життєдіяльності підприємства.,

Найбільш доцільним напрямом для організації контролю за параметрами зовнішнього і внутрішнього середовищ є організація моніторингу — безупинного систематичного спостереження за параметрами зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства, збору й аналізу інформації, що надходить.

Моніторинг «виявляє» сильні і слабкі сигнали, що надходять із внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Існує два варіанти відповіді на зовнішні обставини:

 • реакція на основі регулярно здійснюваного планування;

 • реакція на надзвичайну ситуацію, коли встановлений порядок дії скасовується і для прийняття швидких відповідних заходів створюються «цільові команди».

Вибір методу реакції залежить від швидкості розвитку конкретної ситуації в зовнішньому середовищі і від наявної інформації – рівня поінформованості підприємства.

Отже, при високому рівні нестабільності, коли внутрішня і зовнішня ситуації міняються досить швидко, підприємству бракує часу для своєчасного ухвалення рішення, тобто темпи змін, що відбуваються, набагато вищі, ніж реакція підприємства на ці зміни.

Перевага попереджувальної реакції полягає в тому, що вона дозволяє прийняти своєчасні кроки до ліквідації погрози виникнення кризових явищ. Тому діагностика за слабкими сигналами є незамінним інструментом стратегічного контролінгу і широко застосовується в контролінгу інвестиційних проектів.
Таблиця 2.2

Порядок дій підприємства при слабких сигналах про виникнення проблем

Сила сигналів з навколишнього середовища

Характеристика заходів

Спосте-реження за силою сгналу

Оцінка сили сигналу

Знижен-ня уразливості

Підвищен-ня гнуч-кості

Здійснен-ня попере-дніх заходів

Здійснен-ня реаль-них заходів

Небезпека усвідомлюється

Область застосовуваних заходів залежно від характеру сигналів

Джерела небезпеки стають ясними

Масштаби набувають конкретного вигляду

Визначаються шляхи рішення проблеми

Прогнозуються результати контрзаходів


Інформація стратегічної діагностики — це основа для прийняття стратегічних рішень. Але підприємство щодня здійснює поточну, оперативну діяльність, а тому, крім стратегічної, йому необхідна оперативна діагностика фінансово-господарського стану.
3. Методи оперативної діагностики

Оперативна діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства служить базою для прийняття поточних, оперативних управлінських рішень. Вона відслідковує й оцінює головні сфери діяльності підприємства і, насамперед, аналізує фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні й інформаційні потоки, оцінює ризик і виробляє рекомендації з керування ризиками.

Аналіз фінансового стану

Одна з головних задач, розв'язуваних службою контролінгу на підприємстві, — це аналіз і діагностика фінансового стану під­приємства.

Аналіз фінансового стану дозволяє визначити, наскільки стійке підприємство, чи здатне воно вчасно розплатитися зі своїми кре­диторами, який прибуток воно одержало і чому.

Мета фінансового аналізу — оцінка минулої діяльності підприєм­ства, його становище на певний момент і його майбутній потенціал.

Фінансовий стан підприємства необхідно розглядати в такій послідовності:

 1. відображення в балансі засобів підприємства;

 2. розподіл прибутку;

 3. утворення і використання фондів економічного стимулювання;

 4. наявність власних оборотних і прирівнюваних до них засобів;

 5. стан і використання оборотних коштів.

Взаємозв'язок і взаємозалежність найбільш важливих із представлених вище показників добре ілюструються за допомогою «піраміди показників».

Бізнес-процес — це послідовність робіт, спрямованих на вирі­шення одного із завдань підприємства, наприклад, матеріально-технічне постачання, планування. Реінжиніринг бізнесів-процесів займається аналізом і оптимізацією бізнесів-процесів для досягнення цілей підприємства.

Аналіз бізнес-процесів дозволяє виявити й усунути «вузькі місця» в інформаційних потоках підприємства: усунення ризику неповної, неточної інформації, дублювання інформації. Тому тільки лише оптимізації інформаційних потоків недостатньо - необхідний комплексний і універсальний підхід до керування ризиками підприємства.

Оцінка ризиків

Унаслідок нестабільності і непередбачуваності сучасної економічної ситуації однією з найважливіших завдань контролінгу є оцінка керування ризиками підприємства.

Ризик — можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів з виконання бюджетів підприємства.

Сутність ризику:

 • ризик як можливість втрат у формі фактичних збитків чи втраченої вигоди;

 • ризик як ступінь нестабільності, непередбачуваності результатів.

У цілому трактування ризику залежить від особистісних рис керівника і контролера, від обставин, за яких приймається рішення, від фінансових можливостей підприємства тощо.

Існує багато методів кількісного аналізу ризиків:

 • метод аналогій;

 • аналіз чутливості;

 • аналіз сценаріїв;

 • метод Монте-Карло.

Це найпоширеніші методи кількісного аналізу, розглянемо їх докладніше.

Метод аналогій полягає у використанні інформації про інші (раніше виконані) проекти, про діяльність конкурентів і т.п. Однак, якщо діяльність підприємства є унікальною, такої інформації може і не бути.

Для оцінки ступеня стійкості планів до різних ризиків про­водиться аналіз чутливості.

Аналіз чутливості допомагає визначити:

 • фактори, що найбільш сильно впливають на результати діяльності підприємства (а отже, що вимагають найпильнішої уваги);

 • варіанти досягнення поставлених цілей, найбільш стійкі до ризиків.

Аналіз сценаріїв припускає складання повного переліку всіх можливих варіантів розвитку подій і оцінку імовірності здійснення кожного з них. Перевага методу — можливість обліку кореляції між різними ризиками й оцінки одночасного впливу декількох факторів ризику на результати проекту (метод орієнтований на специфіку конкретного підприємства). Використовують спрощений підхід: визначають для кожного ключового показника три значення - оптимістичне, песимістичне і найбільш імовірне.

Метод Монте-Карло — метод формалізованого опису ризику, що найбільше повно відбиває всю гаму невизначеностей, з якими може зіштовхнутися підприємство. В основі методу - аналіз великої кількості випадкових сценаріїв.

Експертні методи припускають використання думок фахівців-експертів для оцінки ймовірностей вияву ризиків, а також значимості кожного ризику для результатів проекту. На основі експертних оцінок розраховують комплексний показник ризику.
Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?

 1. Дайте характеристику методам стратегічної діагностики.

 2. Що являють собою методи оперативної діагностики?

 3. Що таке ризики?

Література

 1. Бухгалтерський та фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Т.Т.Бутинця.— 3-є видання.— Житомир: ЖІТІ, 2001.— 672 с.

 2. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

 3. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія.— Тернопіль, 1997.— 146 с.


1. по 1 вопросу Цели , задания, содержание экспертной диагностики - расширенный конспект;

2. Анализ преимуществ и недостатков матрицы Мак Кинси;

3. Конкурентный анализ по Портеру.

4. 10 определений.

Схожі:

Воробйова О.І., д е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Національна...
У статті розглядаються теоретичні питання діагностики фінансового стану будівельних підприємств. Доведено, що в процесі діагностики...
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:...
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Тема. Використання утиліт командного рядка для діагностики мережі
Формування вмінь і навиків діагностики локальної мережі за допомогою штатних засобів ОС Windows. Закріплення знань, щодо проведення...
ВІЛ-інфекція. Етіологія. Патогенез. Клиника. Методи діагностики. Терапія. В. Н. Козько 2000 р
Література: ВІЛ-інфекція. Етіологія. Патогенез. Клиника. Методи діагностики. Терапія. В. Н. Козько 2000 р
План Види суб'єктів господарського права Методи господарського права
Методи господарського права
Співвідношення понять „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”
Методи особистіснох діагностики, профілактики, корекції і прогнозування шляхів саморозвитку особистості
Практичні заняття, їх тематика та обсяг
Методи дослідження спілкування та міжособистісної взаємодії. Вивчення особистісно-комунікативних властивостей. Методика діагностики...
Перспективи діагностики сепсису і гнійно-септичних ускладнень: метод...
СФ та СЗФ хворих і здорових осіб поступово ставали ідентичними. Отримані результати свідчать про те, що флуоресцентний аналіз при...
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
МОДУЛЬ Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємства
Про рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики,...
Отже, які моменти потрібно враховувати при розміщенні реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка