ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ


Скачати 293.87 Kb.
НазваЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Сторінка1/3
Дата18.05.2013
Розмір293.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «НТУ ХПІ»

Кафедра фінансів, контролінгу і зовнішньоекономічної діяльності

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬТЕСТИ
для студентів спеціальності 6.030601менеджмент” факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання з дисципліни
«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»

Укладач проф. Долінська Раїса Григорівна

Харків 2008

МОДУЛЬ 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємства
За своєю суттю фінанси – це:

а) гроші в розпорядженні фізичних і юридичних осіб і грошові відносини між ними;

б) грошові потоки й одночасно грошові відносини.
Доповніть визначення фінансів, додавши одне слово у відповідному відмінку. Фінанси – це дії по придбанню, фінансуванню й ___________ активами, спрямовані на досягнення цілей підприємства.

Оцінка фінансових рішень здійснюється на основі наступних трьох груп критеріїв. Назвіть їх: ______________________________________________________________ .

Яке з нижче наведених визначень найбільш повно відображає економічний зміст поняття «грошовий потік»:

а) виплата коштів, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

б) сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань;

в) розподілені у часі надходження (приплив) і видатки (відтік) грошових коштів;

г) надходження коштів на рахунки підприємства.

Що не входить у функції фінансового менеджера?

а) інвестиційні рішення щодо обсягу й структури фінансування активів;

б) вибір ринків; в) вибір джерел фінансування; г) управління активами.
Фінансові ресурси підприємства – це:

а) прибуток від звичайної діяльності плюс амортизаційні відрахування;

б) всі кошти підприємства, що використані для формування його активів;

в) грошові кошти від фінансової діяльності.
Що із наведеного нижче є зовнішнім джерелом фінансування підприємства:

а) амортизація; б) банківський кредит; в) прибуток; г) виручка від реалізації.

Платіжне доручення – це:

а) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банку про переказ із його рахунку відповідної суми;

б) письмове боргове зобов'язання, що надає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

в) письмове доручення власника рахунку перевести зі свого рахунку на рахунок одержувача грошей відповідну суму;

г) комбінований документ, що містить вимогу постачальника й доручення платника.
Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує гроші для розрахунку з постачальником, то такий акредитив варто вважати:

а) безвідкличним; б) непокритим; в) акцептованим; г) покритим; д) немає правильної відповіді.

Непокритий акредитив – це акредитив:

а) який не може бути анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий;

б) який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди постачальника;

в) за яким виплати постачальнику гарантує банк;

г) немає правильної відповіді.
Доміцільованим називається вексель:

а) який оплачується негайно;

б) у якому вказується конкретне місце його оплати;

в) який не існує в документальній формі;

г) немає правильної відповіді.

Вибір форми розрахунків впливає на:

а) платіжну дисципліну і ризики постачальника і покупця;

б) на час заморожування коштів у розрахунках;

в) на час заморожування коштів у розрахунках і ризики як постачальника, так і покупця.

У податковому обліку валовий доход вважається отриманим:

а) після надходження грошей на рахунки підприємства;

б) за першою із подій: одержання відповідним чином оформлених документів про відвантаження продукції або попередня оплата.
Доповніть визначення терміну:

Звичайна діяльність підприємства – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, __________________, або з'являються внаслідок її здійснення.

Надходження і витоки (видатки) грошових коштів на придбання й продаж довгострокових активів і доходи від участі в капіталі – це діяльність:

а) операційна; б) фінансова; в) інвестиційна, г) надзвичайна.
Надходження і витоки (видатки) грошових коштів у результаті одержання кредитів, емісії акцій, а також видатки, пов'язані з погашенням заборгованості за раніше виданими кредитами і виплата дивідендів – це діяльність:

а) операційна; б) фінансова; в) інвестиційна; г) надзвичайна.

До грошових надходжень від фінансової діяльності належать:

а) доходи від реалізації продукції, робіт/ послуг;

б) дивіденди, одержані від участі в акціонерному капіталі інших підприємств;

в) страхові відшкодування;

г) позиковий капітал і сплачені відсотки за нього.

Внутрішні джерела надходження грошових коштів на підприємство:

а) це погашення заборгованості за раніше виданими позиками, кредиторська заборгованість, прямі іноземні інвестиції;

б) виручка від реалізації продукції, доходи від участі в капіталі, від реалізації іноземної валюти;

в) кошти, одержані від продажу акцій підприємства, пайові внески засновників.

Якщо виробничі запаси на початок періоду дорівнюють 5 236 грн.; на кінець періоду їхня вартість становить 7 518 грн., а вартість закупівель складає 14 214 грн., то доход від реалізації буде дорівнювати:

а) 16 496; б) 11 932; в) 11 928; г) 1 456; д) 26 964 грн.

Визначити поняття доходу (виручки) від реалізації продукції за бухгалтерським обліком:

а) сума коштів, яка фактично надійшла на рахунки підприємства за відвантажену (відпущену) продукцію, виконані роботи, надані послуги;

б) грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок від продажу майна підприємства;

в) грошові кошти, що одержить підприємство за відвантажену продукцію, про що одержані відповідним чином оформлені товарно-транспорті накладні.

Вкажіть вихідні дані для планування виручки від реалізації продукції:

а) кількість одиниць товарної продукції, призначеної для реалізації в плановому періоді, зміна залишків незавершеного виробництва, планова собівартість продукції;

б) запланована кількість одиниць товарної продукції, планова ціна одиниці продукції, зміна залишків нереалізованої продукції;

в) залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду, ціна одиниці продукції, програма виробництва продукції на плановий період.

Чистий прибуток від звичайної діяльності дорівнює:

а) прибутку від операційної і фінансової діяльності;

б) сумі прибутку від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;

в) сумі прибутку від операційної, фінансової, інвестиційної й надзвичайної діяльності.

Прибуток підприємства до оподаткування визначається як:

а) доходи мінус поточні витрати на одержання цих доходів мінус амортизація;

б) різниця між доходами й витратами;

в) різниця між доходами за всіма видами діяльності, повною собівартістю реалізованої продукції й відсотками за довгостроковий кредит.

На основі нижчеподаної інформації визначити величину прибутку до оподатковування: фінансові інвестиції – 5 000 грн.; чиста (без ПДВ) виручка від реалізації продукції 12 214 грн. оренда 562 грн.; амортизація 872 грн.; сировина, матеріали і заробітна плата на виробництво реалізованої продукції 4 251 грн., погашення кредиторської заборгованості 8 000 грн; додатково придбані основні фонди 899 грн.:

а) 5 529 грн.; б) 529 грн.; в) 6 529 грн.; г) 1 529 грн.

Підприємство поставило 500 тонн металу за ціною 156 € за тонну. Витрати підприємство з виробництва й реалізації цієї продукції склали 600 грн. /т. Витрати на експорт партії металу дорівнюють 5 тис. €. Який прибуток одержить експортер, якщо курс гривні до євро складе 7,5:

а) 211 600 €; б) 46 750 €; в) 33 000 €; г) 38 000 €.
Підприємство поставило 500 тонн металу за ціною 156 € за тонну. Витрати підприємство з виробництва й реалізації цієї продукції склали 600 грн. /т. Витрати на експорт партії металу дорівнюють 5 тис. €. Який прибуток одержить експортер, якщо курс гривні до євро складе 8,0:

а) 280 000 €; б) 35 500 €; в) 33 000 €;

г) 23 000 €.

Підприємство поставило 500 тонн металу за ціною 156 € за тонну. Витрати підприємство з виробництва й реалізації цієї продукції склали 750 грн. /т. Витрати на експорт партії металу рівні 5 тис. €. Який прибуток одержить експортер, якщо курс гривні до євро становитиме 12,0:

а) 46 750 €; б) –302 000 €; в) 41 750 €; г) 38 000 €.
Плановий обсяг товарної продукції без ПДВ 40 тис. грн. Витрати на одну гривню товарної продукції 0,82. У плановому році передбачено зниження витрат на одну гривню продукції на 0,02 грн. За цих умов плановий чистий прибуток дорівнює:

а) 32, 0 тис. грн; б) 8 тис. грн; в) 24 тис. грн; г) 32,8 тис. грн.

Операційний аналіз на основі точки беззбитковості застосовується:

а) для визначення структури змінних і постійних витрат;

б) у ситуаційному аналізі операційних ризиків і прибутку;

в) бухгалтерами для визначення прибутку до оподаткування.

У точці беззбитковості маржа на змінних витратах (маржа покриття) дорівнює:

а) нулю; б) змінним витратам; в) постійним витратам; г) виручці від реалізації продукції.

Відомі наступні дані про підприємство. Обсяг реалізації становить 15 000 одиниць продукції; одинична ціна 10 грн., змінні витрати 3 грн., а постійні витрати 35 000 грн. Чому дорівнює маржа безпеки (Marge security):

а) 10 000 грн.; б) 105 000 грн.; в) 50 000 грн.; г) 100 000 грн.

Маржа на змінних витратах в економічній літературі називається також: маржею внеску; маржею покриття; вкладеним доходом; маржинальним доходом (прибутком):

а) всі відповіді правильні; б) немає правильної відповіді.

Підприємство планує реалізувати 200 000 одиниць продукції. Постійні витрати становлять 400 000 грн., а змінні 60 % від ціни реалізації.

Результат (прибуток, EBIT) у сумі 100 000 грн. може бути отриманий при одиничній ціні реалізації продукції:

а) 3,75 грн.; б) 4,17 грн.; в) 5 грн.; г) 6,25 грн.

Відомі наступні дані про підприємство: одинична ціна становить 25 грн., обсяг продаж 180 000 одиниць, а маржа на змінних витратах 900 000  грн. Чому дорівнюють одиничні змінні витрати:

а) 15 грн.; б) 18 грн.; в) 20 грн.; г) 22 грн.
Відомі наступні дані про підприємство: одинична ціна 30 грн., обсяг продаж 70 000 штук, одиничні змінні витрати 20 грн., а прибуток 15 000 грн. Чому дорівнюють постійні витрати:

а) 700 000 грн., б) 685 000 грн., в) 385 000 грн., г) 715 000 грн.

Змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 6 грн. при обсязі виробництва 1 000 одиниць продукції. Чому будуть дорівнювати одиничні змінні витрати при обсязі виробництва 1 500 одиниць продукції?

а) 6 грн.; б) 5 грн.; в) 4 грн.

Постійні витрати при обсязі виробництва 1 200 одиниць продукції склали 3 тис. грн. Чому будуть дорівнювати постійні витрати на одиницю продукції при обсязі виробництва 1 500 одиниць?

а) 2,5 грн.; б) 3,0 грн.; в) 2,0 грн.; г) немає правильної відповіді.

Підприємство планує продавати продукцію за одиничною ціною 27 грн. Одиничні змінні витрати дорівнюють 15 грн., постійні витрати 212 040 грн. Скільки одиниць продукції треба продати для одержання прибутку в сумі 9 000 грн.:

а) 18 240 одиниць; б) 18 420 одиниць; в) 13 590 одиниць; г) 13 950 одиниць.
До складу валових відносять наступні доходи підприємств:

а) сума штрафів і пені сплачених; сума непрямих податків;

б) доходи від продажу цінних паперів; сума дивідендів;

в) виручка від реалізації продукції; сума штрафів і пені;

г) немає правильної відповіді.

Розрахунок операційного прибутку виконують з врахуванням:

а) виробничих витрат; б) збутових і адміністративних витрат;

в) повних витрат; г) постійних витрат.

Загальний чистий прибуток підприємства дорівнює:

а) різниці між валовим прибутком і невиробничими витратами;

б) прибутку від усіх видів діяльності підприємства;

в) прибутку від звичайної та надзвичайної діяльності підприємства після сплати податкових платежів;

г) прибутку від звичайної діяльності після оподаткування.

Рентабельність одиниці продукції характеризує:

а) ціну одиниці продукції;

б) собівартість одиниці продукції;

в) прибуток, отриманий від реалізації одиниці продукції;

г) прибуток, отриманий на 1 грн. повних витрат, здійснених при виробництві одиниці продукції.

Рентабельність виробництва характеризує:

а) ефективність виробничих витрат на виробництво продукції;

б) ефективність повних витрат підприємства;

в) ефективність невиробничих витрат;

г) ефективність використання основних засобів і оборотних фондів підприємства

Ефективність виробництва характеризує:

а) абсолютний результат діяльності підприємства;

б) відносний показник порівняння результатів до витрат на їх одержання;

в) рентабельність виробництва;

г) чистий прибуток підприємства.

Об’єкт оподаткування прибутку підприємства – це:

а) загальний прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності; б) валові доходи за мінусом витрат підприємства;

в) прибуток, що визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

Яке визначення найбільш повно характеризує поняття «податки»:

а) фіскальні інструменти держави; б) обов’язкові примусові стягнення з юридичних і фізичних осіб; в) обов’язковий безвідплатний, безповоротний, безумовний, нецільовий платіж, що вноситься до бюджету відповідного рівня.

Зазначте принципи оподаткування:

а) стабільність; б) гнучкість; в) рівність; г) стимулювання; д) всі перелічені.

До ресурсних платежів не належать:

а) плата за воду; б) плата за землю; в) збір за забруднення навколишнього середовища; г) збір з власників транспортних засобів.

Податкове зобов’язання з ПДВ – це ___________________________

Виручка від реалізації становить 15 200 тис. грн.; собівартість реалізованої продукції дорівнює 11 450 тис. грн. За цих умов сума сплаченого ПДВ дорівнює:

а) 3800 тис. грн.; б) 750 тис. грн.; в) 2533 тис. грн.; г) 937 тис. грн.

Податковий кредит – це ____________________________________

Чому дорівнює діюча ставка податку на прибуток підприємства:

а) 30%; б) 20%; в) 25%; г) 15%; д) 13%.

Вкажіть на джерело сплати ресурсних платежів до бюджету:

а) прибуток; б) виручка від реалізації; в) собівартість продукції.

Назвіть вихідні дані для розрахунку виручки від реалізації продукції:

________________________________________________________

У відповідності з діючим законодавством ставка податку на додану вартість по відношенню до вільної регульованої ціни підприємства без ПДВ дорівнює:

а) 1/6; б) 15%; в) 25%; г) 20%.
МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз і планування діяльності підприємства
Зазначте шість етапів аналізу фінансового стану підприємства:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

6. _________________________________________________________

Бухгалтерський баланс характеризує стан джерел грошових коштів і їхнє використання:

а) за кілька років; б) на встановлену законом дату складання балансу; в) за звітний період;

г) за попередній період.

Фундаментальна основа балансових звітів полягає в рівності:

а) зобов'язань сумі власного капіталу й активів; б) власного капіталу сумі активів і зобов'язань; в) активів сумі власного капіталу і зобов'язань;

г) власного капіталу сумі резервів й активів; д) немає вірної відповіді.

Де в балансі підприємства відображається вартість майна, що перебуває в його розпорядженні:

а) у підсумку активу балансу; б) за статтею «статутний фонд»; в) як сума коштів за розділом «власний капітал».

Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду становив 2 000 тис. грн. Чистий прибуток за звітний період дорівнює 1 500 тис. грн., коефіцієнт дивідендних виплат фірми 50%. У звітному періоду закуплено основних засобів на суму 1 000 тис. грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду в бухгалтерському балансі становитиме:

а) 2 750; б) 1 750; в) 1 500 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду становив 2 000 тис. грн. Чистий прибуток за звітний період дорівнює 1 500 тис. грн., коефіцієнт дивідендних виплат фірми 50%. У звітному періоду закуплено основних засобів на суму 1 000 тис. грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду в бухгалтерському балансі становитиме:

а) 2 750; б) 1 750; в) 1 500 тис. грн.

Назвіть основні розділи звіту про рух грошових коштів:

а) грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення; б) грошові потоки від звичайної і надзвичайної діяльності; в) чистий валовий дохід, прибуток до оподаткування, нерозподілений прибуток; г) грошові потоки від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності.

Ліквідність активів характеризується:

а) кількістю оборотів середньої суми активів за аналізований період;

б) здатністю активів швидко конвертуватися в грошову форму за їх ринковою вартістю;

в) віддачею 1 грн. активів; г) правильна відповідь відсутня.

До якої групи оборотних активів належать грошові кошти і їх еквіваленти:

а) до необоротних активів; б) до монетарних активів;

в) до оборотних активів середньої ліквідності; г) до оборотних активів, що швидко реалізуються.

До високо ліквідних оборотних активів належать:

а) дебіторська заборгованість і товари відвантажені; б) грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення; в) основні засоби; г) товарно-матеріальні запаси.

До оборотних активів, що повільно реалізуються, належать:

а) грошові кошти й короткострокові фінансові вкладення; б) товарно-матеріальні запаси сировини й матеріалів; в) дебіторська заборгованість і товари відвантажені;

г) незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

Чистий оборотний (робочий) капітал – це:

а) показник, що дорівнює різниці між поточними активами й поточними пасивами; б) показник, що характеризує структуру й величину оборотних коштів; в) показник, що характеризує співвідношення між системною і змінною частиною поточних активів.

Які показники необхідні для визначення коефіцієнта поточної ліквідності:

а) підсумок балансу; б) сума оборотних активів (ОА); в) довгострокові зобов'язання (ДЗ),

г) поточні зобов'язання (ПЗ); д) дебіторська заборгованість.

Які показники необхідні для визначення коефіцієнта проміжної ліквідності:

а) поточні активи, довгострокові зобов'язання, дебіторська заборгованість; в) поточні зобов'язання (пасиви), оборотні активи, товарно-матеріальні запаси;

г) товарно-матеріальні запаси, грошові кошти, оборотні активи.

Які показники необхідні для визначення коефіцієнта миттєвої ліквідності (кислотного тесту):

а) грошові кошти і їх еквіваленти; б) сума оборотних активів; в) довгострокові зобов'язання; г) поточні зобов'язання; д) товарно-матеріальні запаси; є) дебіторська заборгованість.

Під платоспроможністю розуміють:

а) здатність перетворення майна та інших активів підприємства в гроші;

б) здатність вчасно й повністю виконувати свої зобов'язання по платежам;

в) фінансові вкладення підприємства.

Вкажіть, що
  1   2   3

Схожі:

Тема. Використання утиліт командного рядка для діагностики мережі
Формування вмінь і навиків діагностики локальної мережі за допомогою штатних засобів ОС Windows. Закріплення знань, щодо проведення...
Тема. Засоби вводу/виводу за допомогою діалогових вікон
Формування вмінь і навиків використання підпрограм вводу/виводу з використанням діалогових вікон. Застосування знань структури лінійних...
Тема. Засоби вводу/виводу з використанням командного рядка
Формування вмінь і навиків використання підпрограм вводу/виводу з використанням командного рядка. Застосування знань структури лінійних...
Тема. Апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Формування знань класифікації, призначення, особливостей застосування апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах....
Тема. Організація підключення до Інтернету. Робота з файлами по протоколу FTP
Закріплення вмінь і навиків використання локальної мережі. Актуалізація знань, вмінь і навичок використання можливостей операційної...
Тема. Організація сумісної роботи в локальній мережі
Закріплення вмінь і навиків створення, використання та знищення спільних мережевих ресурсів. Актуалізація знань, вмінь і навичок...
Тема. Створення локальної мережі з використанням пристроїв комутації
Формування вмінь і навиків створення локальної мережі з використанням зовнішніх пристроїв комутації. Закріплення вмінь і навиків...
Тема. Організація сумісної роботи в бездротовій мережі
Закріплення вмінь і навиків налаштувань параметрів мережевих адаптерів та створення, використання і знищення спільних мережевих ресурсів....
Урок засвоєння нових знань
Мета: засвоєння знань про види та причини дефектів тіста; формування вмінь при виготовленні різноманітних кондитерських виробів;...
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка